Acatistul Cuviosului Atanasie Athonitul

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Condacul 1

O, marea purtare de grijă dumnezeiască ce te-a ales și te-a dăruit să fii candela luminii lui Hristos, pentru chipul îngeresc monahicesc, ca iubitorii de Dumnezeu și mai mult să cânte spre slava ta cea mare: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Icosul 1

Știind Dumnezeu că ești pământ bun și roditor, din pruncie te-au ales, că părinții lăsându-te orfan, de o maică ai fost crescut și așa chipul de taină monahicesc ca o pecete l-ai primit:
Bucură-te, alesul chipului călugăresc;
Bucură-te, alesul dintre spinii lumii;
Bucură-te, moștenirea cea bună strămoșească;
Bucură-te, cel cu dar ales dăruit;
Bucură-te, că din pruncie cerul ți s-a deschis;
Bucură-te, că din pruncie ai fost binecuvântat;
Bucură-te, chemarea de mare taină;
Bucură-te, dor de Duh Preasfânt;
Bucură-te, minte de adâncă înțelegere;
Bucură-te, inimă de sfântă simțire;
Bucură-te, înțelepciunea cea peste firea omenească;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 2

Așa a lucrat Dumnezeu, ca să fii cunoscut cu împărații și voievozii lumii, ca prin tine credința creștinească să se arate și mai biruitoare în cântarea: Aliluia!

Icosul 2

Din Trapezunda ai ajuns în Bizanț, unde ai învățat toată știința omenească, dar mai ales pe cea duhovnicească spre care chemare o aveai:
Bucură-te, Avramie, copilul înțelept;
Bucură-te, că la curțile domnești tot spre cele de sus năzuiai;
Bucură-te, că desfătările lumii le-ai disprețuit;
Bucură-te, că bucuria cerească o aveai în suflet;
Bucură-te, că veselia de taină îți era în inimă;
Bucură-te, că glasul lui Hristos auzeai;
Bucură-te, că lumina Lui vedeai;
Bucură-te, că ai înțeles ce alții nu pricepeau;
Bucură-te, căutătorule de cele nemuritoare;
Bucură-te, cinstea vieții monahicești;
Bucură-te, vasul ales al sfințeniei;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 3

Cuviosul stareț Mihail, unchiul lui Nichifor – voievodul Răsăritului-, luându-te cu sine și dăruindu-ți chipul călugăresc cu numele de Atanasie, a întrevăzut lucrarea de taină în tine din cântarea: Aliluia!

Icosul 3

La nevoințe aspre te-ai supus ca să cunoști iscusința vieții duhovnicești, încât repede pe toți i-ai întrecut:
Bucură-te, doritorule de viață duhovnicească;
Bucură-te, că prin post ai deschis ușa pământească;
Bucură-te, că prin rugăciune ai deschis ușa cerească;
Bucură-te, că prin nevoință cele împotrivnice le-ai împăcat;
Bucură-te, lucrarea iscusită a petrecerii călugărești;
Bucură-te, că prin ascultare, neascultarea ai iubit;
Bucură-te, împletirea celor din adânc cu cele din afară;
Bucură-te, scoaterea celor din adânc la vedere;
Bucură-te, vederea celor ascunse;
Bucură-te, ochiul de duh pătrunzător;
Bucură-te, ochi al cuvioșiei;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 4

Mutându-se la Domnul cuviosul Mihail, în pustnicie și mai aspră te-ai adâncit, dar lumina nu putea să stea sub obroc, ci trebuia pusă în sfeșnicul cântării: Aliluia!

Icosul 4

Descoperit de părinții din Careea Athonului ca alesul cel mult așteptat, ți-au încredințat zidirea bisericii Lavrei celei Mari, unde să se adune cu toții:
Bucură-te, lumina ce nu putea fi acoperită;
Bucură-te, sfeșnicul cu brațe înalte;
Bucură-te, sfeșnicul cel din față;
Bucură-te, steaua ce luminează în întuneric;
Bucură-te, candela cea împodobită a Muntelui Athos;
Bucură-te, uleiul făcliei nestinse;
Bucură-te, tămâia cea curată;
Bucură-te, smirna cea mai plăcută;
Bucură-te, apa adusă pe piatră;
Bucură-te, apa din piatra Hristos;
Bucură-te, Părintele virtuților celor mai alese;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 5

Rugat de voievozii răsăritului și apusului Nichifor și Leon, degrabă la zidirea Marii Lavre ai pornit, ca să fie lăcașul lui Hristos unde să cânte: Aliluia!

Icosul 5

Însăși Preacurata Maică a lui Hristos te-a încredințat și, așa, cu multă râvnă, lucrarea cea mare ai săvârșit, chiar dacă duhurile cele potrivnice s-au răsculat:
Bucură-te, lucrătorule al Bisericii;
Bucură-te, semănătorule neostenit;
Bucură-te, însuși pământul cel bun;
Bucură-te, însuși rodul cel deplin;
Bucură-te, pomul pentru hrana multora;
Bucură-te, izvorul din care mulți beau;
Bucură-te, holda curățată de neghină;
Bucură-te, grâul scuturat de pleavă;
Bucură-te, bogăție adunată la cer;
Bucură-te, comoara nepieritoare;
Bucură-te, vistierie a celor duhovnicești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 6

Dorința de viață liniștită pustnicească ai unit-o cu râvna pentru casa mănăstirească, spre a fi adunarea celor mulți, care aleargă la staulul lui Hristos, în cântări de: Aliluia!

Icosul 6

Rugăciunea și postul pustnicesc chiar în mijlocul fraților și lucrătorilor nu le-ai uitat, ci le-ai ținut ca o temelie a vieții duhovnicești:
Bucură-te, trezie neabătută de nimic;
Bucură-te, priveghere de zi și de noapte;
Bucură-te, atenție spre toate cele sfinte;
Bucură-te, neclintită nevoință călugărească;
Bucură-te, iubitorule de chip monahicesc;
Bucură-te, cinstirea de haina cea îngerească a călugăriei;
Bucură-te, că o considerai “veșmântul iubirii de taină”;
Bucură-te, că o vedeai în lumina cerească;
Bucură-te, că o prețuiai ca pe “acoperământul” Duhului Sfânt;
Bucură-te, cuvântătorul chipului călugăresc;
Bucură-te, cu adevărat podoaba monahilor;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 7

Muntele Athos, Grădina Maicii Domnului, prin tine crește sămânța cea nepieritoare a chipului călugăresc, care până la sfârșitul veacurilor va fi doar cântarea: Aliluia!

Icosul 7

Sfinte Mare Atanasie Athonitul, pomul din mijlocul vieții duhovnicești te-ai făcut, din care și noi ne împărtășim cu marea bucurie a raiului iarăși coborât pe pământ:
Bucură-te, sămânța cea bună ce nu se mai strică;
Bucură-te, piatra înmuiată de apa Hristos;
Bucură-te, cel trimis de sus să ne păstorești;
Bucură-te, creșterea cea din pustie;
Bucură-te, de acum părintele monahilor;
Bucură-te, păstorul la care vin tot mai mulți;
Bucură-te, glasul chemării celei sfinte;
Bucură-te, cântecul din fluierul de taină;
Bucură-te, cuvântul Vieții de sus;
Bucură-te, omul lui Dumnezeu;
Bucură-te, omul cu chipul luminii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 8

Multe trebuie să fie nevoințele vieții călugărești și ostenelile celor râvnitori aduc petrecerea cea de taină; și atât în pustie, cât și în mănăstirea cea de obște, totul este iubirea cântării neîncetate: Aliluia!

Icosul 8

Mulți caută mai degrabă liniștea, dar trebuie înțeles că liniștea și odihna doar după multe nevoințe se câstigă, ca un rod după multe furtuni și vijelii:
Bucură-te, povățuitorul iscusit al vieții monahicești;
Bucură-te, chipul părintelui duhovnicesc;
Bucură-te, stâlp al dreptei-credințe bine întărit și neclintit;
Bucură-te, cel ce ai trecut prin toate încercările;
Bucură-te, că ai dezvăluit toate patimile;
Bucură-te, că ai scos în afară vicleniile;
Bucură-te, că ți-ai tămăduit propriile patimi;
Bucură-te, că ți-ai spălat propriile păcate;
Bucură-te, că ai ieșit din înșelarea pământească;
Bucură-te, că ai găsit calea cea adevarată;
Bucură-te, că și nouă ne ești povățuitor iscusit;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 9

O, cel ales pentru viața de taină, ai câștigat chipul întreg al unirii de sus cu cel de jos, al celor din adânc cu cele din afară, în care totul este în cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Puțini sunt cei care pot lupta deodată cu cele trupești și sufletești, de aceea te-ai arătat mare povățuitor pentru fiecare, după neputințele lor:
Bucură-te, răbdătorule cu cei neputincioși;
Bucură-te, iertătorule pentru cei smeriți;
Bucură-te, păstorule cel bun, care aduni și oile rătăcite;
Bucură-te, că le scoți dintre spini;
Bucură-te, iubire ce-și pune sufletul;
Bucură-te, iubire ce se jertfește în toate;
Bucură-te, dragoste ce de toate se îngrijește;
Bucură-te, dragoste pururea veghetoare;
Bucură-te, dăruire de suflet mare;
Bucură-te, dăruire de inimă de sfânt;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 10

Viclenia celor răi te-a pândit la fiecare pas să te împiedice de la înfăptuirea cea bună, dar ai trecut peste toate primejdiile cu darul de sus, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Prin facerea de minuni pe toți i-ai încredințat că prin voia Domnului toate le-ai făcut, ca un plăcut slujitor și ascultător al poruncilor sfinte:
Bucură-te, că noua temelie ai pus în Muntele Athos;
Bucură-te, că ai reînviat viața monahicească;
Bucură-te, că te-ai făcut părintele cel mare de aici;
Bucură-te, de acum stâlpul neclintit;
Bucură-te, temelie de stâncă;
Bucură-te, tărie ce nimeni nu o mai clintește;
Bucură-te, tăria credinței biruitoare;
Bucură-te, puterea nădejdii mântuitoare;
Bucură-te, nume de acum de mare laudă;
Bucură-te, nume printre cele sfinte;
Bucură-te, zugrăvire de icoană a chipului monahicesc;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 11

Diavolul, urâtorul de oameni, a prăvălit un lemn mare peste picioarele tale și trei ani ai stat țintuit la pat, dar cu mulțumire Domnului ai cântat și mai mult: Aliluia!

Icosul 11

Multe trebuie să pătimească cel ce se sfințește și lucrează cele bune, dar toate acestea sunt “locul cel curățitor” spre strălucirea cea nepieritoare:
Bucură-te, cu adevărat chipul sfințeniei;
Bucură-te, că ai câștigat smerenia întreagă;
Bucură-te, că ai trecut prin focul curățitor;
Bucură-te, că ai ieșit și mai strălucitor decât aurul;
Bucură-te, că suferința ți-a adus bucuria cea de sus;
Bucură-te, că durerea ți-a adus veselia nesfârșită;
Bucură-te, osteneala cea vrednică de odihnă;
Bucură-te, că vrăjmășiile altora le-ai iertat;
Bucură-te, că pe cei ce te urau i-ai binecuvântat;
Bucură-te, că tot răul din tine ai scos;
Bucură-te, că te-ai făcut doar vasul Luminii fără pată;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 12

Mare este taina jertfei pentru Hristos prin care păcatele se iartă și chipul monahicesc se arată; moartea se biruiește și se primește Învierea – împlinirea a toate -, în cântarea: Aliluia!

Icosul 12

De mare taină a fost și mutarea ta la cele veșnice, că râvnitor pentru Biserica lui Hristos te-ai primejduit până la sfârșit pentru ea că trebuind să înalți încă o clădire s-a surpat și prin aceasta te-ai eliberat de cele pământești.
Bucură-te, cel învrednicit și de “mucenicia lucrării sfinte”;
Bucură-te, cel ce ne umpli pe noi de facerile tale de bine;
Bucură-te, că prin aceasta ai primit întreaga cunună;
Bucură-te, ca așa ai fost chemat la odihnă;
Bucură-te, râvna până la jertfă pentru casa lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai primit și pecetea crucii;
Bucură-te, că drumul vieții cu vitejie l-ai sfârșit;
Bucură-te, că nu te-ai oprit niciodată de la lucrarea sfântă;
Bucură-te, că mai bine te-ai primejduit, decât să nu lucrezi;
Bucură-te, că ai trecut și prin ultima încercare;
Bucură-te, că ți-ai pus sufletul pentru fiii tăi duhovnicești;
Bucură-te, chipul cel mare al iubirii de Hristos;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 13

O, Mare Atanasie cel din Athon, cel ales de Însuși Domnul Hristos, Părintele cel mare al monahilor și stăpânul de taină al vieții duhovnicești, și noi îți aducem cinstirea după cuviință, în cântarea: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Știind Dumnezeu că ești pământ bun și roditor, din pruncie te-au ales, că părinții lăsându-te orfan, de o maică ai fost crescut și așa chipul de taină monahicesc ca o pecete l-ai primit:
Bucură-te, alesul chipului călugăresc;
Bucură-te, alesul dintre spinii lumii;
Bucură-te, moștenirea cea bună strămoșească;
Bucură-te, cel cu dar ales dăruit;
Bucură-te, că din pruncie cerul ți s-a deschis;
Bucură-te, că din pruncie ai fost binecuvântat;
Bucură-te, chemarea de mare taină;
Bucură-te, dor de Duh Preasfânt;
Bucură-te, minte de adâncă înțelegere;
Bucură-te, inimă de sfântă simțire;
Bucură-te, înțelepciunea cea peste firea omenească;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Condacul 1

O, marea purtare de grijă dumnezeiască ce te-a ales și te-a dăruit să fii candela luminii lui Hristos, pentru chipul îngeresc monahicesc, ca iubitorii de Dumnezeu și mai mult să cânte spre slava ta cea mare: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc!

Previous Post

Duminica a 4-a după Rusalii – Vindecarea slugii sutașului

Next Post

Mama mea

Related Posts
Total
0
Share