Acatistier

Acatistul Cuviosului Paisie Aghioritul (12 iulie)

Să-l lăudăm toți credincioșii într-un glas, pe cel trimis de Dumnezeu în aceste vremuri de cernere, spre mângâierea și îndrumarea noastră, pe cel ce s-a nevoit în chip bineplăcut Stăpânului, arzând de dragoste pentru întreaga lume, pe Paisie mult minunatul, care inima și-a pus pentru noi și pentru mântuirea noastră, și să-i cântăm cu mulțumire zicând: Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă! Citiți mai mult

Acatist pentru izbăvirea de boală de către Preadulcele Iisus, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre

Miluiește-l, Iubitorule de oameni, pe robul Tău care pătimește, arătându-i mila Ta cea nemăsurată. Dă-i lui putere să se ridice din patul durerii și să se roage Ție împreună cu noi, cei cu sufletele slăbite de patimi, dar însetate de tămăduirea Ta: Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, miluiește-ne! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Nichifor cel Lepros (04 ianuarie)

Bineplăcut lui Dumnezeu te-ai făcut de copil, Sfinte, robit fiind de bucuria creației dumnezeiești a Cretei, în peisajul satului tău muntos și a cântărilor de praznic ale Născătoarei de Dumnezeu în pădurea de castani, pe care le-ai purtat cu tine întreaga viață. Când, deschizând larg ușa sufletului tău, te-a pătruns mireasma cea nepieritoare, covârșindu-te, pe care cu dragoste sfântă o împarți acum tuturor. Pentru aceasta cântăm ție: Bucură-te, Sfinte Nichifor, multpătimitorule, prietenul tuturor în nevoi! Citiți mai mult


Al doilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros (04 ianuarie)

Pe atletul cel preaviteaz în suferință, pe diamantul cel neclintit în răbdare, pe cel încercat de boala cea cu întristare, întru care pe Dumnezeu L-a slăvit, pe Nichifor cel Lepros să-l lăudăm cu cântări, așa grăindu-i: Bucură-te, cel ce porți nume de biruință! Citiți mai mult

Acatistul Sfintei Învieri a Domnului

Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! Citiți mai mult

Acatistul Sfinților Sila, Paisie și Natan (16 mai)

Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţi Sila, Paisie și Natan, care s-au nevoit duhovniceşte în Sihăstria Putnei şi, ca nişte stele luminoase, au strălucit pe cerul Bisericii româneşti, cântări de laudă să le aducem cu dragoste, ca, prin mijlocirile lor, de toate nevoile şi necazurile izbăvindu-ne, să le cântăm: Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Ioan Rusul (27 mai)

Veniți, credincioșilor, să-l lăudăm pe cel care, rob fiind, a stăpânit peste patimi! Veniți să-l lăudăm pe cel în care s-a oglindit Răsăritul Răsăriturilor! Celui care din Rusia a fost adus, ca să împartă lumii întregi binecuvântările lui Dumnezeu, să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Citiți mai mult

Acatistul Înălțării Domnului

Ţie Domnului şi Împărat al cerului şi al pământului, ca unui biruitor al morții îți aducem cântare de laudă, că după prealuminata Înviere din morţi cu slavă la ceruri Te-ai înălţat şi cu Preacinstit Trupul Tău ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, ca şi firea noastră cea căzută să o înalţi împreună cu Tine şi să ne slobozeşti de patimi din veşnica moarte. Noi, însă, prăznuind dumnezeiasca Ta Înălţare, din suflet, împreună cu ucenicii Tăi, cântăm: Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava (02 iunie

Apărătorului și sprijinitorului creștinătății, împotrivitorului și surpătorului păgânătății, mucenicului celui de curând arătat, ostașului lui Hristos celui adevărat, care ca un soare Bisericii Răsăritului a strălucit, și pe credincioși de veselie i-a umplut, toți acum din suflet cântări de mulțumire și de laudă să-i aducem, și cu dorire să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, mare mucenice al lui Hristos! Citiți mai mult

Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh

Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh, Cel Care din sânurile Tatălui a purces și asupra Apostolilor a coborât, acoperind ca și cu niște ape pământul de cunoștința lui Dumnezeu și învrednicind de harul cel de viață făcător al Învierii și de slava cea de sus pe cei ce aleargă la El întru curățire, sfințindu-i și îndumnezeindu-i, și care ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi! Citiți mai mult


Acatistul Sfintei Treimi

Împărate al veacurilor și Doamne cel mai înainte de veci, Făcătorule a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime, Căruia se închină tot genunchiul; al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt. Pentru aceasta și noi, ca cei ce suntem luminați cu Sfânta Taină a Botezului întru numele Tău cel întreit sfânt deși nevrednici fiind, îndrăznim a-Ți aduce această cântare de laudă; iar Tu ca Făcătorul, Purtătorul de grijă și Judecătorul nostru, ia aminte spre glasul rugăciunii robilor Tăi, și nu depărta mila Ta de la noi, pentru ca din adâncul sufletului pururea să strigăm Ție: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt. Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului (11 iunie)

Veniți, iubitorilor de Sfinți, cu căldură să-l lăudăm pe păstorul cel de Dumnezeu luminat al Simferopolului și doctorul cel preaales; că, în Rusia viețuind ca un înger, numele cel dumnezeiesc al lui Hristos a mărturisit; pentru care strigăm: Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Paisie cel Mare (19 iunie)

Alesule de Dumnezeu, dintre fraţii tăi, spre a-I sluji Lui, cu bună credinţă ne rugăm ţie, Sfinte, ca să te rogi pentru noi, neamul tău, ca cei ce suntem în multe ispite şi primejdii; ocroteşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Paisie! Citiți mai mult

Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (29 iunie)

Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte, îngerește cugetând și acum cu îngerii fiind, cu cântări îngerești și lui Dumnezeu cuviincioase, să lăudăm pe întâistătătorii, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, cântând: Bucurați-vă, Petre și Pavele, apostolilor! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Ioan Maximovici (02 iulie)

Alesule făcător de minuni şi slujitorule credincios al lui Hristos, care lumii întregi reverşi în vremurile din urmă râuri nesfârșite de inspiraţie duhovnicească şi mulţime de minuni, noi cu dragoste te lăudăm şi-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Atanasie Athonitul (05 iulie)

O, marea purtare de grijă dumnezeiască ce te-a ales și te-a dăruit să fii candela luminii lui Hristos, pentru chipul îngeresc monahicesc, ca iubitorii de Dumnezeu și mai mult să cânte spre slava ta cea mare: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Atanasie din Athon, strălucirea chipului monahicesc! Citiți mai multe

Acatistul Cuviosului Nicodim Aghioritul (14 iulie)

Pe tine, moştenitorul raiului şi luminoasa odraslă a Naxosului, Cuvioase Nicodim, cel mare în cuvânt şi în smerenie adânc, te lăudăm. Că întru adevăr nevoindu-te şi de la înalta pronie izvoarele bogăţiei de daruri revărsând, cunună cerească ai luat, iar Biserica într-un glas cântă: Aliluia! Citiți mai mult

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Marina (17 iulie)

Frumoasă floare crescută între spinii idoleşti şi împodobită cu frumuseţi sufleteşti, având minte cu bună înţelegere şi inimă aprinsă de văpaia dragostei dumnezeieşti, Sfântă Mare Muceniţă Marina, vorbeai mereu de Mirele tău Hristos şi de veşnica împărăţie, aşteptând cu dorire să-ţi jertfeşti viaţa şi să te uneşti cu El, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie)

Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, aspru mustrător al împăraților nelegiuiți strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atotțiitorul, cu sfințenia vieții și a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri și vei veni înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, laudă îți aducem ție, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare îndrăzneală către Domnul, slobozește-ne pe noi din toate nevoile și necazurile cu rugăciunile tale, pe noi cei ce-ți cântăm: Bucură-te, Ilie, mărite prooroc și înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Citiți mai multe

Acatistul Sfintei Mironosiţe, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena (22 iulie)

Lui Hristos al tău, pe Care duhovniceşte L-ai iubit, I-ai urmat, cea pregătită de Domnul spre propovăduire, Sfântă Maria Magdalena; pentru aceasta cu dragoste te lăudăm în cântări şi te rugăm pe tine, ca ceea ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile cu rugăciunile tale să ne izbăveşti, ca pururea bucurându-ne să strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credinţă apostolească L-ai propovăduit pe Preadulcele Iisus! Citiți mai mult

Acatistul Sfintelor Cuvioase Olimpiada și Eupraxia (25 iulie)

Toată limba să se mişte către lauda fecioarelor şi tot graiul omenesc cântări să alcătuiască celor ce din tinereţe, luându-şi crucea pe umeri, către Hristos au alergat şi poruncile Lui cu osârdie le-au urmat şi, toată bogăţia pământească defăimând-o, au căutat numai pe cea cerească, iar noi cântându-le, strigăm: Aliluia! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Mare Mucenic și tămăduitor Pantelimon (27 iulie)

Înaintea celui cu chip și nevinovăție îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credință s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului Împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre și cerem să ne asculte durerile și cu puterea ce-i este dată de la Dumnezeu ca un doctor fără de arginți, să ne cerceteze degrab și să înlăture de la noi bolile sufletești și trupești, ca izbăviți cu platoșa bunătății sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântăm: Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane! Citiți mai mult

Acatistul Cuvioasei Irina Hrisovalantou (28 iulie)

Ca pe o pârgă a Cuvioaselor și fecioarelor, fântână revărsând minuni cu adevărat, te prăznuim Irina, Cuvioasa Maică. Ci ca ceea ce ești mlădița Duhului păcii, în legătura păcii păzește pe cei ce strigă ție: Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Ioan Iacob de la Neamț (05 august)

Cuviosului Ioan, Părintelui nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i aducem, că, prin multă nevoință, de cămara cerească s-a învrednicit, iar prin pilda vieții sale pe toți ne învață să urmăm, cu dragoste și credință, Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Părinte Ioane, mult nevoitorule! Citiți mai mult

Acatistul Schimbării la Față a Domnului (06 august)

Alesule Voievod şi Împărat al slavei, pe Tine, Făcătorul cerului şi al pământului, văzându-Te pe muntele Taborului, schimbându-Te la Faţă întru slavă, toată zidirea s-a mirat, cerurile s-au cutremurat şi toţi pământenii s-au bucurat, iar noi, nevrednicii, aducându-Ţi pentru Schimbarea Ta la Faţă închinare de mulţumire, împreună cu Petru din suflet Îţi cântăm: Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău! Citiți mai mult

Acatistul Cuvioasei Teodora de la Sihla (07 august)

Veniți, toți cei iubitori de Hristos, cu credință și cu evlavie la pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora, care în pustia Sihlei în mari nevoințe a petrecut și lumină sihaștrilor s-a făcut. Cu laude să slăvim pe Dumnezeu și să cinstim pe cuvioșii Lui, zicând: Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului (11 august)

Pe vrednicul păstor, Sfântul Nifon al Constantinopolului, ierarhul cel minunat al Bisericii lui Hristos, cel ce a strălucit, ca un luceafăr prealuminos a strălucit cu înţelepciunea şi cu smerenia pe toate laturile Ortodoxiei, să-l lăudăm după cuviinţă, ca pe un mărgăritar de mult preţ al Bisericii neamului românesc, zicându-i cu evlavie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor! Citiți mai multe

Acatistul Adormirii Maicii Domnului (15 august)

Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta adormire, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruință peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzește pe noi, ca să-ți cântăm: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi! Citiți mai multe

Acatistul Sfântului Gheorghe Pelerinul (17 august)

Veniți, toți credincioșii, să lăudăm pe Sfântul Gheorghe Pelerinul care, prin viața lui minunată, a veselit pe îngeri și a chemat pe oameni la duhovnicească viețuire; că acesta, sporind cu râvnă fierbinte darul de a-L căuta și mărturisi pe Dumnezeu, în călătorii, în biserici și în sfinte nevoințe, s-a făcut izvor de bucurie și mijlocitor pentru cei ce cântă: Bucură-te, Sfinte Gheorghe, fericit pelerin al lui Hristos! Citiți mai mult

Acatistul Sfinților Mucenici Adrian și Natalia (26 august)

Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prealăudați mucenici ai lui Hristos, pentru dragostea Lui ați disprețuit deșertăciunea lumească, punându-vă viața ca o jertfă curată, dorind să primiți mai degrabă chinuri, decât să vă lepădați de Dumnezeul cel adevărat, cu dragoste vă lăudăm sfinților Adrian și Natalia. Deci, ca cei ce stați lângă Tronul cel de foc al Domnului desfătându-vă, rugați-vă pentru noi, cei ce cu credință și evlavie vă cinstim și cu mulțumire vă cântăm așa: Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos. Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie (27 august)

Apărătorului credinței ortodocșilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulțumire toți, care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credință și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni! Citiți mai mult


Acatistul Nașterii Maicii Domnului (08 septembrie)

Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui celui înțelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naște spre mântuirea a toată lumea. Veseliți-vă popoare și vă bucurați și cu credință, din inimă lăudați-o așa: Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea! Citiți mai mult

Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana (09 septembrie)

Însoțirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, ca celor ce ați născut pe Maica Vieții noastre, binecuvântată de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cântări de laudă aducem vouă noi, rugătorii voștri; iar voi, ca cei ce aveți îndrăzneală către Dumnezeu, păziți-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile pe noi, cei ce cântăm: Bucurați-vă, părinți de trei ori fericiți! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Ioan de la Prislop (13 septembrie)

Jugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Preacuvioase Părinte Ioane. În peşteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit şi podoaba pustniciei o ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm, zicând: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului! Citiți mai mult

Acatistul Sfintei Cruci (14 septembrie)

O, de trei ori fericită și Preacinstită Cruce, ție ne închinăm credincioșii și te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălțare; ci ca o pavăză și armă nebiruită, ocrotește și acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: „Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creștinilor!” Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului (15 septembrie)

Apărător nebiruit și neînfrânt, te pune înainte pe tine pământul Banatului, mulțumire aducându-ți, ca cel ce prin tine din primejdii s-a mântuit. Ci ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-L să ne apere de toate nevoile, ca să cântăm ție: Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni! Citiți mai mult

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Eufimia (16 septembrie)

Ca un crin într-o grădină aleasă, Sfântă Muceniță a lui Hristos Eufimia te-ai aflat în ceata creștinilor, care slujeau Domnului. Erai gătită cu luminoasă frică și dragoste pentru mărturisirea lui Dumnezeu și viața cea veșnică, iar noi văzându-te așa, te lăudăm: Bucură-te Sfântă Eufimia, mare muceniță a lui Hristos! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail (17 septembrie)

Pe cel ce este fiu ales al Basarabiei şi următor al cuvioşilor nevoitori, pe cinstitul Ierarh şi părinte darnic, milostiv spre cei orfani şi iubitor de neam, să-l cinstim cu bucurie, din inimă strigând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei! Citiți mai mult

Acatistul Sfântei Mucenițe Sofia și a celor trei fiice ale sale: Pistis, Elpis și Agapi (17 septembrie)

Roabelor celor alese ale Domnului Celui Atotţiitor, Pistis, Elpis şi Agapis şi maicii voastre celei înţelepte, Sofia, cântare de laudă cu înduioşare vă aducem. Iar voi, îndrăzneală către Hristos Dumnezeu având, rugaţi-vă pentru noi de păcate şi necazuri să ne izbăvim şi cu mulţumire vouă să vă cântăm: Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă. Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi (22 septembrie)

Vrednicului păstor al turmei lui Hristos, râvnitorului Ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a arătat apărător al Bisericii strămoșești, laudă de mulțumire îi aducem noi, nevrednicii; că acesta s-a arătat odor preastrălucit între ierarhii Moldovei și pururea rugător către Dumnezeu pentru cei ce, cu credință și cu dragoste, îi cântă: bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Siluan Athonitul (24 septembrie)

Ție, alesule nevoitor al Domnului și îngere pământesc, Preacuvioase Părinte Siluane, acum cu bucurie cântare de laudă îți aducem! În veghe neîncetată, în postire și în smerenie fiindu-le părinților athoniți preaales urmaș, prin însetarea după Dumnezeu și dragostea cea arzătoare către El, har îmbelșugat ai agonisit sufletului tău și următor făcându-te lui Hristos, Cel ce S-a răstignit, pentru toți oamenii, cu lacrimi te-ai rugat pentru cei ce se chinuiesc în iad, pentru cei vii și pentru cei ce vor mai veni pe lume. Nu ne lipsi nici pe noi de această dragoste a ta, căci în groapa greșalelor aflându-ne, cerem solirea ta înaintea lui Dumnezeu și cu străpungere strigăm: Bucură-te, Părinte Siluane, ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Citiți mai mult

Acatistul Sfintei întâi Mucenițe și întocmai cu Apostolii Tecla (24 septembrie)

Vrednicei de fericire, prealăudatei şi întocmai cu Apostolii, întâi-pătimitoarei Marii Muceniţe Tecla, cântări veselitoare să-i aducem, ca uneia ce a deschis calea Împărăţiei, arătând că Hristos, iubitorul de oameni, pe toţi îi primeşte şi tuturor le dăruieşte cereasca Sa cămară; toţi cu un glas să strigăm către dânsa: Bucură-te, Mare Muceniţă Tecla, cea întâi-pătimitoare! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Serghie de la Radonej (25 septembrie)

Alesu-te-a pe tine împăratul puterilor, ca să fii conducător al Rusiei, Cuvioase Părinte Serghie, iar noi ca unui mare făcător de minuni îți aducem cântare de mulțumire, căci cu rugăciunile tale pururea ne izbăvești de cei de alt neam și de scârbele ce ne înconjoară, pentru care îți strigăm ție: Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Voievod Neagoe Basarab (26 septembrie)

Pe cel ce a strălucit ca o lumină în toate laturile Ortodoxiei, măritul voievod Neagoe Basarab, să-l lăudăm cu inimi curate şi să-l cinstim ca pe un adevărat dregător creştin şi învăţător inspirat de Duhul Sfânt al neamului românesc, zicându-i cu bucurie: bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești (27 septembrie)

Ție Ierarhule Antim, înfloritul bărbat al Iviriei, răsădit peste hotare în pământul cel bun, rod și mai mult să aduci, și noi cinstirea noastră îți aducem: bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taină a lui Hristos! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Neofit Zăvorâtul din Cipru (28 septembrie)

În peșteră te-ai zăvorât, Cuvioase, și pe aceasta în chip potrivit ai numit-o Zăvorniță, viețuire întocmai cu îngerii petrecând. Ci ca cela ce te-ai făcut sălaș al dumnezeiescului har, slobozește din toată vătămarea cu rugăciunile tale pe cei ce strigă ție: Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului (01 octombrie)

Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în Biserica cea din Vlaherne și se ruga pentru cei din întuneric, acesteia și noi, cu credință și cu umilință, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos (02 octombrie)

Celui ce înţelepţeşte şi-a agonisit talanţii, învrednicindu-se astfel de mari daruri, să-i cântăm cu bucurie: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din mijlocul mulţimii! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, izbăvitorul de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească (02 octombrie)

Cela ce mai înainte ai fost învățător răutății și te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Justina, și, ca un păstor înțelept, din spinii înșelăciunii ai înflorit ca o floare preafrumoasă, și pe noi credincioșii ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor și de razele minunilor tale, întărește-ne ca să-ți cântăm ție: Bucură-te, Sfințite Mucenice Cipriane, pururea slăvite! Citiți mai multe

Acatistul Sfântului Apostol Toma (06 octombrie)

Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putinţă de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos! Citiți mai mult

Acatistul Cuvioasei Parascheva de la Iași (14 octombrie)

Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuito­rului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Gherasim din Chefalonia (20 octombrie)

Pe robul lui Dumnezeu Sfântul Gherasim, care prin mulțimea nevoințelor sale a primit cununa cea nestricăcioasă, pe cel care prin sfintele sale moaște revarsă râuri de tămăduiri, veniți, credincioșilor, să-l lăudam într-un glas, zicând: Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești! Citiți mai mult

Acatistul Cuvioșilor Mărturisitori Visarion și Sofronie și a Sfântului Mucenic Oprea (21 octombrie)

Veniţi toţi iubitorii de Hristos la prăznuirea fericiţilor mărturisitori Visarion, Sofronie şi Oprea, care au slujit adevărului şi au mărturisit dreapta credinţă, cinstind cu evlavie ostenelile lor şi lăudându-i, să zicem: Bucuraţi-vă, bunilor mărturisitori şi râvnitori ai adevărului! Citiți mai mult

Acatistul Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” (24 octombrie)

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din veșnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru și prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ție, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi robii tăi din toate nevoile și suferințele, care strigăm ție: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (26 octombrie)

Învățătorului dreptslăvitoarei credințe celei întru Hristos, surpătorului și rușinătorului păgânătății, Izvorâtorului de mir, Marelui Mucenic Dimitrie, ostașul cel adevărat al lui Hristos, care s-a arătat Bisericii ca un soare și mare apărător credincioșilor, toți acum cântări de mulțumire și laude din suflet cu dorire aducându-i să-i cântăm: Bucură-te, Izvorâ­­torule de mir, Mare Mucenice Dimitrie! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie)

Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de mulțumiri aducem ție, noi, nevrednicii; și, ca cel ce ești minunat și preamilostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile ca să cântăm ție: bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Citiți mai mult

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Anastasia Romana (29 octombrie)

Orfană ai rămas de mică, fiind de trei ani, dar Părintele orfanilor, Care nu părăseşte pe cei străini, a rânduit ca să fii luată într-un sfânt lăcaş al unei mănăstiri, unde ai crescut cu multă grijă. Acolo cu darul lui Dumnezeu ai învăţat sfânta credinţă şi te-ai încununat cu frumoase virtuţi, ajungând la desăvârşirea sfinţeniei, pentru care noi te lăudăm: Bucură-te, Sfântă Muceniţă Anastasia, mult pătimitoare! Citiți mai mult

Acatist către Dumnezeu Tatăl pentru cei adormiţi

Cel ce cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veşnic, hotărând tuturor vremea şi felul sfârşitului, iartă-le Doamne păcatele celor din veac adormiţi, primeşte-i în locaşul luminii şi al bucuriei şi deschide-le braţele părinteşti. Milostive auzi-ne şi pe noi, cei care le facem pomenirea şi strigăm: Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi! Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului David din Evvia (01 noiembrie)

Veniţi, cei care sunteţi robi ai lui Hristos, veniţi, cei care o cinstiţi pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, veniţi, cei care îl cinstiţi pe Ioan Botezătorul, să ne rugăm împreună cu Sfântul Cuvios David, făcătorul de minuni, şi să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase David, vrednic urmaş al Înaintemergătorului! Citiți mai mult

Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil (08 noiembrie)

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail și Gavriil, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu ari­pile amândurora și din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere al darului! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina (09 noiembrie)

Veniți toți iubitorii de Hristos, care însetați după Împărăția cea cerească, să aducem laude iubitorului nostru ocrotitor, Sfântul Ierarh Nectarie. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Citiți mai mult

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11 noiembrie)

Folositor și ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, Mucenice, că pe mulți ai izbăvit de pagube: furii urmărind, pierderile depărtându-le și celor ce aleargă la tine cu credință, împlinind cererea lor; pentru aceasta te rugăm, fii milostiv și nouă care îți cântăm: bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule. Citiți mai mult

Acatistul Cuviosului Teodor Studitul (11 noiembrie)

Pe păstorul Bisericii, cel înfrumuseţat cu virtuţi dumnezeieşti, care cu tăria dragostei cereşti s-a împreunat şi prin ea a izvorât lumii apa vie a teologiei, să-l lăudăm după vrednicie. Căci ca un fiu al Luminii pentru slava Sfintei Treimi şi tainele mântuirii s-a nevoit muceniceşte, iar acum dăruieşte luminare şi har de la Hristos celor ce cântă cu credinţă: Bucură-te, Sfinte Teodor, mărturisitorule cel mare al icoanei Iubirii dumnezeieşti! Citiți mai mult