Acatistul Sfântului Ioan Maximovici

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Condacul 1

Alesule făcător de minuni şi slujitorule credincios al lui Hristos, care lumii întregi reverşi în vremurile din urmă râuri nesfârșite de inspiraţie duhovnicească şi mulţime de minuni, noi cu dragoste te lăudăm şi-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Icosul 1

Ca un înger în trup ai apărut în aceste timpuri prin harul lui Dumnezeu Care întotdeauna Se îngrijeşte de pământeni. Văzând frumuseţea virtuţilor tale, noi fiii tăi duhovnicești aşa îţi strigăm:
Bucură-te, căci de mic copil ai trăit în virtute;
Bucură-te, cel ce totdeauna ai trăit cu frică de Dumnezeu și voia Lui ai împlinit;
Bucură-te, cel ce în multe virtuţi harul dumnezeiesc l-ai arătat;
Bucură-te, cel ce asculți din depărtare rugăciunile celor aflaţi la necaz;
Bucură-te, iubitorule de semeni cel ce ai făcut tot posibilul pentru mântuirea lor;
Bucură-te, cel ce aduci bucurie tuturor celor ce se roagă ție cu credință și cu dragoste;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 2

Văzând mulțimea și felurimea virtuţilor tale, Sfinte Ierarh, vedem în tine un izvor viu al minunilor dumnezeiești în vremea noastră. Cu dragostea și minunile tale adăpi pe toți cei ce strigă cu credinţă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Sfinte Părinte, cel ce plin ai fost de dragoste, de asemenea, ai fost îmbunătățit cu teologhisirea. În tine cunoştinţa de Dumnezeu a izvorât din dragoste faţă de omenirea pătimitoare. Pentru aceea, învaţă-ne şi pre noi ca în dragoste să cunoaştem pe Dumnezeu Cel Adevărat şi cu prețuire să-ţi strigăm:
Bucură-te, scut neclintit al adevărului Ortodox;
Bucură-te, vas de mult preţ al darului Duhului Sfânt;
Bucură-te, dreptule acuzător al impietății şi falsei învăţături;
Bucură-te, plinitor sârguincios al dumnezeieştilor porunci;
Bucură-te, ascet veghetor ce nu te odihneai;
Bucură-te, păstor iubitor al turmei lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 3

Prin mila lui Dumnezeu, ca un părinte ai fost pentru orfani şi dascăl bun pentru cei tineri, crescându-i în frica de Dumnezeu şi pregătindu-i pentru slujirea lui Dumnezeu. Pentru aceea, toți fiii tăi duhovniceşti se îndreaptă către tine cu dragoste, cântând cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Cu adevărat te-ai învrednicit, părinte Ioane, să fii preamărit de cei ce sălășluiesc în ceruri, căci cuvintele nostre sunt slabe față de faptele tale. Noi, însă, dăruind lui Dumnezeu ceea ce avem, astfel strigăm către tine:
Bucură-te, cel ce prin rugăciune necontenită ai ocrotit pe fiii tăi;
Bucură-te, cel ce totdeauna ai păzit turma ta cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, cel ce a cărui dragoste nu a avut limite față de nicio țară sau seminție;
Bucură-te, luminător strălucit iubit de toţi;
Bucură-te, chip al blândeţii duhovniceşti;
Bucură-te, dătător de mângâiere duhovnicească celor lipsiţi;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 4

Minunându-ne de faptele tale evlavioase şi pline de dragoste, nu ştim cum să te lăudăm cu vrednicie, Sfinte Ierarh Ioane! Căci ai ajuns până la capătul pământului ca să aduci mântuire poporului tău și să propovăduiești Evanghelia celor din întuneric. Pentru aceea, mulţumind lui Dumnezeu pentru lucrările tale apostoleşti, Îi strigăm: Aliluia!

Icosul 4

Oamenii din multe ținuturi au cunoscut viaţa ta și s-au mirat de mila lui Dumnezeu chiar în aceste vremuri din urmă. Astfel şi noi, minunându-ne, cu uimire strigăm:
Bucură-te, învățătorul celor aflați în bezna necredinței;
Bucură-te, cel ce ai venit după poporul tău în Orientul îndepărtat și în Occident;
Bucură-te, fântâna de minuni revărsate de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce cu iubire cerți pe cei rătăciți;
Bucură-te, grabnică alinare pentru cei ce se căiesc de păcatele lor;
Bucură-te, călăuzitor al celor ce merg pe calea cea dreaptă;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 5

Cel ce te-ai arătat purtător al puterii lui Dumnezeu, O, Sfinte Ierarh, pentru a opri forțele distrugătoare ale naturii căzute, ferind pe cei aflaţi pe insulă de vântul distrugător și furtuna primejdioasă prin rugăciunile tale şi cu semnul Crucii, păzeşte-ne şi pe noi, cei ce cu mirare strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Toţi cei care au avut încredere în ajutorul tău în împrejurări disperate și în necazuri au aflat scăpare, O, îndrăzneţ mijlocitor înaintea Tronului dumnezeiesc. Pentru aceea şi noi ne punem nădejdea în tine să ne aperi când suntem în primejdie prin rugăciunile tale înaintea lui Dumnezeu, strigând către tine:
Bucură-te, cel ce ai oprit forțele naturii de a primejdui turma ta;
Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale ajuți pe cei în nevoi;
Bucură-te, pururea dătătorule de pâine celor flămânzi;
Bucură-te, belşug prisositor pentru cei săraci;
Bucură-te, mângâietorul celor necăjiți;
Bucură-te, izbăvitorul grabnic al celor căzuți;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 6

O, Sfinte Ierarh Ioane, ca un nou Moise te-ai arătat, scoţând poporul său din robie. Izbăveşte-ne şi pe noi din prinsoarea păcatului şi din cursa vrăjmaşilor lui Dumnezeu, în timp ce strigăm către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

O, bunule Păstor, ai săvârşit imposibilul și ai convins autorităţile lumii acesteia să se îndure de turma ta. Roagă-te pentru noi ca să trăim în pace și liniște aducând scăpare sufletelor noastre când cu mulțumitre strigăm către tine:
Bucură-te, ajutător celor ce te cheamă cu credinţă;
Bucură-te, cel ce izbăveşti din moarte și din primejdie;
Bucură-te, cel ce păzeşti de minciună şi calomnie;
Bucură-te, cel ce ferești de legături pe cei nevinovați;
Bucură-te, cel ce respingi atacurile celor nedrepți;
Bucură-te, cel ce nimiceşti minciuna şi promovezi adevărul;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 7

Iubitor al sfinţilor din Răsărit și Apus, ai restabilit în Biserica Ortodoxă cinstirea sfinților din Apus, din ținuturile ce s-au îndepărtat de adevăr. Acum împreună cu acești sfinți te rogi lui Dumnezeu pentru noi, cei care pe pământ cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Cinstitor înflăcărat al Sfinţilor Ierarhi ai vechii Galii, apărut-ai în aceste vremuri din urmă ca unul din ei, îndemnând turma ta să păstreze aceeași credinţă Ortodoxă pe care o mărturiseau şi ei, făcând popoarele din Apus să se mire de viața ta plină de sfințenie. Pentru aceea, ajută-ne să rămânem în adevărata credinţă şi pe noi, cei ce strigăm către tine:
Bucură-te, noule Martin, prin minunile și nevoinţele tale;
Bucură-te, noule Gherman, prin mărturisirea credinţei Ortodoxe;
Bucură-te, noule Ilarie, prin dumnezeiasca teologhisire;
Bucură-te, noule Grigorie, prin dragostea ta față de cuvioşii lui Dumnezeu;
Bucură-te, noule Faust, prin dragostea ta nobilă şi prin râvna cea monahicească;
Bucură-te, noule Cezarie, prin conducerea cu stricteţe în dragoste a Bisericii lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 8

Spre sfârşitul vieţii tale, Sfinte Ierarh, ai fost chemat în Lumea Nouă ca să oferi acolo mărturia primelor veacuri și să suferi prigoană pentru dreptatea ta, pregătindu-ţi astfel sufletul pentru cer. Mirându-ne acum de răbdarea şi de îndelungatele tale suferinţi, cu toții strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Lucrătorule în via lui Hristos, cel ce n-ai cunoscut odihna până la sfârşitul vieţii tale trudnice, ajută-ne şi nouă care ne străduim să rămânem credincioşi lui Hristos și care lăudându-te așa îți strigăm:
Bucură-te, cel ce ai răbdat până la sfârşit dobândind mântuirea;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a muri în faţa icoanei Maicii Domnului;
Bucură-te, păstrător credincios al credinţei în mijlocul prigoanei celei nedrepte;
Bucură-te, cel ce până la sfârșit te-ai străduit pentru turma ta și ai primit moartea fiind încă pe tronul ierarhicesc;
Bucură-te, cel ce pe calea aerului te-ai întors să fi înmormântat în mijlocul turmei tale;
Bucură-te, cel ce faci minuni pentru cei ce aleargă la racla ta cu credinţă şi cu dragoste;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 9

Toate cetele îngerești s-au bucurat de înălţarea sufletului tău la locașul lor ceresc, mirându-se de minunile tale făptuite pe pământ prin lucrarea Sfântului Duh, căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult vorbitori nu pot descrie sfințenia vieții tale, dreptule părinte Ioan, pentru că te-ai făcut locaș viu al puterii de negrăit a lui Dumnezeu. Dar, neputând să rămânem în tăcere la minunile tale arătate veacului nostru lipsit de credință, te mărim așa:
Bucură-te, palat dumnezeiesc de unde vine povața Bunului Împărat;
Bucură-te, mic şi smerit locaș în care a încăput frumuseţea locaşurilor îngereşti;
Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit a primi locaș nefăcut de mâini omenești, ci veșnic în ceruri;
Bucură-te, liman la care toate bolile sunt vindecate în mod dumnezeiesc;
Bucură-te, cămară în care ai tăinuit sfânta lucrare a rugăciunii;
Bucură-te, templu binecuvântat al Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 10

Lumea voind s-o mântuiască, Mântuitorul tuturor a trimis un nou Sfânt printre noi, chemându-ne astfel prin el din adâncurile sumbre ale păcatului. Auzind această chemare la pocăinţă, la rândul nostru, noi, cei nevrednici, strigăm către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid ce ne apără de necazuri eşti, părinte Ierarh Ioane, fiindcă prin mijlocirile tale în cer suntem izbăviți de atacurile patimilor demonice şi de nevoile ce vin asupra noastră pe pamânt. Având în vedere suportul rugăciunilor tale, cu credinţă strigăm:
Bucură-te, vederea celor orbiți;
Bucură-te, tărie și viaţă celor aflați pe patul morții;
Bucură-te, povățuitor revelat de Dumnezeu celor îndoielnici și confuzi;
Bucură-te, rouă salvatoare celor ce pier în văpaia amărăciunii;
Bucură-te, părinte iubitor al celor însinguraţi şi părăsiţi;
Bucură-te, dascăl sfânt al celor ce caută Adevărul;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 11

Viaţa ta, fericite Ioane, a fost ca un imn închinat Preasfintei Treimi, întrecându-i pe toţi prin gândurile, cunvintele şi faptele tale. Fiindcă ai tălmăcit cu atâta înţelepciune preceptele adevăratei credinţe, învățându-ne să cântăm cu credinţă, nădejde şi dragoste lui Dumnezeu, Unul în Treime: Aliluia!

Icosul 11

Luminător strălucit al Ortodoxiei te vedem în întunericul necunoştinţei, o, de Dumnezeu ales păstor al turmei lui Hristos, Părintele nostru Ioan. Fiindcă şi după adormirea ta, celor neştiutori le vorbești adevărul și sfătuiești pe cei ce caută îndrumare precum și pe toți care strigă către tine așa:
Bucură-te, strălucirea dumnezeieștii înţelepciuni pentru cei neștiutori;
Bucură-te, curcubeu al paşnicei bucurii pentru cei blânzi;
Bucură-te, tunet înfricoşător pentru cei ce stăruie în păcat;
Bucură-te, fulger al râvnei celei dumnezeiești;
Bucură-te, șuvoi de dogme dumnezeiești;
Bucură-te, torent de gânduri teologice;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 12

Harul s-a revărsat asupra noastră în aceste zile din urmă. Văzând acest har izvorând dintr-un ierarh care a umblat printre noi, cu mulțumire și plecăciune să-l primim, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând imnuri de laudă lui Dumnezeu, corul ceresc se bucură că El n-a uitat această lume căzută şi necredincioasă, dar și-a arătat voinţa Sa atotputernică în tine, blândul şi smeritul Său slujitor. O, fericite Ioane, cu toţi sfinţii întâmpinându-te, te cinstim aşa:
Bucură-te, noule astru al dreptății pe firmamentul cerului;
Bucură-te, noule proroc trimis mai înainte de asaltul final al celui rău;
Bucură-te, noule Iona, cel ce avertizezi pe toți de plata păcatelor;
Bucură-te, noule Botezător, cel ce atragi pe toţi la o viață de rugăciune şi pocăinţă;
Bucură-te, noule Pavel, cel ce ai îndurat greutăţile propovăduirii Evangheliei în duhul adevărului;
Bucură-te, noule apostol, ale cărui minuni ne insuflă credință și mirare;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 13

O, sfinte şi preaminunate Ierarh Ioan, mângâierea tuturor celor întristaţi, primeşte acum prinosul rugăciunii noastre ca prin rugăciunile tale către Domnul să fim izbăviți de focul gheenei și prin mijlocirea ta cea bineplăcută lui Dumnezeu să cântăm în veci: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi:

Icosul 1

Ca un înger în trup ai apărut în aceste timpuri prin harul lui Dumnezeu Care întotdeauna Se îngrijeşte de pământeni. Văzând frumuseţea virtuţilor tale, noi fiii tăi duhovnicești aşa îţi strigăm:
Bucură-te, căci de mic copil ai trăit în virtute;
Bucură-te, cel ce totdeauna ai trăit cu frică de Dumnezeu și voia Lui ai împlinit;
Bucură-te, cel ce în multe virtuţi harul dumnezeiesc l-ai arătat;
Bucură-te, cel ce asculți din depărtare rugăciunile celor aflaţi la necaz;
Bucură-te, iubitorule de semeni cel ce ai făcut tot posibilul pentru mântuirea lor;
Bucură-te, cel ce aduci bucurie tuturor celor ce se roagă ție cu credință și cu dragoste;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Condacul 1

Alesule făcător de minuni şi slujitorule credincios al lui Hristos, care lumii întregi reverşi în vremurile din urmă râuri nesfârșite de inspiraţie duhovnicească şi mulţime de minuni, noi cu dragoste te lăudăm şi-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarh Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Făcătorul de minuni al vremurilor din urmă

O, Sfinte Ierarh Ioane, părintele nostru, bunule păstor şi tainicule văzător al sufletelor omeneşti! Acum te rogi înaintea Prestolului dumnezeiesc, precum singur ai zis: “Deşi am murit, sunt viu”. Roagă pe Dumnezeu Cel Atotmilostiv să ne dăruiască iertare de păcate ca să ne recăpătăm puterea duhovnicească, să scăpăm de amărăciunea acestei lumi şi să strigăm către Domnul ca să ne dea smerenie şi inspiraţie duhovnicească, cuget dumnezeiesc şi duh evlavios în toate căile noastre. Tu, care ai fost ocrotitor milostiv al orfanilor şi îndrumător încercat pe pământ, fii acum călăuză şi pentru noi, ca un nou Moise, iar în discordiile bisericeşti povaţă atotcuprinzătoare a lui Hristos. Ascultă plângerea tinerilor descumpăniţi şi de îndrăcire cuprinşi; scutură lâncezeala plictiselii abătută asupra păstorilor, slăbiţi de atacurile lumii acesteia şi care zac ţintuiţi de duhul toropelii zadarnice. Cu lacrimi te rugăm pe tine, o, închinătorule înflăcarat, vino şi la noi, cei care în negura patimilor suntem afundaţi, aşteptând îndrumările tale părinteşti. Luminează-ne cu lumina neînserată unde te afli tu acum, rugându-te pentru fiii tăi împrăştiaţi pe toată suprafaţa pământului, dar îndreptaţi cu iubirea lor plăpândă către lumină, acolo unde sălăşluieşte Hristos, Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine cinstea şi Împărăţia, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin!

Previous Post

Sfântul Voievod Ștefan cel Mare

Next Post

Negarea gândurilor reprezintă lepădarea dreptății personale

Related Posts
Total
0
Share