Acatistul Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Troparul

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu noi robii Tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus Hristos, cad înaintea ta și mă rog ție, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe care și primind-o Maica Împăratului Aceluia ce împărățește cerul și pământul, o du la Împăratul împăraților, Domnul tuturor, la Fiul și Dumnezeul tău, și cere mie iertare de toate păcatele mele. Vieții mele dă-i îndreptare și, la sfârșitul meu, trecere neîngrozită de vrăjmașii cei din văzduh; fii mie povățuitoare, să-mi deschizi dumnezeiasca intrare a Împărăției și acolo să mă îndulcesc de dulceața Raiului și de veselia acelei cetăți înalte, a Ierusalimului de Sus cel preafrumos și de frumusețile lui cele nespuse; de strălucirea luminii Treimii celei cu trei străluciri și de dulcele glas al cântărilor îngerești. Cărei slave și bucurii mă fă moștean și părtaș cu toți sfinții, că toate le poți, ca Maica Împăratului celui Atotputernic. Și acum, dar mai ales în acest ceas, mă auzi pe mine, cel ce stau înaintea ta, Stăpână cu totul milostivă. Ia aminte, Doamnă Împărăteasă, spre mine, care aduc ție cântare de rugăciune așa:

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din veșnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru și prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ție, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi robii tăi din toate nevoile și suferințele, care strigăm ție: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Icosul 1

Îngerul cel mai înainte stătător din Cer a fost trimis să zică ție, Născătoare de Dumnezeu, Bucură-te!; vestind, prin dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta și noi, cei împovărați cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilință strigăm ție:
Bucură-te, bunăvoința lui Dumnezeu către noi cei păcătoși
Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei
Bucură-te, ceea ce ne curătești de întinăciunea păcatelor
Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăță fărădelegile noastre
Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu
Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viață
Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului
Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 2

Văd izvoare de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, asupra celor care în genunchi stau și cu credință se roagă ție; că tu, fiind bună, ești grabnic ajutătoare tuturor; apărătoarea celor asupriți, nădejdea celor deznădăjduiți, mângâierea celor întristați, hrănitoarea celor flămânzi; celor goi îmbrăcăminte, celor feciorelnici curăție, celor străini bună povățuitoare, celor osteniți sprijinitoare, orbilor vedere; celor surzi bună auzire, celor bolnavi grabnică vindecare. Pentru aceasta, după cuviință, cu mulțumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Pricina cea neînțeleasă a chinurilor cumplite care vin asupra noastră, căutând noi să o înțelegem, către tine alergăm, o, Maică și Fecioară, mângâiere și mântuire cerând. Iar tu, ca ceea ce ești bună, învață-ne pe noi a alege dintr-însele purtarea de grijă, cea cu milostivire, a Fiului tău și Dumnezeului nostru Celui bun, spre mântuirea sufletelor noastre și spre curățirea păcatelor noastre cele de multe feluri, și cu bucurie strigăm ție:
Bucură-te, adăpostire bună a celor înviforați
Bucură-te, întărire a celor ce slăbesc în credință
Bucură-te, ceea ce ești singura Maică a milostivirii
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în nevoi și în necazuri
Bucură-te, ceea ce prin necazuri curățești păcatele noastre
Bucură-te, ceea ce prin întristări vindeci neputințele noastre cele sufletești și trupești
Bucură-te, ceea ce ne înveți pe noi a nu iubi bunătățile acestei lumi deșarte și trecătoare
Bucură-te, ceea ce ridici mintea noastră din lumea cea deșartă, la cele mai presus de lume
Bucură-te, ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pământească, către dragostea lui Dumnezeu cea cerească
Bucură-te, ceea ce, chiar și în suferințele noastre, ne dai nouă mângâiere și viață plină de dar
Bucură-te, făgăduința bunătăților celor cerești
Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veșnice
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 3

Cu putere de Sus mă întărește Stăpână preabună, pe mine robul tău care sunt neputincios sufletește și trupește, și mă învrednicește de cercetarea și de purtarea ta de grijă, alungând negura mâhnirii și a întristării de care sunt cuprins, ca prin tine, fiind mântuit, pururea să cânt lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având nespusă bogăție de milostivire, tuturor celor necăjiți le întinzi mână de ajutor, tămăduind neputințele, vindecând bolile și patimile. Pentru aceasta, Stăpână preabună, nu trece cu vederea pe robii tăi, care zac pe patul durerii și strigă ție:
Bucură-te, comoara de mult preț a milei tale
Bucură-te, ceea ce ești nădejdea celor deznădăjduiți
Bucură-te, tămăduirea trupurilor noastre
Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre
Bucură-te, puternică ajutătoare a celor neputincioși
Bucură-te, apărătoare și întărire a celor ce slăbesc în credință
Bucură-te, ceea ce mânia lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale, degrab o potolești
Bucură-te, ceea ce, cu puterea rugăciunilor tale, patimile noastre le potolești
Bucură-te, vedere a orbilor și auzire a surzilor
Bucură-te, umblare a șchiopilor și vorbire a muților
Bucură-te, vindecare prin credință a celor bolnavi
Bucură-te, că prin tine, după măsura credinței, se dau vindecările
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 4

De felurite necazuri, de ispite și de nevoi sunt cuprinși robii tăi, ale căror greutăți nu le mai pot răbda; dar tu, fiind Maică milostivă a Mântuitorului și Dumnezeului nostru, ridică mâinile tale către Fiul tău, rugându-L să caute spre întristarea inimii robilor tăi, și din adâncul deznădejdii să ne ridice pe noi, care cu credință cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 4

Auzind Preasfânta Fecioară și Maică cele spuse mai înainte de Dreptul Simion, ca „prin însuți sufletul tău va pătrunde sabia”, ai păzit aceste cuvinte întru inima ta, știind că bucuria de maică pentru Fiu este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea tu, ca ceea ce știi necazul și suferința întru toate, cunoști și întristarea noastră; și ca ceea ce ești singura Maică a tuturor, auzi-ne și pe noi, care cu credință strigăm ție:
Bucură-te, ceea ce ai născut lumii bucurie, pe Hristos Mântuitorul nostru
Bucură-te, ceea ce izbăvești lumea din necazuri cu mijlocirile tale
Bucură-te, ceea ce ai răbdat ocările și clevetirile asupra Fiului tău
Bucură-te, ceea ce, cu patimile Lui, dimpreună ai pătimit
Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate
Bucură-te, ceea ce ne păzești, cu darul Fiului tău
Bucură-te, a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile
Bucură-te, îndreptarea și povățuitoarea celor rătăciți
Bucură-te, hrana și păzitoarea pruncilor
Bucură-te, povățuitoarea tinerilor
Bucură-te, Maica celor sărmani
Bucură-te, sprijinul și mângâierea văduvelor
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 5

Văzând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tău vărsându-se pe Cruce pentru mântuirea noastră, ca o slugă a Domnului, cu smerenie plecându-te voii Tatălui Care este în Ceruri, ne-ai arătat nouă chipul pătimirii și al răbdării, ca și noi, când suntem în cuptorul ispitelor și al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 5

Văzându-te pe tine Fiul tău și Dumnezeul nostru, stând lângă Cruce cu ucenicul Lui cel iubit și cu inima sfâșiată de durere și suferind asemenea Lui, a zis: „Femeie, iată fiul tău!” și ucenicului „Iată mama ta!”, făcându-ți ție fii pe toți cei ce cred în El. Iar noi, ca niște părtași ai necazurilor și ai patimilor Fiului tău, spre tine, mijlocitoare Maică, toată nădejdea având-o, cu credință strigăm ție:
Bucură-te, Maica neamului creștinesc
Bucură-te, ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii
Bucură-te, ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioși
Bucură-te, Mielușeaua, care ai născut pe Mielul cel ce a ridicat păcatele lumii
Bucură-te, vas, care ne scoți nouă bucurie din izvorul nemuririi
Bucură-te, rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoși
Bucură-te, scularea celor căzuți în păcate
Bucură-te, ceea ce ești vindecarea tuturor neputincioșilor
Bucură-te, că ești căutarea celor pierduți
Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoșilor
Bucură-te, potolirea a toată întristarea
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 6

Propovăduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, căci cu cinstitul tău Acoperământ acoperi pe tot neamul creștinesc; pentru care totdeauna te rogi lui Hristos Mântuitorul lumii, și izbăvești din toate nevoile pe robii tăi, cei temători de Dumnezeu, care cu credință cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind darul cu raze luminoase de la sfântă icoana ta, Maica lui Dumnezeu, noi cu credință plecăm genunchii înaintea ei și cu lacrimi ne rugăm ție; alungă norul ispitelor ce vin asupra robilor tăi, și cu bucurie să strigăm ție:
Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile credincioșilor Fiului tău și Dumnezeului nostru
Bucură-te, ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii și te rogi pentru noi
Bucură-te, mijlocitoare între Dumnezeu și om, care ne izbăvești pe noi din nevoi
Bucură-te, apărătoarea neamului creștinesc, de la Dumnezeu dăruită nouă
Bucură-te, pom înfrumusețat, cu care se acoperă mulți
Bucură-te, pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii
Bucură-te, acoperământul lumii, cel mai lat decât norii
Bucură-te, pământul făgăduinței din care ne izvorăsc toate bunătățile cerești și pământești
Bucură-te, soare luminos, care neîncetat luminezi pe cei credincioși
Bucură-te, stâlp de foc, care povățuiești pe cei aleși către Cereasca Împărăție
Bucură-te, brazdă, care crești mulțimea îndurărilor
Bucură-te, ceea ce ne dăruiești toate bunătățile
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 7

Vrând să arăți izvoare de minuni de la sfântă icoana ta „Bucuria tuturor celor necăjiți”, ai poruncit, Stăpână, bolnavei Eftimia să săvârșească înaintea sfintei tale icoane cântări de rugăciune și, primind vindecare, să vestească tuturor milele tale, pe care le-ai dăruit prin sfântă ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar, tuturor celor ce au nevoie de ele. Pentru aceasta, nici noi nu tăinuim minunile și facerile tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulțumire, preaslăvim pe Dumnezeu și cântăm lui: Aliluia!

Icosul 7

Scăldătoarea Siloamului vindecă bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, Biserica ta, în care ne închinăm icoanei tale celei făcătoare de minuni. Fiindcă aceasta, nu numai o dată într-un an și nu numai cei ce intră mai întâi dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească și trupească a celor ce, cu buna credință și cu dragoste, vin către tine. Pentru aceasta strigăm ție:
Bucură-te, scăldătoare, în care se afundă toate durerile noastre cele sufletești și trupești
Bucură-te, pahar, cu care se primește bucuria și mântuirea
Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață
Bucură-te, lemn, care îndulcești apele cele amare ale mării lumești
Bucură-te, izvor nesecat al apei celei dătătoare de viață
Bucură-te, ceea ce îndulcești necazurile noastre cele amare
Bucură-te, baie, care speli întinăciunea păcatului
Bucură-te, potolirea întristărilor noastre
Bucură-te, vindecarea bolilor noastre
Bucură-te, ceea ce ne izbăvești din nevoi
Bucură-te, ceea ce calci puterea demonilor
Bucură-te, ceea ce rușinezi pe vrăjmașii noștri
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 8

Nemernici și străini de credința creștinească sunt aceia care nu se închină chipului tău celui întru tot sfânt, căci tu, Stăpână, ca o Maică a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de minuni asupra sfintei tale icoane. Pentru aceasta, pe cei care sunt chinuiți de duhurile cele necurate și se închină cu credință sfintei tale icoane îi vindeci și sănătoși îi faci pe ei. Pe toți cei bolnavi sufletește și trupește care se roagă ție îi tămăduiești și cele de folos pentru dânșii le rânduiești. Pentru aceste multe ale tale faceri de bine, cu mulțumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Toată viața noastră pe pământ este plină de durere și de întristare. Sufletul e bolnav de păcate, trupul de dureri se chinuiește, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepsește. Către tine, dar, alergăm, Maica lui Dumnezeu, și înaintea preacinstitei tale icoane căzând, ne rugăm: Umple de bucurie și de veselie inima noastră cea întristată și cu bucurie să strigăm ție:
Bucură-te, povățuitoarea care ne duci pe noi în patria cerească
Bucură-te, Împărăteasa cerului și a pământului, care ne deschizi nouă ușile Raiului
Bucură-te, cea preamilostivă, care ne miluiești pe noi
Bucură-te, chivernisitoarea casei, care bine rânduiești viața noastră
Bucură-te, cea preafericită, care de proroci ai fost vestită
Bucură-te, fericit pântece, care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu
Bucură-te, rugul cel nears
Bucură-te, zid nestricat
Bucură-te, izvor purtător de viață
Bucură-te, floarea cea pururea nevestejită
Bucură-te, îmblânzirea inimilor celor răi
Bucură-te, neîncetată bucurie a credincioșilor
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 9

Toată dulceața cea lumească în viața aceasta este amestecată cu întristare. Mărirea și bogăția trec. Frumusețea și sănătatea se veștejesc. Prietenii cei de aproape se răpesc de moarte. Îndulcește, dar, necazurile robilor tăi, pricinuitoarea bunătăților, și bucuria ta cea nestricată dă-ne-o nouă, celor ce strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu ce cuvinte să mângâie pe cei necăjiți. Ci tu singură, Stăpână, dăruiește inimii noastre mângâiere, cu razele darului tău. Alungă norul necazurilor noastre și negura mâhnirii, ca să strigăm ție:
Bucură-te, că ești nădejde de bucurie pentru toți creștinii
Bucură-te, bucuria și împăcarea lumii
Bucură-te, dătătoarea bunătăților cerești și pământești
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre
Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască
Bucură-te, limanul celor ce înoată pe marea vieții acesteia
Bucură-te, singura păzitoare a celor ce, după Dumnezeu, spre tine nădăjduiesc
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală pentru mulțimea păcatelor
Bucură-te, păzitoarea și întărirea tuturor
Bucură-te, ocrotitoare și sfântă adăpostire a tuturor credincioșilor
Bucură-te, ajutătoarea tuturor celor ce cu credință se roagă ție
Bucură-te, luminoasă cunoștință a darului
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 10

Domnul Cel iubitor de oameni, vrând să mântuiască lumea din chinul veșnic și din neîncetata suferință, S-a sălășluit în pântecele tău cel pururea fecioresc și pe tine, Maica Sa, te-a dăruit celor pieritori, spre ajutor, spre acoperământ și apărare, ca să fii celor mâhniți mângâiere, celor necăjiți bucurie, celor deznădăjduiți nădejde, ceea ce ne izbăvești de chinul cel veșnic, prin mijlocirea ta, și către veșnica veselie aduci pe toți care cu credință strigă Fiului tău și Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 10

Zid ești fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu, și tuturor celor ce aleargă către Acoperământul tău. Pentru aceasta ne rugăm ție: apără, acoperă și păzește pe toți cei săraci și fără de ajutor, și izbăvește din ispite, din necazuri și din nevoi pe cei care cu credință strigă ție:
Bucură-te, stâlpul fecioriei
Bucură-te, vas ales al curăției și al întregii feciorii
Bucură-te, cununa cea mărită a celor care cu nevoință se luptă împotriva poftelor
Bucură-te, ceea ce dai veșnică bucurie celor ce se ostenesc în viața călugărească
Bucură-te, ceea ce ne izbăvești de văpaia patimilor
Bucură-te, ceea ce gonești negura ispitelor
Bucură-te, povățuitoarea întregii feciorii
Bucură-te, sprijinitoarea curăției
Bucură-te, îndreptarea oamenilor
Bucură-te, cea prin care din cădere ne-am sculat
Bucură-te, întărirea cea tare a credinței
Bucură-te, tămâia cea plăcută a rugăciunii
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 11

Cântarea cea cu totul de umilință aducem ție, noi robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, apărătoarea cea atotputernică a neamului creștinesc. Potolește bolile robilor tăi celor ce suspină, îmblânzește mânia lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră pentru păcatele noastre. Izbăvește-ne din toate necazurile pe noi, robii tăi, care strigăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Făclie primitoare de lumină din cărbunele darului lui Dumnezeu aprinsă s-a arătat nouă preacinstită icoana ta, Stăpână, spre sfințirea și mângâierea noastră. Iar noi, cu dragoste cinstind-o și cu credință îngenunchind înaintea ei, strigăm ție:
Bucură-te, ceea ce cu puternica ta apărare din toate nevoile ne scoți pe noi
Bucură-te, ceea ce din foamete sufletească și trupească ne izbăvești pe noi
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale stingi focul patimilor noastre
Bucură-te, ceea ce ne scapi pe noi de moartea cea veșnică
Bucură-te, tare ajutătoare în războaie
Bucură-te, ceea ce ne acoperi pe noi de năvălirea altor neamuri
Bucură-te, ceea ce ne izbăvești de războiul cel dintre noi
Bucură-te, ceea ce păzești pe cei ce călătoresc pe pământ și pe ape
Bucură-te, ceea ce izbăvești pe cei robiți
Bucură-te, grabnică izbăvire de îngrozirea lui Dumnezeu, care cu dreptate vine asupra noastră
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 12

Zălog din darurile tale voind să dai neamului creștinesc icoana ta cea făcătoare de minuni, ai dăruit-o nouă, Maica lui Dumnezeu, de la care, celor ce vin cu credință, izvoare de minuni se revarsă. Neputințele se vindecă și necazurile se potolesc. Pentru aceasta cu bucurie strigăm, pentru tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând milele și minunile tale, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, toți te lăudăm, ca pe o tare stătătoare a noastră, și cu umilință venim la Tine, ceea ce te rogi pentru noi. Și cerem ție să înalți mâinile către Fiul tău, rugându-L ca pururea în viața aceasta și după moartea noastră, să nu se depărteze milostivirea Lui de la noi, cei ce strigăm ție:
Bucură-te, nădejdea noastră în viața aceasta și după moartea noastră
Bucură-te, ceea ce rânduiești sfârșit dulce și cu pace din viața aceasta, tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine
Bucură-te, ceea ce ești nădejdea și apărarea noastră în ziua Judecății
Bucură-te, îmblânzirea Dreptului Judecător
Bucură-te, ceea ce ne izbăvești din gheena cea veșnică
Bucură-te, nădejdea de mântuire a tuturor
Bucură-te, cheia Împărăției lui Hristos
Bucură-te, ușa Raiului
Bucură-te, pod care duci la Ceruri
Bucură-te, adăpostire și bună apărare a tuturor păcătoșilor care se căiesc de păcatele lor
Bucură-te, bucuria îngerilor
Bucură-te, mărirea și mângâierea tuturor drepților
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 13 

O, întru tot lăudată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce, spre bucuria Cerului și a pământului, ai născut pe Împăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriților robilor tăi. Primește această puțină rugăciune a noastră și ne izbăvește pe noi din toate nevoile. Vindecă neputințele noastre cele sufletești și trupești. Alungă de la noi toată răutatea și întristarea. Dăruiește-ne sănătate, și cu rugăciunile tale ne izbăvește din munca cea veșnică, pe cei ce cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Icosul 1

Îngerul cel mai înainte stătător din Cer a fost trimis să zică ție, Născătoare de Dumnezeu, Bucură-te!; vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta și noi, cei împovărați cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilință strigăm ție:
Bucură-te, bunăvoința lui Dumnezeu către noi cei păcătoși
Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei
Bucură-te, ceea ce ne curătești de întinăciunea păcatelor
Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăță fărădelegile noastre
Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu
Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viață
Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului
Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din veșnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru și prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ție, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi robii tăi din toate nevoile și suferințele, care strigăm ție: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți!

Apoi, se citesc aceste

Rugăciuni către Maica Domnului

O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești mai presus decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiți; dă-ne mângâiere și nouă, celor ce suntem în necazuri, că, afară de tine, altă scăpare și ajutor nu avem.

Tu singură ești mijlocitoarea bucuriei noastre și, ca Maica lui Dumnezeu și Maica milostivirii, stând înaintea Prestolului Preasfintei Treimi, poți să ne ajuți nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ție cu credință nu este rușinat.

Auzi-ne și acum, în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale și cu lacrimi ne rugăm ție. Alungă de la noi toate necazurile și nevoile ce vin asupra noastră, întru această vremelnică viață și prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veșnica și nesfârșita bucurie, întru Împărăția Fiului tău și Dumnezeului nostru. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună, nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioși și ocrotirea celor necăjiți; vezi nevoia mea și necazul meu. Ajută-mă, că sunt neputincios, hrănește-mă ca pe un străin.

Știi nevoia mea, ușurează-mă de ea precum voiești, căci nu am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă bună mângâiere, decât numai pe tine, o, Maică a lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Previous Post

Supă de pește cu roșii

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 5, 27–32)

Related Posts
Total
0
Share