Paraclisul Cuviosului David din Evvia

Preotul binecuvântează: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Iar dacă nu este preot se zice: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! (de 3 ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de 3 ori). Slavă… Și acum…

Tatăl nostru, Care ești în Ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștrii. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Doamne miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Tropare

glasul al 4-lea, „Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce...”

Către slujitorul cel fierbinte al Mântuitorului şi mijlocitorul cel neadormit al nostru către Domnul; către ajutătorul cel grabnic al tuturor celor din nevoi, să alergăm acum noi cei împovăraţi de păcate, strigând cu credinţă: Sfinte Părinte David, tămăduieşte, rugămu-ne, mulţimea bolilor şi a neputinţelor noastre şi ne izbăveşte de necazurile ce ne împresoară, pe noi cei ce scăpăm sub a ta ocrotire (de 2 ori).

Slavă… Şi acum…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi statut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50:

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, drept aceea ești îndreptățit întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi curăți, spăla-mă-vei, și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele, și toate fărădelegile mele, șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fărădelege căile Tale, și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Canonul Paraclis

glasul al VIII-lea

Cântarea I

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, strigă: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Desfătându-te, Părinte, de lumina cea întreit strălucitoare, umplutu-te-ai de lumină, de Dumnezeu purtătorule; cu ale tale sfinte mijlociri, alungă negura sufletului meu şi cu a virtuţilor raze mă străluceşte.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căută din înălţime cu bunătate, Davide de Dumnezeu insuflate, la cei ce alergăm cu credinţă la ale tale sfinte moaşte şi ne dăruieşte tuturor grabnicul tău ajutor.

Slavă…

Făclie luminoasă te-ai arătat celor ce rătăcesc în întunericul păcatelor. Scoate-ne şi pe noi, fericite, din desişul patimilor şi ne du, rugămu-ne ţie, la limanul cel neînvăluit al mântuirii.

Şi acum…

Sălaş strălucitor al curăţiei fiind, Fecioară Preacurată, rogu-mă să-mi curăţeşti a inimii şi minţii mele întinăciune, precum şi împătimirea cea cumplită a sufletului meu, cu a ta fierbinte mijlocire.

Cântarea a III-a

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvor nesecat de minuni te-ai făcut nouă, Părinte Cuvioase, revărsând cu îmbelşugare ape tămăduitoare, celor ce se ard cumplit de a patimilor văpaie.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tămăduieşte-ne ca un bun durerile trupeşti şi alină întristarea sufletelor noastre, a celor ce alergăm la tine, Părinte mult-milostive.

Slavă…

Izbândă în viaţă şi mângâiere în nevoi, uşurare de ispite şi slobozire de păcate ne dăruieşte, Părinte fericite, nouă celor ce am dobândit mijlocirea ta fierbinte.

Şi acum…

Fecioara Preacurată, ceea ce eşti împodobită cu picături de soare, luminează-mi şi mie, rogu-mă, a sufletului meu întunecare şi a minţii mele orbire.

Izbăveşte-ne din toată primejdia, Cuvioase Părinte Davide, şi de toată boala ne vindecă, pe noi, cei ce cu credinţă alergăm la a ta folosire.

Căută cu milostivire, cu totul lăudata Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Preotul zice ectenia,

Apoi

Sedealna

glasul al II-lea: „Ceea ce eşti rugătoare caldă…

Apărător neadormit şi turn nebiruit te-ai arătat, înţelepte, celor ce cu credinţă aleargă la tine şi cu umilinţă îţi strigă: Davide, de Dumnezeu purtătorule, vino degrab şi din primejdii ne slobozeşte, ca cel ce stai pururea înaintea Sfintei Treimi.

Cântarea a IV-a:

Auzit-am, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Următor înflăcărat te-ai făcut, Părinte, sfinţilor celor de demult; cu care împreună te roagă să se izbăvească turma ta de orice întristare.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce aleargă cu credinţă şi se închină moaştelor tale, Sfinte, izbăveşte-i de nevoi şi de orice împresurare şi boală necruţătoare.

Slavă…

Mănăstirea ta, Cuvioase Davide, şi toată latura de prinprejur, apărător nebiruit te-a dobândit. Vino degrab şi la noi smeriţii, rugămu-ne ţie, Sfinte, şi ne izbăveşte de ale celui rău ispite.

Şi acum…

Lumânare cugetului şi umilinţă inimii dăruieşte-mi, Fecioară, mie robului tău şi nevătămat mă păzeşte de ale şarpelui sminteli cu rugăciunile tale.

Cântarea a V-a:

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-mă vrăjmaşul pe mine dezgolit de îmbrăcămintea nestricăciunii, a aruncat în prăpastia căderilor sufletul meu, ci mă rog ţie, Sfinte, tinde-mi mâna de ajutor şi mă scoate la lumină.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De mulţimea ispitelor primejduindu-se corabia sufletului meu, către tine, Părinte, ridic ochii minţii şi cu suspinuri te rog: scoate-mă pe mine cel învăluit din adâncul pierzării.

Slavă…

Mă apropii de tine, Părinte, eu cel rănit de mulţimea păcatelor şi lipsit de tot ajutorul omenesc, ci căuta cu milostivire spre robul tău şi-mi trimite cu îmbelşugare ploaia vindecărilor tale.

Şi acum…

Ia aminte, Stăpână, la rugăciunea robului tău, care mult a greşit şi în noianul păcatelor cumplit a căzut, şi mă povăţuieşte şi pe mine la limanul mântuirii.

Cântarea a VI-a:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad, ci ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curgeri de tămăduiri ne izvorăşti pururea, nouă celor ce alergăm la tine, Părinte, din care adăpându-ne, ne răcorim de văpaia bolilor şi a păcatelor noastre.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mine cel ce sunt rănit de sabia păcatului şi zac părăsit în prăpastia pierzării, nu mă trece cu vederea, Părinte milostive, ci toarnă şi peste rănile mele vinul şi untdelemnul milostivirii tale.

Slavă…

Sfeşnic mult luminos care străluceşti în toată lumea şi răspândeşti pretutindenea razele minunilor tale, te-a pus Dumnezeu în mănăstirea ta, de unde străluceşte-ne şi nouă lumină adevăratei pocăinţe.

Şi acum…

Potoleşte-mi viforul primejdiilor ce mă împresoară şi viscolul cel cumplit al gândurilor mele şi mă povăţuieşte, Preacurată Fecioară, la limanul cel neînvăluit al mântuirii.

Apoi: Izbăveşte-ne din toată primejdia, Cuvioase Părinte Davide şi de toată boala ne vindecă pe noi cei ce cu credinţă alergăm la a ta folosire.

Căută cu milostivire cu totul lăudata Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Preotul zice ectenia,

Apoi

Sedealna

glasul al II-lea

Pe cei ce scapă la a ta caldă mijlocire şi se închină cu credinţă moaştelor tale, Părinte, izbăveşte-i de toată răutatea şi de ale şarpelui ispite şi sminteli, căci pe tine te-am dobândit solitor neadormit către Domnul.

Prochimen: Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.

Stih: Ce vom răsplăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă?

Evanghelia după Matei (11, 27-30):

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihna sufletelor voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.

Slavă…

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău David, Milostive curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare milă Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre.

Mare apărător te are pe tine latura Evvieii şi acoperământ şi scăpare întemeiată te-a dobândit mănăstirea ta, Cuvioase Părinte Davide, care se bucură având vistieria moaştelor tale. Pentru aceasta dăruieşte ajutorul tău, alinare în boli şi izbăvire de ispite celor ce aleargă cu credinţă şi se închină cu evlavie cinstitei icoanei tale.

Apoi preotul zice: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…

Cântarea a VII-a:

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstitele tale moaşte, Davide, fericite, izvorăsc sănătate trupurilor şi sufletelor, şi sting flacăra bolilor şi a întristărilor celor care strigă: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Meşteşugirile cele rele ale vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, zădărniceşte-le, Părinte Cuvioase, şi ne întăreşte neclătinaţi pe piatra pocăinţei, ca să strigăm neîncetat: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Slavă…

Bolnavilor tămăduitor şi celor din primejdii izbăvitor, celor mâhniţi mângâietor şi celor slabi sprijinitor, te-ai făcut, Sfinte Părinte Davide, care într-un glas strigă: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Şi acum…

Viaţă curată şi minte luminată, inima smerită şi duh de pocăinţă dăruieşte-ne, Fecioară, ca să ne învrednicim a dobândi viaţa cea fericită şi a striga: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Cântarea a VIII-a:

Să nu mă laşi, Părinte, lipsit de ajutorul tău, căci viaţa mea s-a umplut de greşale şi că o sarcină mă trage întru adâncul pierzării, ci tinde-ţi mâna ta şi mă scoate la lumină.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apele darului tău, Fericite, varsă-le peste sufletul meu ticălos şi peste trupul meu cel bolnav, dăruindu-mi iertare şi curăţire, ca să te binecuvântez în veci.

Binecuvântam pe Tatăl…

Hristoase Dumnezeule, să nu ne pierzi pe noi întru mânia Ta, nici să ne pedepseşti după faptele noastre, ci primeşte solitor pentru noi, pe Preacuviosul David, robul Tău.

Şi acum…

Spală-mi sufletul, Curată, cu picăturile milostivirii tale şi cu mulţimea lacrimilor mele şi mă îmbrăcă în haina nestricăciunii, dăruindu-mi veselia mântuirii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Pe împăratul ceresc, pe Care Îl laudă ostile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a IX-a:

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cine va putea lăuda viaţa ta, fericite Părinte şi cine va spune mulţimea minunilor tale, pe care le reverşi tuturor credincioşilor, care năzuiesc la a ta ocrotire.

Sfinte Preacuvioase Părinte David, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte Cuvioase Davide, să nu ne uiţi pe noi robii tăi, cei ce stăruim în rugăciune către tine şi cerem milostivirilor tale şi mijlocire la judecată, ca părtaşi luminii să ne facem.

Slavă…

Bucură-te, făclie luminoasă; bucură-te, limanul cel mântuitor; bucură-te, reazem neclintit; bucură-te, avuţie nejefuită a credincioşilor; bucură-te, mângâietorul celor întristaţi; bucură-te, tămăduitorul celor bolnavi.

Şi acum…

Ceea ce eşti scăparea creştinilor, Fecioară Preacurată, şi ajutătoarea cea tare a celor ce aleargă la tine, roagă-te împreună cu dumnezeiescul David, ca să dobândim cu toţii cerească veselie.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Apoi aceste stihiri:

Pe cel din pruncie dăruit Mântuitorului Hristos şi care apoi a strălucit în lume, petrecând viaţa îngerească, pe David cel minunat, în laude să-l cinstim.

Bucură-te al Cuvioşilor următor şi al slavei lor moştenitor, Davide purtătorule de Dumnezeu, care de curând te-ai arătat slujitorule credincios al Domnului.

Se bucură duhovniceşte Locrida, patria ta, de slava ta cea minunată, Părinte preaalese; se veseleşte şi Evvia, îmbogăţindu-se cu sfintele tale moaşte.

Vas ales al Duhului, te-ai făcut prin viaţă pustnicească, Părinte Cuvioase, pentru aceasta ai dobândit darul facerii de minuni spre a noastră mântuire.

Bucură-te al mănăstirii tale cald apărător şi al tuturor creştinilor grabnic mijlocitor; bucură-te al bolnavilor tămăduitor şi al întristaţilor mângâietor, Davide părintele nostru.

Dăruieşte-ne ca un milostiv, Davide Cuvioase, împlinire cererilor şi iertare de greşale, nouă, celor ce cu căldură scăpăm la dumnezeiescul tău ajutor.

Toate ostile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli, Cuvioase Părinte Davide şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

Apoi:

Sfinte Dumnezeule…, Preasfânta Treime…, Tatăl nostru…

Troparele

Glasul al VI-lea

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, ca nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci căuta şi acum că un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, ca Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale, şi numele Tău chemăm.

Şi acum…

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi ecteniile şi otpustul, după care cântăm:

Glasul al II-lea

Pe toţi cei ce aleargă cu căldură la mijlocirea ta, Părinte, şi se închină cu credinţă la sfintele tale moaşte cele izvorâtoare de minuni, slobozeşte-i de toate nevoile şi tămăduire le dăruieşte, căci ajutător al nostru te-am dobândit, Cuvioase Părinte Davide, împreună şi cald apărător, şi către Domnul grabnic mijlocitor.

Stăpână, Stăpână, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maică lui Dumnezeu, păzeşte-ne sub acoperământul tău.

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Previous Post

Film: Părintele Cleopa

Next Post

Cum Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea s-au pomenit singuri la Liturghie

Related Posts
Total
0
Share