Acatistul Cuvioasei Irina Hrisovalantou

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Condacul 1

Ca pe o pârgă a Cuvioaselor și fecioarelor, fântână revărsând minuni cu adevărat, te prăznuim Irina, Cuvioasa Maică. Ci ca ceea ce ești mlădița Duhului păcii, în legătura păcii păzește pe cei ce strigă ție: Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!

Icosul 1

Înger din cer a fost trimis într-ajutorul tău, Irina, să-ți arate pe cele nevăzute și împreună cu descoperirea celor ascunse și ascunsa ta iluminare să se facă tuturor cunoscută, prin care îi luminezi pe cei ce strigă:
Bucură-te, cea prin care Hristos s-a slăvit,
Bucură-te, cea prin care vrăjmașul s-a rănit,
Bucură-te, chipul curăției de Dumnezeu zugrăvit,
Bucură-te, stejarul bărbăției cel neclintit,
Bucură-te, înălțime slăvită a virtuților cerești,
Bucură-te, adâncime lăudată a darurilor duhovnicești,
Bucură-te, că slava cuvioșilor în tine o ai arătat,
Bucură-te, că și neasemuita curăție feciorelnică ai câștigat,
Bucură-te, cămara bunelor deprinderi,
Bucură-te, valul ușor al suferințelor aproapelui,
Bucură-te, cea prin care iubirea strălucește,
Bucură-te, cea prin care înșelăciunea se veștejește,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!

Condacul 2

Mugur al bucuriei, cu totul fericită, desăvârșită lucrare a faptelor bune ai arătat, tânără fiind, aleasă, frumoasă cu trupul și preafrumoasă cu sufletul pe tine însăți în frica cea bună te-ai învățat strigând: Aliluia!

Icosul 2

A cunoscut în Duhul Sfânt, marele Ioanichie, cele viitoare ale vieții tale și ți-a zis: Mergi, bucurându-te, căci mânăstirea Hrisovalantului te dorește. Iar acum și noi grăim ție:
Bucură-te, trandafirul bucuriei,
Bucură-te, crinul fecioriei,
Bucură-te, icoana frumuseții cerești,
Bucură-te, că ai disprețuit îndemnurile omenești,
Bucură-te, podoaba nefurată a Mirelui sufletelor,
Bucură-te, diadema tinerelor curate,
Bucură-te, că fără stricăciune Cuvântului te-ai dăruit,
Bucură-te, că înțelepțește lumea ai părăsit,
Bucură-te, floare care înmiresmezi îngerii,
Bucură-te, cunună a fecioarelor,
Bucură-te, că ai dobândit frumusețe strălucitoare a sufletului,
Bucură-te, bună rânduială a luminoaselor virtuți,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 3

Slava lumească, plăcerile tinereții și cinstea neamului ales cu adevărat ca niște gunoaie le-ai socotit, ca pe Hristos să-L câștigi, Cel pe Care L-ai iubit cu dor dumnezeiesc, căci focul cel ceresc te-a aprins a cânta: Aliluia!

Icosul 3

Însetată ai alergat, fericită Irina, precum o căprioară, spre sfânta mânăstire a Hrisovalantului, unde cu credincioșie ai scos izvoare de apă și viață veșnică, din care adapi pe toți cei ce-ți cântă ție unele ca acestea:
Bucură-te, rază a cumpătării,
Bucură-te, veșmânt al nepătimirii,
Bucură-te, chip al vieții nematerialnice,
Bucură-te, lumină a slavei negrăite,
Bucură-te, mlădiță ce înflorește darul nestricăciunii,
Bucură-te, ogor care ai dat roade înțelegătoare,
Bucură-te, că te-ai arătat ca un izvor de viață dătător,
Bucură-te, că dăruiești mana cea cerească,
Bucură-te, izvor al bucuriei neîmpuținat,
Bucură-te, râu al minunilor dumnezeiești,
Bucură-te, vas al miresmelor nepământești,
Bucură-te, revărsare de vindecări trupești,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 4

Icoană vie și sfat dumnezeiesc te-ai arătat, grăind prin tăcere și obștea prin fapte minunate povățuind, învățând-o ca împreună cu tine să strige cu dinadinsul: Aliluia!

Icosul 4

L-ai rușinat pe Veliar și nebunia lui cea întunecată, cu puterea dumnezeieștii lumini, căci, ajutându-te prin Hristos, meșteșugurile aceluia îndată le-ai sfărmat; pentru aceea, ție celei biruitoare strigăm așa:
Bucură-te, cădere a vrăjmașilor fără trup,
Bucură-te, mărturie a multor biruințe,
Bucură-te, ceea ce îndrăzneala lui Veliar ai zdrobit,
Bucură-te, ceea ce cu harul lui Hristos te-ai slăvit,
Bucură-te, chip preafrumos al firii femeiești,
Bucură-te, priveliște slăvită a stării neclătinate,
Bucură-te, că arăți puterea dumnezeieștii frumuseți,
Bucură-te, că sfărâmi cursa celui viclean,
Bucură-te, stâlp al binecuvântatelor mânăstiri,
Bucură-te, însuflețire a cuvioaselor sihăstrii,
Bucură-te, auroră a păcii de sus,
Bucură-te, plinătate a blândeții de nespus,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 5

Dumnezeieștii profeție ai urmat cu adevărat, primind cu smerenie să îndrumi mânăstirea ta, spre cunoașterea și râvna celor bune, putere nouă dând celor ce cântă: Aliluia!

Icosul 5

Ai povățuit, Preafericită, către pământul făgăduinței a ta scumpă moștenire, pe mielușelele tale, care pacea cea mai presus de minte câștigându-o spre Cuvântul au fost călăuzite și au grăit ție Maică, unele ca acestea:
Bucură-te, povățuitoarea cea cu dreaptă socoteală,
Bucură-te, că ai mustrat cu înțelepciune,
Bucură-te, de Dumnezeu insuflată călăuzitoare a fecioarelor,
Bucură-te, cea întocmai cu îngerii și împreună cu ei viețuitoare,
Bucură-te, gură preadulce povățuitoare celor ce se învață în lucrare,
Bucură-te, a inimii zdrobite alinare,
Bucură-te, îndrumare a celor ce se nevoiesc înțelepțește,
Bucură-te, luminare a celor înțepeniți în întuneric,
Bucură-te, ceea ce însăți călăuzești sufletele curate,
Bucură-te, îndreptarea multor fărădelegi,
Bucură-te, a vrăjmașului puternică surpare,
Bucură-te, a patimilor trupești nimicitoare,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 6

Rămas-ai precum o rază sfântă, când ți s-a arătat Îngerul dumnezeiesc, cântând Vistierului luminii, Celui Ce ți-a dăruit ție cunoașterea celor ascunse și călăuzire îngerească, spre vindecarea celor ce strigă: Aliluia!

Icosul 6

În faptă și în contemplație și în priveghere de toată noaptea find, mâinile tale ca niște flăcări ardeau, strălucind asupra ta Lumina cea de sus, asemeni marelui Arsenie; tinde-le și acum și te roagă fierbinte către Ziditorul tău, pentru cei ce vin spre tine și îți strigă:
Bucură-te, raza Luminii de sus,
Bucură-te, vas al frumuseții curate,
Bucură-te, lumină a contemplației și faptei,
Bucură-te, privighetoarea harului,
Bucură-te, cea întocmai cu slăvitul Moise,
Bucură-te, bună asemănare a înțeleptului Arsenie,
Bucură-te, că limpezești cele ascunse ale inimii,
Bucură-te, că dăruiești îndoită vindecare,
Bucură-te, turturea sfântă și fără de pată,
Bucură-te, mielușeaua cea blândă a lui Hristos,
Bucură-te, albina faptelor bune,
Bucură-te, rândunica plină de dorul după Dumnezeu,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 7

Suflând cu ură crâncenă împotriva ta începătorul răutății, să te lovească a încercat cel fără de minte, dar de rușine și de râs s-a făcut, mai tare decât diamantul aflându-te; căci întru Hristos te întăreai, cântând fără de încetare: Aliluia!

Icosul 7

Pe tânăra din Cezareea, care cumplit suferea din meșteșugirea și lucrarea dracilor, ai vindecat-o, chemând într-ajutor pe binecuvântatul Vasile și pe marea muceniță Anastasia. Iar aceea ți-a strigat cu înțelepciune.
Bucură-te, tăria celor slabi,
Bucură-te, risipirea gândurilor rele,
Bucură-te, râul vindecărilor cel lin curgător,
Bucură-te, măslinul darului mult roditor,
Bucură-te, sălaș cinstit al lucrării dumnezeiești,
Bucură-te, tăioasă sabie împotriva lucrăturii diavolești,
Bucură-te, că strigăt de durere nu ai trecut cu vederea,
Bucură-te, că nebunia dracilor ai îngrădit,
Bucură-te, că înfricoșezi pe vrăjmașii cei fără de trup,
Bucură-te, că celor fără nădejde le ești scăpare,
Bucură-te, celor în nevoi caldă ocrotitoare,
Bucură-te, sprijin tare al celor zbuciumați,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 8

Virtuți minunate și minuni felurite te-ai arătat a lucra, de Dumnezeu purtătoare, căci auzul tuturor ai uimit, cele viitoare proorocind și cele încă nefăptuite înainte cunoscând, ca toți, credință tare dobândind, să strige: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul s-a umplut de spaimă, de Dumnezeu înțelepțitul stăpânitor, văzându-te pe tine în chip de negrăit, căci l-ai înfricoșat spre a face cele bune după cum l-ai sfătuit, iar el, porunca înțelegând, a strigat insuflat unele ca acestea:
Bucură-te, slava Bisericii,
Bucură-te, ceea ce suferi pentru durerile noastre,
Bucură-te, jertfă de pace,
Bucură-te, asemănarea celor fără de materie,
Bucură-te, arvună a răsplătirii viitoare,
Bucură-te, limpede închipuire a vieții îngerești,
Bucură-te, a celor nepăstuiți grabnică ajutătoare,
Bucură-te, a nedreptei judecăți dezlegare,
Bucură-te, izbăvirea celui nevinovate,
Bucură-te, ceea ce în vis ne înștiințezi,
Bucură-te, că noi în veghe fiind, și tu veghezi,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 9

Pe ceea ce prin sfințenie la înălțime cerească s-a ridicat și neînsuflețiții chiparoși au cunoscut-o, căci ca niște ființe raționale vârfurile lor și-au înclinat, căci acestea spre înălțimea evlaviei călăuzește prin har pe cei ce strigă: Aliluia!

Icosul 9

Cel ce este Soarele curăției, pe tine, trandafirul fecioriei, văzându-te a fi cu totul sfântă, mere nepământești ți-a trimis, cu o mireasmă de bucurie, și de atunci cuvintele tale precum florile miroseau, bucurând și pe cei ce-ți strigă ție:
Bucură-te, pajiștea bunătății,
Bucură-te, revărsare a darului ce va să fie,
Bucură-te, vasul de preț al sfințeniei,
Bucură-te, îndrumătoare a științei sfinte,
Bucură-te, măr înmiresmat, dulceață a înțelepciunii,
Bucură-te, floare neveștejită, în rai răsădită,
Bucură-te, ceea ce ai secerat spicul nemuririi,
Bucură-te, ceea ce harul lui Dumnezeu ai primit,
Bucură-te, lumina simplității,
Bucură-te, lira bucuriei,
Bucură-te, cupa Domnului cea de mare preț,
Bucură-te, Sfânta Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 10

Căzând cu totul sub stăpânirea demonilor, Nicolae, slujitorul tău, din înfricoșata suferință l-ai scăpat prin rugăciunile tale către Dumnezeu, pentru care, slăvindu-te, cu pace a strigat: Aliluia!

Icosul 10

Văzându-i pe îngeri te-ai bucurat și îndată ai fost chemată spre slava cea dumnezeiască, iar fața ca soarele a strălucit îndreptându-te către Cuvântul, Mirele tău, luminând prin har pe cei ce luminos grăiesc ție, Maică:
Bucură-te, de Dumnezeu purtătoare,
Bucură-te, înțeleaptă fecioară,
Bucură-te, cea cinstită precum heruvimii,
Bucură-te, ceea ce în ceata cuvioaselor sălășluiești,
Bucură-te, desăvârșire a virtuților ascetice,
Bucură-te,  mulțimea darurilor de multe feluri,
Bucură-te, că în ceasul plecării strălucești,
Bucură-te, că gândurilor celor rămași le limpezești,
Bucură-te, ceea ce ești în lumină neapropiată,
Bucură-te, ceea ce ești părtașă cereștii desfătări,
Bucură-te, moștenitoarea cămării de nuntă,
Bucură-te, ceea ce ne călăuzești ca o lumină,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 11

Cu imne și miresme înconjurând sfântul tău trup, mulțimea dreptcredincioșilor împreună cu arhierei și dregători, de mireasma viețiii tale s-au împărtășit și pe tine te slăveau strigând: Aliluia!

Icosul 11

În lumina cea negrăită desfătându-te neîncetat, te bucuri în slava Domnului; iar mormântul tău, precum o pajiște, veselește mulțimile credincioșilor, răspândind har spre vindecarea celor ce strigă:
Bucură-te, buna mireasmă a lui Hristos,
Bucură-te, risipirea urâtului miros al vrăjmașului,
Bucură-te, adierea miresmelor veșniciei,
Bucură-te, ostoirea suferințelor de tot felul,
Bucură-te, blândă alinare a durerii omenești,
Bucură-te, curățire tainică a petelor stricăciunii,
Bucură-te, că veselești inimile credincioșilor,
Bucură-te, ceea ce speli întinarea sufletului,
Bucură-te, ceea ce ne ești caldă adăpostire,
Bucură-te, a vrăjmașului pustiire,
Bucură-te, împreună luptătoare a lui Hristos,
Bucură-te, grabnică ocrotitoare a celor ce strigă:
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 12

Mulțumim ție, Maică, ce izvorăște pace ca o apă vie cu adevărat, căci precum cascadele spulberă nămolul apei, la fel îi curățești de patimile urii și a dușmăniei pe cei ce cântă: Aliluia!

Icosul 12

Cântându-ți în suferințele noastre, te binecuvântăm, Maică, mireasă a Mântuitorului, Cuvioasă: ci ca ceea ce prin viață curată te-ai apropiat de Hristos, împreună cu Acesta ajută-i să se sălășluiască pe cei ce cu sete neostoită strigă ție:
Bucură-te, aleasă sfântă a lui Hristos,
Bucură-te, mir neprețuit al faptelor bune,
Bucură-te, părtașă a luminii necreate,
Bucură-te, comoară a creștinătății,
Bucură-te, cunună de flori a nevoitoarelor,
Bucură-te, lauda monahiilor cu inimă neîmpărțită,
Bucură-te, risipire a gândurilor dușmănoase,
Bucură-te, belșug al bunei înțelegeri,
Bucură-te, că prin tine mă salvez de răutate,
Bucură-te, că dumnezeieștii iubiri mă faci părtaș,
Bucură-te, vindecarea sufletului meu,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii.

Condacul 13

O, cea aleasă între fecioare și dulce strălucire a cuvioaselor, Sfântă Cuvioasă Irina, slujitoare a Cuvântului, darul cuvintelor noastre primește-l drept tămâie înțelegătoare și din patima urii trage-ne pe cei ce strigăm: Aliluia! (de trei ori)

Icosul 1

Înger din cer a fost trimis într-ajutorul tău, Irina, să-ți arate pe cele nevăzute și împreună cu descoperirea celor ascunse și ascunsa ta iluminare să se facă tuturor cunoscută, prin care îi luminezi pe cei ce strigă:
Bucură-te, cea prin care Hristos s-a slăvit,
Bucură-te, cea prin care vrăjmașul s-a rănit,
Bucură-te, chipul curăției de Dumnezeu zugrăvit,
Bucură-te, stejarul bărbăției cel neclintit,
Bucură-te, înălțime slăvită a virtuților cerești,
Bucură-te, adâncime lăudată a darurilor duhovnicești,
Bucură-te, că slava cuvioșilor în tine o ai arătat,
Bucură-te, că și neasemuita curăție feciorelnică ai câștigat,
Bucură-te, cămara bunelor deprinderi,
Bucură-te, valul ușor al suferințelor aproapelui,
Bucură-te, cea prin care iubirea strălucește,
Bucură-te, cea prin care înșelăciunea se veștejește,
Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!

Condacul 1

Ca pe o pârgă a Cuvioaselor și fecioarelor, fântână revărsând minuni cu adevărat, te prăznuim Irina, Cuvioasa Maică. Ci ca ceea ce ești mlădița Duhului păcii, în legătura păcii păzește pe cei ce strigă ție: Bucură-te, Sfântă Maică Irina, cea întocmai cu îngerii!


Puteți citi și

Cuvioasa Irina, egumena Mănăstirii Hrisovalant.

Minunea Sfintei Irina Hrisovalantu.

Previous Post

Cuvioasa Irina, egumena Mănăstirii Hrisovalant

Next Post

Cuviosul Pavel Xeropotamianul, purtătorul de Dumnezeu

Related Posts
Total
0
Share