Acatistul Sfinților Mucenici Adrian și Natalia

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Troparul, glasul al 3

Credința cea mântuitoare comoară nerăpită ai socotit-o, de trei ori fericite, păgânătatea cea părintească părăsind-o și, urmând Stăpânului, te-ai îmbogățit cu darurile cele dumnezeiești. Adriane slăvite, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prealăudați mucenici ai lui Hristos, pentru dragostea Lui ați disprețuit deșertăciunea lumească, punându-vă viața ca o jertfă curată, dorind să primiți mai degrabă chinuri, decât să vă lepădați de Dumnezeul cel adevărat, cu dragoste vă lăudăm sfinților Adrian și Natalia. Deci, ca cei ce stați lângă Tronul cel de foc al Domnului desfătându-vă, rugați-vă pentru noi, cei ce cu credință și evlavie vă cinstim și cu mulțumire vă cântăm așa: Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos.

Icosul 1

Cu dragoste îngerească te-ai rugat neîncetat Mântuitorului, Natalia preafericită, ca să-i lumineze mintea întunecată a soțului tău și să o întoarcă spre cunoașterea Făcătorului și Stăpânului nostru, până când au fost auzite rugăciunile tale; și harul s-a atins de inima lui Adrian, care a crezut și plin de curaj a suferit chinuri și chiar moartea. Minunându-ne de râvna și dragostea voastră pentru Hristos, cu evlavie vă cântăm așa:
Bucurați-vă, lumini ale dragostei dumnezeiești;
Bucurați-vă, stâlpi neclintiți de relele păgânești;
Bucurați-vă, căci ați purtat crucea drept și cu răbdare;
Bucurați-vă, căci cu aceasta ați biruit pe demon și vicleniile sale;
Bucurați-vă, căci de Domnul voi ați fost încununați;
Bucurați-vă, căci la Tronul ceresc, pentru noi vă rugați;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici al lui Hristos!

Condacul 2

Văzând Domnul curăția inimii tale, preacinstite Adriane, măcar că era umbrită de credința în zei, însă pregătită să primească Adevărul, pentru rugăciunile soției tale, te-a chemat la Lumina Sa, deschizându-ți ușile împărăției Sale; pentru aceasta, împreună cu ea, ați cântat lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegerea adevăratei cunoașteri de Dumnezeu ți-a umplut sufletul Adriane, când, ca notar, scriai numele Sfinților Mucenici, osândiți la chinuri și moarte pentru numele Domnului și când îi întrebai pe robii lui Hristos ce răsplată aveau să primească ei de la Domnul în împărăția Sa, pentru mucenicia lor. Iar când ei au răspuns că limba nu poate spune și mintea nu poate ]nțelege, ce a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, îndată ai părăsit credința cea păgânească și din toată inima ai strigat: „Și eu sunt creștin!”. Lăudând întoarcerea ta către Soarele Dreptății, te rugăm primește, împreună cu soția ta, Sfânta Natalia, de la noi păcătoșii laudele acestea:
Bucurați-vă, ai adevăratului Dumnezeu sfinți slujitori;
Bucurați-vă, ai voii Lui sfinte buni împlinitori;
Bucurați-vă, că în locul frumuseții pe Hristos L-ați iubit;
Bucurați-vă, că iubirea conjugală Lui o ați dăruit;
Bucurați-vă, că ne ziceți să nu ne lipim de cele de jos, ci de cele de sus;
Bucurați-vă, că în neputințe să urcăm ne ajutați nespus;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați si nebiruiți mucenici al lui Hristos!

Condacul 3

Întărit cu putere de Sus ai mers fericite la nevoințe si chinuri, dorind să mori pentru Domnul și Mântuitorul tău. Iar soția ta, Natalia, cu rugăciuni și îndemnuri îți ajuta să ridici crucea rânduită ție de Domnul și să primești cununa nestricăciunii, pregătită ție în ceruri și cu îndrăzneală să cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având să te înfățișezi la nelegiuita judecată a lui Maximian, ai fost închis în temniță, unde, cu ceilalți mucenici, ai petrecut toată noaptea în rugăciuni, cântări și sfătuiri duhovnicești. Soția ta, disprețuind iubirea firească și neputința femeiască, în tot chipul te convingea să nu părăsești credința în Hristos, ci să rămâi până la sfârșit un mărturisitor neclintit al numelui Domnului, netemându-te de moarte. De aceea, ca adevăraților ostași ai lui Hristos, cu bucurie duhovnicească vă cântăm:
Bucurați-vă, curajoși râvnitori ai credinței celei adevărate;
Bucurați-vă, neînfricați mustrători ai credințelor deșarte;
Bucurați-vă, căci cu răbdarea ca cu o armă v-ați îmbrăcat;
Bucurați-vă, căci Crucea ca pe un scut puternic în mâini ați luat;
Bucurați-vă, ci chinuitorii de curajul vostru s-au minunat;
Bucurați-vă, căci prin voi numele Domnului e binecuvântat;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos!

Condacul 4

Viforul îndoielii și al fricii de la inima ta l-ai alungat, slăvite Adriane, și spre nevoința mucenicească te-a întărit fericita ta soție, Natalia, toată noaptea vorbindu-ți despre răsplata viitoare pe care a pregătit-o Dumnezeu celor ce își pun viața pentru El, și spunându-ți: „Fericit ești, domnul meu, că ai aflat comoara cea neprețuită, mărgăritarul cel preascump – pe Hristos Domnul. Nu te mai întoarce iar în bezna idolească, ci rămâi credincios Celui ce te-a iubit pe tine, cântându-I din toata inima: Aliluia!”.

Icosul 4

Auzind Natalia că te-ai întors din temniță și gândind că te-ai înfricoșat de chinuri și te-ai lepădat de Hristos, plângea amarnic și, întâmpinându-te în ușa casei, te dojenea că te-ai lepădat de credință. Dar tu, bucurându-te în duh și mai tare întărindu-te în suferință, cu lacrimi i-ai povestit ei, că nu numai nu te-ai lepădat de Hristos, ci voiești mai mult să suferi pentru Numele Său cel sfânt. Mirându-ne de o așa înaltă dragoste creștinească, cu umilință vă cântăm:
Bucurați-vă, căci chipul adevăratei însoțiri creștinești ne-ați arătat;
Bucurați-vă, căci iubire cerească în inimile voastre ați purtat;
Bucurați-vă, căci cu lepădare de sine pe noi ne însuflețiți;
Bucurați-vă, căci în toate voia lui Dumnezeu să o vedem ne sfătuiți;
Bucurați-vă, căci ne-ați învățat să părăsim cele de jos, trecătoare;
Bucurați-vă, căci ne sfătuiți să cugetăm la cele de Sus, viitoare;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos!

Condacul 5

Minunată milă și dragoste ai arătat Natalia, când, împreună cu soțul tău, ați căzut la picioarele celor întemnițați pentru numele lui Hristos și sfintele lor răni ungându-le și sărutându-le, aducându-le alinare și ușurare. Pentru aceasta cu inimă smerită ați înălțat lui Dumnezeu cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul 5

Văzând chinuitorul pe sfinții cei întemnițați împreună cu tine că sunt atât de istoviți, încât n-ar mai putea să sufere alte chinuri și mai groaznice, a poruncit să te aducă pe tine, Adriane, la judecată și să te sfătuiască să te lepezi de Hristos, iar de nu, să fii supus la și mai grele chinuri. Dar tu, întărit fiind cu putere de Sus și îndemnat de fericita ta soție, ai rămas statornic împotriva ispitirilor vrăjmașului. De aceea, pentru suferința cea pentru Hristos, te fericim împreună cu Sfânta Natalia și cu bucurie vă cântăm:
Bucurați-vă, purtători de biruință, ai Celui Preaînalt slujitori;
Bucurați-vă, ai credinței în Hristos puternici mărturisitori;
Bucurați-vă, mustrători îndrăzneți ai rătăcirii idolești;
Bucurați-vă, neînfricați propovăduitori ai slavei dumnezeiești;
Bucurați-vă, căci nu v-ați înfricoșat de a lui Maximian mânie;
Bucurați-vă, căci ați disprețuit a lui răutate și cruzime;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici al lui Hristos!

Condacul 6

Propovăduitor și ritor te-ai arătat Adriane, mărturisind în fața judecății împărătești că Hristos este Dumnezeu adevărat, care a făcut cerul și pământul, iar rătăcirea diavolească o ai defăimat. Și pentru această mărturisire și defăimare ai suferit groaznice bătăi și chinuri, cântând Celui Atotbiruitor: Aliluia!

Icosul 6

Lumina slavei cerești a strălucit pe fața ta, înțelepte pătimitorule, când, fiind bătut în mod barbar peste pântece, îți curgeau măruntaiele, dar nu încetai să slăvești pe Hristos în fața poporului și să mărturisești Numele Lui. Iar fericita Natalia, văzând răbdarea și bărbăția ta, se ruga ca să nu slăbească sufletul tău, ci să rămâi până la sfârșit slujitor credincios al lui Hristos. Pentru aceasta, amândurora vă cântăm așa:
Bucurați-vă, căci sfinte lăcașuri ale Duhului Sfânt ați fost;
Bucurați-vă, vase slăvite ale Harului lui Hristos;
Bucurați-vă, căci în suflet și în trup v-a pătruns dumnezeiasca Lumină;
Bucurați-vă, căci Împăratul Hristos v-a dat înțelepciunea divină;
Bucurați-vă, căci cu puterea Dumnezeirii Lui ați fost întăriți;
Bucurați-vă, căci fără de frică ați primit să fiți munciți;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos.

Condacul 7

Vrând prigonitorul împărat să te cheme din nou la judecată, fericite Adriane, te-a închis în temniță cu ceilalți mucenici, unde a venit Natalia și, fericindu-te, te întărea zicând: „Fericit ești domnul meu, că te-ai învrednicit de starea Sfinților Mucenici ai lui Hristos; și cu dânsa bucurându-te, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Un nou meșteșug a născocit chinuitorul, căci a poruncit ostașilor să interzică intrarea femeilor la cei întemnițați, la care veneau să-i mângâie și să le ușureze chinurile. Atunci și ție, fericită Natalia, ți s-a interzis să-l cercetezi și să-l slujești pe soțul tău, dar, disprețuind porunca împărătească, îmbrăcată în haine bărbătești, veneai la închisoare ca și mai înainte și pe soțul tău îl întăreai ca bărbătește să meargă la chinuri și moarte pentru Hristos Domnul. Pentru aceasta cu vrednicie vă lăudăm, cântându-vă acestea:
Bucurați-vă, a slujitorilor lui Hristos, podoabă luminoasă.
Bucurați-vă, a mărturisitorilor Lui, frumusețe aleasă.
Bucurați-vă, căci ne-ați arătat calea îngustă, pe care voi v-ați pornit.
Bucurați-vă, căci mergând pe ea ați ajuns la limanul liniștit.
Bucurați-vă, căci acum în slavă și veșnică fericire vă aflați.
Bucurați-vă, căci cu rugile voastre de nenorociri ne apărați.
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos.

Condacul 8

Priveliște străină și groaznică a fost în temniță, unde erai închis cu ceilalți întemnițați, Adriane, când tiranul chinuitor a poruncit să ți se zdrobească fluierele picioarelor. Atunci soția ta ți-a ridicat picioarele și le-a pus pe nicovală, ca să fie zdrobite de mâinile chinuitorilor, pentru ca mai curând să te unești cu Domnul și Mântuitorul tău, căruia aveai să-i cânți: Aliluia!

Icosul 8

Arzând de dragostea lui Hristos, mucenice Adriane, ai răbdat până la fericita ta adormire, când curatul tău suflet s-a unit cu Domnul, pentru Care atât de mult ai suferit, încât și mâna ți-a fost tăiată. Cinstind cu credință sfârșitul tău mucenicesc, ție și sfintei Natalia vă cântăm acestea:
Bucurați-vă, căci chinuri sufletești pentru Hristos ați răbdat;
Bucurați-vă, căci pe aripile iubirii spre Dumnezeu ați zburat;
Bucurați-vă, căci ca vulturii spre Soarele Dreptății v-ați ridicat;
Bucurați-vă, căci din valea plângerii spre Lumină v-ați înălțat;
Bucurați-vă, căci în ceata Mucenicilor prin chinuri ați intrat;
Bucurați-vă, căci cu toți Sfinții, imne lui Dumnezeu ați cântat;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos!

Condacul 9

Toată mândria chinuitorului tiran a fost rușinată, când o ploaie puternică a stins flacăra focului și n-a lăsat să fie arse osemintele mucenicilor lui Hristos, ba încă și cetatea a inundat-o cu apă, iar lumea necredincioasă a fost înfricoșată cu tunete și fulgere. Atunci fericita Natalia, plină de bucurie, cânta lui Hristos, Cel ce toate spre bine le iconomisește: Aliluia!

Icosul 9

Retorica pământească nu poate să laude îndeajuns nevoințele voastre Sfinților Mucenici Adrian și Natalia, căci unul părăsind slava pământească, și-a pus sufletul său pentru credința în Hristos, iar cealaltă, învingând neputința femeiască, bărbătește s-a luptat, întărindu-și soțul în chinurile lui și bucurându-se de fericitul lui sfârșit. Și cu toate că faptele bune ale voastre nu știm să le prețuim cu vrednicie, însă cu dragoste vă cântăm acestea:
Bucurați-vă, căci Crucea Domnului plini de curaj pe umeri ați dus;
Bucurați-vă, căci greutatea Crucii nici pe unul nu v-a răpus;
Bucurați-vă, căci Patimile Domnului voi înșivă le-ați dorit;
Bucurați-vă, căci patimile și poftele de bună voie le-ați răstignit;
Bucurați-vă, căci pildă de dragoste și blândețe v-ați arătat;
Bucurați-vă, căci povara unul altuia să purtăm ne-ați învățat;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos!

Condacul 10

Vrând să izbăvească trupurile sfinților mucenici de batjocură și dispreț, a venit un oarecare binecredincios bărbat cu soția sa la Natalia și la ceilalți frați creștini și i-a rugat să le dea Sfintele Moaște ca să le ducă în Bizanț, până când va trece prigoana lui Maximian păgânul. Iar creștinii din cetatea Nicomodiei le-a ascultat rugămintea și le-a încredințat această comoară de mare preț, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Ca și cu un zid suntem înconjurați cu rugăciunile voastre Sfinților Adrian și Natalia, căci în orice năpaste și nenorocire, totdeauna ne ajutați, cu atât mai mult când cu dragoste vă serbăm pomenirea, slăvind, pentru voi, pe Hristos Dumnezeul nostru. Fiind noi păziți de sfintele voastre rugăciuni, vă lăudăm cu acestea:
Bucurați-vă, căci în dragoste sunteți grabnicii noștri ajutători;
Bucurați-vă, bunii noștri mijlocitori și învățători;
Bucurați-vă, căci pentru noi lui Dumnezeu mereu vă rugați;
Bucurați-vă, ca să trăim plăcut lui Dumnezeu ne învățați;
Bucurați-vă, prieteni îngăduitori ce în necaz pildă ne dați;
Bucurați-vă, căci pe culmile nevinovăției și curăției ne ridicați;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos!

Condacul 11

Cântare lui Dumnezeu din toată inima ai adus, fericită Natalia, când te-a scăpat din mâna tribunului, ce voia să te ia în căsătorie. Tu ca o soție credincioasă soțului tău, mucenicul lui Hristos, Adrian, n-ai voit să te recăsătorești, ci, rugându-te, ai plecat cu corabia la Bizanț, unde a fost dus trupul sfântului tău soț. Ajungând în cetatea aceea ai cântat cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Far luminos a devenit corabia cu care ai călătorit pe mare, având ca un mărgăritar de preț mâna soțului tău, cu a căruia rugăciuni ai scăpat de urmărirea tribunului și ai ajuns cu bine la Bizanț. Cu sufletul plin de bucurie, sărutând trupul fericitului tău domn, cu adâncă umilință ți-ai dat duhul în mâinile Domnului. Slăvind plecarea ta la Domnul să te întâlnești cu Sfântul Adrian, vă cântăm unele ca acestea:
Bucurați-vă, soți fericiți, în viață și moarte nedespărțiți;
Bucurați-vă, prieteni ai Domnului, ce lângă Tronul Lui Îl slăviți;
Bucurați-vă, căci de vederea Feții Lui pururea vă îndulciți;
Bucurați-v[, căci fericirea veșnică pentru totdeauna o primiți;
Bucurați-vă, căci în locașul celor drepți la odihnă vă aflați;
Bucurați-vă, căci moaștele voastre sfinte, spre vindecare ni le lăsați;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos!

Condacul 12

Vase pline de Har s-au arătat cinstitele voastre moaște, dăruite nouă de Hristos Domnul, pe care cinstindu-le, cu rugăciunile voastre Sfinților Mucenici ai lui Hristos, primim dezlegare de păcate, și din toată inima cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând cinstitele voastre pătimiri și fericita adormire, prin care v-ați suit la cele de Sus cu toți Sfinții din veac care au bineplăcut lui Dumnezeu, vă lăudăm preaslăviți Mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia, și vă rugăm cu stăruință, să ne pomeniți neîncetat la Tronul slavei, pe noi cei ce vă fericim așa:
Bucurați-vă, ostași răbdători de chinuri și purtători de biruință;
Bucurați-vă, aleși luptători pentru adevărata credință;
Bucurați-vă, luminători aprinși ai virtuții creștinești;
Bucurați-vă, cărbuni aprinși ai dragostei dumnezeiești;
Bucurați-vă, însoțire ce întăriți legăturile căsătorești;
Bucurați-vă, căci ați fost încununați cu bunurile cele cerești;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinților Mucenici ai lui Hristos, Adriane și Natalia, fericiți soți și purtători de chinuri străluciți, auziți-ne pe noi cei ce ne rugăm cu lacrimi și rugați-L pe Stăpânul cel milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne dăruiască nouă tuturor pace în familii, sănătate trupească și sufletească și mântuirea sufletului, ca întotdeauna să-I cântăm Lui: Aliluia. (de trei ori)

Icosul 1

Cu dragoste îngerească te-ai rugat neîncetat Mântuitorului, Natalia preafericită, ca să-i lumineze mintea întunecată a soțului tău și să o întoarcă spre cunoașterea Făcătorului și Stăpânului nostru, până când au fost auzite rugăciunile tale; și harul s-a atins de inima lui Adrian, care a crezut și plin de curaj a suferit chinuri și chiar moartea. Minunându-ne de râvna și dragostea voastră pentru Hristos, cu evlavie vă cântăm așa:
Bucurați-vă, lumini ale dragostei dumnezeiești;
Bucurați-vă, stâlpi neclintiți de relele păgânești;
Bucurați-vă, căci ați purtat crucea drept și cu răbdare;
Bucurați-vă, căci cu aceasta ați biruit pe demon și vicleniile sale;
Bucurați-vă, căci de Domnul voi ați fost încununați;
Bucurați-vă, căci la Tronul ceresc, pentru noi vă rugați;
Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici al lui Hristos!

Condacul 1

Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prealăudați mucenici ai lui Hristos, pentru dragostea Lui ați disprețuit deșertăciunea lumească, punându-vă viața ca o jertfă curată, dorind să primiți mai degrabă chinuri, decât să vă lepădați de Dumnezeul cel adevărat, cu dragoste vă lăudăm sfinților Adrian și Natalia. Deci, ca cei ce stați lângă Tronul cel de foc al Domnului desfătându-vă, rugați-vă pentru noi, cei ce cu credință și evlavie vă cinstim și cu mulțumire vă cântăm așa: Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalia, prealăudați și nebiruiți mucenici ai lui Hristos.

Rugăciune către Sfinții Mucenici Adrian și Natalia

O, sfințită însoțire, Sfinților Mucenici ai lui Hristos, Adriane și Natalia, fericiți soți și străluciți purtători de chinuri! Ascultați-ne pe noi ce ne rugăm vouă și mijlociți pentru noi, ca să ni se dea toate cele de folos trupurilor și sufletelor, și rugați pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască și să facă cu noi după îndurările Sale, ca să nu pierim în păcatele noastre. Așa Sfinților Mucenici, primiți glasul rugăciunilor noastre și cu mijlocirile voastre, izbăviți-ne de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, foc și grindină, de sabie și de năvălirea celor de alt neam, de războiul cel dintre noi, de moartea cea năprasnică și de toate nenorocirile, scârbele și durerile; ca întotdeauna, prin mijlocirile voastre întăriți fiind, să slăvim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Previous Post

Dragostea cea dulce

Next Post

Cuviosul Pimen cel Mare

Related Posts
Total
0
Share