Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Condacul 1

Veniți toți iubitorii de Hristos, care însetați după Împărăția cea cerească, să aducem laude iubitorului nostru ocrotitor, Sfântul Ierarh Nectarie. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Icosul 1

Odraslă aleasă din tulpină binecuvântată ai răsărit, tăinuitorule al celor cerești, și te-ai arătat în lume, viață neprihănită petrecând, întru dreptate și în cuvioșie lui Dumnezeu bine plăcând, Nectarie, arhiereule al lui Hristos, pentru aceasta auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, al Silivriei binecuvântat vlăstar,
Bucură-te, al Bisericii lui Hristos dumnezeiesc dar,
Bucură-te, că de-a ta zămislire Îngerii s-au bucurat,
Bucură-te, că de-a ta naștere demonii s-au întristat,
Bucură-te, vas aurit al înțelepciunii dumnezeiești,
Bucură-te, locaș sfințit al virtuților duhovnicești,
Bucură-te, carte dumnezeiască cu Duhul pecetluită,
Bucură-te, înțelepciune cerească celor muritori dăruită,
Bucură-te, că Părinților celor de demult ai urmat,
Bucură-te, că mare făcător de minuni te-ai arătat,
Bucură-te, cel prin care Biserica se slăvește,
Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veselește,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 2

Strălucind raza cea dumnezeiască a cunoștinței de Dumnezeu în sufletul tău, încă din copilărie înțelepciunea cea de Sus ai primit și luminat fiind, pe calea cea luminoasă a poruncilor celor sfinte ai călătorit, Ierarhe Nectarie. De aceea, în virtuți înaintând, de mic te-ai învățat a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Când ai mers în cetatea Marelui Constantin, frica lui Dumnezeu ai avut-o drept povățuitoare și cercetarea cărților sfinte neîncetată îndeletnicire. Drept aceea, umplându-te din destul cu înțelepciunea cea dumnezeiască, pe toți i-ai povățuit cu cuvântul tău și i-ai umplut de bucurie sfântă, pentru care îți cântă unele ca acestea:
Bucură-te, că tinerețea cu frica lui Dumnezeu ți-ai păzit,
Bucură-te, că sufletul cu nectarul cărților sfinte ți-ai îndulcit,
Bucură-te, că încă din tinerețe cu minte de bătrân te-ai pricopsit,
Bucură-te, că în scurtă vreme toată înțelepciunea ai agonisit,
Bucură-te, vistierie de daruri duhovnicești, tuturor descoperită,
Bucură-te, mângâiere celor întristați, prin ele dobândită,
Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un trandafir în mijlocul spinilor înflorit,
Bucură-te, că mireasma ta cea duhovnicească la toți s-a răspândit,
Bucură-te, stea de curând arătată pe bolta Bisericii biruitoare,
Bucură-te, cunună de mult preț a plinătății dreptslăvitoare,
Bucură-te, dar de Dumnezeu dăruit credincioșilor,
Bucură-te, bun chivernisitor al mântuirii păcătoșilor,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 3

Înțelepciunea cea dumnezeiască din tinerețile tale ai căutat-o și pe ea ți-ai dorit-o de soție, pe care Hristos ți-a dăruit-o și cu a cărei nespusă frumusețe te-a împodobit. Drept aceea, întru bucuria duhului tău cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Alergat-ai ca o albină iubitoare de osteneală să aduni nectarul învățăturii celei de suflet folositoare și s-a bucurat sufletul tău atunci când ai dobândit-o, ca oarecând cel al Marilor Vasilie și Grigorie când au mers la Atena. Pentru aceea și noi cu bucurie îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, vlăstar al evlaviei părintești,
Bucură-te, fiu al luminii celei cerești,
Bucură-te, că ai fugit de amăgirile lumești,
Bucură-te, că te-ai aprins de dorul celor dumnezeiești,
Bucură-te, minte de cugetări dumnezeiești plină,
Bucură-te, suflet aprins de dragostea creștină,
Bucură-te, cel ce în viață fără prihană ai trăit,
Bucură-te, cel ce înșelăciunea lui Veliar ai zdrobit,
Bucură-te, cel ce iubirii lui Hristos sufletul ți-ai deschis,
Bucură-te, cel ce în săvârșirea faptei bune te-ai deprins,
Bucură-te, sprijinul cel tare al credincioșilor,
Bucură-te, povățuitorul nerătăcit al monahilor,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 4

Mișcat fiind de râvna pentru cele dumnezeiești, dorit-ai fără încetare viața cea îngerească. De aceea cu bucurie ai intrat în îngereasca ceată a monahilor și te-ai străduit ca neîncetat să-I cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălțime rugăciunea ta, când ai strigat către Dânsul din toată inima ta. Drept aceea, degrabă a liniștit apele mării și furtuna a potolit-o. Văzând acestea, cei ce au fost izbăviți prin rugăciunile tale, cu mulțumire și credință îți cântau unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce furtuna mării o ai potolit,
Bucură-te, cel ce corabia de la pieire o ai izbăvit,
Bucură-te, că de la Dumnezeu ai fost trimis izbăvitor,
Bucură-te, că te-ai arătat de minuni făcător,
Bucură-te, că cei izbăviți de la moarte pe Domnul L-au slăvit,
Bucură-te, că în adâncul smereniei sufletul ți l-ai păzit,
Bucură-te, vas neprețuit al darurilor cerești,
Bucură-te, grădină înflorită a virtuților îngerești,
Bucură-te, noule făcător de minuni al lui Hristos,
Bucură-te, al virtuților lucrător credincios,
Bucură-te, iubitorule de viață duhovnicească,
Bucură-te, râvnitorule de petrecere cerească,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 5

Ierarh sfânt te-ai arătat în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de aceeași cinstire ca Sfinții cei de demult. Căci în același chip viața ți-ai petrecut și minuni preaslăvite ai săvârșit, izbăvind din toate necazurile pe cei ce cântă: Aliluia!

Icosul 5

Arhiereu înțelept, ales de Dumnezeu, te-ai arătat în țara Egiptului păstor luminat al Pentapolei, alergând, ca oarecând marele Pavel, spre dobândirea cununii dreptății. Pentru aceasta și credincioșii, ca unui plăcut al lui Dumnezeu, cu glas de bucurie îți cântă unele ca acestea:
Bucură-te, a Pentapolei slavă,
Bucură-te, a ierarhilor podoabă,
Bucură-te, cel asemenea cuvioșilor pustiei,
Bucură-te, cel ce ai împodobit slujirea preoției,
Bucură-te, al smereniei lui Hristos următor,
Bucură-te, al blândeții Lui vrednic lucrător,
Bucură-te, dătător de pace turmei tale,
Bucură-te, a Bisericii făclie strălucitoare,
Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite,
Bucură-te, povățuitor iscusit al turmei păstorite,
Bucură-te, arhiereu desăvârșit, care întru cele înalte slujești,
Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor dumnezeiești,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 6

Bucuratu-s-a toată Biserica Egiptului că au aflat un adevărat propovăduitor al Evangheliei, care cu putere învață. Pentru aceea mulțimea credincioșilor ascultau cu dragoste cuvântul învățăturii tale și se bucurau, mulțumind lui Dumnezeu și cântându-I împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-ai apoi și în pământul elen, asemenea unui nou apostol, luminând inimile credincioșilor cu lumina sfintelor tale învățături și cu strălucirile viețuirii tale sfinte, Fericite Nectarie. Drept aceea, luminați fiind și noi de strălucirea ta, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, făclie luminoasă a Bisericii lui Dumnezeu,
Bucură-te, trâmbița cea răsunătoare a Cuvântului Său,
Bucură-te, cel ce ai fost înflăcărat cu râvna Apostolilor,
Bucură-te, cel ce ai fost încununat cu darul vindecărilor,
Bucură-te, ritor îndumnezeit cel ce cuvintele vieții le propovăduiești,
Bucură-te, cuvântător de Dumnezeu cel ce bârfelile înțelepților le risipești,
Bucură-te, cel ce cureți sufletele de robia patimilor,
Bucură-te, că potolești pornirile cele rele ale păcatelor,
Bucură-te, mare învățător al credincioșilor,
Bucură-te, iscusit îndrumător al monahilor,
Bucură-te, alăută duhovnicească cu dulce viersuire,
Bucură-te, psaltire cu zece strune, a sufletelor îndulcire,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 7

Mare între Ierarhi și înțelept între învățători te-ai arătat, Sfinte Nectarie, covârșindu-i pe toți cu smerenia ta, Ierarhe al lui Hristos. Pentru aceasta, părinte duhovnicesc al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoțească ai fost chemat, cu care neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icosul 7

Dreptate și sfințenie a fost viața ta, Sfinte Nectarie, mergând neabătut pe calea cea dumnezeiască și făcându-te pentru noi, cei aflați în tot felul de ispite și strâmtorări, pildă și dreptar vrednice de urmat. Pentru aceasta cu bucurie îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că întru sfințenie viața ți-ai petrecut,
Bucură-te, că întru dreptate Domnului tău ai plăcut,
Bucură-te, nectar ce îndulcești amărăciunea sufletelor,
Bucură-te, rouă ce potolești aprinderea patimilor,
Bucură-te, cel ce izvorăști apele Harului,
Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului,
Bucură-te, primăvară care alungi iarna păcatelor,
Bucură-te, strălucire care luminezi întunericul patimilor,
Bucură-te, cel ce limpezești gândurile celor păcătoși,
Bucură-te, cel ce veselești inimile celor credincioși,
Bucură-te, sprijinul ortodocșilor,
Bucură-te, tămăduitorul bolnavilor,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 8

Nenumărate minuni izvorăsc din racla ta, mângâindu-i pe cei aflați în dureri și ispite. De aceea sfânta ta mănăstire a ajuns liman de mântuire, unde fără încetare aleargă mulțimi nenumărate de credincioși, cerând tămăduire de boli și izbăvire de ispite și cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul 8

Liman neînviforat în Eghina s-a arătat mănăstirea ta, Sfinte, unde povățuitor înțelept te-ai arătat monahiilor, îndreptându-le spre mântuire și încredințându-le lui Hristos. Drept aceea întru veselia inimii lor îți cântă unele ca acestea:
Bucură-te, minte cu dumnezeiască lucrare,
Bucură-te, suflet de diamant șlefuit prin bărbătească răbdare,
Bucură-te, chip însuflețit al cugetării smerite,
Bucură-te, vistierie sfântă a curăției neprihănite,
Bucură-te, oglinda nepătimirii și făclia înfrânării,
Bucură-te, sălașul faptelor bune și chivotul cumpătării,
Bucură-te, al mănăstirii tale ocrotitor,
Bucură-te, al monahiilor din ea povățuitor,
Bucură-te, al Eghinei neadormit veghetor,
Bucură-te, al credincioșilor grabnic ajutător,
Bucură-te, că pe mulți din primejdii i-ai salvat,
Bucură-te, că pe amăgitorul în adânc l-ai aruncat,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 9

Pline de har și de mireasmă cerească sunt Sfintele tale Moaște, care bine înmiresmează nu numai sfânta ta mănăstire, ci și întreaga insulă a Eghinei, sfințindu-i pe cei care fără încetare cântă: Aliluia!

Icosul 9

Râuri de tămăduiri și îmbelșugate daruri cerești izvorăsc din Sfintele tale Moaște, ce vindecă mulțime de bolnavi și neputincioși care aleargă la tine cu neclintită credință. Pentru aceasta și noi, împreună cu dânșii, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor,
Bucură-te, dezlegarea suferințelor,
Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor,
Bucură-te, că în vis sau aievea te arăți tuturor,
Bucură-te, fântână izvorâtoare de iubire părintească,
Bucură-te, strugure ce dăruiești desfătare sufletească,
Bucură-te, că de boala cancerului pe mulți i-ai vindecat,
Bucură-te, că în chip minunat pe credincioși i-ai ajutat,
Bucură-te, că rană de mult plâns demonilor le-ai pricinuit,
Bucură-te, cel ce trufia înțelepciunii lumești ai risipit,
Bucură-te, coroana ierarhilor,
Bucură-te, podoaba monahilor,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 10

Ajutător și ocrotitor te-au dobândit toți credincioșii care s-au îndulcit de binefacerile tale. Pentru aceasta niciunul dintre cei ce te cheamă cu credință nu rămâne neajutorat, ci toți cu bucurie cântă: Aliluia!

Icosul 10

Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu, căci tu și celor de aproape, și celor de departe degrabă le-ai venit în ajutor, izbăvindu-i de primejdii și de necazuri; pentru care către tine aleargă cântând unele ca acestea:
Bucură-te, că mare ai fost numit între Părinți,
Bucură-te, că loc de cinste ai dobândit între Sfinți,
Bucură-te, că asemenea cu cei de demult ești lăudat,
Bucură-te, că asemenea acelora ai fost încununat,
Bucură-te, cetate nebiruită a creștinilor,
Bucură-te, rușinarea ereticilor,
Bucură-te, izvorul neîmpuținat al Harului,
Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului,
Bucură-te, bucuria și puterea credincioșilor,
Bucură-te, cel ce amuțești gurile păcătoșilor,
Bucură-te, cel prin care Hristos Se slăvește,
Bucură-te, cel prin care diavolul se biruiește,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 11

Cântări de mulțumire îți înălțăm, Sfinte, noi cei ce scăpăm sub acoperământul mijlocirilor tale, căci în toate necazurile noastre, degrabă ai venit în ajutorul nostru și ne-ai alungat întristarea. De aceea Îl slăvim pe Hristos, Care te-a dăruit nouă sprijinitor, și-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ars-ai pe demoni cu flăcările rugăciunilor tale și cu grăbire ai venit întotdeauna în ajutorul credincioșilor, alinându-le durerile și grelele lor suferințe și vindecând mulțime nenumărată de boli; pentru care cu evlavie rostesc unele ca acestea:
Bucură-te, vindecătorul bolnavilor,
Bucură-te, spaima de moarte a demonilor,
Bucură-te, că pe cei chinuiți de friguri i-ai vindecat,
Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai îndreptat,
Bucură-te, cel ce cu apă ai umplut fântâna secată,
Bucură-te, cel ce seceta ai oprit și s-a pogorât ploaie bogată,
Bucură-te, că ai binecuvântat Eghina cu rugăciunea ta neîncetată,
Bucură-te, că prin tine mila lui Dumnezeu se arată,
Bucură-te, izvorul minunilor cel nesecat,
Bucură-te, stea care pe toți i-ai luminat,
Bucură-te, cel ce al mănăstirii tale iscusit duhovnic te-ai arătat,
Bucură-te, că de la monahii cântări de laudă se înalță neîncetat,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 12

Harul Mângâietorului cu bogăție se revarsă prin sfintele tale Moaște și, asemenea unui izvor nesecat, adapă sufletele chinuite și vindecă bolile trupești ale celor ce cântă neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând Preasfintei Treimi, împreună cu cetele îngerești, cântarea cea întreit-sfântă, caută dintru înălțime și spre noi, păcătoșii, și, milostivindu-te, nu înceta a ajuta pe cei ce cu credință cântă către tine unele ca acestea:
Bucură-te, arhiereul Pentapolei,
Bucură-te, slava Bisericii,
Bucură-te, lauda Eghinei,
Bucură-te, păzitorul Eladei,
Bucură-te, chip și pildă de evlavios ierarh,
Bucură-te, dreptar și canon de cuvios monah,
Bucură-te, luceafărul cel nou al Bisericii lui Hristos,
Bucură-te, darul lui Dumnezeu pentru creștini de mare folos,
Bucură-te, cel prin care întunericul se risipește,
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu Se slăvește,
Bucură-te, apărător neobosit al credincioșilor,
Bucură-te, grabnic mijlocitor al păcătoșilor,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 13

O, preabunule părinte, luminătorule al ortodocșilor, ierarhule al lui Hristos, Sfinte Nectarie, cel ce stai înaintea Tronului lui Dumnezeu, primind smeritele noastre laude, nu înceta a te ruga pentru iertarea păcatelor noastre și pentru a noastră mântuire, ca neîncetat să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori).

Icosul 1

Odraslă aleasă din tulpină binecuvântată ai răsărit, tăinuitorule al celor cerești, și te-ai arătat în lume, viață neprihănită petrecând, întru dreptate și în cuvioșie lui Dumnezeu bine plăcând, Nectarie, arhiereule al lui Hristos, pentru aceasta auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, al Silivriei binecuvântat vlăstar,
Bucură-te, al Bisericii lui Hristos dumnezeiesc dar,
Bucură-te, că de-a ta zămislire Îngerii s-au bucurat,
Bucură-te, că de-a ta naștere demonii s-au întristat,
Bucură-te, vas aurit al înțelepciunii dumnezeiești,
Bucură-te, locaș sfințit al virtuților duhovnicești,
Bucură-te, carte dumnezeiască cu Duhul pecetluită,
Bucură-te, înțelepciune cerească celor muritori dăruită,
Bucură-te, că Părinților celor de demult ai urmat,
Bucură-te, că mare făcător de minuni te-ai arătat,
Bucură-te, cel prin care Biserica se slăvește,
Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veselește,
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul 1

Veniți toți iubitorii de Hristos, care însetați după Împărăția cea cerească, să aducem laude iubitorului nostru ocrotitor, Sfântul Ierarh Nectarie. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Apoi:

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primește această puțină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre și nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, Sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas neajutorat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu a primit ușurare?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule Ierarh, despre mulțimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginți arătându-te. Nu cunoaștem vreo suferință sau durere, pe care să nu le poți alina. Nu cunoaștem nicio boală, căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire; dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli de nevindecat, ci și pe mulți bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și astfel să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Previous Post

Sfântul Neofit Zăvorâtul – Cuvânt de laudă la Preamarele Dumnezeiesc Arhanghel Mihail

Next Post

Un copil mănâncă. Suntem salvați.

Related Posts
Total
3
Share