Acatistul Sfântului Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Troparul Sfântului Luca Doctorul, glasul al 5:

Pe lauda doctorilor și mândria Simferopolului, pe alesul ierarh al lui Hristos și ocrotitorul Mănăstirii Dovra, pe Sfințitul Luca doctorul să-l lăudăm cu imnuri duhovnicești și cu sfinte cântări, că izvorăște din belșug darurile vindecărilor.

Condacul 1

Veniți, iubitorilor de Sfinți, cu căldură să-l lăudăm pe păstorul cel de Dumnezeu luminat al Simferopolului și doctorul cel preaales; că, în Rusia viețuind ca un înger, numele cel dumnezeiesc al lui Hristos a mărturisit; pentru care strigăm: Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Icosul 1

Înger te-ai arătat, părinte, în vremurile din urmă, între oamenii necăjiți, că viață îndumnezeită ducând pe pământ, Sfinte Ierarhe Luca, dreptar te-ai făcut cu adevărat clerului și mirenilor, pentru care strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, cel cu care se laudă toată Rusia;
Bucură-te, vas al cucerniciei;
Bucură-te, dreptar al păstoririi oamenilor;
Bucură-te, că pe Hristos bărbătește L-ai mărturisit;
Bucură-te, că vindeci neputințele muritorilor;
Bucură-te, că legiuita căsnicie ai iubit;
Bucură-te, că odraslele ți le-ai luminat;
Bucură-te, laudă sfințită a credincioșilor;
Bucură-te, podoaba cinstiților episcopi;
Bucură-te, carte a cereștilor obiceiuri;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 2

Moaștele sfinților din Kiev văzând, desfătările lumești ai urât, și către stadia credinței îndreptându-te, Sfinte Luca, neabătut, cu bucurie strigai, prealăudate, cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul 2

Amândouă cunoașterile având, pe cea lumească și pe cea dumnezeiască, întunericul celor fără de Dumnezeu l-ai risipit, și cu meșteșugul doctoricesc îndeletnicindu-te, Sfinte Luca, cu ajutorul Harului în nenumărate rânduri ai vindecat neputințele muritorilor; drept pentru care îți strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, ridicarea celor ce pătimesc;
Bucură-te, îmbărbătarea celor ce se tânguiesc;
Bucură-te, încetarea durerilor anevoie de vindecat;
Bucură-te, vindecarea oamenilor bolnavi;
Bucură-te, întărirea neclintită a celor cu frică de Dumnezeu;
Bucură-te, turn neclătinat al binecredincioșilor creștini;
Bucură-te, al doctorilor călăuzitor;
Bucură-te, cel ce înaripezi inimile celor nedreptățiți;
Bucură-te, cel ce rostești cuvintele înțelepciunii;
Bucură-te, cel ce închizi gurile celor fără de Dumnezeu;
Bucură-te, lăudător al Maicii Domnului;
Bucură-te, cel ce îi dobori pe vrăjmașii ei;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 3

Slava celor trecătoare și nestatornice urând, ai îndrăgit nectarul înțelepciunii și ca o albină iubitoare de osteneală ai cules, Sfinte Părinte Luca, mierea cunoștinței dumnezeiești, preacinstite, lui Hristos Domnului tău cântând: Aliluia!

Icosul 3

Dumnezeiască râvnă câștigând în sinea-ți, cele mai bune ai voit să cunoști: că pe Hristos îndrăgindu-L din toată inima, Sfinte Luca de Dumnezeu cinstite, har de sus ai primit, care îi insuflă pe toți să strige ție:
Bucură-te, prietenul adevărului;
Bucură-te, sfeșnicul cunoștinței dumnezeiești;
Bucură-te, dreptarul cel întocmai al științei tămăduirii;
Bucură-te, următor al doctorilor fără de arginți;
Bucură-te, viță cu multă roadă a viei lui Hristos;
Bucură-te, carte cu multe foi a înțelepciunii;
Bucură-te, că strălucești ca o nouă stea;
Bucură-te, că vas al Harului ești;
Bucură-te, îndreptător preacinstit al celor căsătoriți;
Bucură-te, vas al ușurării celor bolnavi;
Bucură-te, întăritor al celor pe nedrept învinuiți;
Bucură-te, cădere a potrivnicilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 4

Cu dumnezeiască râvnă haina preoției ai îmbrăcat ca un înger, Sfinte Luca, și în mijlocul unui neam stricat ai lucrat, de Dumnezeu înțelepțite, poruncile Domnului tău, îndemnându-i pe cei dimpreună cu tine să cânte pururea cântarea: Aliluia!

Icosul 4

Auzit-ai glasul Domnului poruncind să ne ducem crucea cu bucurie: pentru aceasta toate necazurile, temnițele și chinurile le-ai răbdat, Sfinte Luca, întărind turma ta, care îți cântă ție cu veselie:
Bucură-te, urmaș al Apostolilor;
Bucură-te, slujitor al suferinzilor;
Bucură-te, chirurg al bolilor trupului;
Bucură-te, tămăduitor al bolilor sufletului;
Bucură-te, dimineață prealuminată a vieții slobode;
Bucură-te, certare neînduplecată a nedumnezeirii cumplite;
Bucură-te, că fără teamă necazurile ai îndurat;
Bucură-te, că te-ai depărtat cu bună îndrăznire de răutate;
Bucură-te, podoabă a poporului Rusiei;
Bucură-te, cel ce-i bați pe amarii demoni;
Bucură-te, cel ce îi cutremuri pe făcătorii de rele;
Bucură-te, spaima multor nelegiuiți;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 5

Nesuferind să fie scoasă icoana Născătoarei de Dumnezeu, ocară ai primit de la cei fără de Dumnezeu: că ai vrut să ai, Sfinte Luca, ajutătoare în meșteșugul tău puterea ei cea curată și lui Hristos I-ai cântat, înțelepte, laudă: Aliluia!

Icosul 5

Ierarh al Domnului te-ai arătat, cu dumnezeiască chemare, ca să paști cetele credincioșilor, și la tunderea în monahism numele Sfântului Apostol Luca în chip minunat ai luat, pentru care, veselindu-ne, strigăm ție din inimă:
Bucură-te, veselia episcopilor;
Bucură-te, cinstea monahilor;
Bucură-te, pildă pentru cei feciorelnici;
Bucură-te, întărire a celor căsătoriți;
Bucură-te, că ai îmbrăcat haina sfântă;
Bucură-te, că împotrivirile casnicilor tăi nu le-ai luat în seamă;
Bucură-te, cel ce ai săvârșit Jertfa înfricoșătoare;
Bucură-te, cel ce ai dorit Împărăția cerurilor;
Bucură-te, turn înalt al credincioșilor din Tașkent;
Bucură-te, fulger care lovești nebunia necredincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 6

Ca un leu puternic, uneltirile necredincioșilor desăvârșit le-ai surpat, preafericite, și în trupul tău, ca un rob al lui Dumnezeu, ai purtat rănile lui Hristos și ai plinit lipsurile necazurilor Lui, strigând: Aliluia!

Icosul 6

Neabătut te-ai luptat să păzești Biserica nestricată de vătămarea fraților mincinoși; că tu, ca un arhiereu al lui Hristos, schismele celor rău credincioși le-ai înlăturat. Pentru aceasta ortodocșii te cinstesc, Sfinte, strigând:
Bucură-te, limbă a adevărului;
Bucură-te, stricare a necredinței;
Bucură-te, a clericilor fără de rânduială mustrare;
Bucură-te, îndreptător al sfințitei preoțimi;
Bucură-te, că înlături fără cruțare necurăția eresurilor;
Bucură-te, că grabnic ai dat în vileag schisma cea urâtă de Dumnezeu;
Bucură-te, gură a acriviei dogmelor;
Bucură-te, băutură preadulce a iconomiei;
Bucură-te, că prin tine au fost biruiți demonii;
Bucură-te, că de tine s-au veselit îngerii;
Bucură-te, luminător al întregii Biserici;
Bucură-te, izbăvitor al Rusiei din rătăcire;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 7

Singur rămânând în surghiun, Sfinte, înălțai lui Hristos cântare și sămânța Vieții, părinte, ca un înțelept plugar aruncai în suflete, iar secerând belșug de spice, strigai: Aliluia!

Icosul 7

Ca pe un nou ierarh și doctor dumnezeiesc, vistierie a Harului lui Hristos, mărturisitor al dogmelor și păstor al Crimeei prealăudat, te cinstim cu toții, Sfinte Luca, strigând întru veselie:
Bucură-te, călăuzitor al Tașkentului;
Bucură-te, hrănitor al celor flămânzi;
Bucură-te, că prin tine a primit sfințire Siberia;
Bucură-te, că prin tine bărbații închiși au primit izbăvire;
Bucură-te, că prin multe locuri ale Rusiei ai pribegit;
Bucură-te, că în lanțuri, ca un răufăcător, multe ai pătimit;
Bucură-te, că de tine s-au înspăimântat cugetătorii de rele trimiși în taină;
Bucură-te, dumnezeiască liniște a celor osândiți împreună cu tine;
Bucură-te, că prin tine și-au căpătat vederea cei orbi;
Bucură-te, că prin tine au fost păziți pruncii;
Bucură-te, lauda preoților cinstiți;
Bucură-te, cutremur al celor nelegiuiți;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 8

Ca un străin între străini ai fost socotit, părinte, viață străină petrecând; căci, ca un venetic mutându-te dintr-o cetate a Rusiei în alta, fericite, numele cel mare al lui Hristos l-ai propovăduit cu tărie, strigând: Aliluia!

Icosul 8

Socotit-ai sfânta credință a lui Hristos, părinte, bogăție mai presus de toate bogățiile și ca pe un mărgăritar ai arătat-o credincioșilor, sfinte. Pentru aceasta cu dragoste cântăm ție cântare de mulțumire:
Bucură-te, arhiereu fără de arginți;
Bucură-te, împreună-cetățean al cetelor de sus;
Bucură-te, însoțitor bun în surghiunul amar;
Bucură-te, priceput doctor al bolilor de ochi;
Bucură-te, că i-ai alungat pe ispititorii cei nevăzuți;
Bucură-te, vindecarea orbilor;
Bucură-te, că necredincioșii nu te puteau suferi;
Bucură-te, îndreptătorul preotului Martin;
Bucură-te, că ai adus la credință ținuturile din miazănoapte;
Bucură-te, laudă a răbdării întru credință;
Bucură-te, cântare de bucurie întru necazuri;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 9

Toată cetatea Turuhanskului s-a ridicat pentru tine, de Dumnezeu purtătorule, și te-a cerut; că, aflând de mulțimea faptelor bune și a vindecărilor săvârșite de tine, Îl slăveau pe Domnul, Cel ce te-a proslăvit pe tine, strigând: Aliluia!

Icosul 9

Cuvinte ale cunoștinței de Dumnezeu, învățături ale bunei credințe și dogme ortodoxe vărsa gura ta, părinte, și curgerea neștiinței, Sfinte Luca, o ai oprit, luminându-i pe cei dimpreună cu tine, care strigă unele ca acestea:
Bucură-te, luminătorul celor învățați;
Bucură-te, nimicitorul vrăjmașilor întunecați;
Bucură-te, veselia celor ajutați de tine;
Bucură-te, mângâierea slujitorilor lui Hristos;
Bucură-te, pom cu roade multe și frumoase;
Bucură-te, floarea preabineînmiresmată a Sfinților lui Dumnezeu;
Bucură-te, că peste puterile vrăjmașe ai călcat cu îndrăzneală;
Bucură-te, că pe cugetătorii de rele în vileag i-ai dat fără teamă;
Bucură-te, semn de biruință al învățăturii dumnezeiești;
Bucură-te, că prin tine află odihnă cei suferinzi;
Bucură-te, că în surghiun cu bucurie te-ai nevoit;
Bucură-te, că ai împodobit lăcașurile sfinte;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 10

Cugetare sănătoasă având, cu bucurie ai suferit chinuirile trupului, Sfinte Ierarhe. Că în focul multor ispite ca aurul te-ai luminat, Sfinte Luca slăvite, și cu adevărat pildă te-ai făcut nouă, celor care strigăm: Aliluia!

Icosul 10

Îngrădit fiind cu lucrările lui Hristos cele sfinte, nebunia necredincioșilor cea de multe feluri o ai surpat, Sfinte Luca slăvite, și pe culmile sfințeniei ai suit, minunate lucruri săvârșind pentru poporul ce-ți cântă ție:
Bucură-te, că ai fost legat pentru Domnul;
Bucură-te, propovăduitorule al mântuirii;
Bucură-te, că ai îmbrăcat haina celor întemnițați;
Bucură-te, că în cumplitele închisori ai sălășluit;
Bucură-te, că ai risipit uneltirile zbirilor;
Bucură-te, că ai nimicit cursele demonilor;
Bucură-te, că pe necredincioși i-ai întors spre cele mai bune;
Bucură-te, că i-ai însuflețit pe cei osândiți împreună cu tine;
Bucură-te, al rasei fierbinte apărător;
Bucură-te, al multor minuni mijlocitor;
Bucură-te, iubitor al rugăciunii către Hristos;
Bucură-te, al semnelor rele nimicitor;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 11

Către cele de sus înălțându-ți ochii, mintea și inima, Sfinte Ierarhe, iar dimpreună cu ele și mâinile, mila lui Hristos căutai în rătăcirile din surghiun, fericite, strigând: Aliluia!

Icosul 11

Foc ce a luminat cu razele sale cetatea Simferopolului și toate ținuturile din jur te-ai arătat la bătrânețe, Sfinte Luca, și ai sfințit poporul de Dumnezeu iubitor, cel ce a rămas nestrămutat în credință, care aduce ție laude ca acestea:
Bucură-te, dreptar al purtătorilor de rasă;
Bucură-te, că ai fost de un obicei cu Apostolii;
Bucură-te, părtaș al tainelor lui Hristos;
Bucură-te, că i-ai certat pe clericii nesupuși;
Bucură-te, pildă însuflețită a cinului sfințit;
Bucură-te, icoană preaaleasă a episcopilor binecinstitori;
Bucură-te, că de săraci ca un iubitor de oameni ți-ai amintit;
Bucură-te, că pe credincioși i-ai învățat cele plăcute lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ești vrednic de bune laude;
Bucură-te, că mijlocești noi semne;
Bucură-te, pildă de arhipăstor bun;
Bucură-te, păstor al poporului iubitor de Hristos;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 12

Har de sus având, la bătrânețe ai fost luat de pe pământ la cele de sus și alergarea bine ai săvârșit-o, cu cetele puterilor înțelegătoare fiind socotit, slăvite Luca, și dimpreună cu acestea cântând: Aliluia!

Icosul 12

Laudă cântând ție, cu credință ne închinăm Sfintelor tale Moaște, de Dumnezeu purtătorule, că precum un izvor de Har tămăduiești bolile celor ce cinstim viețuirea ta, pentru care strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, bărbat purtător de semne;
Bucură-te, vindecător al rănilor aducătoare de moarte;
Bucură-te, lance nefrântă a doctorilor;
Bucură-te, locaș preafrumos al episcopilor;
Bucură-te, sălaș neprihănit al dragostei lui Hristos;
Bucură-te, nume preadulce casnicilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai primit cununa ce nu se ofilește;
Bucură-te, că ai gonit taberele demonilor;
Bucură-te, alungare a toată răutatea;
Bucură-te, dulce cântare a toată Rusia;
Bucură-te, mângâietor al sfintelor mănăstiri;
Bucură-te, cel ce ne întărești și pe noi, sărmanii;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 13

O, prealăudate părinte, coroană a arhiereilor și rugător pentru toată lumea, nu înceta a mijloci la Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare de păcate, ca să strigăm cu credință: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Icosul 1

Înger te-ai arătat, părinte, în vremurile din urmă, între oamenii necăjiți, că viață îndumnezeită ducând pe pământ, Sfinte Ierarhe Luca, dreptar te-ai făcut cu adevărat clerului și mirenilor, pentru care strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, cel cu care se laudă toată Rusia;
Bucură-te, vas al cucerniciei;
Bucură-te, dreptar al păstoririi oamenilor;
Bucură-te, că pe Hristos bărbătește L-ai mărturisit;
Bucură-te, că vindeci neputințele muritorilor;
Bucură-te, că legiuita căsnicie ai iubit;
Bucură-te, că odraslele ți le-ai luminat;
Bucură-te, laudă sfințită a credincioșilor;
Bucură-te, podoaba cinstiților episcopi;
Bucură-te, carte a cereștilor obiceiuri;
Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

Condacul 1

Veniți, iubitorilor de Sfinți, cu căldură să-l lăudăm pe păstorul cel de Dumnezeu luminat al Simferopolului și doctorul cel preaales; că, în Rusia viețuind ca un înger, numele cel dumnezeiesc al lui Hristos a mărturisit; pentru care strigăm: Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!

și această

Rugăciune către Sfântul Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului

Sfinte Ierarhe mărturisitor, învățătorule al adevărului și doctore fără de arginți, Sfinte Luca, ție plecăm genunchii sufletului și ai trupului și, căzând la cinstitele și tămăduitoarele tale Moaște, pe tine te rugăm, precum fiii pe tatăl lor: auzi-ne pe noi, păcătoșii, cinstite părinte, și du rugăciunea noastră la milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai înaintea Lui dimpreună cu toți Sfinții. Credem că ne iubești cu aceeași dragoste cu care i-ai iubit pe frații tăi, când viețuiai în această lume. Meșteșugul doctorilor stăpânind, în multe rânduri cu ajutorul Harului suferințele celor bolnavi le-ai vindecat, iar după cinstita ta adormire, Stăpânul tuturor a arătat Moaștele tale izvor de tămăduire; că felurite neputințe se vindecă și putere se dăruiește celor ce cu evlavie le sărută și cer dumnezeiasca ta mijlocire.

Pentru aceasta cu căldură ne rugăm ție, cel care ai primit harul tămăduirilor: pe frații noștri (N) cei bolnavi și cumplit înviforați de suferință cercetează-i și vindecă-i de neputințele care îi stăpânesc. Întru tot cinstite și Preasfinte Părinte Luca, nădejdea celor bolnavi, care zac în patul durerii, nu uita pe frații noștri (N) și dăruiește-le vindecare, iar nouă tuturor cele spre bucurie, ca și noi dimpreună cu tine să-L slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, o Dumnezeire și o Împărăție, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Și se face otpustul.

Previous Post

Cele din urmă cuvinte ale Sfântului Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeii

Next Post

Rugăciune către Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei, făcătorul de minuni, pentru cel bolnav

Related Posts
Total
0
Share