Acatistul Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Condacul 1

Pe cel ce este fiu ales al Basarabiei şi următor al cuvioşilor nevoitori, pe cinstitul Ierarh şi părinte darnic, milostiv spre cei orfani şi iubitor de neam, să-l cinstim cu bucurie, din inimă strigând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Icosul 1

Calea cea îngustă a nevoinţelor şi a ostenelilor ai urmat-o din pruncie, Sfinte Dionisie, iar prin curăţie şi rugăciune, vas ales al harului dumnezeiesc te-ai făcut, astfel încât, ca un stâlp de foc ajungând, ai călăuzit pe poporul tău în vremuri grele, ca un părinte iubitor, pentru care, după vrednicie primeşte de la noi aceste cântări:
Bucură-te, vlăstar al Basarabiei;
Bucură-te, monah nevoitor;
Bucură-te, pildă de smerenie;
Bucură-te, povăţuitor duhovnicesc;
Bucură-te, iubitor de învăţă­tură;
Bucură-te, păstor blând al credincioşilor;
Bucură-te, părinte al orfanilor;
Bucură-te, ocrotitor al celor sărăci;
Bucură-te, apărător al dreptei credinţe;
Bucură-te, slujitor evlavios al altarului;
Bucură-te, călăuză a neamu­lui tău;
Bucură-te, vas al darurilor Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 2

Din copilărie ai deprins de la părinţii tăi iubirea pentru Dum­nezeu şi Biserică, pentru nea­mul românesc şi graiul străbun, iubire pe care ai sădit-o în inima ta, Părinte Dionisie, şi ai făcut-o roditoare prin osteneli, cântând Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 2

Din casa părintească ai învăţat a citi şi bucuria ta era să pătrunzi înţelesurile Sfintei Scripturi, din care ai cunoscut poruncile Evangheliei lui Hristos şi ţi-ai aprins inima spre dorirea desă­vârşirii. Drept aceea, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, purtător al nume­lui Marelui Mucenic Dimitrie;
Bucură-te, următor al râvnei sfinte a Izvorâtorului de mir;
Bucură-te, cel crescut cu hrană duhovnicească;
Bucură-te, cel ce zilnic ascul­tai cuvântul Scripturii;
Bucură-te, cel ce de acolo ai auzit despre neamul romanilor;
Bucură-te, cel ce ai înţeles măreţia strămoşilor tăi;
Bucură-te, cel ce ai dorit lumi­narea neamului românesc;
Bucură-te, cel sărac în cele materiale;
Bucură-te, cel bogat în cunoş­tinţa de Dumnezeu;
Bucură-te, minte plină de gânduri sfinte;
Bucură-te, suflet luminat de cerescul har;
Bucură-te, cel ce ţi-ai clădit viaţa pe temelia Evangheliei;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 3

Însetând de iubirea dumneze­iască, precum cerbul de izvoarele apelor, la vârsta de 15 ani ai cerut să intri în obştea Mănăstirii Suruceni, unde, fiind primit, ai făcut ascultare cu bucurie, slujind tuturor ca Însuşi Mântui­torului Hristos şi cântând lui Dumnezeu cu îngerii: Aliluia!

Icosul 3

Sărăcia întru cele materiale a obştii tale s-a vădit a fi prilej de bogăţie duhovnicească, încât spre Dumnezeu nădăjduiai şi în mâinile Lui îţi puneai viaţa, Părinte Dionisie, iar mintea la cele cereşti având-o pururea, uitai adesea de somn şi de hrană, Hristos fiindu-ţi viaţă, suflare şi bucurie, pentru care te cinstim, grăind:
Bucură-te, ucenic plin de smerenie;
Bucură-te, păzitor al fecioriei;
Bucură-te, păstrător al nevi­novăţiei de prunc;
Bucură-te, cel călăuzit de în­gerul păzitor;
Bucură-te, iubitor de osteneală;
Bucură-te, răbdător fără cârtire;
Bucură-te, cel ce ai alungat patimile prin înfrânare;
Bucură-te, cel ce ţi-ai luminat mintea prin tăierea voii;
Bucură-te, cel izbăvit de griji prin ascultare;
Bucură-te, cel ce ai ales singu­rul lucru cu adevărat trebuincios;
Bucură-te, cel ce ai aflat mărgă­ritarul de mult preţ în ţarina inimii;
Bucură-te, următor al Cuvioşilor sihaştri ai Moldovei;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 4

După şapte ani de ascultare smerită ai fost tuns rasofor, iar după alţi nouă ani de slujire ai primit sfântul chip călugăresc şi numele de Dionisie, întru cinsti­rea ierarhului văzător de cele cereşti şi ucenic al marelui Apostol Pavel, ale cărui virtuţi urmându-le, cu acesta împreună cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Mult ai cercetat Sfânta Scriptură, fericite Părinte, ştiind că aceasta este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mus­trare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi bine pregătit pentru orice lucru bun, iar noi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce ai avut ca hrană cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai pătruns în adâncurile Scripturii;
Bucură-te, cel ce ai sorbit din ea apa vieţii;
Bucură-te, cel ce ai cunoscut lucrarea Tatălui Creator;
Bucură-te, cel ce ai urmat poruncile Fiului Mântuitor;
Bucură-te, vistierie a darurilor Duhului Sfânt;
Bucură-te, înălţime a cugetărilor cereşti;
Bucură-te, minte ageră cu gând neîntinat;
Bucură-te, cel ce ai aflat cuvintele lui Hristos, care sunt duh şi sunt viaţă;
Bucură-te, cel ce te bucuri de raiul Scripturilor;
Bucură-te, desăvârşit cunos­cător al cărţilor biblice;
Bucură-te, propovăduitor al Descoperirii dumnezeieşti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 5

Ai urmat, Părinte, sfatul mare­lui Vasile, de a aduna învăţătu­rile ziditoare de suflet din scrieri felurite, asemenea albinelor care culeg doar nectarul din flori; pen­tru aceasta, ai cercetat cu nesaţ cărţile despre istoria neamului, precum şi mulţime de alte scrieri, din care, alegând cele de folos, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Ca un luminător te-ai arătat în mijlocul obştii de la Suruceni, prin viaţa virtuoasă, prin cu­noaşterea învăţăturilor sfinte şi prin cuvântul înţelept, pentru care ai fost rânduit stareţ şi bine ai povăţuit, atât pe monahi, cât şi pe credincioşii care din toate păr­ţile Basarabiei veneau la tine şi te cinsteau cu graiuri ca acestea:
Bucură-te, duhovnic iscusit;
Bucură-te, părinte milostiv;
Bucură-te, mustrător cu blân­deţe;
Bucură-te, cel ce trezeşti pe cei cuprinşi de somnul păcatului;
Bucură-te, cel ce ridici pe cei că­zuţi în întunericul necunoştinţei;
Bucură-te, îmbărbătare a celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, cel ce îndemnai pe fiecare să-şi înmulţească talanţii;
Bucură-te, îndrumător al tine­rilor spre învăţătură;
Bucură-te, cel ce vedeai în fie­care chemarea dată de Dum­nezeu;
Bucură-te, următor al Samarineanului milostiv;
Bucură-te, cel deopotrivă iubit de creştinii altor neamuri;
Bucură-te, stea călăuzitoare a celor de pe marea vieţii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 6

Iconom priceput ai fost pentru mănăstirea ta, Părinte, pe care ai înnoit-o material şi duhovniceşte, făcând din ea inima deşteptării dragostei de neam, şcoală în grai strămoşesc şi cetate de scăpare pentru mulţi săraci şi neputincioşi, care, fiind ajutaţi de tine, lăudau pe Mântuitorul Hristos, cântându-I: Aliluia!

Icosul 6

Graiul strămoşesc l-ai iubit şi în el ai slujit lui Dumnezeu în Bise­rică, spre folosul şi mângâierea poporului cuprins de necazuri, iar pe cei 60 de monahi adunaţi în obştea ta, Sfinte, i-ai învăţat a citi şi a scrie cu slovă românească, pentru care ca pe un dascăl al neamului şi îndrumător duhov­nicesc te cinstim, grăind:
Bucură-te, învăţător cugetător de Dumnezeu;
Bucură-te, înţelept povăţuitor al tinerilor;
Bucură-te, călăuză luminoasă a monahilor;
Bucură-te, rugător pentru pro­păşirea ucenicilor tăi;
Bucură-te, îndemnător la viaţă sfântă;
Bucură-te, vestitor al credin­ţei în graiul poporului;
Bucură-te, cel ce, prin citit, ai luminat calea multora;
Bucură-te, cel ce ai avut ucenici vrednici şi vestiţi;
Bucură-te, cel ce ai făcut să crească o generaţie strălucită;
Bucură-te, dascăl al celor neştiutori şi rătăciţi;
Bucură-te, ajutător al celor harnici la învăţătură;
Bucură-te, sprijinitor al celor ce vor să agonisească virtuţi sfinte;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 7

În vremea când cetele celor potrivnici credinţei ameninţau Basarabia, tu, Părinte, călăuzit de Duhul Sfânt, ai prorocit că aceasta va fi în curând liberă şi toţi vor vorbi limba strămoşească şi vor sluji fără teamă lui Dumnezeu, iar cei ce au văzut, mai presus de nădejde, împlini­rea cuvintelor tale, cântau Preasfintei Treimi: Aliluia!

 Icosul 7

Pe toţi i-ai încurajat, Sfinte, să lucreze, prin rugăciune stărui­toare şi prin mijloace paşnice, pentru unirea într-un cuget a tuturor românilor, iar, prin fap­tele măreţe ale ucenicilor tăi, s-a înlăturat primejdia cotropirii Ba­sarabiei de oastea celor potriv­nici lui Dumnezeu, pentru care, bucurându-se, toţi te lăudau, zicând:
Bucură-te, ocrotitor, prin ru­găciune, al neamului tău;
Bucură-te, cel ce, pentru pa­cea poporului, ai postit şi ai pri­vegheat;
Bucură-te, duhovnic al unor vrednici ucenici;
Bucură-te, iubitor al limbii străbune;
Bucură-te, lucrător pentru în­tregirea neamului;
Bucură-te, cel ce pentru aceasta ţi-ai primejduit viaţa;
Bucură-te, cel ce pe cei asu­priţi i-ai adăpostit;
Bucură-te, cel ce pe fraţii ar­deleni i-ai primit cu dragoste;
Bucură-te, nou Moise, care ai scos pe poporul tău din asu­prire;
Bucură-te, nou Samuel, ca un drept judecător şi slujitor sfinţit;
Bucură-te, cel ce, de la Duhul Sfânt, ai înţeles semnele vremu­rilor,
Bucură-te, povăţuitor rânduit de pronia cerească;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 8

Vremea a venit, cu bunăvo­inţa lui Dumnezeu, să fii pus ca lumina în sfeşnic, spre a lumina tuturor celor din casă, şi ai fost hirotonit arhiereu în Catedrala din Iaşi, spre bucuria şi folosul credincioşilor din Basarabia, care au cântat cu mulţumire lui Hristos: Aliluia!

Icosul 8

Mare a fost osteneala ta în înalta slujire încredinţată ţie, Sfinte Dionisie, că totdeauna te-ai luptat pentru folosul Bisericii şi mântuirea păstoriţilor tăi, dar nici nevoinţele călugăreşti nu le-ai împuţinat, ci ai socotit treapta arhieriei prilej de înmulţire a rugăciunii şi a lucrării tale sfin­ţite, iar noi, minunându-ne de aceasta, strigăm ţie:
Bucură-te, vrednic slujitor în Catedrala din Chişinău;
Bucură-te, cel căruia i s-a în­credinţat păstorirea Basarabiei de sud;
Bucură-te, cel ce ai colindat oraşe şi sate în propovăduire;
Bucură-te, cel ce ai mângâiat pe cei întristaţi;
Bucură-te, cel ce ai adus la Hristos pe cei necredincioşi;
Bucură-te, cel ce ai întors la pocăinţă pe cei robiţi de patimi;
Bucură-te, următor al predicii Apostolilor;
Bucură-te, cel ce ai scos din rătăcire pe mulţi;
Bucură-te, cel ce ai întărit Ortodoxia;
Bucură-te, surpător al învăţă­turilor greşite;
Bucură-te, sprijinitor al satelor sărace;
Bucură-te, înnoitor al mănăs­tirilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 9

Slujirea dumnezeieştii Litur­ghii ţi-a fost izvor de putere şi har, că, în vremea ei, ridicându-ţi mintea la ceruri, cu Dumnezeu vorbeai fără mijlocire, rugându-te pentru poporul tău şi cu îngerii cântând lui Hristos, în Duhul Sfânt: Aliluia!

Icosul 9

Biserică însufleţită ai clădit, ca din pietre vii, din sufletele iubi­toare de Dumnezeu, dar şi lăca­şuri sfinte ai înălţat, ai înnoit şi ai împodobit, ca, Sfânta Jertfă în ele neîncetat săvârşindu-se, să fie curăţit, luminat şi sfinţit po­porul credincios, care îţi cântă unele ca acestea:
Bucură-te, ctitor de sfinte Bi­serici şi paraclise;
Bucură-te, cel ce pe ele le-ai înfrumuseţat după cuviinţă;
Bucură-te, lucrător neobosit spre slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai sfinţit noi lăcaşuri de închinare;
Bucură-te, cel ce le-ai împo­dobit cu sfinte vase şi icoane;
Bucură-te, cel ce le-ai dăruit cărţi spre slujirea sfântă;
Bucură-te, cel ce pe tine însuţi lăcaş sfânt te-ai făcut;
Bucură-te, cel ce cu lumina virtuţilor te-ai înveşmântat;
Bucură-te, cel prin care preoţii au fost îndrumaţi;
Bucură-te, cel ce pe mulţi i-ai născut din apă şi din Duh;
Bucură-te, iconom smerit al Tainelor dumnezeieşti;
Bucură-te, cel ce în staulul Bi­sericii pe toţi i-ai păzit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 10

Ca un moştenitor al vredniciei de învăţător a Mântuitorului Hristos, Sfinte Ierarhe Dionisie, ai sprijinit zidirea de şcoli şi ai îndemnat pe părinţi să-şi trimită copiii la învăţătură, iar tu însuţi ai ajutat pentru aceasta pe tinerii săraci, care, sporind în cunoştin­ţele cele folositoare şi devenind oameni de nădejde ai Bisericii şi ai ţării, mulţumeau ţie şi cântau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Ajungând, la cererea poporu­lui credincios, Episcop al Cetăţii Albe şi al Ismailului, te-ai ostenit cu timp şi fără timp, cutreierând întinsul eparhiei tale şi pe toţi cu înţelepciune şi blândeţe povăţuind, ziua şi noaptea, pe cale, în Biserică, în şcoală, încât, semănând cuvântul Evangheliei, roade ai secerat la vreme şi cântare de cinstire ai primit:
Bucură-te, harnic lucrător în via Domnului;
Bucură-te, ierarh plin de dra­goste şi smerenie;
Bucură-te, cel ce doreai a sluji şi nu a fi slujit;
Bucură-te, chip de neagonisire şi simplitate;
Bucură-te, predicator în graiul vechilor cazanii;
Bucură-te, bucium care tre­zeşti conştiinţele;
Bucură-te, sabie care nimiceşti cursele diavoleşti;
Bucură-te, flacără care arzi obiceiurile rele;
Bucură-te, tămâie a rugăciunii cu mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, ancoră a nădejdii în vreme de încercare;
Bucură-te, străjer neadormit la hotarele ţării;
Bucură-te, mijlocitor neobosit pentru turma ta;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 11

Milostivire părintească ai avut, Sfinte, spre copiii rămaşi fără părinţi şi, cu multă osteneală, ai ridicat casă pentru îngrijirea şi creşterea lor creştinească, arătând iubirea de Dumnezeu prin iubirea faţă de semeni şi cântând Părintelui ceresc: Aliluia!

Icosul 11

Întristare adâncă a pricinuit inimii tale cotropirea Basarabiei de către oastea celor potrivnici lui Dumnezeu şi, cu mare du­rere, ai plecat şi ţi-ai găsit vre­melnică sălăşluire la Curtea de Argeş, unde ai fost înconjurat cu dragoste de credincioşii care grăiau ţie:
Bucură-te, inimă ce simte durerea unui neam întreg;
Bucură-te, pildă de ierarh cuvios;
Bucură-te, candelă nestinsă a rugăciunii;
Bucură-te, floare înmiresmată a nevoinţei;
Bucură-te, năvod pescuitor de peşti cuvântători;
Bucură-te, gura cântărilor du­hovniceşti;
Bucură-te, icoană de sfinţenie;
Bucură-te, potir plin de înţelepciune;
Bucură-te, vas al smeritei cugetări;
Bucură-te, vajnic apărător al dreptei credinţe;
Bucură-te, slujitor plin de adevărată evlavie;
Bucură-te, mijlocitor pentru unitatea de credinţă şi de neam;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 12

Ostenit de multele nevoinţe, lăsând grija arhieriei, te-ai întors la Mănăstirea Suruceni, bucurându-te pentru eliberarea Ba­sarabiei, dar mâhnindu-te pen­tru prădarea sfintelor lăcaşuri de către duşmanii Crucii lui Hristos; însă, cu stăruinţă adu­nând obştea risipită, în rugăciu­ne smerită, în răbdarea bolilor şi în linişte, te-ai pregătit pentru trecerea în veşnicie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Mai înainte cunoscându-ţi sfârşitul, ai lăsat să fie aşternut în scris testamentul tău duhovnicesc, apoi ţi-ai încredinţat sufletul în mâinile lui Hristos, Căruia din toată inima şi cu toată puterea I-ai slujit în în­treaga ta viaţă, iar trupul, aşezat spre veşnică odihnă la mănăsti­rea ta, a fost slăvit de Dumnezeu cu darul nestricăciunii, pentru care noi te cinstim, zicând:
Bucură-te, cel mutat din cele trecătoare la fericirea veşnică;
Bucură-te, cel arătat lumii de Dumnezeu în chip minunat;
Bucură-te, cel al cărui trup a fost mucenicit după moarte;
Bucură-te, cel ce ai răbdat ca necredincioşii să dea foc mormântului tău;
Bucură-te, cel ce prin aceasta şi mai strălucit te arăţi;
Bucură-te, slava ţinuturilor dintre Prut şi Nistru;
Bucură-te, nestemată din cu­nuna Sfinţilor neamului nostru;
Bucură-te, împreună cu toţi Sfinţii Ierarhi ai Moldovei;
Bucură-te, împreună cu toţi Mărturisitorii lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ne sporeşti iubirea de Dumnezeu şi de semeni;
Bucură-te, tămăduitor al tru­purilor noastre neputincioase;
Bucură-te, rugător pentru mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 13

O, întru tot lăudate Părinte Ierarhe Dionisie, cel ce stai acum înaintea Preasfintei Treimi, pri­meşte rugăciunea noastră şi mijloceşte-ne iertare de păcate, spor în credinţă şi fapte bune, precum şi dobândirea fericirii veşnice, ca şi noi, împreună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Icosul 1

Calea cea îngustă a nevoinţelor şi a ostenelilor ai urmat-o din pruncie, Sfinte Dionisie, iar prin curăţie şi rugăciune, vas ales al harului dumnezeiesc te-ai făcut, astfel încât, ca un stâlp de foc ajungând, ai călăuzit pe poporul tău în vremuri grele, ca un părinte iubitor, pentru care, după vrednicie primeşte de la noi aceste cântări:
Bucură-te, vlăstar al Basarabiei;
Bucură-te, monah nevoitor;
Bucură-te, pildă de smerenie;
Bucură-te, povăţuitor duhovnicesc;
Bucură-te, iubitor de învăţă­tură;
Bucură-te, păstor blând al credincioşilor;
Bucură-te, părinte al orfanilor;
Bucură-te, ocrotitor al celor sărăci;
Bucură-te, apărător al dreptei credinţe;
Bucură-te, slujitor evlavios al altarului;
Bucură-te, călăuză a neamu­lui tău;
Bucură-te, vas al darurilor Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

Condacul 1

Pe cel ce este fiu ales al Basarabiei şi următor al cuvioşilor nevoitori, pe cinstitul Ierarh şi părinte darnic, milostiv spre cei orfani şi iubitor de neam, să-l cinstim cu bucurie, din inimă strigând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, păstor înţelept al Basarabiei!

după care rostim această

Rugăciune

Sfinte şi preaînţelepte Părinte Ierarhe Dionisie, cel ce ai câşti­gat îndrăznire către Dumnezeu, primeşte smerita noastră rugă­ciune şi ne ajută, izbăvindu-ne din toate nevoile şi necazurile. Roagă-te lui Hristos Domnul să ne învrednicească a primi da­rurile Sale: pacea şi mântuirea, dragostea curată şi puterea de a face binele; să ne apere de orice dezbinare, de reaua întâmplare, de război, de boli, de pagube şi de moarte năprasnică. Pe cei ce sunt în călătorie să-i păzească de primejdii, pe bolnavi să-i vin­dece, pe orfani să-i ocrotească, pe bătrâni să-i întărească, pe tineri să-i înţelepţească şi să le lumineze mintea pentru înţele­gerea bunelor învăţături, iar dascălilor să le dea răbdare, în­ţelepciune şi pricepere; pe credincioşi să-i ferească de ispite şi de învăţătorii mincinoşi, întărindu-i în credinţă; monahilor să le sporească râvna şi statornicia în împlinirea făgăduinţelor, în smerenie şi ascultare faţă de părinţii duhovniceşti; să reverse asupra preoţilor darul dreptei înţelegeri, slujire jertfelnică şi neprihănită, iar pe ierarhi să-i dăruiască Bisericii Sale drept învăţând cuvântul adevărului.

Cel ce ai călăuzit pe credincioşi prin pilda vieţii tale sfinte şi prin cuvântări duhovniceşti, roagă-te Bunului Dumnezeu să ne rânduiască păstori sufleteşti vrednici, dornici de a spori şi în­tări dragostea între fraţi, să surpe meşteşugirile celor ce se ridică asupra Sfintei Biserici, iar nouă tuturor să ne dăruiască unire în dreapta credinţă, în iubirea de semeni şi în faptele cele bune, ca, prin mijlocirea ta sporind în viaţa plăcută lui Dumnezeu, să înălţăm slavă, mulţumire si închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Puteți citi și:

Sfântul Ierarh Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail

Previous Post

Sfânta Mare Muceniță Eufimia

Next Post

Acatistul Sfântei Mucenițe Sofia și a celor trei fiice ale sale: Pistis, Elpis și Agapi

Related Posts
Total
0
Share