Acatistul Sfântului Mare Mucenic și tămăduitor Panteleimon

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Troparul Sfântului Mare Mucenic și tămăduitor Pantelimon, glasul 3:

Purtătorule de chinuri, Sfinte și tămăduitorule Pantelimoane, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condacul 1

Înaintea celui cu chip și nevinovăție îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credință s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului Împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre și cerem să ne asculte durerile și cu puterea ce-i este dată de la Dumnezeu ca un doctor fără de arginți, să ne cerceteze degrab și să înlăture de la noi bolile sufletești și trupești, ca izbăviți cu platoșa bunătății sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântăm: Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Icosul 1

Din pruncie ți-ai păstrat sufletul curat, Mucenice, căci maica ta cu mare grijă ți-a sădit în inimă credința în dulcele Iisus, pe care mai târziu bătrânul Ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care și el o avea de la Împăratul cel nemuritor, ai părăsit păgânătatea și ți-ai deschis larg sufletul să primești pe Hristos, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, Sfinte cu adâncă judecată;
Bucură-te, că dreaptă ți-a fost credința urmată;
Bucură-te, al pieritorilor zei disprețuitor;
Bucură-te, al blândului Iisus următor;
Bucură-te, că după Domnul ai însetat;
Bucură-te, că dreaptă răsplătire ai căpătat;
Bucură-te, că n-ai ținut la bogății pământești;
Bucură-te, cel ce ți-ai adunat comori cerești;
Bucură-te, cel ce stai între cetele sfinților;
Bucură-te, ajutătorul năpăstuiților;
Bucură-te, podoaba creștinilor cea neprețuită;
Bucură-te, mângâierea noastră mult dorită;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 2

De mic rămas fără mamă, Sfinte, ai fost dat de tatăl tău la învățătură păgânească și la meșteșugul vindecărilor cu puterea zeilor; dar ca o trestie neînfrântă ai rămas în mijlocul vânturilor vrăjmașe și nu ai găsit alinare până ce n-ai aflat calea Dumnezeului Celui adevărat, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 2

Adânc fiind rănit de dragostea în Hristos, când veneai de la Ermolae și ai întâlnit pe copilul mușcat de viperă, atunci întâia oară te-ai rugat în genunchi lui Dumnezeu, de la Care a și venit mântuirea, căci copilul a înviat, vipera a murit, iar tu ai primit botezul și te-ai împărtășit cu trupul și cu sângele Domnului; pentru aceasta te lăudăm așa:
Bucură-te, tinerețe închinată lui Hristos;
Bucură-te, nădejdea bolnavilor cea cu folos;
Bucură-te, cel ce știi să înalți la ceruri rugăciuni;
Bucură-te, cel ce peste noi reverși minuni;
Bucură-te, că Domnul putere ți-a dat;
Bucură-te, cel ce copilul ai înviat;
Bucură-te, bucuria multor îndurerați;
Bucură-te, uimirea multor învățați;
Bucură-te, ostaș neînvins al lui Hristos;
Bucură-te, că ai aprins credința creștină în inimile multora;
Bucură-te, întoarcerea multor rătăciți;
Bucură-te, mângâierea celor amărâți;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 3

Deși cu trup omenesc pe pământ, sufletul ți l-ai înălțat spre cer. Pentru aceasta, cu dreptate te privesc credincioșii ca pe o stea cerească, de unde vine raza mântuirii în toate necazurile; drept care împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Râvnă multă ai pus, Sfinte, ca să întorci de la închinarea la idoli către Domnul chiar pe tatăl tău, dar el tot păgân a rămas, până ce a văzut tămăduirea pe care ai dat-o, în numele lui Hristos, unui orb și atunci, împreună cu acela, a primit botezul. Pentru aceasta primește de la noi laude ca acestea:
Bucură-te, cercetător al durerilor;
Bucură-te, vindecător al orbilor;
Bucură-te, cel ce dai lumină ochilor trupești și celor sufletești;
Bucură-te, sfărâmător al curselor diavolești;
Bucură-te, al sufletului tău vânător;
Bucură-te, al doctorilor doctor;
Bucură-te, că lucrezi cu puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în tine nădăjduim și noi;
Bucură-te, stăvilar al potrivnicilor;
Bucură-te, lauda îngerilor;
Bucură-te, a păgânilor mirare;
Bucură-te, bucuria mamei tale;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 4

Ca norul ce umbrea pe evrei în pustie, astfel te-ai arătat Nicomidiei și apoi întregii lumi, căci oricine aleargă la tine cu credință găsește alinare, fiind împuternicitul și alesul Domnului, Căruia pentru darul ce ți-a dat Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 4

Ca fulgerul s-a răspândit vestea bunătății și a minunilor tale, Sfinte, făcând să se îngrijoreze învățătorii păgâni, care îndată au cerut împăratului pierderea ta, ca a unuia ce ești părtașul lui Hristos, iar tu neabătut ai rămas în credință; pentru care îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ți-ai împărțit moștenirea săracilor;
Bucură-te, cel ce prin case și închisori milostenie și tămăduiri aduci celor necăjiți;
Bucură-te, îngrozirea păgâneștilor conducători;
Bucură-te, că deșertăciunea păgânească vrei să omori;
Bucură-te, cel ce împăratului ai fost împotrivitor;
Bucură-te, că Hristos în luptă ți-a fost întăritor;
Bucură-te, că mulțime de chinuri ți-ai pregătit;
Bucură-te, cel ce cu răbdare chinurile ai suferit;
Bucură-te, că mulți, privindu-te, cu tine au crezut;
Bucură-te, cel ce Domnului noi mucenici ai făcut;
Bucură-te, cel ce simți bucurie în chinuri;
Bucură-te, cel de la care moștenim frumoase pomeniri;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 5

Cele ce pentru păgâni erau de preț pentru tine erau fără de preț; și cele fără de preț pentru ei erau de mare preț la tine; căci ai disprețuit dregătoriile și bogățiile vremelnice cu care erai ispitit, pentru a câștiga bunătățile nepieritoare de la Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Neînduplecat văzându-te, împăratul a poruncit să fii spânzurat gol pe lemn, cu fiare să fii sfâșiat și cu făclii ars, dar nepieritorul Împărat neatins te-a păstrat, spre uimirea tuturor; de care lucru și noi minunându-ne, cântăm:
Bucură-te, că ai dovedit împăratului puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că un vechi slăbănog s-a tămăduit prin darul tău;
Bucură-te, că păgânătatea de rușine a rămas;
Bucură-te, că vrăjmașii ți-au cerut noi torturi într-un glas;
Bucură-te, Sfinte, care ți-ai pus trupul spre chinuri;
Bucură-te, cel pătruns de credință adâncă;
Bucură-te, că, gândindu-te la Domnul, te-ai mângâiat;
Bucură-te, că Hristos în chipul lui Ermolae ți S-a arătat;
Bucură-te, că fiarele cu care erai sfâșiat ca ceara s-au muiat;
Bucură-te, că de pe lemnul chinurilor sănătos ai fost slobozit;
Bucură-te, că făcliile cu care erai ars s-au stins;
Bucură-te, că înfocată credință în inimile multora ai aprins;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 6

Pe gânduri ai pus pe cei ce te chinuiau, Sfinte, și, încruntați la față și la suflet, se întrebau de unde ai atâta putere și de ce zeii nu te pierd. Atunci au iscodit noi chinuri, pe care tu primindu-le încrezător în puterea lui Dumnezeu, cântai: Aliluia!

Icosul 6

Plumb mult într-un cazan punând și sub limbile focului topindu-l, ai fost aruncat în această văpaie cu nădejdea deșartă că acum se va sfârși cu tine, dar tu, viteazule Mucenic, iarăși nevătămat ai rămas, precum mai înainte Dumnezeu păzise pe măritul Apostol Ioan. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, floarea nădejdilor către Dumnezeu;
Bucură-te, în boli și în necazuri izbăvitorul nostru;
Bucură-te, pentru noi, păcătoșii, al lui Dumnezeu îmblânzitor;
Bucură-te, al rugăciunilor noastre către Domnul purtător;
Bucură-te, tare sprijinitor al copiilor noștri;
Bucură-te, îndestularea cea bună a caselor noastre;
Bucură-te, rouă ce inimile răcorești;
Bucură-te, cel ce de asupriri ne izbăvești;
Bucură-te, vindecarea celor ce de la oameni nu-și găsesc alinare;
Bucură-te, că din valurile deznădejdilor prin tine aflăm izbăvire;
Bucură-te, cel ce văpaia plumbului ai răcorit;
Bucură-te, cel ce cunună neveștejită ți-ai pregătit;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 7

Zile de-a rândul ai fost chinuit, Sfinte, dar acestea mai multă răsplătire ți-au adus și mulțumirea mai mult ți-a crescut, când cu chinurile tale, dor mare ai aprins în inimile multora, să părăsească zeii și să treacă la Hristos, cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

Piatră ți-au legat de gât, Pantelimoane, și în mare ai fost aruncat, dar Stăpânul mărilor și pe tine, și piatra a făcut-o ușoară și plutitoare, căci ai mers pe luciul apei, ieșind la mal. Deci și noi bucurându-ne și minunându-ne, îți cântăm:
Bucură-te, cel ce nu te înfricoșezi de chinuri, viteazule;
Bucură-te, cel înarmat cu bărbăție și credință, alesule;
Bucură-te, al puterii firii înfrângător;
Bucură-te, al adâncului mării stăpânitor;
Bucură-te, plutitor deasupra apelor;
Bucură-te, viețuitor deasupra ispitelor;
Bucură-te, tinere plin de mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, dobânditor de slavă cerească;
Bucură-te, liman al celor îngreuiați;
Bucură-te, mulțumirea celor îndurerați;
Bucură-te, răspânditorule al credinței;
Bucură-te, iubitorule al umilinței;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 8

Nici tinerețea, nici nevinovăția și nici puterea minunilor tale, n-au schimbat inimile chinuitorilor, ci mai rău sporind în mânie, îți iscodeau alte pătimiri, crezând că pot pune lumina sub obroc; iar tu făclie mai luminoasă te arătai, spre bucuria lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 8

Neîncetat ai fost ispitit cu bunătăți și cinstiri lumești, dar ca pe niște curse în calea către cer judecându-le, ai fost aruncat în mijlocul leilor și neliniștiți te-au privit, dorind să-ți vadă trupul sfâșiat; dar Stăpânul tuturor gurile fiarelor a închis; pentru care îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ești cu nevinovăție încununat;
Bucură-te, că pentru nevinovăție la chinuri ai fost dat;
Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat;
Bucură-te, că Dumnezeu minunat te-a arătat;
Bucură-te, lumină ce sub obroc nu s-a putut pune;
Bucură-te, viețuitor plin de fapte bune;
Bucură-te, cel ce bunătățile lumești curse le socotești;
Bucură-te, că te-ai făcut asemenea oștilor cerești;
Bucură-te, noule Daniele, aruncat în mijlocul leilor;
Bucură-te, că fiarele s-au făcut asemenea mieilor;
Bucură-te, că vrăjmașii doreau să te piardă;
Bucură-te, că Hristos nevătămat te-a păzit;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 9

Văzând tăria ta, Sfinte, mulți din păgâni au crezut în Hristos, pentru care lucru împăratul de mânie a fost cuprins, iar tu, Pantelimoane, te veseleai pentru vânări de noi suflete, cu care și noi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Și pe roată cu cuie ai fost chinuit, dar roata s-a sfărâmat, lovind pe mulți necredincioși și vrăjitor socotindu-te, ai mărit pe preotul Ermolae, dascălul tău. Atunci cu trei ostași te-au însoțit, Sfinte, spre a-l aduce împăratului care și lui îi dorea sfârșitul. Deci pentru noua jertfă ce prin tine se pregătește grăim:
Bucură-te, propovăduitorul dumnezeieștii credințe;
Bucură-te, cel ce înfrunți mâniile aprinse;
Bucură-te, că pe roată ai fost chinuit;
Bucură-te, că de creștinătate ești preamărit;
Bucură-te, cel ce ai fost socotit vrăjitor;
Bucură-te, căci cu Hristos te-ai arătat biruitor;
Bucură-te, al lui Ermolae de mucenicie vestitor;
Bucură-te, căci cu dascălul tău ești pătimitor;
Bucură-te, că ucenici ai lui Ermolae, Erimp și Ermocrat s-au arătat;
Bucură-te, că la moartea lor pământul s-a cutremurat;
Bucură-te, cel ce Treimii pe pământ ai slujit;
Bucură-te, că prin vindecări doctor al Domnului te-ai dovedit;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 10

Zadarnice au fost chinurile păgânilor, Sfinte, căci drumul ți-a fost drept către Hristos; pentru aceasta te-ai învrednicit de darul tămăduirilor ce-l verși tuturor celor ce cu credință vin la tine cu rugăciuni și cu care cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Cine nu te va lăuda, văzându-te cu ochii minții, că ai fost împins și lovit ca un răufăcător, spre marginea Nicomidiei, unde ți se hotărâse tăierea capului, și tu mai liniștit și mai vesel te-ai arătat. Pentru aceasta din nou primește această laudă:
Bucură-te, cel ce loviri ca Domnul ai primit;
Bucură-te, că pentru Iisus toate ai suferit;
Bucură-te, că, în chinuri, Domnului slavă dădeai;
Bucură-te, că Împărăția cerească cu dor o căutai;
Bucură-te, că numele din Pandoleon ți-a fost schimbat;
Bucură-te, că glas din cer Pantelimon te-a chemat;
Bucură-te, că după nume ești multmiluitor;
Bucură-te, că după fapte ești mult-îndurător;
Bucură-te, că fața ca de înger ți s-a făcut;
Bucură-te, că chinuitorii în lături s-au abătut;
Bucură-te, că spre lovire călăii ai îndemnat;
Bucură-te, că abia îndrăznind capul ți-au tăiat;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 11

Cu durere drept-credincioșii au privit sfârșitul tău, Pantelimoane; căci tu le-ai fost flacără nestinsă a dreptei credințe, miluitor al celor lipsiți și vindecător al celor bolnavi, dar ne mângâiem că te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu încetezi a privi spre mulțimea ce te cheamă în rugăciuni și, izbăvind-o de dureri, cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Senin la suflet și blând la chip ți-ai primit sfârșitul, trecând astfel în Împărăția cerească, unde ești întâmpinat de Sfânta Treime și așezat de-a dreapta Sa, mărit de sfinți și de puterile cerești, pentru care laudă ca aceasta îți aducem:
Bucură-te, mireasmă ce până la cer te-ai ridicat;
Bucură-te, că duhul tău Treimii l-ai încredințat;
Bucură-te, mult-plânsule de credincioșii pământului;
Bucură-te, mult-lăudatule de puterile cerești;
Bucură-te, a lui Ermolae, Erimp și Ermocrat bucurie;
Bucură-te, cu înaintașii mucenici împreună-viețuire;
Bucură-te, că de pământ nicidecum nu te-ai depărtat;
Bucură-te, că în rugăciuni pe orice credincios ai ascultat;
Bucură-te, albină ce te-ai îmbogățit în fapte bune;
Bucură-te, că ai fost încoronat cu nepieritoare cununi;
Bucură-te, piatră la temelia creștinătății;
Bucură-te, înfrângător al păgânătății;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 12

Lupta cea bună ai luptat, credința ai păstrat, mulțumindu-ți sufletul că ai urmat lui Hristos, iar pentru noi ai rămas vrednică pildă, ca, privind la tine, să-ți urmăm credința și în ispite să ne înarmăm cu armele tale și biruitori să mulțumim lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Și după moarte ai săvârșit minuni, Pantelimoane, căci în loc de sânge lapte a curs din grumazul tău și măslinul de care ai fost legat spre tăiere, în vederea tuturor, s-a umplut de roade; de aceea iarăși auzi de la noi:
Bucură-te, bucuria Tatălui;
Bucură-te, lauda Fiului;
Bucură-te, desfătarea Duhului Sfânt;
Bucură-te, miluirea celor de pe pământ;
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;
Bucură-te, izbăvitor de chinuri;
Bucură-te, doctor sufletesc și trupesc;
Bucură-te, alesule al Tatălui ceresc;
Bucură-te, cel ce liniștești sufletele;
Bucură-te, cel ce îmblânzești cugetele;
Bucură-te, cel ce scapi de urgia dușmanilor;
Bucură-te, cel ce înlături norul suspinelor;
Bucură-te, cel ce primești gândurile și puterile;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 13

Sfinte Mare Mucenice și tămăduitorule, Pantelimoane, ție îți vărsăm durerile noastre de multe feluri și tu fără întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne ești mijlocitor, auzind suspinuri înăbușite în noapte, în zi, în pat de suferință, în călătorii, fii celor ce se roagă ție, după nevoile fiecăruia: celor neliniștiți, liniștitor, celor asupriți apărător, celor în primejdii izbăvitor, celor învăluiți în păcate scutitor, rătăciților îndrumător, bolnavilor deplin vindecător, orfanilor tată, văduvelor părinte, soților întăritor în căsnicie, celor porniți cu răutate îmblânzitor și ne întărește în fața necazurilor, căci suntem slabi și istoviți, Sfinte, și astfel cu puterea ta, descătușați de amărăciunile noastre, să petrecem în mulțumire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Icosul 1

Din pruncie ți-ai păstrat sufletul curat, Mucenice, căci maica ta cu mare grijă ți-a sădit în inimă credința în dulcele Iisus, pe care mai târziu bătrânul Ermolae stropind-o cu apa cea vie, pe care și el o avea de la Împăratul cel nemuritor, ai părăsit păgânătatea și ți-ai deschis larg sufletul să primești pe Hristos, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, Sfinte cu adâncă judecată;
Bucură-te, că dreaptă ți-a fost credința urmată;
Bucură-te, al pieritorilor zei disprețuitor;
Bucură-te, al blândului Iisus următor;
Bucură-te, că după Domnul ai însetat;
Bucură-te, că dreaptă răsplătire ai căpătat;
Bucură-te, că n-ai ținut la bogății pământești;
Bucură-te, cel ce ți-ai adunat comori cerești;
Bucură-te, cel ce stai între cetele sfinților;
Bucură-te, ajutătorul năpăstuiților;
Bucură-te, podoaba creștinilor cea neprețuită;
Bucură-te, mângâierea noastră mult dorită;
Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!

Condacul 1

Înaintea celui cu chip și nevinovăție îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credință s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului Împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre și cerem să ne asculte durerile și cu puterea ce-i este dată de la Dumnezeu ca un doctor fără de arginți, să ne cerceteze degrab și să înlăture de la noi bolile sufletești și trupești, ca izbăviți cu platoșa bunătății sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântăm: Bucură-te, Mare Mucenice și tămăduitorule Pantelimoane!


Puteți citi și:

Sfântul Mare Mucenic Panteleimon, doctorul fără de plată.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Panteleimon.

Marea minune a Sfântului Panteleimon, mărturisită de un medic.

Previous Post

Hramul Bisericuței Cuviosului Paisie Aghioritul (2020)

Next Post

Troparul Sfântului Mare Mucenic Panteleimon

Related Posts
Total
0
Share