Evanghelia zilei (Luca 18, 31–34)

„În vremea aceea, luând Iisus la Sine pe cei doisprezece Ucenici ai Săi, a zis către ei: Iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise de proroci despre Fiul Omului. Căci va fi dat păgânilor și va fi batjocorit și va fi ocărât și scuipat. Și, după ce Îl vor biciui, Îl vor ucide, dar a treia zi va învia. Ei însă n-au priceput nimic din acestea, căci cuvântul acesta era ascuns pentru ei și nu înțelegeau cele spuse de Iisus.”


Profețiile și profeții

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia X, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, p. 119

„Să nu te uimească, iubite, cuvântul meu. Acesta este obiceiul tuturor profeților: vorbesc de cele ce nu s-au întâmplat ca şi cum s-ar fi întâmplat. Profeții vedeau cu ochii cei duhovniceşti cele ce aveau să se întâmple după un mare număr de ani; de aceea priveau acele fapte ca şi cum s-ar afla înaintea ochilor lor; şi aşa vorbeau de toate. Şi ca să vezi lămurit lucrul acesta, ascultă ce spune fericitul David, profețind îna­inte cu atâtea generații de crucea lui Hristos, strigând: Străpuns-au mâinile Mele şi picioarele Mele (Psalmi 21, 18); şi iarăşi: Împărțit-au hainele Mele loruşi (Psalmi 21, 20). Vezi că vorbeşte mai dinainte de nişte fapte viitoare, care aveau să se întâmple după multă vreme ca şi cum s-ar fi şi întâmplat?”

Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, Dialogul cu iudeul Tryfon, Partea Întâi, VII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 129

„Cu mult mai înainte de acești așa-ziși filozofi, au fost niște oameni fericiți, drepți și iubitori de Dumnezeu care au vorbit în Duhul Sfânt și care au arătat cele viitoare, care se întâmplă acum: aceștia sunt profeții. Numai aceștia au văzut și au spus oamenilor adevărul, netemându-se și neascultând de nimeni. Ei nu au fost învinși de dorința de slavă, ci au spus numai ceea ce au auzit și au văzut, fiind plini de Duhul Sfânt. Scrierile lor se păstrează chiar și acum și, îndeletnicindu-se cineva cu ele, dacă crede în ele, poate folosi foarte mult: atât cu privire la începuturi, cât și cu privire la sfârșit și la toate cele ce trebuie să știe un filozof. Ei nu vorbesc cu dovezi, căci sunt niște martori vrednici ai adevărului mai presus de orice dovadă. Cele ce s-au întâmplat, însă, sau se întâmplă și acum, silesc pe orișicine să fie de acord cu cele grăite de ei. Chiar și numai pentru minunile pe care le-au săvârșit, ei pot fi socotiți drepți, atunci când au slăvit pe Făcătorul tuturor, Dumnezeu și Tatăl, și au vestit pe Hristos, Care avea să vină de la El și Care avea să fie Fiul Lui.” 

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovniceşti, omilia L, 3-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 281

„Harul divin (a fost acela care) a lucrat şi prin profeți, care a dat sufletelor lor (puterea) de a prezice (cele viitoare), atunci când era necesar să se comunice lumii lucruri importante. Aceştia nu vorbeau totdeauna, ci numai când voia aceasta Duhul care era în ei; cu toate acestea, puterea era totdeauna în ei.” 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXI, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, pp. 252-253

„Dumnezeu este înțelept şi iscusit şi îngăduie adeseori ca oameni nevrednici să prezică lucruri mari şi minunate. Şi lucrul acesta se vede nu numai în Vechiul Testament, ci şi în Noul Testament. Ascultă ce spune Evanghelistul despre Caiafa, arhiereul iudeilor: Iar aceasta a spus-o nu de la sine; ci, fiind arhiereu în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară, nu numai pentru popor, ci ca să adune într-una şi neamurile cele risipite (Ioan 11, 51-52). Un lucru asemănător vei găsi iarăşi şi la Balaam. A fost chemat să blesteme poporul iudeu; dar el nu numai că l-a blestemat, ci a prezis chiar lucruri mari şi minunate; şi nu numai despre popor, ci şi despre venirea Mântuitorului (Numerii 24, 1-9). (…) Atribuie totul lui Dumnezeu, Care rânduieşte pe toate prin înțelepciunea Lui cea mare.”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Noua, Introducere, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 837

„(…) Opriți-vă de la căile voastre. Priviți şi întrebați de căile celor de demult, de calea cea bună şi mergeți pe dânsa şi veți afla odihnă sufletelor voastre (Ieremia 6, 16). Iar căile şi cărările Domnului sunt, după Proroc, scrierile mântuitoare ale Sfinților Proroci. Şi de va cunoaşte cineva înțelesul lor, va afla Calea cea bună, adică pe Hristos, prin Care vine şi curăția desăvârşită în sufletele noastre.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (I Timotei 6, 17-21)

Next Post

Cel nemulţumitor este întotdeauna întristat

Related Posts
Total
0
Share