Paraclisul Sfântului Sfințit Mucenic şi Făcător de Minuni Haralambie

După ce binecuvântează preotul, spunem Psalmul 142: Doamne auzi rugăciunea mea… Apoi: Dumnezeu este Domnul… și Troparele:

Glasul al 4-lea:

Arătatu-te-ai, fericite Haralambie, ca un stâlp neclătit Bisericii lui Hristos și sfeșnic lumii pururea luminos; strălucit-ai în lume prin mucenicie, Înțelepte, și ai risipit întunericul idolilor. Drept aceea, roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală să ne mântuim noi. (de 2 ori)

Slavă… Și acum…

Taina cea din veac ascunsă și de Îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată și Crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Apoi Psalmul 50 și Canonul Sfântului

Cântarea 1, glasul al 8-lea:

Sfinte Sfințite Mucenice Haralambie, roagă-te pentru noi

Dănțuind cu bucurie în locașurile cerești cele înțelegătoare și luminându-te cu lumina cea neînserată, izbăvește-ne de patimi cu rugăciunile tale, Înțelepte, ca să te lăudăm pe tine.

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină strălucește daruri ca de soare și luminează pe cei ce cu credință te cinstesc pe tine, cel ce ești numit asemenea cu numele bucuriei celei prealuminate cu adevărat.

Slavă…

Capul cel preacinstit, și luptele robului Tău, Haralambie, Doamne, dorind a le slăvi, lumină dumnezeiască dăruiește de sus celor ce voiesc a le cânta.

Și acum…

Pe Maria cea curată și de Dumnezeu Născătoarea să o lăudăm. Pe muntele cel sfânt, năstrapa cea de aur, care a purtat Mana cea dumnezeiască din fire, Care hrănește pe cei credincioși cu Harul.

Cântarea a 3-a

Pe ai tăi cântăreți, de Dumnezeu purtătorule, care cu credință s-au adunat în Sfânta Biserică să se închine dumnezeiescului și sfințitului tău Cap, păzește-i de ispitele vrăjmașului.

Pe tânărul, mort fiind, înviindu-l, te-ai arătat izgonitor diavolilor, înspăimântând mulțimile oamenilor și la Hristos aducându-i prin sângele muceniciei, răpindu-i din ghearele balaurului.

Slavă…

Veniți a credincioșilor mulțime, pe Mucenicul Domnului cu credință să-l lăudăm și să încununăm preacinstit Capul lui cu cântări duhovnicești ca să primim dezlegare greșalelor.

Și acum…

Pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Cuvântul, Cel ce în toată lumea este neîncăput, în al tău pântece L-ai încăput și în brațele tale, Maică Fecioară curată, L-ai purtat, ceea ce ești scăparea creștinilor.

Catavasia

Mântuiește din nevoi pe robii tăi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, și Sfinte Mare Mucenice Haralambie, că noi după Dumnezeu, la voi năzuim, cei ce sunteți calzi folositori și grabnic ajutători.

Caută cu milostivire cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu la necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Doamne miluiește de 12 ori și Sedealna, glasul al 3-lea. Podobie: De frumusețea fecioriei tale.

De curăția vieții tale, slăvite Haralambie, și de lumina muceniciei tale spăimântându-se toate, strigă ție veselindu-se: Doboară mândriile vrăjmașilor, Sfinte, cu harul preacinstitul tău Cap, și ne izbăvește de molima ce ne-a cuprins pe noi cei ce te cinstim pe tine.

Slavă…, Și acum… a Născătoarei de Dumnezeu

Pe tine, cea neispitită de nuntă, de Dumnezeu Născătoare, care ai încăput în pântecele tău pe Cel neîncăput și ai hrănit cu lapte pe Hrănitorul tuturor, tu singură ai izbăvit din blestem neamul omenesc. Pentru aceasta lăudându-te îți strigăm: Bucură-te, cea plină de Har.

Cântarea a 4-a

Frumos te-ai făcut, ungându-te cu sângele muceniciei celei sfinte, ai strălucit-o cu frumusețea, sfințite Haralambie, cel ce ești frumusețea și întărirea Mucenicilor.

Idolii păgânilor i-ai zdrobit cu vitejia ta, purtătorule de biruință, arătându-te locaș al Sfântului Duh, și pildă de răbdare adevărată.

Slavă…

Luminându-te cu lumina lui Dumnezeu, Mucenice slăvite, înaintea judecătorilor nelegiuiți ai stat fără sfială, și pe Hristos cu îndrăznire L-ai propovăduit a fi Dumnezeu desăvârșit, în firea omenească îmbrăcându-se.

Și acum…

Pe cea Curată, pe Maria de Dumnezeu Născătoarea să o slăvim, care a născut pe Soarele dreptății; bucură-te, ușa cea cerească care duci la Împărăția lui Dumnezeu pe cei ce te slăvesc pe tine.

Cântarea a 5-a

Spăimântatu-s-au toți de dumnezeiasca ta slavă, căci Capul tău cel preacinstit pe diavoli îi izgonește, bolile le alungă și tuturor credincioșilor, care aleargă la tine, izbăvire de răutăți le dăruiește și mântuire le mijlocește.

Comoară mare și nespusă bogăție s-a arătat cinstitul tău Cap, biruitorule Haralambie, căci tămăduiește multe feluri de boli și izgonește molimele cu puterea Duhului Sfânt.

Slavă…

Spăimântatu-s-au demonii și cei necredincioși, văzând mâinile tăiate și sângerate ale stăpânitorului cel foarte pornit spre ocări, care atârnau de trupul tău; iar tu, ca un următor al lui Hristos, l-ai făcut sănătos ca și mai înainte.

Și acum…

Maica cea preabună a lui Dumnezeu, te rog luminează-mi sufletul cel întunecat de pofte, povățuindu-l pe calea mântuirii, căci numai tu ai născut Calea mântuirii, pe Hristos Mântuitorul lumii.

Cântarea a 6-a

Viața cea nemuritoare dorind, Haralambie, ți-ai omorât pornirile trupului cele pătimașe și cu rugăciunea morți ai înviat, slăvind pe Cel ce te-a slăvit în toate.

Săvârșind această dumnezeiască și preacinstită sărbătoare a fericitului Haralambie, veniți să sărutăm preacinstitul său Cap, ca să ne izbăvim de cele rele.

Slavă…

Dar foarte mare ai primit de la Dumnezeu, viteazule biruitor, Mucenice Haralambie, căci Capul tău cu adevărat izvor de tămăduiri l-a făcut.

Și acum…

Pe mine cel ce mă clatin de vânturile potrivnice ale patimilor, întărește-mă, Maica lui Dumnezeu, căci tu ai născut Izvorul nepătimirii. Pentru aceasta la tine am scăpat, ceea ce ești scăparea cea nebiruită a oamenilor.

Catavasia

Mântuiește din nevoi pe robii tăi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, și Sfinte Mare Mucenice Haralambie, că noi după Dumnezeu, la voi năzuim, cei ce sunteți calzi folositori și grabnic ajutători.

Caută cu milostivire cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu la necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Și Condacul, glasul al 2-lea:

Comoară neprețuită a dobândit Biserica pe preacinstitul tău Cap, dumnezeiescule Mucenice, purtătorule de biruință Haralambie; pentru aceasta se și veselește, slăvind pe Ziditorul.

Apoi Antifoanele glasului al 4-lea: Din tinerețile mele…
Și prochimenul:
Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți.

Stih: Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru vor înflori.

Evanghelia de la Luca:

În vremea aceea stătut-a Iisus la loc șes și mulțimea ucenicilor… Slavă…

Pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Haralambie, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Și acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea păcatelor noastre.

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale…

Ceata cea de Dumnezeu încununată a minunatului Mucenic, cel ce s-a jertfit din dragoste pentru Hristos, preacinstita și aleasa turmă a Sfântului Mucenic Haralambie, veniți, o, iubitorilor de Mucenici, să o cinstim. Și preacinstita sa pomenire duhovnicește săvârșindu-o, să strigăm către el cu căldură: Izbăvește pe poporul tău cel dreptcredincios de înfricoșătoarea molimă și ne mântuiește de toată primejdia.

Doamne miluiește de 12 ori. Cântarea a 7-a

Bucură-te, slăvite Mucenice Haralambie, căci sfântul tău Cap ni l-ai dăruit nouă ca pe o fântână ce izvorăște bogăție nesfârșită de har, care veselește sufletele celor ce cu credință te slăvesc pe tine.

Ca pe un luminător de-a pururea strălucitor ne-ai dăruit nouă Capul tău, care ne ridică din adâncul întunecat al necazurilor și mâhnirilor și ne dăruiește sănătate.

Slavă…

Lăudăm minunile și luptele tale, mare Mucenice al lui Hristos, Haralambie, căci închinarea la idoli ai surpat și ai biruit cu vitejia ta mândria diavolilor, Fericite.

Și acum…

Răsărit-a din pântecele tău marele și neînseratul Soare la toți oamenii, și pe toți i-a luminat cu lumina cunoștinței, pe cei care strigă: Bine este cuvântat, Rodul pântecele tău, Preacurată.

Cântarea a 8-a

Preot și Mucenic nebiruit, ostaș viteaz și stâlp neclintit, tăria credincioșilor și potrivnic păgânătății te-ai arătat, de Dumnezeu cugetătorule, purtătorule de biruință, Haralambie.

Stătut-ai în luptă tare ca un diamant și ca un stâlp neclintit, slăvite Haralambie, și pe Hristos Om și Dumnezeu L-ai propovăduit, nicidecum supunându-te, Fericite, înșelătoarelor amăgiri ale iubitorului de mânie.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Dezleagă-mi lațurile greșalelor mele, ale celui ce cinstesc Capul tău, Sfinte Haralambie, care izvorăște izvorul cel neîncetat al tămăduirilor și dăruiește izbăvire de molima ce ne-a cuprins pe noi, care te slăvim întru toți vecii.

Și acum…

Stăpână, Mireasă a lui Dumnezeu, Mirele tău aflându-te pe tine trandafir între spini, și floare bine înmiresmată cu nespuse miresme și crin prea curat, S-a sălășluit întru tine, umplând de bună mireasmă pe cei care te înalță întru toți vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului și să-L înălțăm întru toți vecii.

Cuvioșii Tăi Tineri, în cuptor, pe Heruvimi îi închipuiau, cântare întreit-sfântă cântând: Binecuvântați și-L preaînălțați pe Domnul întru toți vecii.

Cântarea a 9-a

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putință oamenilor, spre Care nu cutează a privi oștile îngerești; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat, pe Care slăvindu-L cu oștile cerești, pe tine te fericim.

Nici focul, nici sabia, nici moartea, nici întristarea, nici foametea, nici primejdia, nici meșteșugirea a multe chinuri nu au putut să te despartă de adevărata dragoste a Celui ce te-a făcut, Mucenice vrednicule de minune.

Toți credincioșii să ne apropiem de Capul Sfințitului Mucenic, căci Cel ce stăpânește peste toate, i-a dăruit mare dar; pentru că

izgonește diavolii, potolește bolile și dăruiește ușurare, putere și milă tuturor celor ce se ating de el.

Slavă…

Pământul și cerul se înspăimântează de minunile Mucenicului, căci mulțimile diavolilor se izgonesc, celor bolnavi li se dăruiește putere trupului și orice molimă încetează prin apropierea Capului tău, Preaslăvite.

Și acum…

Născătoare de Dumnezeu cea plină de har, Maica Dumnezeului nostru, primește de la noi această laudă și ne dăruiește darul tău nouă păcătoșilor care te slăvim cu osârdie, iar pe Hristos pe Care nespus L-ai născut, fă-L nouă milostiv, Fecioară.

Cuvine-se cu adevărat…

Pe cel între preoți făcător de minuni și între purtători de biruință ajutător, pe cel care alungă molima cea ucigătoare, pe marele Haralambie în cântări să-l cinstim.

Acoperă, apără, păzește, slăvite Mucenice, pe cei care scapă sub acoperământul tău, și acum ne izbăvește de vătămarea molimei aducătoare de moarte, cu dumnezeieștile tale rugăciuni, preasfințite Haralambie.

Mare a făcut numele tău, Stăpânul Hristos, și slava ta a întins-o la toți creștinii ortodocși, viteazule Haralambie, arătându-te izgonitor al molimei celei cumplite.

Acum ne-a ajuns vreme de necaz, acum avem nevoie de ajutor, Mucenice al lui Hristos; slobozește-ne pe toți de această nevoie, tinzându-ne grabnic mână de ajutor.

Toate oștile îngerești, Înaintemergătorul Domnului, ce doisprezece Apostoli și toți Sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne… Slavă…

Doamne miluieşte-ne pe noi…
Şi acum…
Uşa milostivirii deschide-o nouă… Preotul: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule…. Și otpustul.

Previous Post

Dă-Mi apă să beau, ca să primeşti apele iertării!

Next Post

Întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineancă este exemplul suprem de lecţie de viaţă dat de Dumnezeu omului

Related Posts
Total
0
Share