Rugăciune către Cuvioșii Moise Etiopianul și Moise Ungurul, pentru izbăvire de patimile desfrâului, beției și furtului

PS Macarie Drăgoi (Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord)

Sfinților Cuvioși Moise Etiopianul și Moise Ungurul, ca unii care din păcate grele și fărădelegi cumplite v-ați ridicat la treapta sfințeniei și a vederii lui Dumnezeu, cu grăbire alergăm la voi, pentru mijlocirea iertării păcatelor și pentru schimbarea desăvârșită a vieții fraților și surorilor noastre care trăiesc rău și fac rău, călcând nu doar poruncile evanghelice, dar și pe cele ale Decalogului și ale conștiinței omenești. Ne rugăm pentru robii tăi cuprinși de patimile desfrâului, beției și furtului (N), care s-au făcut pricină de pagubă, smintire și nedreptățire pentru aproapele, tâlhărind și pe cele trupești, prin furtișaguri, dar și pe cele sufletești, răpind bucuria, pacea și liniștea prin fapte de rușine. Au devenit vrăjmași ai propriei mântuiri, bucurie diavolilor și mâhnire adâncă pentru cei iubiți din jurul lor.

Sfinte Moise Etiopiene, ca unul ce ai fost odinioară căpetenie de tâlhari, cu crimele, furturile și tâlhăriile îndeletnicindu-te, dar lepădând întunericul acestei viețuiri și de bună voie luând asupra ta jugul cel monahicesc în pustia Egiptului, tu cu patimile îndelung te-ai războit și ai devenit creștinilor pildă de grele nevoințe și adâncă smerenie. Viața ți-ai sfârșit de sabie, sub asaltul tâlharilor pierind la bătrânețe, dorind să nu te împotrivești lor, după chipul Stăpânului Tău Hristos. Iar tu, Sfinte Cuvioase Moise, cel ce erai maghiar de neam și ostaș al cneazului din Kiev, în Polonia fiind luat prizonier, curtezanei celei viclene care încerca să te atragă în mreaja păcatului timp de cinci ani ai rezistat. Fiind apoi monah, tuns în ascuns, ți-ai păstrat răbdarea întru necazuri și Domnul a auzit glasul rugăciunii tale, certând pe cei ce te oprimau. În Lavra Peșterilor din Kiev întorcându-te, grabnic ajutător al tuturor celor care se luptă cu patima desfrânării ai devenit.

Preamilostive Doamne, pentru aceasta punem mijlocitori pe Sfinții Cuvioși Moise Etiopianul și Moise Ungurul pentru răscumpărarea robilor Tăi (N) din robia în care ei, Doamne, singuri s-au vândut. Au nesocotit, astfel, darurile Tale și îndelunga Ta răbdare către noi, Doamne, însă Cuvioșii Tăi Moise Etiopianul și Moise Ungurul, cu sinceritate pocăindu-se, nu au dobândit doar iertarea păcatelor, ci de mari și minunate daruri ale Duhului Sfânt s-au învrednicit. Căci Tu nu ești, Doamne, doar îndelung răbdător, ci ești și peste înțelegerea noastră de darnic și de răsplătitor către cei care se întorc către Tine. Tu ești Cel Care ai făcut părtaș Raiului, întâia oară, un tâlhar pocăit. Pentru aceasta, Doamne, și pentru rugăciunile Sfinților Tăi Moise Etiopianul și Moise Ungurul, ajută pe robii Tăi (N), cuprinși de aceste grele patimi ale desfrâului, beției și furtului. Dă-le iertare și slobozire de păcatele și fărădelegile lor, topește cu lacrimile pocăinței patimile cumplite care îi stăpânesc și la o nouă viață închinată Ție îi ridică. Fă-i părtași celor care cu frică și cutremur se închină Ție și dă-le vreme de pocăință pentru a răscumpăra cele rele cu cele bune, răpirea cu dăruirea, rănirea cu mângâierea, beția cu trezvia, patimile trupești cu înfrânarea, ura de oameni cu iubirea de aproapele, slujirea de sine cu slujirea lui Dumnezeu. Amin.

Notă: Sfântul Cuvios Moise Etiopianul sau Arapul († 395) este sărbătorit la 28 august, iar Sfântul Cuvios Moise Ungurul, de la Lavra Peșterilor din Kiev († 1043), este sărbătorit la 26 iulie.


Rugăciune către Sfântul Cuvios Moise Etiopianul, pentru vindecarea de patima beției și a furtului

Mare este puterea pocăinţei! Nemăsurată este puterea lui Dumnezeu! Tu, Cuvioase Moise, dintâi ai fost tâlhar, însă apoi te-ai îngrozit de păcatele tale, ai dobândit frângere de inimă pentru ele şi întru pocăinţă ai intrat în cinul monahicesc şi astfel, întru mare plângere pentru fărădelegile tale de mai înainte şi întru ostenitoarele nevoinţe ale postirii şi rugăciunii, ai petrecut zilele tale până la sfârşit şi te-ai învrednicit prin harul lui Hristos de iertare şi de darul facerii de minuni. O, Cuvioase Moise, care de la păcate grele ai ajuns la fapte bune preaminunate, ajută şi robilor lui Dumnezeu (N) care sunt traşi la pierzare prin vătamarea sufletului nemuritor şi a trupului, care este biserică a Duhului Sfânt, de păcatul furtului și al beției și de alte fărădelegi. Pleacă spre dânşii privirea ta cea milostivă şi nu îi trece cu vederea, ci ia aminte la dânşii, care la tine aleargă.

Roagă, Sfinte Moise, pe Stăpânul Hristos, ca El, Cel Milostiv, să nu îi lepede pe dânşii, neputincioşii şi nefericiţii, pe care a pus stăpânire beția și alte patimi, şi să nu se bucure diavolul de pierzarea lor, fiindcă toţi, ca zidiri ale lui Dumnezeu, am fost răscumpăraţi prin Preacuratul Sânge al Fiului Lui. Auzi deci, Cuvioase Moise, rugăciunea lor şi a noastră. Îndepărtează de la dânşii pe diavolul, dăruieşte-le putere să-şi biruie patima, adu-i pe calea binelui, slobozeşte-i din robia beţiei, a furtului și a altor fărădelegi, ca, înnoindu-se întru trezvie duhovnicească şi întru minte luminată, să îndrăgească toată înfrânarea şi buna credinţă şi veşnic să proslăvească pe Dumnezeu Cel Atotbun, Care pururea mântuieşte zidirea Sa, Căruia se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin.


Previous Post

Școala despărțită complet de Biserică este una fără reper

Next Post

Nedreptatea din spațiul virtual la rubrica comentarii

Related Posts
Total
0
Share