Acatistul Sfântului Iustin Popovici

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Condacul 1

Urmând calea cea dreaptă, de Dumnezeu purăatorule Părinte, Calea cea plină de slavoslovie ai aflat. Ție, celui ce în lumina Dragostei celei de viață făcătoare te-ai sălășluit, cântare de laudă îți aducem: Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Icosul 1

Iubind pe Dumnezeu cel mai înainte de veci, Avva al nostru Iustine, și, lepădându-te de sineți, ai urmat Cuvântului celui de viață făcător. Minunându-ne de o dragoste ca aceasta, cântare de laudă ți-aducem:
Bucură-te, ca precum Sfântul Ioan Damaschin, singurul lucru nou sub soare ne-ai învățat că este Hristos;
Bucură-te, că plin de râvnă ai slavoslovit pe Hristos, Dumnezeu-Omul;
Bucură-te, fericite, că nesecată dragoste ai avut;
Bucură-te, că rugăciunile tale până la Dumnezeul dragostei cale au aflat;
Bucură-te, că Duhul Sfânt în inima ta se ruga;
Bucură-te, că apa cea vie de la izvorul Vieții o ai băut;
Bucură-te, cel neclintit în credință;
Bucură-te, osârdnic învățător al dreptății dumnezeiești;
Bucură-te, că sfinte cuvinte traducând și scriind, talanții i-ai înmulțit;
Bucură-te, că pe Sfinți prin cântări i-ai slăvit;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale boli tămăduiești;
Bucură-te, că ale Împărăției taine contempli;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 2

Binecuvântată de taina Bunei Vestiri a fost întreaga ta viețuire de la naștere și până când la Cel dorit ai ajuns. Iar pe noi, cei ce suntem pământ și cenușă, ne învață fii ai lui Dumnezeu prin har să ne facem, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 2

Binevestitor al preamăritelor taine te-ai arătat, Avva al nostru Iustine, pe Maica Vieții neîncetat cinstindu-o, pentru care astfel te lăudăm:
Bucură-te, că pe Fecioara, Maica lui Dumnezeu, în rugăciuni ai slăvit-o;
Bucură-te, fericite, că te-ai născut, ai trăit și ți-ai dat obștescul sfârșit Buna Vestire binevestind;
Bucură-te, că adânca taină a zămislirii celei fără de sămânță a Fecioarei o ai cinstit;
Bucură-te, că împreună cu Îngerii te-ai minunat de a Dumnezeului celui Viu negrăita deșertare;
Bucură-te, de Dumnezeu însuflețite;
Bucură-te, că bucuria minunatei Nașteri a lui Dumnezeu Cuvântul o ai proslăvit;
Bucură-te, că împreună cu Maica lui Dumnezeu, la piciorul Crucii ai plâns și la Sfântul Mormânt te-ai tânguit;
Bucură-te, că de lumina Învierii ai fost luminat;
Bucură-te, că menirea femeii a urma mironosițelor ai propovăduit;
Bucură-te, că al Născatoarei de Dumnezeu tărâm – Muntele Athosului – în Duhul Sfânt ai văzut, încă pe pământ viețuind;
Bucură-te, că Adormirea Preacuratei împreună cu Îngerii o ai proslăvit;
Bucură-te, că la înălțimea desăvârșirii ai ajuns;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 3

Luptat-a sufletul tău din frageda tinerețe împotriva necurăției, trupul și sufletul neîntinat păzindu-ți și cu trezvie la mișcările inimii veghind. Așa și pe noi ne învață să lucrăm cele spre mântuire, ca împreună cu tine Domnului să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 3

De oameni ascunzându-te și aspră viețuire în pustie petrecând, Avva al nostru Iustine, fără de grai rămânând, și lacrimi de bucurie vărsând, în Duhul Sfânt de multe ori Botezul Domnului ai contemplat, pentru care te slăvim așa:
Bucură-te, că trupul prin post si rugăciune ți-ai supus;
Bucură-te, că pe calea care duce la mântuire ai mers;
Bucură-te, că dorind să agonisești virtuți, numai Domnului te-ai supus;
Bucură-te, că voia lui Dumnezeu să împlinești ai însetat;
Bucură-te, că prin rugăciune de dragoste te-ai aprins;
Bucură-te, că urmând Soarelui dreptății, te-ai desăvârșit;
Bucură-te, că stâlp de foc în pustie te-ai făcut;
Bucură-te, că pe marele Ioan, prietenul Mirelui, l-ai văzut;
Bucură-te, vlăstar tare al Ierusalimului celui de Sus;
Bucură-te, că celor evlavioși hrană tare le-ai dat;
Bucură-te, că ai zis că în om inima este vultur, iar rațiunea șarpe;
Bucură-te, ca în înălțimile cerești ca vulturul ai zburat;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 4

În timpul Războiului Mondial, printre bolnavi și răniți de marea ta dragoste pentru oameni fost-ai călăuzit, împreună cu ei voind a patimi. Chipul îngeresc primind, înțeles-ai că nicio jertfa nu este ca rugăciunea pentru cei suferinzi. Învață-ne și pe noi ca bine să ne ostenim și împreună cu tine să ardem în rugăciune pentru lume, Domnului cântând: Aliluia!

Icosul 4

Vas ales al Duhului Sfânt fiind, Părinte Iustine, pe doctori tămăduit-ai și de înțelepciune inima plinitu-le-ai, ca și ei, precum Sfinții cei fără de arginți, pe oameni cu dragoste să-i tămăduiască, pentru care îți cântăm așa:
Bucură-te, inimă îndurerată de suferințele celorlalți;
Bucură-te, că pe Sfântul Pantelimon în rugăciune l-ai chemat;
Bucură-te, fericit ostaș al lui Hristos;
Bucură-te, neînfricat luptător al Duhului;
Bucură-te, că având mintea la Hristos, te-ai smerit și tuturor ai slujit;
Bucură-te, că înaintea trupurilor sfârtecate nu ai dat înapoi, iar pe cei înfricoșați înaintea morții ai ajutat;
Bucură-te, că nu numai trupurile, ci și sufletele – de necredință, de îndoială și de erezie – ai tămăduit;
Bucură-te, căci, pentru cei ce pătimeau, sufletul punându-ți, cu lacrimi te-ai rugat;
Bucură-te, că patimile biruit-ai, inimile înflăcărat-ai și sufletele ai înseninat;
Bucură-te, că de încercările vieții acesteia cu rugăciune te-ai apropiat;
Bucură-te, că neîncetat lucrând, roadele virtuților ai secerat;
Bucură-te, că prestolul Domnului cu slavoslovii ai împodobit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 5

Mult te-ai nevoit și ai postit, în rugăciune ca un stâlp de foc arzând; mult ai învățat și ai scris, duhul ortodocșilor înălțând. Ajută-ne și pe noi, cei neputincioși, tari împotriva răului să stăm și biruitori să ieșim, Domnului cu fiece suflare să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 5

De la Petru Apostolul puterea mărturisirii și a pocăinței ți-ai însușit, Părinte de Dumnezeu înțelepțite, iar de la Fericitul Pavel, dragostea cea nebiruită, prin care Viața cea veșnică dobândind, noi te slăvim așa:
Bucură-te, că pe primii verhovnici, Apostolii Petru și Pavel, în rugăciune i-ai slăvit;
Bucură-te, că nevoinței lor ai urmat;
Bucură-te, că toate poruncile evanghelice ai împlinit;
Bucură-te, că pe farisei și pe vameși, tunând prorocește, în vileag i-ai dat;
Bucură-te, că mântuirea omului mai presus decât legea o ai pus;
Bucură-te, că ai propovăduit credința care ne mută de la moarte la viață;
Bucură-te, că păcatul ai urât și pe păcătoși din adâncul pierzării i-ai ridicat;
Bucură-te, că pe Dumnezeu-Dragoste cu dragoste înflăcărată L-ai slăvit;
Bucură-te, că ochii și urechile inimii a le deschide ne-ai învățat;
Bucură-te, că toate simțirile să le umplem de cerești doruri ne-ai povățuit;
Bucură-te, că la înălțimea de neatins a Duhului ai năzuit;
Bucură-te, că nouă, celor ce ți-am urmat, făclie în întuneric ne-ai fost;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 6

Înzestrat cu osebite daruri, în lume la înalte scoli ai fost trimis. Iar când Europei adevăratul chip al necredinței ai descoperit, cerutu-ți-au de Ortodoxie și de Adevăr să te lepezi, dar iubirea de slavă nu te-a amăgit. Învață-ne și pe noi slava cea deșartă să lepădăm, ca împreuna cu tine Domnului să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Tâlcuind teologia Sfântului Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul, și tu, Părintele nostru, după a sa învățătură ai viețuit. Căci calea cea dreaptă alegând, dragostea Domnului Hristos Celui Înviat ai dobândit, pentru care te lăudăm așa:
Bucură-te, că amăgirilor acestei lumi nu te-ai supus;
Bucură-te, că cinstea tronului vlădicesc nu ai primit;
Bucură-te, că Domnului cu smerenie ai voit să-I slujești;
Bucură-te, că numai cu Hristos și întru Hristos ai trăit;
Bucură-te, al Vieții celei veșnice minunat învățător;
Bucură-te, de Dumnezeu cugetătorule;
Bucură-te, Părinte înainte văzător;
Bucură-te, prin Duhul Sfânt cunoscător al Adevărului;
Bucură-te, ca mărețe taine cu dragoste ai contemplat;
Bucură-te, slava filosofilor și a oamenilor de știință;
Bucură-te, că Europa cu adevărat judecății o ai supus;
Bucură-te, că dragostea ei iarăși către Mântuitorul ai voit să o călauzești;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 7

Cuvântând deschis împotriva ateismului vremii de puternicii acestei lumi ai fost prigonit. Pribeag fiind, Cuvioase Părinte, până când de Dumnezeu Născătoarea, sub aripa Arhanghelului Mihail, in Sfânta Mănăstire Celie te-a chemat. Roagă-te și pentru noi, dezbinații, în adevăr și iubire de frați să viețuim, ca împreună cu tine pe Domnul să-L laudăm: Aliluia!

Icosul 7

Înaintea Sfinților Arhangheli în rugăciune ca un stâlp de foc arzând, de multe ori ajutor de la ei ai primit, Cuvioase Părinte Iustine, către Dumnezeu binefăcători și mijlocitori avându-i, pentru care îți cântăm așa:
Bucură-te, că pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Arhistrategii Puterilor Cerești, i-ai slăvit;
Bucură-te, că în modestul lor lăcaș de la Celie te-ai sălășluit;
Bucură-te, că aici viață bineplăcută lui Dumnezeu ai petrecut;
Bucură-te, că la Celie, în surghiun, ca într-un palat împărătesc ai viețuit;
Bucură-te, că pentru Hristos pribeag și prigonit ai fost;
Bucură-te, că în casa inimii tale pe cei răăciți i-ai primit;
Bucură-te, de Dumnezeu iubitorule ostaș;
Bucură-te, că împotriva necredinței lupta cea bună ai purtat;
Bucură-te, că după tine au venit oamenii cu inima ca de prunc;
Bucură-te, că învățăturii tale celei pline de înțelepciune dumnezeiască au urmat;
Bucură-te, că a discerne ceea ce este bine pentru poporul dreptslăvitor, ai fost binecuvântat;
Bucură-te, că i-ai arătat calea către Cel Preaînalt;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 8

În Valievo, în liniștea de la poalele munților, deși fiind fără încetare atacat de parasi, spioni și ucigași pe toate le-ai îndurat, în smerenie și rugăciune necurmată nevoindu-te, duhul tău întăritu-s-a pentru mărețul zbor. Roagă-te ca și noi de iubirea de slavă și trufie să ne tămăduim, ca împreună cu tine Domnului să cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Precum Sfântul Ioan Gură de Aur, în temniță și surghiun, cu totul voii Domnului s-a încredințat, așa și tu, Părinte, în încercările tale Celui Iubit ai urmat. Iar Domnul ți-a descoperit cum viază El întru Sfinții Săi. Și noi de la tine învățând ca în fiece făptură să-L slăvim pe Ziditor, te lăudăm așa:
Bucură-te, că în rugăciune pe Sfântul Ioan Gură de Aur l-ai slăvit;
Bucură-te, că el în vedenie ți s-a arătat;
Bucură-te, căci cu nespuse daruri te-a binecuvântat;
Bucură-te, că de la el înțelegerea dogmelor ai primit;
Bucură-te, că de fiece făptură cu frică și cutremur, „cu pași de porumbel” te-ai apropiat;
Bucură-te, că pentru vrăjmașii tăi în rugăciune mulțime de lacrimi ai vărsat;
Bucură-te, că pe prigonitori și chinuitori i-ai înțelepțit;
Bucură-te, că, precum ai prorocit, nu a mai rămas piatră pe piatră din temnița în care te-au închis;
Bucură-te, că aflându-ți singurătatea, te-ai rugat neîncetat;
Bucură-te, că Dumnezeu darul lacrimilor ți-a dăruit;
Bucură-te, că în cuvioșie petrecând, inima ți-ai curățit;
Bucură-te, că în ea Dumnezeul cel Viu S-a sălășluit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 9

Spre a-ți întregi lucrarea de nevoință, Cuvioase Părinte, Atotțiitorul fii duhovnicești ți-a dăruit. Pe rănile lor plasturele rugăciunii punând și patimile cu iarba amară a cuvântului tămăduind, către Cereasca Împărăție i-ai călăuzit. Și pe noi ne primește, te rugăm, sub a ta ocrotire, ca împreună să cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Neosebind pe cei mici de cei mari, Avva al nostru Iustine, generații de noi eroi, de oameni puternici, de mame cinstite și de monahii jertfelnice ai crescut, cu Hristos mintea și inima hrănindu-le, spor vieții lor dăruind, pentru care astfel te slăvim:
Bucură-te, că în loc de fii după trup, fii după Duh pentru Noul Ierusalim ai crescut;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos inimile le-ai deschis;
Bucură-te, că pentru ei ziua și noaptea te-ai rugat;
Bucură-te, că fiece mișcare a inimii lor ai cunoscut;
Bucură-te, că dragostea cea sfântă și mântuitoare, darul Sfântului Duh, prin lucrare sporește – așa i-ai învățat;
Bucură-te, că împreună cu ei din sărăcăcioasa masă și din înaltele zboruri ale inimii tale te-ai împărtășit;
Bucură-te, că credința credincioșilor o ai întărit-o;
Bucură-te, că la cunoașterea de Dumnezeu înțelepciunea înțelepților o ai adus;
Bucură-te, că în întâmpinarea fiilor tăi duhovnicești precum o flacăra vie prin iarbă ai alergat;
Bucură-te, că pentru a lor sporire și dragoste cântări de lauda Domnului ai înălțat;
Bucură-te, că fiece făptură a lui Dumnezeu în Hristos ai iubit;
Bucură-te, că din marea ta milostivire, șiroaie de lacrimi în marea milosârdiei dumnezeiești ai vărsat;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 10

În țarina acestei vieți lucrând, Părinte, și cu mare dor după Dumnezeu tânjind, înaintea dragostei tale taina ființării tuturor făpturilor ți s-a descoperit. Învață-ne și pe noi adevărata pocăință, ca într-un cuget Domnului să cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Iubit-ai pe Sfântul Sava, cel mai frumos fiu al neamului sârbesc, Avva al nostru Iustine; cugetele tale aceeași cale urmat-au și sufletul din izvoarele acelorași învățături ți-ai adăpat, inima ta lărgindu-se, ca Cerul și pământul să cuprindă, pentru care te lăudăm așa:
Bucură-te, că pe Sfântul Sava, luminătorul și învățătorul neamului sârbesc, în rugăciune l-ai slăvit;
Bucură-te, că înaintea creaturilor neînsemnate ai stat uimit;
Bucură-te, că în ele înțelepciunea dumnezeiască se oglindește;
Bucură-te, că ai cunoscut că și cea mai mică floare, pentru a înflori, are nevoie de întreaga putere a pământului și a soarelui și de dragostea dumnezeiască;
Bucură-te, că menirea omului este să aibă pe Dumnezeu drept Împărat al întregii sale lucrări ne-ai învățat;
Bucură-te, că ai cunoscut în Duhul Sfânt că omul de mai înainte de veci menit este să fie tron al Dumnezeirii treimice;
Bucură-te, că prin slujirea neîncetată, de nespusă tărie a tainelor Duhului Sfânt te-ai îmbătat;
Bucură-te, că precum vița cu butucul ei, prin Sfânta Euharistie cu Hristos te-ai unit;
Bucură-te, că darul înainte-vederii, al tămăduirii și al povățuirii ai primit;
Bucură-te, că în rugăciuni veșnice către Domnul cel Iubit toate gândurile tale să se prefacă ai dorit;
Bucură-te, că pentru tine filosofia a fost revărsare cerească a Harului lui Hristos;
Bucură-te, că împreuna cu Puterile cerești și cu toți Sfinții, pe Hristos, Dumnezeu-Omul, L-ai slavoslovit;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 11

Atunci când slujeai, Sfinte Părinte, Harul Duhului Sfânt asupra ta se revărsa, Biserica de Îngeri și de Sfinți se umplea, iar poporul știa că aproape este Cerul. Roagă-te și acum pentru noi, cei slabi în credință, ca să înviem și, împreună cu tine, Domnului Celui Iubitor de oameni să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Spre tronul Preasfintei Treimi pururea privind, pe Născătoarea de Dumnezeu împreună cu toți Sfinții înainte avându-o, ne-ai învățat, Avva al nostru Iustine, ca mai presus de cele pământești, Împărăția Cerurilor să o căutam, pentru aceea astfel te slăvim:
Bucură-te, că înaintea neamului dreptslăvitor, pe toți Sfinții, care Domnului au bineplăcut, asemenea unui stâlp de foc i-ai văzut;
Bucură-te, că pe Sfinții Părinți și călăuzitori ai Bisericii dreptslăvitoare i-ai preamărit;
Bucură-te, că Sfinților noștri Părinți, de Dumnezeu purtători urmând, amăgitoarea lume ai lăsat;
Bucură-te, că pe slăviții Sfinți ierarhi în ajutor i-ai chemat;
Bucură-te, că pe Noul Sfânt Nicolae de la Jicea, primul l-ai slăvit;
Bucură-te, că nouă, celor mult pătimitori, Sfinților bineplăcuți lui Dumnezeu te-ai rugat a ne fi mijlocitori;
Bucură-te, căci cu bărbăție, ca Sfinții Mucenici, gata ai fost pentru Hristos să pătimești;
Bucură-te, că înaintea Tronului Slavei, cetele Sfinților celor nou încununați ai văzut;
Bucură-te, că taina Sfintei Treimi împreună cu toți Sfinții o ai contemplat;
Bucură-te, că încă din timpul vieții tale pământești, poporul binecinstitor drept Sfânt te-a recunoscut;
Bucură-te, nădejdea necăjiților și a împovăraților;
Bucură-te, că de dumnezeiasca dragoste ai fost luminat;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 12

Sfârșitul viețuirii tale pământești sub semnul bucuriei Bunei Vestiri ți-ai așteptat, dând atunci poporului ultima binecuvântare. Iar Dumnezeu bine a voit ca neîntinatul tău trup să rămână nestricăcios și plăcut mirositor. Învăță-ne și pe noi, Părinte, sfârșitul viețuirii noastre celei pământești, cu credință tare, cu dragoste puternică să așteptăm, și, întâmpinându-ne, pe Domnul împreuna cu tine să-L slăvim: Aliluia!

Icosul 12

Învățătorilor Ortodoxiei ai vorbit despre înălțimea dogmelor Bisericii: în Dumnezeirea întreită și fără de sfârșit este viața fiecărei inimi omenești, a fiecărei făpturi. Iar pe noi ne-ai învățat că aici, pe pământ, asemeni lui Hristos viețuind, Viața cea veșnică o moștenim, pentru aceasta te slăvim așa:
Bucură-te, că înaintea întregii creații inima și s-a înflăcărat;
Bucură-te, că taina vieții fiecărei făpturi în esența sa treimică ți s-a descoperit;
Bucură-te, că pururea în rugăciune Sfânta Treime O ai slăvit;
Bucură-te, că în Dumnezeiasca Liturghie O ai proslăvit;
Bucură-te, că ne-ai învățat că focul ceresc – Harul Duhului Mângâietor – în inimile noastre încă din acest veac se sălășluiește;
Bucură-te, că ai tâlcuit că acest foc al Sfântului Duh iese dintr-un trup plin de înflăcărare și toate mădularele le reunește și cu puterea învierii pe om îl înviază;
Bucură-te, că ai spus că atunci fiecare persoană va fi deplină în propria sa fire și ființă, și îndumnezeită prin Sfântul Duh;
Bucură-te, că atunci trupurile transfigurate vor rămâne pline de Duh Sfânt, ți s-a descoperit;
Bucură-te, că în slava lui Hristos, ele vor străluci de o lumină nesfârșită;
Bucură-te, că dragostea este prima contemplare a Sfintei Treimi, ne-ai învățat;
Bucură-te, că gândurile și lucrările tale în această lume oglindirea viețuirii tale întru Duhul Sfânt au fost;
Bucură-te, că pentru dragostea ta, Domnul în adâncul tainelor ți-a dăruit să pătrunzi;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 13

O, plăcutule al lui Dumnezeu, Cuvioase Părinte Iustin, drept moștenire neamului și fiilor tăi duhovnicești ai lăsat ca la Viețile Sfinților să se adauge noi Sfinți. Ne închinăm lui Hristos și te slăvim pe tine, Părinte, și cu lacrimi și cu sânge, viața îți urmăm și lucrarea-ți continuăm. Atunci când ne poticnim și cădem, ajută-ne și ne ridică, Avva al nostru Iustine; înconjoară-ne pe noi cu rugăciunile tale, încălzește-ne, mângâie-ne, binecuvântează ostenelile noastre și aceasta smerita slăvire, ca împreuna cu tine și cu aceia pe care i-ai iubit, într-un singur cuget, într-o singura inimă și într-o suflare Domnului Hristos să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 1

Iubind pe Dumnezeu cel mai înainte de veci, Avva al nostru Iustine, și, lepădându-te de sineți, ai urmat Cuvântului celui de viață făcător. Minunându-ne de o dragoste ca aceasta, cântare de laudă ți-aducem:
Bucură-te, ca precum Sfântul Ioan Damaschin, singurul lucru nou sub soare ne-ai învățat că este Hristos;
Bucură-te, că plin de râvnă ai slavoslovit pe Hristos, Dumnezeu-Omul;
Bucură-te, fericite, că nesecată dragoste ai avut;
Bucură-te, că rugăciunile tale până la Dumnezeul dragostei cale au aflat;
Bucură-te, că Duhul Sfânt în inima ta se ruga;
Bucură-te, că apa cea vie de la izvorul Vieții o ai băut;
Bucură-te, cel neclintit în credință;
Bucură-te, osârdnic învățător al dreptății dumnezeiești;
Bucură-te, că sfinte cuvinte traducând și scriind, talanții i-ai înmulțit;
Bucură-te, că pe Sfinți prin cântări i-ai slăvit;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale boli tămăduiești;
Bucură-te, că ale Împărăției taine contempli;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul 1

Urmând calea cea dreaptă, de Dumnezeu purtătorule Părinte, Calea cea plină de slavoslovie ai aflat. Ție, celui ce în lumina Dragostei celei de viață făcătoare te-ai sălășluit, cântare de laudă îți aducem: Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Rugăciune către Cuviosul Iustin Popovici

O, Avva Iustin, ajută-ne! Lumina curată a soarelui, tot ce ne-nconjoară vorbesc despre păcatele noastre, întrucât noi nu le vedem. Ne rugăm ție în pustietatea vieții acesteia, unde abia se recunoaște frate pe frate. Cu milostivire primește mărturisirea pentru păcatele care ne pustiesc, căci pururea din nou le săvârșim. Din cauza mândriei, a lăcomiei, a desfrânării, a invidiei, a iubirii de slavă, a mâniei și a lenevirii nu simțim bucurie mai mare și frumusețea, darul Duhului Sfânt Mângâietorul nu vedem. Și se sting sufletele noastre, căci dragostea lui Hristos am lăsat.

Înconjoară-ne pe noi cu rugăciunile tale, preschimbă mâhnirea noastră în fericita întristare de pocăință aducătoare; învață-ne să biruim răul care ne împovărează. Roagă-te stăruitor ca să primim iertare de la Singurul Iubitor de oameni și întărire ca să petrecem zilele vremelniciei noastre după cum îi este bineplăcut lui Dumnezeu.

O, bineplăcutule al lui Dumnezeu, care în această lume afară de Hristos pe nimeni nu ai dorit, Cuvioase Părinte Iustine, roagă-te pentru noi înaintea feței Ziditorului, ca dragostea dumnezeiască să se sălășluiască în inimile noastre ca un șuvoi de lumină primăvăratică, și în noi pururea să rămână, ca viețile noastre să se sfârșească în slavoslovia Sfintei Treimi. Amin.

Previous Post

Sfântul Iustin Popovici – unul dintre cei mai mari Sfinți ai zilelor noastre

Next Post

Evanghelia zilei (Ioan 16, 2-13)

Related Posts
Total
0
Share