Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Troparul, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Chiriachi, strigă cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentu Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufetele noastre.

Condacul 1

Adunându-ne să cerem ajutorul Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi în nevoile și necazurile ce ne cuprind pe noi, să o lăudăm pentru nevoințele sale cele purtătoare de biruință și să-i strigăm cu credință: Fecioară sfântă, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dea cuvânt luminat, pătrunderea minții și curăția în gând și în fapte bune, ca să preamărim cum se cuvine vitejia ta prin care ți-ai dat trupul jertfă fără de prihană lui Hristos Dumnezeu, și să-ți cântăm totdeauna: Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Icosul 1

Pornind păgânul împărat Dioclețian prigoana înfricoșată pentru nimicirea Evangheliei lui Hristos, insufla groază și împrăștia moarte asupra dreptcredincioșilor creștini. Tu însă, fecioara Chiriachi, ai înfruntat trufia lui, i-ai nesocotit poruncile și nu te-ai înfricoșat de îngrozirile tiranului. Ai predicat pe Dumnezeul cel adevărat și ai umilit pe vrăjmașii Crucii. Pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că ai avut părinți binecredincioși pe Dorotei și Evsevia;
Bucură-te, că și ei au fost chinuiți și uciși, pentru că au mărturisit dreapta credință;
Bucură-te, că ai crezut în dragostea lui Dumnezeu și în ascultarea Evangheliei;
Bucură-te, că ai venit în lume, în zi de Duminică, al cărei nume îl porți;
Bucură-te, că ai fost hărăzită Domnului încă de la naștere;
Bucură-te, că viață virtuoasă ai dus din copilărie;
Bucură-te, că preafrumoasă la chip ai fost, dar și mai aleasă ți-a fost frumusețea sufletului;
Bucură-te, că preaînțeleapta hotărâre ai luat sa rămâi fecioară;
Bucură-te, că ai adus dumnezeiescului Mire, drept zestre, credința vitejească și dragostea până la jertfă;
Bucură-te, că prin nevoințele tale, rodul mântuirii ți-ai agonisit;
Bucură-te, că înaintea sicriului Moaștelor tale căzând noi, credincioșii, îți strigăm:
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Condacul 2

Credința și dragostea ta de Dumnezeu și chinurile ce ai suferit pentru El, care este Calea, Adevărul și Viața, te-au învrednicit de cerească fericire împreună cu cetele Îngerilor. Stând împreună cu ei înaintea Creatorului tuturor, roagă-L, Sfântă Muceniță, pentru noi, cei necăjiți în multe feluri, pentru ca dimpreună cu tine să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 2

Fiind frumoasă la chip și cu multă avuție pământească, mulți tineri de bun neam te-au cerut în căsătorie. Tu însă, fecioară, i-ai rugat pe părinții tăi să te lase să slujești numai Domnului și Dumnezeului Tău, Iisus Hristos. Și ei s-au bucurat de înțelepciunea ta. Însă tinerii aceia, înfuriați că nu i-ai băgat în seamă, te-au pârât ca împreună cu părinții tăi nu vă închinați zeilor și nu-i cinstiți pe zei. Pentru aceasta Dorotei și Evsevia au fost batjocoriți, chinuiți și martirizați, iar tu trimisă ai fost ia judecată la celălalt împărat, Maximian, care, uimit de frumusețea ta ți-a cerut să slujești de bunăvoie idolilor săi. Tu însă, care ai rămas neclintită în credința Domnului Hristos, primește de la noi, smeriții, cântarea de laudă:
Bucură-te, că și împăratul a rămas uimit de frumusețea ta;
Bucură-te, că făgăduințele lui nu te-au ademenit și l-ai uimit cu frumusețea sufletului Tău;
Bucură-te, că îngrozirile și amenințările lui nu te-au înduplecat;
Bucură-te, că i-ai răspuns că prin nimic nu te va despărți de Hristos;
Bucură-te, că te-au întins la pământ și te-au bătut fără milă;
Bucură-te, că fața ta strălucea atunci ca a lui Moise, când a coborât din muntele Sinai;
Bucură-te, că ai rămas luceafăr al Bisericii creștinești;
Bucură-te, că prin suferințele tale te-ai înălțat mai presus de luceafăr;
Bucură-te, a vieții noastre stea strălucitoare și călăuzitoare;
Bucură-te, a credinței noastre smirnă bine mirositoare;
Bucură-te, cadelniță de aur, ce duci la Dumnezeu tămâia rugăciunilor noastre, pentru care cu evlavie îți cântăm;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Condacul 3

O, fecioară și Muceniță care ai suferit munci înfricoșate pentru Dumnezeul luminii și al adevărului, ascultă cu dragoste cererile și rugăciunile nevrednicilor Săi robi. Caută spre necazurile și lipsurile ce vin peste noi și roagă-L să mântuiască sufletele noastre, ale celor ce cu inimă curată cu tine cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Rușinat că nu te-a putut îndupleca să te lepezi de Hristos Dumnezeu, împăratul Maximian te-a trimis la Ilarion, cumplitul cârmuitor al Bitiniei. Înfuriat că nici el nu te-a putut clinti din credința cea adevărată, a poruncit să te spânzure de cosițele părului tău cel frumos și să te ardă cu făclii. Tu însă ai răbdat cu bucurie și te-ai arătat veselă, preaslăvind pe Dumnezeu; iar noi, minunându-ne de răbdarea ta cea tare, cu cucernicie te fericim cu laude ca acestea:
Bucură-te, că ai ținut totdeauna aprins în sufletul tău focul dragostei de Dumnezeu;
Bucură-te, că trupul ți-a fost ars cu făclii, pentru Dumnezeul nostru, cel împuns cu sulița în coastă;
Bucură-te, că, pentru dragostea lui Hristos cel suit pe Cruce pentru noi, ai fost și tu spânzurată;
Bucură-te, că pe pământ ai fost pătimitoare pentru Dumnezeul cel adevărat care în Ceruri împreună cu cetele Sfinților te-a așezat;
Bucură-te, că acum te îmbraci cu strălucirea cea neapusă a feţei Lui;
Bucură-te, biruitoarea vrăjmașilor acelora care cu inima înfrântă și smerită se roagă către tine;
Bucură-te, că sufletul tău l-ai arătat cu adevărat locaș strălucit al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin credința și curăția ta, ai odrăslit credincioșilor roduri de-viață-dătătoare;
Bucură-te, că aceasta ți-a pricinuit desfătarea cea nemuritoare;
Bucură-te, neîncetata rugătoare pentru noi, cei slabi în credință și căzuți în ispitiri pătimitoare;
Bucură-te, grabnica noastră ajutătoare în nevoi și în necazuri:
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Condacul 4

Văzând bărbăția ta în înfricoșatele munci la care te supuneau păgânii, mulți dintre cei ce erau de față se minunau zicând: “Cum o fecioară slabă la trup poate răbda atât de vitejește chinuri ca acestea?” Dar luminându-se prin Duhul Sfânt și înțelegând că această neasemănată tărie îi vine de la Dumnezeu, pe Care Îl mărturiseai, au început și ei împreună cu tine a cânta: Aliluia!

Icosul 4

Dacă a văzut că ești mai tare decât diamantul, a poruncit Ilarion să te arunce în temniță. Uimit că a doua zi te-a văzut sănătoasă, nu a priceput păgânul de unde ți-a venit vindecarea și puterea, și te-a îndemnat să mulțumești zeilor săi celor mincinoși. Tu însă, Sfântă Muceniță, ai avut curajul să strigi chinuitorului celui cumplit: “Nu lor, Ilarioane, care sunt pământ și piatră, ci Domnului meu Iisus Hristos, în Care cred cu toată ființa mea, mă închin, pentru că numai El mă ajută și mă mângâie în toate chinurile”. Pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că, împuternicire primind în sufletul Tău curat, ai hotărât a răbda orice pentru dreapta credință și pentru Dumnezeul cel adevărat;
Bucură-te, că ai fost dusă apoi în templul cel păgânesc;
Bucură-te, că și acolo te-ai rugat Domnului, Care a trimis cutremur și toate chipurile idolești a sfărâmat;
Bucură-te, că vânt mare a dezlănțuit și cenușa le-a spulberat;
Bucură-te, că fulger din cer cu rugăciunea ta ai coborât;
Bucură-te, că atunci înfricoșatul Ilarion, chinuitorul Tău cel nemilos, de flacăra Duhului Sfânt ca de un fulger a fost mistuit;
Bucură-te, că toți s-au mirat foarte de puterea Domnului tău;
Bucură-te, că pe pământ pildă de credință tuturor creștinilor te-ai arătat;
Bucură-te, că suferințele, pe care bărbătește le-ai răbdat, în Împărăția lui Dumnezeu te-au înălțat;
Bucură-te, că de atunci toată Biserica creștină te laudă și-ți cântă ție;
Bucură-te, și ne ajută pe cei ce te lăudăm cu evlavie;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Condacul 5

Tăria curajului Tău, fecioară, bărbăția și dragostea ta în apărarea dreptei credințe rămân pildă pentru toți credincioșii. Cum însă noi suntem slabi și ne temem să nu fim biruiți de ispite, alergăm la ajutorul tău cel neclintit, SfântăMare Muceniță Chiriachi. Mijlocește către Domnul Puterilor să nu ne părăsească în slăbiciunile noastre și să ne mântuiască pe noi, cei ce Îi cântăm împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 5

Uimiți fiind de diamantul răbdării tale, laude aducem luptelor tale, preamărim suferințele și fericim sfârșitul Tău cel mucenicesc. Nu trece cu vederea, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, cererile cele spre mântuire ale celor ce cu credință cădem înaintea dreptei tale celei ocrotitoare, rugându-ne ca la un sfânt acoperământ și zicând “ajută-ne pe noi să ne izbăvim din nevoi și din necazuri”, pentru că împreună cu tine să cântăm cu bucurie:
Bucură-te, că nu ți-au putut strivi dragostea de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai uimit pe toți păgânii prin curajul tău izvorât din credința în Dumnezeu;
Bucură-te, că te-au aruncat apoi și în foc;
Bucură-te, că asemenea tinerilor din Babilon, neatinsă de văpaie ai rămas;
Bucură-te, că și pe rug n-ai încetat a te ruga Mirelui tău celui ceresc;
Bucură-te, căci cu toate chinurile la care ai fost supusă, ai rămas neclintită în credința cea adevărată;
Bucură-te, că mulți dintre privitori au crezut prin tine în Hristos Dumnezeu, care te ocrotea ca pe o aleasă comoară;
Bucură-te, că de adevăratul Dumnezeu nu te-ai lepădat niciodată;
Bucură-te, că pentru aceasta, cu mărire veșnică ai fost împodobită;
Bucură-te, căci cu mari daruri te-a înzestrat Domnul pentru care ai pătimit și viața ți-ai dat;
Bucură-te, și ne întărește în fața ispitelor cu darul tău;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Condacul 6

Ușurează, cu rugăciunile tale, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, nevoile vieții pământești și gătește calea mântuirii pentru toți credincioșii din țara noastră, cei străjuiți de Moaștele Sfinte ale mâinii tale, înaintea cărora, plecându-ne cu umilință și cu credință nestrămutată rugându-ne, Îl preamărim pe Dumnezeu cu cântare de laudă: Aliluia!

Icosul 6

Fiind închisă în temniță, te-ai învrednicit, preafericită, de cercetarea Domnului Hristos, Care ți S-a arătat în slavă, spunându-ți: “Nu te teme, Chiriachi, de chinurile celor ce pot ucide trupul, dar nu și sufletul. Darul Meu este cu tine și din toate suferintele te voi izbăvi”. Astfel ți-a vindecat sângerările, trupul ți-a împuternicit, sufletul ți-a înveselit, iar pe noi ne-a învățat să-ți cântăm așa:
Bucură-te, ca ai fost bătută fără milă pentru Hristos, care a rabdat bătăi pentru noi;
Bucură-te, ca prin răbdarea ta ai înfrânt pe vrăjmașul cel nevăzut;
Bucură-te, că răni ai răbdat pe trupul tău pentru Domnul Hristos;
Bucură-te, că Dumnezeu Însuși ți-a vindecat rănile trupului tău cel fecioresc;
Bucură-te, că Domnul Hristos, Lumina Lumii, ți S-a arătat în temniță;
Bucură-te, că prin închisoarea pământească ai intrat în minunatul salaș al cerului;
Bucură-te, că ți-ai împodobit strălucită haina a muceniciei cu sângele tău vărsat pentru credință;
Bucură-te, că și Îngeri de lumină au fost trimiși să te întărească în suferință;
Bucură-te, că ei ți-au deschis ușile lăcașului ceresc al Domnului;
Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, noi ne vindecăm de suferințele trupești și sufletești;
Bucură-te, ajutătoarea noastră în necazurile și în nevoile vieții pământești;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Condacul 7

Silindu-se păgânul tiran să te întoarcă de la adevărata credință cu făgăduieli amăgitoare și cu chinuri înfricoșătoare n-a izbutit, pentru că tu cunoscând îndemnul lui Dumnezeu: Îndrăzniți, Eu am biruit lumea, i-ai răspuns cu îndrăzneală: Nu te mai osteni, chinuitorule, căci cu nimic nu mă vei despărți de adevăratul Dumnezeu, pe Care neîncetat Îl voi lăuda cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

Întrecut-ai hotarele firii omenești cu răbdarea ta, Sfântă Muceniță, și cu ostenelile tale ai biruit pe vrăjmașul mântuirii noastre. Pentru aceasta și noi care primim prin tine mare ajutor în necazuri, îți cântăm, Chiriachi preafericită:
Bucură-te, că sângele tău a izvorât vindecări celor ce te cheamă cu credință;
Bucură-te, că asemenea lui Daniil, marele prooroc, ai fost aruncată în mijlocul fiarelor;
Bucură-te, că și leii s-au îmblânzit înaintea ta;
Bucură-te, că pentru aceasta ai preamărit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că adusă ai fost spre jertfă, ca o mielușea mărturisind pe Hristos Mielul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că nicio pătimire nu te-a despărțit de Hristos Domnul;
Bucură-te, că neîncetat ai purtat grijă de podoaba cea aleasă a sufletului;
Bucură-te, că adevăratului Dumnezeul I-ai adus ca dar credința și jertfa vieții tale;
Bucură-te, că un Înger al Domnului te-a dezlegat de trup, fără a-l mai tăia prigonitorii tăi;
Bucură-te, că Îngerul Domnului a înfățișat sufletul tău cel sfințit Mirelui Hristos;
Bucură-te, că cetele Sfinților te-au primit zicând:
Bucură-te, Mare Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare!

Condacul 8

Asemenea fiului celui risipitor, ne-am cheltuit viața departe de adevărul și de dragostea lui Hristos Care S-a răstignit pentru noi. Când sfârșitul nostru se apropie, iar pocăința ne lipsește, în ceasul cel înfricoșător al judecății, către tine strigăm: Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, cea cu daruri dăruită, ajută-ne cu rugăciunile tale să ne învrednicim de bucuria mântuirii sufletelor noastre, ca neîncetat să cântăm Lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cu dumnezeiască râvnă luptându-te împotriva necredinței și a păcatului, ai ieșit biruitoare, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi. Pentru aceasta te lăudăm noi credincioșii, ca una ce ești împodobită cu mare har de la Dumnezeu. Deci, acum te rugăm, fecioară sfântă, să primești împreună cu rugăciunile noastre și cântarea de laudă:
Bucură-te, că și prigonitorii s-au mirat de îndelungă răbdarea ta;
Bucură-te, că Însuși Dumnezeu ți-a alinat durerile pătimirilor tale;
Bucură-te, apărătoare neînfricată a credinței noastre creștinești;
Bucură-te, ceea ce ai mers numai pe câmpia desăvârșitei curății;
Bucură-te, că pe calea cea grea a muceniciei ai călătorit;
Bucură-te, ceea ce ai fost întărită cu putere de sus, pentru războiul împotriva celor de jos;
Bucură-te, că ai fost îmbrăcată cu platoșa răbdării asemenea Apostolilor și Mucenicilor;
Bucură-te, căci prin însuși curajul tău ai stins puterea îngrozirilor și a chinurilor păgânești;
Bucură-te, că, asemenea tinerilor din Babilon, ai cântat: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri;
Bucură-te, că prin rugăciunea ta, ai primit roua mântuirii din văpaia focului;
Bucură-te, apărătoarea creștinilor de focul patimilor și vâltoarea necazurilor;
Bucură-te, Mare Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare!

Condacul 9

Prin rugăciunile și prin pătimirile tale pentru adevărul cel mântuitor, te-ai învrednicit, Muceniță prealăudată, de mare putere de la Dumnezeu. De aceea și noi, alergăm la tine și te rugăm: Grăbește și mijlocește pentru noi păcătoșii ca să nu ne osândească Dreptul Judecător după măsura greșelilor noastre, ci să ne miluiască după mare mila Sa, pentru ca totdeauna cu inimă curată împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 9

De boli și de dureri fiind loviți și de tot felul de supărări fiind asupriți; de nedreptăți și de vrăjmași înconjurați fiind, cu dragoste alergăm la ajutorul tău, de Hristos purtătoare Mare Muceniță Chiriachi, și cu credință te rugăm: Înalță rugăciuni către Bunul Dumnezeu, ca să ne izbăvească din toate încercările și necazurile, și să ne păzească în pace și în neprihănire până la sfârșitul vieții, ca să îți cântăm:
Bucură-te, că de întinăciunea sufletului și a trupului neatinsă te-ai păzit;
Bucură-te, că te-ai logodit cu cerul;
Bucură-te, crin al fecioriei, care ai crescut în mijlocul spinilor idolești;
Bucură-te, că pe pământ ți-ai păstrat nestinsă candela credinței;
Bucură-te, că în toată Anatolia și Bitinia au strălucit faptele tale creștinești;
Bucură-te, că și în Nicomidia pe toți i-ai uimit cu frumusețea sufletului tău;
Bucură-te, că toți credincioșii se întăresc din puterea credinței tale cea nebiruită;
Bucură-te, că de binecuvântarea Mântuitorului Hristos te-ai învrednicit;
Bucură-te, că în cer te îndulcești de lumina neapusă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în corul fecioarelor pe Mirele Hristos, cu doxologii Îl preamărești;
Bucură-te, că și în cetele Mucenicilor sălășluiești;
Bucură-te, Mare Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare!

Condacul 10

Povățuitoare și vrednică ocrotitoare a vieții noastre, pe tine te avem, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, aleasă mireasă a lui Hristos. Pentru aceasta cu evlavie te rugăm, izbăvește-ne pe noi de ispitele patimilor; îndreptează viața noastră cu pânzele rugăciunilor tale și cârmuiește corabia sufletului nostru la limanul mântuirii, pentru ca împreună cu tine să cântăm Preamilostivului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Viețuind în curăție și înfruntând bărbătește pe hulitorii de Dumnezeu, către Dânsul ai strigat: La mireasma Mirelui meu am alergat, Doamne, și în muntele cel sfânt al Evangheliei m-am suit și nu mă înfricoșez de cei ce încearcă să mă întoarcă de pe calea mântuirii. Pentru aceasta și noi te lăudăm și-ți cântăm:
Bucură-te, preaaleasă fecioară care acum sălășluiești în Ceruri;
Bucură-te, că răbdarea din credință și curăția vieții sunt săbii neînfrânte ale Mucenicilor;
Bucură-te, că nu ai luat în seamă frumusețea cea din afară a trupului cel pieritor;
Bucură-te, că frumusețea cea din lăuntrul tău cu adevărat ai prețuit;
Bucură-te, că te-ai împodobit cu frumusețea fecioriei, asemenea Îngerilor;
Bucură-te, că minunat ai crescut ca o mlădiță din vița sfântă a Evangheliei;
Bucură-te, că ai arătat roadele credinței celor ce viețuiesc după cuvântul Domnului Hristos;
Bucură-te, că pilda vieții tale s-a făcut mireasma adevăratei viețuiri;
Bucură-te, că Duhul Sfânt ți-a dăruit dumnezeiască înțelepciune;
Bucură-te, stea strălucitoare prin care noaptea rătăcirii noastre se luminează;
Bucură-te, grabnică ajutătoare în nevoi și în necazuri;
Bucură-te, Mare Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare!

Condacul 11

Când ispitele ne împresoară și credința slăbește și când necazurile ne apasă, alergăm la tine, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, care te-ai arătat neclintită în credință și te-ai învrednicit să fi ascultată de Dumnezeu. De aceea, roagă-L, Sfântă Chiriachi, pe Hristos Domnul să ne dăruiască tărie în credință și ajutor în necazuri, nouă celor ce cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Dacă a văzut Apolonie chinuitorul că nimic nu izbutește cu îngrozirile și cu chinurile, la care te-a supus, iar cei de față urmau pilda ta, adorând pe Dumnezeul cel adevărat, a poruncit ca să te ucidă cu sabia. Tu însă, Muceniță, ai cerut să-ți îngăduie să te rogi lui Dumnezeu înainte de moarte. Iar pe când te rugai ai adormit în Domnul care a primit în cer sufletul tău. De aceea, noi te lăudăm zicând:
Bucură-te, că îngăduit ți-a fost ca înainte de tăiere să te rogi Domnului tău;
Bucură-te, că și atunci, înainte de moarte, ai învățat pe credincioși să rămână neclintiți în credința creștină;
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și ți-a luat la Dânsul sfințitul tău suflet;
Bucură-te, că trupul cel chinuit de păgâni a adormit liniștit, uimind și prin aceasta pe ucigașii tăi;
Bucură-te, că pentru suferințele tale de pe pământ, plată bogată ți-ai adunat în Ceruri;
Bucură-te, că ai fost primită cu dragoste și cu cântări de laudă în cetele Sfinților;
Bucură-te, că atunci mulțimile care te priveau, glas din cer au auzit strigând: Mergeți, fraților, și predicați pe Dumnezeu, Cel în Treime slăvit;
Bucură-te, că ostașii și cei ce erau de față au slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, că au dobândit mântuirea sufletelor lor și cei ce au urmat pilda ta;
Bucură-te, că prin aceasta și ei au primit, împreună cu tine, răsplata Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, binevestitoare, că pilda ta întărește credința noastră;
Bucură-te, Mare Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare!

Condac 12

Trupul tău, cel chinuit și martirizat, a fost îngropat de către binecredincioșii creștini în pământul din care a fost luat. Izvor de binecuvântări se revărsau asupra celor ce se apropiau cu credință de Sfintele tale Moaște și se rugau către tine cu inima frântă și smerită. Bolile se vindecau, patimile se curățau, iar vrăjmașii văzuți și nevăzuți se potoleau. Prin Harul Bunului Dumnezeu și purtarea de grijă a vrednicului episcop al Hușilor Iacob Stamati – sfântă mâna ta cea dreaptă, preafericită Mare Muceniță Chiriachi, a fost adusă de la Sfântul Munte Athos și cu cinste a fost așezată în Biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși, pentru a preamări pe Dumnezeu Cel minunat întru Sfinții Săi, cântându-I: Aliluia!

Icosul 12

Ca să nu te lipsești de dragostea lui Hristos și de mântuirea sufletului, nu te-ai temut, Sfântă Chiriachi, a-ți da trupul cel fecioresc la suferințe și a înfrunta pe prigonitorii Evangheliei Domnului Hristos. Focul nu te-a înspăimântat, bătăile nu te-au slăbit, închisoarea nu te-a înfricoșat, fiarele n-au putut să te îngrozească, iar moartea ca pe o binecuvântare ai primit-o, prin care socoteai să mergi mai grabnic la Mirele tău și Dumnezeul nostru. Pentru aceasta și noi îți cântăm așa:
Bucură-te, mărturisitoare a dreptei credințe;
Bucură-te, surparea idolilor păgâni;
Bucură-te, răbdare nebiruită;
Bucură-te, fecioară înțeleaptă;
Bucură-te, mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, floare a Bisericii;
Bucură-te, Icoană a sfințeniei;
Bucură-te, candelă a Evangheliei;
Bucură-te, mireasmă a rugăciunii;
Bucură-te, mir al faptelor bune;
Bucură-te, laudă a Sfintei Treimi;
Bucură-te, Mare Muceniță Chiriachi, mult pătimitoare!

Condac 13

O, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, nu înceta a te ruga Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să împlinească cererile noastre cele către mântuire, învrednicindu-ne a-I cânta întotdeauna împreună cu tine: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori).

Icosul 1

Pornind păgânul împărat Dioclețian prigoana înfricoșată pentru nimicirea Evangheliei lui Hristos, insufla groază și împrăștia moarte asupra dreptcredincioșilor creștini. Tu însă, fecioara Chiriachi, ai înfruntat trufia lui, i-ai nesocotit poruncile și nu te-ai înfricoșat de îngrozirile tiranului. Ai predicat pe Dumnezeul cel adevărat și ai umilit pe vrăjmașii Crucii. Pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că ai avut părinți binecredincioși pe Dorotei și Evsevia;
Bucură-te, că și ei au fost chinuiți și uciși, pentru că au mărturisit dreapta credință;
Bucură-te, că ai crezut în dragostea lui Dumnezeu și în ascultarea Evangheliei;
Bucură-te, că ai venit în lume, în zi de Duminică, al cărei nume îl porți;
Bucură-te, că ai fost hărăzită Domnului încă de la naștere;
Bucură-te, că viață virtuoasă ai dus din copilărie;
Bucură-te, că preafrumoasă la chip ai fost, dar și mai aleasă ți-a fost frumusețea sufletului;
Bucură-te, că preaînțeleapta hotărâre ai luat sa rămâi fecioară;
Bucură-te, că ai adus dumnezeiescului Mire, drept zestre, credința vitejească și dragostea până la jertfă;
Bucură-te, că prin nevoințele tale, rodul mântuirii ți-ai agonisit;
Bucură-te, că înaintea sicriului Moaștelor tale căzând noi, credincioșii, îți strigăm:
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Condacul 1

Adunându-ne să cerem ajutorul Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi în nevoile și necazurile ce ne cuprind pe noi, să o lăudăm pentru nevoințele sale cele purtătoare de biruință și să-i strigăm cu credință: Fecioară sfântă, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dea cuvânt luminat, pătrunderea minții și curăția în gând și în fapte bune, ca să preamărim cum se cuvine vitejia ta prin care ți-ai dat trupul jertfă fără de prihană lui Hristos Dumnezeu, și să-ți cântăm totdeauna: Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Chiriachi

O, preasfântă și întru tot lăudată Mare Muceniță Chiriachi, care pentru Hristos ai pătimit, ca pildă să ne fii de adevărată credință și răbdare, primește acum această smerită rugăciune, de la noi nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri grabnic folositor alergăm, cinstind Sfintele tale Moaște și chipul Icoanei tale, în genunchi, care cu credință, cu adâncă evlavie și cu lacrimi te rugăm:

Înalță cugetul tău, Sfântă Mare Muceniță Chiriachi, către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Care roagă-L iertare de păcate și mare milă să ne dăruiască nouă și poporului cel binecredincios, ploaie la bună vreme, roade îmbelșugate pământului, și bună stare întregii lumi.

Roagă-L să ne dăruiască viață lină și fără de păcat, credința ortodoxă să o întărească, întărâtările ereticilor să le nimicească, pe vrăjmașii noștri să-i îmblânzească, ura să o stingă, dragostea să o înmulțească, războaiele să le oprească și pace lumii să dăruiască.

Sfântă Muceniță, dăruiește bună înțelegere soților, căsătorie binecuvântată tinerilor, iubire de fii părinților, copiilor ascultare față de părinți.

Sfântă Muceniță mult pătimitoare, cere de la Hristos – Domnul, pentru noi îndurare și tuturor păcătoșilor îndreptare; înțelepciune ierarhilor, râvnă duhovnicească preoților, împodobire cu virtuți călugărilor, sănătate, iertare de păcate și mântuire, tuturor credincioșilor; fii mijlocitoare înaintea Dreptului Judecător, pentru noi smeriții robii tăi, împreună cu Preasfânta de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria și cu toți Sfinții cei bineplăcuți lui Dumnezeu, preaslăvind pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră: pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, zicând: Slavă Ție, Dumnezeule cel prea slăvit întru Sfinții Tăi, în vecii vecilor! Amin.

Previous Post

Așa că nu mă tem de demonii guralivi

Next Post

Apostolul zilei (Romani 16, 1-16)

Related Posts
Total
0
Share