Prohodul Domnului

Starea I

 1. În mormânt, Viaţă,
  Pus ai fost, Hristoase,
  Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,
  Plecăciunea Ta cea multă preaslăvind.
 2. Dar cum mori, Viaţă,
  Şi cum şezi în mormânt?
  Şi împărăţia morţii Tu o zdrobeşti
  Şi pe morţii cei din iad îi înviezi?
 3. Te mărim pe Tine,
  Iisuse Doamne,
  Şi-ngroparea Îţi cinstim şi Patimile,
  Că din stricăciune Tu ne-ai mântuit.
 4. Cel ce-ai pus pământul
  Cu măsuri, Hristoase,
  Astăzi şezi în mic mormânt, Ziditorule,
  Şi din gropi, pe cei ce-au murit înviezi.
 5. Iisuse al meu,
  Împărat a toate,
  De ce vii la cei din iad, o, Hristoase-al meu?
  Vrei să dezrobeşti tot neamul omenesc.
 6. Stăpânul a toate
  Mort se vede acum
  Şi Deşertătorul gropilor celor morţi
  Se încuie-n groapă nouă ca un om.
 7. În mormânt, Viaţă,
  Pus ai fost, Hristoase,
  Şi cu moartea Ta pe moarte o ai pierdut
  Şi viaţă lumii Tu ai izvorât.
 8. Cu cei răi, Hristoase,
  Ca un răufăcător
  Socotit ai fost, dar ne-ai îndreptat pe toţi
  Şi ne-ai scos din amăgirea celui rău.
 9. Mai frumos cu chipul
  Decât oamenii toţi,
  Ca un om Se vede mort şi fără de chip,
  Cel ce toată firea a-nfrumuseţat.
 10. Iadul cum va răbda
  Intrarea Ta, Doamne,
  Şi cum nu se va zdrobi-ntunecându-se,
  De-a luminii Tale fulgere orbind?
 11. Dulcea mea lumină
  Şi mântuitoare,
  Cum în groapă-ntunecoasă Tu Te-ai ascuns?
  O, nespusa Ta răbdare, Bunule!
 12. Nici lumea de duhuri
  Nu pricepe, Doamne,
  Nici mulţimea făr’ de trup poate povesti
  Taina îngropării Tale, neştiind.
 13. O, minuni străine!
  O, nespuse lucruri!
  Cel ce-mi dă suflare mie Se poartă mort,
  Îngropat de mâinile lui Iosif.
 14. În mormânt ai apus,
  Dar de-al Tatălui sân
  Nicicum nu Te-ai despărţit, Hristoase al meu.
  Acest lucru e străin şi negrăit!
 15. Întreaga făptură
  Recunoaşte-n Tine:
  Împărat adevărat pe pământ şi-n cer,
  Deşi în mormânt Te pui, Hristoase-al meu!
 16. Tu-n mormânt fiind pus
  Ziditor Hristoase,
  Temelia iadului s-a cutremurat
  Şi-ale morţilor morminte s-au deschis.
 17. Cela ce în palmă
  Tot pământul ţine,
  Sub pământ acum cu trupul Se află mort,
  Slobozind pe morţii cei legaţi în iad.
 18. Din stricare, Doamne,
  Viaţa mea o ridici;
  Căci, murind acum, la cei morţi Te-ai pogorât
  Şi-ale iadului zăvoare le-ai zdrobit.
 19. Ca lumina-n sfeşnic,
  Se ascunde acum
  Sub pământ, ca sub obroc, Trupul Domnului
  Şi din iad alungă întunericul.
 20. Mulţimea de oştiri,
  Cea duhovnicească,
  Împreună cu Iosif şi Nicodim
  Merg să-ngroape pe Cel ce e ne-ncăput.
 21. Murind Tu de voie,
  În mormânt ai fost pus;
  Şi pe mine, ce-am fost mort, Iisuse al meu,
  De amara mea greşeală m-ai scăpat.
 22. S-a schimbat făptura
  Prin a Ta Patimă,
  Căci cu Tine-au pătimit toate câte sunt,
  Făcător a toate cunoscându-Te.
 23. Luând în pântece
  A vieţii Piatră,
  Cel a toate mâncător, iadul, a vărsat
  Pe toţi morţii ce din veac i-a înghiţit.
 24. În mormânt nou Te-ai pus,
  Înnoind, Hristoase,
  Firea oamenilor, prin Învierea Ta,
  După cum se cade unui Dumnezeu.
 25. Pe pământ ai venit,
  Pe Adam să-l mântui.
  Şi, pe-acesta negăsind, jos Te-ai pogorât;
  Pân’ la iad, Stăpânul meu, l-ai căutat.
 26. Pământul de frică
  S-a mişcat, Cuvinte,
  Şi luceafărul lumina sa şi-a ascuns,
  Apunând a Ta lumină sub pământ.
 27. Ca un om, ai murit
  De-a Ta voie, Doamne;
  Dar, ca Dumnezeu, pe morţi îi scoli din mormânt
  Şi din întunericul păcatelor.
 28. Vărsând râu de lacrimi
  Peste Tine, Doamne,
  Cea Curată, ca o Maică, a glăsuit:
  „Oare cum Te voi îngropa, Fiul meu?”
 29. Ca grăuntul de grâu,
  Ce-ncolţeşte-n pământ,
  Spic aducător de rod nouă Te-ai făcut,
  Înviind pe toţi urmaşii lui Adam.
 30. Sub pământ Te-ai ascuns
  Ca un soare, acum,
  Şi-ntr-a morţii noapte neagră Te-ai învelit;
  Ci răsai, Hristoase-al meu, mai strălucit!
 31. Cum ascunde luna
  Faţa sa de soare,
  Aşa groapa Te-a ascuns şi pe Tine-acum,
  Cel ce prin trupească moarte ai apus.
 32. Iisus, Viaţa,
  Gustând moartea acum,
  Pe toţi oamenii de moarte i-a izbăvit
  Şi viaţă tuturor le-a dăruit.
 33. Pe Adam cel dintâi,
  Prin păcat omorât,
  La viaţă ridicându-l cu moartea Ta,
  Adam nou în trup Te-ai arătat acum.
 34. Cereştile cete,
  Mort întins, pentru noi,
  Te-au văzut, Stăpânul meu, şi s-au spăimântat
  Şi cu aripile s-au acoperit.
 35. Iosif, Cuvinte,
  Pogorându-Te mort,
  De pe lemn, acum, în noul mormânt Te-a pus
  Ci-nviază, Doamne, mântuind pe toţi!
 36. Bucurie, Doamne,
  Fiind îngerilor,
  Întristare lor acum le-ai pricinuit,
  Cu trup mort, ca pe un om, văzându-Te.
 37. Suind Tu pe Cruce,
  Împreună-ai suit
  Şi pe oamenii cei vii, iar mergând la iad
  Ai sculat dintr-însul pe cei morți din veac.
 38. Ca un leu, Tu, Doamne,
  Adormind cu trupul,
  Ca un pui de leu Te scoli, Cela ce-ai fost mort,
  Lepădând şi bătrâneţea trupului.
 39. Cela ce din coasta
  Lui Adam cel dintâi
  Pe strămoaşa ai plăsmuit, eşti în coastă-mpuns
  Şi izvor curăţitor ne izvorăşti.
 40. Se-njunghia în taină
  Mai-nainte mielul,
  Iar de față Tu acum junghiindu-Te,
  De păcat făptura Ta o curățești.
 41. Cine, dar, va spune
  Chipul groaznic şi nou?
  Cel ce stăpâneşte toate făpturile
  Pătimeşte azi şi moare pentru noi.
 42. Cuprinzându-I spaima,
  Îngerii au strigat:
  „Cum Se vede mort Izvorul a tot ce-i viu
  Şi cum în mormând Se-ncuie Dumnezeu?”
 43. Din coasta Ta, Doamne,
  Cea însuliţată,
  Izvorăşti mie viaţă, prin viaţa Ta,
  Şi mă înnoieşti şi mă viezi cu ea.
 44. Răstignit pe cruce,
  Ai chemat pe oameni,
  Iar curată coasta Ta împungându-Se,
  Tuturor iertare dai, Iisuse-al meu.
 45. Cel cu chip cuvios
  Te găteşte-ngrozit
  Şi Te-ngroapă ca pe-un mort, cu smerenie,
  De-ngroparea Ta înfricoşându-se.
 46. Sub pământ, de voie,
  Pogorând ca un mort,
  Tu ridici de pe pământ, Hristoase, la cer
  Pe cei ce de-acolo au căzut demult.
 47. Deşi Te-ai văzut mort,
  Dar eşti viu Dumnezeu
  Şi ridici de pe pământ, Hristoase, la cer,
  Pe cei ce de-acolo au căzut de demult.
 48. Deşi Te-ai văzut mort,
  Dar eşti viu Dumnezeu
  Şi pe oamenii cei morţi, pe toţi înviezi,
  Omorând de tot pe-al meu omorâtor.
 49. O, ce bucurie,
  Ce dulceaţă multă
  A fost ceea ce-a umplut pe toţi cei din iad,
  Strălucind lumina Ta-n adâncul lui.
 50. Îngroparea-Ţi laud,
  Patimilor mă-nchin;
  Şi puterea Îţi măresc, Milostivule,
  Prin care de patimi am fost dezlegat.
 51. Asupra Ta, Doamne,
  Sabie-au ascuţit
  Şi-a puternicului sabie s-a tocit,
  Iar cea din Eden se biruieşte-acum.
 52. Văzând mieluşeaua
  Pe-al său Miel înjunghiat,
  Doborâtă de dureri striga şi-ndemna
  Ca şi turma să se tânguie cu ea.
 53. În mormânt de Te-ngropi,
  Şi în iad de cobori,
  Dar mormintele, Iisuse, le-ai deşertat
  Şi întregul iad, Hristoase, l-ai golit.
 54. De-a Ta voie, Doamne,
  Pogorând sub pământ,
  Pe toţi oamenii din moarte i-ai înviat
  Şi la slava Tatălui i-ai înălţat.
 55. Unul din Treime,
  Cu trupul, pentru noi,
  Defăimată moarte rabdă, binevoind;
  Se cutremură şi soare şi pământ.
 56. Ce ice au fost demult
  Din izvor adăpați
  Și cu mană în pustie s-au săturat,
  În mormând Îl pun pe Hrănitorul lor.
 57. Ca un vinovat stă
  Cel Preadrept la Pilat
  Şi la moartea cea nedreaptă e osândit
  Şi Judecătoru-i răstignit pe lemn.
 58. O, vicleni farisei!
  O, popor pătimaș!
  Pentru ce-ai ales mai bine pe Varava,
  Iar pe Domul pentru ce L-ai răstignit?
 59. Plăsmuind pe Adam
  Din pământ, cu mâna,
  Pentru dânsul Te-ai făcut om firesc în trup
  Şi de bunăvoia Ta Te-ai răstignit.
 60. Ascultând, Cuvinte,
  De al Tău Părinte,
  Pân’ la iadu-ngrozitor Tu Te-ai pogorât,
  Înviind tot neamul muritorilor.
 61. „Vai, Lumina lumii!
  Vai, a mea Lumină!
  O, Iisuse-al meu! O, Fiule preadorit!”
  Cu amar striga Fecioara şi jelea.
 62. Ceata celor pizmași,
  Care L-au răstignit
  Rușinează-se măcar, înviind Hristos,
  De mahrama și de giulgiurile Lui.
 63. Vino, ucigașe,
  Vânzător ucenic,
  Şi pricina răutăţii arată-ne-o:
  Pentru ce-ai ajuns tu pe Hristos să-L vinzi?
 64. Iubitor de oameni
  Te prefaci, nebune,
  Orb, nemernic, ne-mpăcat, vânzătorule,
  Tu, ce Mirul ai voit să-L vinzi pe bani.
 65. Cu ce preţ ai vândut
  Sfântul Mir cel ceresc?
  Sau ce lucru de El vrednic în schimb ai luat?
  Nebunie-aflaşi, preablestemat satan!
 66. De iubeşti pe săraci,
  Şi mâhnit eşti de mir
  Ce se varsă, curăţind suflet păcătos,
  Cum pe-arginţi pe-a tuturor Lumină vinzi?
 67. „O, Cuvinte, Doamne,
  O, al meu dulce Fiu,
  Îngroparea-Ţi de trei zile cum voi răbda?
  Mi se rupe inima ca unei maici”.
 68. „Cine-mi va da lacrimi
  Şi izvor nesecat,
  Ca să plâng pe Iisus, dulcele meu Fiu?”
  A strigat Fecioara, Maica Domnului.
 69. O, munţi şi vâlcele
  Şi mulţimi de oameni,
  Tânguiţi-vă şi plângeţi cu mine toţi
  Şi jeliţi cu Maica Domnului ceresc!
 70. „Când am să Te mai văd,
  Veşnică Lumină,
  Bucuria şi dulceaţa sufletului?”,
  A strigat Fecioara, tânguindu-Se.
 71. Deşi ca o piatră,
  Tare şi tăioasă,
  Ai primit a Te tăia; dar ne-ai izvorât
  Râu de viaţă vie, veşnice Izvor.
 72. Ca dintr-o fântână,
  Din îndoitul râu,
  Ce din coasta Ta a curs, noi ne adăpăm
  Şi viaţa veşnică o moştenim.
 73. Voind Tu, Cuvinte,
  În mormânt Te-ai văzut;
  Dar eşti viu şi Te ridici din morţi, cum ai spus,
  Cu-nvierea Ta, Mântuitorule.
 74. Te cântăm, Cuvinte,
  Doamne al tuturor,
  Împreună şi cu Tatăl şi Duhul Sfânt
  Şi-ngroparea Ta cea sfântă preaslăvim.
 75. Fericimu-Te toţi,
  Maica lui Dumnezeu,
  Și cinstim, cei credincioși, punerea-n mormând
  A Fiului tău şi-al nostru Dumnezeu.
 76. În mormânt, Viaţă,
  Pus ai fost, Hristoase,
  Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti
  Plecăciunea Ta cea multă preaslăvind.

Starea a II-a

 1. Cuvine-se, dar,
  Să cădem la Tine, Ziditorul,
  Cela ce pe Cruce mâinile Ţi-ai întins,
  Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău.
 2. Cuvine-se, dar,
  Să-Ţi dăm slava-a toate, Ziditor a toate,
  Căci din patimi Tu ne-ai scos, prin Patima Ta,
  Şi din stricăciune toţi ne-am izbăvit.
 3. Soarele-a apus
  Iar pământul s-a clătit, Cuvinte,
  Apunând Tu, ne-nseratul Soare, Hristos,
  Şi cu trupul în mormânt punându-Te.
 4. Somn învietor
  În mormânt dormind, Hristoase Doamne,
  Din cel greu somn al păcatului ai sculat
  Întreg neamul omenesc cel păcătos.
 5. „Una-ntre femei
  Te-am născut Fiu, fără de durere;
  Dar acum sufăr dureri, prin Patima Ta”,
  Cea Curată, mult jelindu-se, zicea.
 6. Sus văzându-Te,
  De Părinte nedespărţit, Doamne,
  Iară jos cu trupul mort, sub pământ fiind,
  Serafimii s-au înfricoşat acum.
 7. Răstignindu-Te,
  S-a rupt tâmpla templului prin mijloc
  Şi şi-ascund luminătorii lumina lor,
  Sub pământ Tu, Soare, ascunzându-Te.
 8. Cela ce cu-n semn
  A făcut la început pământul,
  Azi apune sub pământ, ca un muritor;
  Îngrozeşte-te de-aceasta, cerule!
 9. Sub pământ apui
  Cela ce-ai făcut pe om cu mâna,
  Ca pe oameni să-i înalţi din căderea lor,
  Cu puterea Ta atotputernică.
 10. Veniţi să cântăm
  Lui Hristos cel mort, Ce-i plâns cu jale,
  Ca femeile, ce mir au adus atunci,
  S-auzim cu ele: „Bucuraţi-vă!”
 11. Cu adevărat,
  Nesecat Mir eşti, Cuvinte Doamne;
  Pentru-aceea şi femeile mir Ţi-aduc,
  Celui viu, ca unui mort şi îngropat.
 12. Cu-ngroparea Ta
  Ai zdrobit de tot iadul, Hristoase,
  Şi cu moartea Ta pe moarte ai omorât,
  Şi din stricăciune lumea mântuieşti.
 13. Râu de viaţă eşti
  Ce din Tatăl curgi, Înţelepciune,
  Iar în groapă apunând, viaţă dăruieşti,
  Celor din adâncurile iadului.
 14. „Ca să înnoiesc
  Firea oamenilor cea zdrobită,
  Eu cu moartea Mi-am rănit trupul Meu, voind;
  Deci, jelind, nu-ţi bate pieptul, Maica Mea”.
 15. Sub pământ apui,
  Cel ce eşti Luceafăr al dreptăţii,
  Şi pe morţi i-ai ridicat, ca dintr-un somn greu,
  Alungând din iad tot întunericul.
 16. Bob cu două firi
  Dătătorul de viaţă, astăzi,
  În adânc pământ, cu lacrimi Se seamănă;
  Răsărind El iar, lumea va bucura.
 17. S-a temut Adam,
  Dumnezeu umblând în rai, atuncea,
  Iar acum s-a bucurat c-ai venit la iad;
  Căci căzând atunci, acum s-a ridicat.
 18. Maica Ta acum
  Varsă râuri de lacrimi, Hristoase,
  Şi-a strigat, când Te-a văzut cu trupu-n mormânt:
  „Înviază, Fiule, precum ai spus!”
 19. Iosif Te-a ascuns,
  Cu evlavie, în groapă nouă;
  Şi cântări dumnezeieşti, de-ngroparea Ta,
  Ţi-a cântat, cu lacrimi împletindu-le.
 20. Doamne, Maica Ta,
  Pironit văzându-Te pe cruce,
  De amară întristare, sufletul ei
  S-a pătruns de cuie şi de sabie.
 21. Maica Ta, văzând
  Adăparea Ta cu fiere, Doamne,
  Cel ce eşti dulceaţa lumii noastre întregi,
  Faţa ei cu-amare lacrimi a udat.
 22. „Rău m-am întristat
  Şi rărunchii mi se rup, Cuvinte,
  Junghierea Ta nedreaptă văzându-o”,
  Zis-a Preacurata, tânguindu-Se.
 23. „Cum am să-Ţi închid
  Ochii dulci şi-a’ Tale buze, Doamne,
  Şi cum, dar, ca pe un mort Te voi îngropa?”,
  Iosif a strigat, înfricoșându-se.
 24. Jalnice cântări
  Iosif şi cu Nicodim cântă
  Lui Hristos, Ce S-a-ngropat, acum, în mormânt
  Şi cu dânşii cântă cetele cereşti.
 25. Sub pământ apui
  Tu, Hristoase, Soare al dreptăţii;
  Deci şi buna, Maica Ta, care Te-a născut,
  De dureri se stinge, nevăzându-Te.
 26. Iadul s-a-ngrozit
  Dătătorule de viaţă, Doamne,
  Când prădată şi-a văzut bogăţia lui
  Şi-nviaţi pe morţii cei legaţi din veac.
 27. Soare luminos
  După noapte străluceşte, Doamne;
  Iar Tu, după moartea Ta, străluceşti mai mult,
  Înviind din groapă ca un Dumnezeu.
 28. Ziditorule,
  Primindu-Te în sân pământul
  S-a clătit de frica Ta, Preaputernice,
  Şi pe morţi cutremurul i-a deşteptat.
 29. O, Hristoase-al meu!
  Iosif şi Nicodim cu miruri,
  Într-un chip deosebit, acum Te gătesc
  Strigând: „O, pământ, înfricoşează-te.”
 30. Doamne, ai apus,
  Şi cu Tine-a soarelui lumină;
  Iar făptura de cutremur cuprins-a fost,
  Făcător al tuturor vestindu-Te.
 31. Piatra cea din unghi
  O acoperă piatra tăiată
  Şi pe Domnu-L pune-n groapă un muritor.
  Înfioară-te acum, pământule!
 32. „Vezi-ne aici:
  Ucenicul cel iubit şi Maica,
  Şi cu dulce glas răspunde-ne, Fiule!”,
  A strigat Curata, cu amar plângând.
 33. Tu, ca Cel ce ești
  De viață dătător, Cuvinte,
  N-ai ucis pe cei ce Te-au răstignit acum,
  Ci-mpreună și pe-ai lor morți înviezi.
 34. Nici chip ai avut,
  Nici frum’seţe, când pătimeai, Doamne;
  Dar mai mult ai strălucit, când ai înviat,
  Şi cu sfinte raze ne-ai împodobit.
 35. Ai apus în trup,
  Sub pământ, nestinsule Luceafăr;
  Şi aceasta neputând vedea soarele,
  În amiază-zi el s-a întunecat.
 36. Luna, soarele
  Se întunecă-mpreună, Doamne,
  Şi robi binevoitori Ţi s-au arătat
  Şi în mantii negre s-au înveşmântat.
 37. „Chiar de-ai şi murit,
  Dar sutaşul Dumnezeu Te ştie;
  Iar eu cum Te voi atinge cu mâinile,
  Mă spăimânt”, striga Iosif cel cu bun chip.
 38. A dormit Adam
  Şi din coasta lui își scoase moarte;
  Tu dormind acum, Cuvinte-al lui Dumnezeu,
  Lumii viaţă izvorăşti din coasta Ta.
 39. Ai dormit puţin
  Şi-ai dat viaţă la cei morţi, Hristoase,
  Şi-nviind, i-ai înviat pe cei adormiţi,
  Ce-adormiseră din veacuri, Bunule.
 40. De ai şi murit,
  Dar ai dat vinul de mântuire,
  Viţă, Care izvorăşti viaţă tuturor;
  Patima şi Crucea Ţa Ţi le slăvesc.
 41. Cum pot suferi
  Cereştile cete îndrăzneala
  Celor ce Te-au răstignit, Dumnezeule,
  Când Te văd gol, sângerat şi osândit?
 42. O, neam păcător
  Și-ndărătnic, ce-ai primit arvuna!
  Cunoscut-ai ridicarea bisericii;
  Pentru ce, dar pe Hristos L-ai osândit?
 43. În batjocură
  Tu îmbraci pe Împodobitorul,
  Care cerul a-ntărit şi-a împodobit
  Tot pământul, într-un chip preaminunat.
 44. Ca un pelican,
  Te-ai rănit în coasta Ta, Cuvinte;
  Şi-ai dat viaţă l-ai Tăi fii, care au murit,
  Răspândind asupra lor izvoare vii.
 45. Oarecând Navi,
  Opri soarele, zdrobind duşmanii;
  Iar Tu, Soare, ascunzându-Ţi lumina Ta,
  Ai zdrobit pe-al iadului stăpânitor.
 46. Nu Te-ai despărţit
  De-al Părintelui sân, Milostive,
  Chiar binevoind a lua chip de muritor;
  Şi în iad, Hristoase-al meu, Te-ai pogorât.
 47. Răstingnit pe lemn,
  Cel ce pui pământul peste ape,
  În pământ, fără suflare, acum cobori;
  Care lucru nerăbdându-l, tremură.
 48. „Vai, o, Fiul meu!”,
  Preacurata jeleşte şi zice,
  „Că pe care-L aşteptam ca pe-un Împărat,
  Osândit acum pe cruce Îl privesc!”
 49. „Astfel mi-a vestit
  Gavriil, venind din cer la mine:
  El mi-a spus că-mpărăţia Fiului meu
  Este o împărăţie veşnică.”
 50. „Vai, s-a împlinit
  A lui Simeon proorocie
  Că prin inima mea sabie a trecut;
  O, Emanuile, Cel ce eşti cu noi!”
 51. Fariseilor!
  Ruşinaţi-vă măcar de morţii
  Înviaţi de Dătătorul vieţii lor,
  Cel pe Care, plini de pizmă, L-aţi ucis.
 52. S-a cutremurat
  Şi lumina soarele şi-a stins-o,
  Când în groapă Te-a văzut neînsufleţit;
  Nevăzuta mea lumină, Bunule!
 53. Cu amar plângea
  Preacurata Maica Ta, Cuvinte,
  Când pe Tine Te-a văzut acum în mormânt;
  Pe Cel fără început și Dumnezeu!
 54. Maica Precista
  Omorârea Ta văzând, Hristoase,
  Cu adânc-amărăciune, Ţie-Ţi grăia:
  „Să nu zăboveşti, Viaţă, între morţi!”
 55. Iadul cel cumplit
  Tremura, când Te-a văzut pe Tine,
  Veşnic Soare al măririi, Hristoase-al meu,
  Şi degrab a dat din el pe cei legaţi.
 56. Ce privelişte
  Mare şi grozav-acum se vede;
  Căci al vieţii Dătător moarte-a suferit,
  Voind El să dea viaţă tuturor!
 57. Coasta Ţi-au împuns,
  Mâinile Ţi-au pironit, Stăpâne;
  Şi cu rana Ta din coastă ai vindecat
  Ne-nfrânarea mâinilor strămoşilor.
 58. Oarecând jelea
  Toată casa pe fiul Rahilei;
  Iar acum pe al Fecioarei Fiu Îl jelesc
  Maica Lui şi ceata Ucenicilor.
 59. Palme şi loviri
  I s-au dat lui Hristos peste faţă,
  Celui ce cu mâna Sa pe om plăsmui,
  Și-a zdrobit cu totul ale fiarei fălci.
 60. Toţi cei credincioşi,
  Cu-ngroparea Ta scăpaţi de moarte,
  Îţi cinstim, Hristoase-al nostru, cu laude,
  Răstignirea şi-ngroparea Ta acum.
 61. Cel făr` de-nceput,
  Veșnice Părinte, Fiu și Duh Sfânt,
  Întărește-i, ca un bun, pe drept-credincioși
  Și le dă izbând`-asupra celor răi.
 62. Ceea ce-ai născut,
  Preacurată Fecioară, Viaţa,
  Potoleşte dezbinarea-n Biserică
  Şi dă pace, ca o bună, tuturor.
 63. Cuvine-se, dar,
  Să cădem la Tine, Ziditorul,
  Cela ce pe Cruce mâinile Ţi-ai întins
  Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău.

Starea a III-a

 1. Neamurile toate
  Laudă-ngropării
  Ţi-aduc, Hristoase al meu.
 2. Arimateianul
  Cu plâns Te coboară
  Şi în mormânt Te-ngroapă.
 3. De mir purtătoare,
  Mir Ţie, Hristoase,
  Ţi-aduc cu sârguinţă.
 4. Vino-întreagă fire,
  Psalmi de îngropare
  Lui Hristos să-I aducem.
 5. Pe Cel viu cu miruri,
  Ca pe-un mort să-L ungem,
  Cu mironosiţele.
 6. Fericite Iosif,
  Trupul ce dă viaţă,
  Al lui Hristos, îngroapă.
 7. Cei hrăniți cu mană
  Lovesc cu călcâiul
  Pe Binefăcătorul.
 8. Cei hrăniţi cu mană,
  Oţet şi cu fiere
  Ţi-aduc, Hristoase al meu.
 9. O, ce nebunie!
  Pe Hristos omoară
  Ce ce-au ucis pe profeți.
 10. Ca rob făr’ de minte,
  A trădat Iuda
  Pe-Adâncu-nţelepciunii.
 11. Rob ajunge-acuma
  Vicleanul de Iuda,
  Cel ce-a vândut pe Domnul.
 12. Zis-a înțeleptul:
  „Groap`-adâncă este
  Pornirea inimii lor.”
 13. La cei făr` de lege,
  Căile lor strâmbe
  Le sunt ciulini și curse.
 14. Iosif şi Nicodim
  Pe Domnul îngroapă,
  Cu toată cuviinţa.
 15. Slavă Ţie, Doamne,
  Cel ce dai viaţă
  Şi-n iad, puternic, cobori.
 16. Maica Preacurata
  Se jelea, Cuvinte,
  Văzându-Te mort acum.
 17. „Primăvara dulce,
  Fiul meu preadulce.
  Frum’seţea unde Ţi-apus?”
 18. Plângere pornit-a
  Maica Preacurata,
  Când ai murit, Cuvinte.
 19. Vin cu mir să-L ungă
  De mir purtătoare
  Pe Hristos, Mirul ceresc.
 20. Cu moartea pe moarte
  O omori, Tu, Doamne,
  Cu sfânta Ta putere.
 21. Piere-amăgitorul,
  Scapă amăgitul
  Cu-nţelepciunea-Ţi, Doamne.
 22. Cade vânzătorul
  În fundul gheenei,
  În groapa stricăciunii.
 23. Curse de ciulini sunt
  Căile lui Iuda,
  Celui nebun şi viclean.
 24. Pier răstignitorii,
  Împărate-a toate,
  Dumnezeiescule Fiu.
 25. Toți pier, împreună,
  În groapa pierzării,
  Cei vărsători de sânge.
 26. „Fiule din Tatăl,
  Împărat a toate,
  Cum ai primit patimă?”
 27. Maica mieluşeaua,
  Mielul ei pe Cruce
  Văzându-L, S-a tânguit.
 28. Trupul ce dă viaţă
  Iosif împreună
  Cu Nicodim îngroapă.
 29. Mult înlăcrimată
  A strigat Fecioara,
  Străpunsă de durere.
 30. „O, a mea lumină,
  Fiul meu preadulce,
  Cum Te-ai ascuns în groapă?”
 31. „Nu mai plânge, Maică;
  Pe Adam şi Eva
  Ca să-i slobod, Eu sufăr”.
 32. „Fiul meu, slăvescu-Ţi
  Înalta-ndurare
  Prin care rabzi acestea”.
 33. Cu oţet şi fiere
  Te-au adăpat, Doamne,
  Gustarea veche s-o strici.
 34. Te-ai suit pe cruce,
  Cel ce altădată
  Umbreai poporul sub nor.
 35. De mir purtătoare,
  Venind l-a Ta groapă,
  Ţi-aduceau, Doamne, miruri.
 36. Scoală-Te-ndurate,
  Şi pe noi ne scoate
  Din a gheenei groapă!
 37. „Doamne, înviază”,
  Zicea, vărsând lacrimi,
  Maica Ta ce Te-a născut.
 38. Degrabă-nviază,
  Alungând durerea
  Curatei Maicii Tale.
 39. Prinse-au fost de frică
  Cereştile cete,
  Când Te-au văzut mort, Doamne.
 40. Iartă de greşale
  Pe cei ce cu frică
  Cinstesc a`Tale Patimi.
 41. O, înfricoşată,
  Străină vedere:
  Pământul cum Te-ascunde!
 42. Altădat-un Iosif
  Ţi-a slujit în fugă
  Şi-acum Te-ngroapă altul.
 43. Plânge, Te jeleşte,
  Preacurata-Ţi Maică,
  Fiind Tu mort, Cuvinte.
 44. Frică ia pe îngeri
  De a Ta-ngropare,
  O, Făcător a toate!
 45. Până-n zori, cu miruri
  Ţi-au stropit mormântul
  Cele înţelepţite.
 46. Pace în Biserici,
  Lumii mântuire,
  Prin învierea-Ţi, dă-ne!
 47. O, Treime Sfântă,
  Tată, Fiu şi Duh Sfânt,
  Lumea o mântuieşte.
 48. Robilor tăi, Maică,
  Dă-le ca să vadă
  Scularea Fiului tău!
 49. Neamurile toate
  Laudă-ngropării
  Ţi-aduc, Hristoase al meu.

 

 

Previous Post

Hram Buna Vestire 2020 – Schitul Sfântul Dimitrie – Lacu (Partea I)

Next Post

Din Ierusalim, în Sâmbăta Mare

Related Posts
Total
0
Share