Psaltire: Catisma a douăzecea

https://marturieathonita.ro/psaltire-rugaciunile-incepatoare/

PSALMUL 143
Al lui David împotriva lui Goliat

 1. Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război.
 2. Mila mea și scăparea mea, Sprijinitorul meu și Izbăvitorul meu.
 3. Apărătorul meu, și în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine.
 4. Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui? Sau fiul omului că-l socotești pe el?
 5. Omul cu deșertăciunea s-a asemănat, zilele lui ca umbra trec.
 6. Doamne, pleacă cerurile și Te pogoară, atinge-te de munți, și vor fumega.
 7. Fulgeră fulger și-i vei risipi pe ei, trimite săgețile Tale și-i vei tulbura.
 8. Trimite mâna Ta dintru înălțime, scoate-mă și mă izbăvește din ape multe, din mâna fiilor celor străini.
 9. A căror gură a grăit deșertăciune, și dreapta lor e dreapta nedreptății.
 10. Dumnezeule, cântare nouă voi cânta Ție, în psaltire cu zece strune voi cânta Ție.
 11. Celui ce dai mântuire împăraților, Celui ce izbăvești pe David, robul Tău, de sabie înșelătoare.
 12. Izbăvește-mă și mă scoate din mâna fiilor celor străini, a căror gură a grăit deșertăciune, și dreapta lor e dreapta nedreptății.
 13. Ai căror fii sunt ca niște odrasle tinere întărite în tinerețile lor.
 14. Fiicele lor înfrumusețate și împodobite asemenea unui templu.
 15. Cămările lor pline, vărsându-se din una în alta.
 16. Oile lor mult-roditoare, înmulțindu-se la ieșirile lor; boii lor sunt grași.
 17. Nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare pe ulițele lor.
 18. Fericit-au pe poporul care are acestea; dar fericit este poporul care are pe Domnul ca Dumnezeul lui.

PSALMUL 144
Un psalm de laudă al lui David

 1. Înălța-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu, și voi binecuvânta Numele Tău în veac și în veacul veacului.
 2. În fiecare zi Te voi binecuvânta, și voi lăuda Numele Tău în veac și în veacul veacului.
 3. Mare este Domnul și lăudat foarte, și măreția Lui nu are hotar.
 4. Neam după neam vor lăuda lucrurile Tale, și puterea Ta vor vesti.
 5. Măreția slavei sfințeniei Tale vor grăi, și minunile Tale vor povesti.
 6. Și puterea înfricoșătoarelor Tale lucrări vor spune, și măreția Ta vor povesti.
 7. Pomenirea mulțimii bunătății Tale vor vesti, și de dreptatea Ta se vor veseli.
 8. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult-milostiv.
 9. Bun este Domnul cu toți, și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui.
 10. Să Te laude, Doamne, toate lucrurile Tale, și cuvioșii Tăi să Te binecuvinteze.
 11. Slava împărăției Tale vor spune, și de puterea Ta vor grăi.
 12. Ca să se facă cunoscută fiilor oamenilor puterea Ta, și slava măreției împărăției Tale.
 13. Împărăția Ta este împărăția tuturor veacurilor, și stăpânirea Ta este din neam în neam.
 14. Credincios este Domnul întru toate cuvintele Sale, și sfânt întru toate lucrările Sale.
 15. Domnul sprijină pe toți cei ce cad, și ridică pe toți cei surpați.
 16. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc, și Tu le dai hrană la bună vreme.
 17. Deschizi Tu mâna Ta, și saturi pe tot cel viu cu bunăvoință.
 18. Drept este Domnul în toate căile Sale, și sfânt întru toate lucrurile Sale.
 19. Aproape este Domnul de toți cei ce-L cheamă pe El, de toți cel ce-L cheamă pe El întru adevăr.
 20. Voia celor ce se tem de El o va face, și cererea lor o va auzi și-i va mântui pe ei.
 21. Păzește Domnul pe toți cei ce-L iubesc pe El, și pe toți păcătoșii îi va pierde.
 22. Lauda Domnului va grăi gura mea, și să binecuvinteze tot trupul Numele cel sfânt al Lui, în veac și în veacul veacului.

Slavă…


PSALMUL 145
Un psalm al lui Agheu și al lui Zaharia. Aliluia

 1. Laudă, suflete al meu, pe Domnul; lăuda-voi pe Domnul în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.
 2. Nu vă încredeți în căpetenii, în fiii oamenilor, întru care nu este mântuire.
 3. Ieși-va duhul lui și se va întoarce în pământul lui.
 4. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lui.
 5. Fericit este cel căruia Dumnezeul lui Iacov este ajutorul lui, nădejdea lui în Domnul Dumnezeul lui.
 6. Cel ce a făcut cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt într-însele;
 7. Cel ce păzește adevărul în veac; Cel ce face judecată celor năpăstuiți; Cel ce dă hrană celor flămânzi.
 8. Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi, Domnul înțelepțește pe cei orbi, Domnul ridică pe cei surpați, Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei pribegi.
 9. Pe orfan și pe văduvă va sprijini, și calea păcătoșilor o va pierde.
 10. Împărăți-va Domnul în veac, Dumnezeul Tău, Sioane, în neam și în neam.

PSALMUL 146
Un psalm al lui Agheu și al lui Zaharia. Aliluia

 1. Lăudați pe Domnul, că bun este psalmul; plăcută să-I fie Dumnezeului nostru lauda.
 2. Zidind Domnul Ierusalimul, pe cei risipiți ai lui Israil îi va aduna.
 3. Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima, și leagă rănile lor.
 4. Cel ce numără mulțimea stelelor, și pe toate le cheamă pe nume.
 5. Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui, și priceperea Lui este nemăsurată.
 6. Cel ce primește pe cei blânzi, Domnul, și smerește pe cei păcătoși până la pământ.
 7. Începeți a cânta Domnului întru mărturisire, cântați Dumnezeului nostru în alăută.
 8. Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce gătește pământului ploaie,
 9. Celui ce face să răsară iarbă în munți, și pășune spre slujba oamenilor,
 10. Celui ce dă dobitoacelor hrana lor, și puilor de corb care Îl cheamă pe El.
 11. Nu întru puterea calului va voi, nici în pulpele bărbatului va binevoi.
 12. Va binevoi Domnul întru cei ce se tem de El, și întru cei ce nădăjduiesc în mila Lui.

PSALMUL 147
Un psalm al lui Agheu și al lui Zaharia. Aliluia

 1. Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul Tău, Sioane.
 2. Că a întărit zăvoarele porților tale, a binecuvântat pe fiii tăi întru tine.
 3. Cel ce pune la hotarele tale pace, și cu grăsime de grâu te sătură.
 4. Cel ce trimite cuvântul Său pământului, degrab aleargă cuvântul Său.
 5. Cel ce dă zăpada Sa ca lâna, și presară negura ca cenușa.
 6. Cel ce aruncă gheața Sa ca bucățelele de pâine; în fața gerului Său cine va suferi?
 7. Trimite-va cuvântul Său, și le va topi; sufla-va Duhul Lui, și vor curge ape.
 8. Cel ce vestește cuvântul Său lui Iacov, îndreptările și judecățile Sale lui Israil.
 9. Nu a făcut așa la tot neamul, și judecățile Sale nu le-a arătat lor.

Slavă…


PSALMUL 148
Un psalm al lui Agheu și al lui Zaharia. Aliluia

 1. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte.
 2. Lăudați-L pe El toți Îngerii Lui; lăudați-L pe El toate puterile Lui.
 3. Lăudați-L pe El soarele și luna; lăudați-L pe El toate stelele și lumina.
 4. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor, și apa cea mai presus de ceruri.
 5. Să laude Numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit.
 6. Pusu-le-a pe ele în veac și în veacul veacului; poruncă a pus și nu va trece.
 7. Lăudați-L pe Domnul cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile;
 8. Focul, grindina, zăpada, gheața, suflarea de vifor, cele ce fac cuvântul Lui;
 9. Munții și toate dealurile, pomii roditori și toți cedrii;
 10. Fiarele și toate dobitoacele cele ce se târăsc, și păsările cele zburătoare;
 11. Împărații pământului și toate popoarele, domnii și toți judecătorii de pe pământ;
 12. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, să laude Numele Domnului, că numai Numele Lui s-a înălțat.
 13. Mărturisirea Lui pe pământ și în cer, și va înălța cornul poporului Său.
 14. Cântare de laudă tuturor cuvioșilor Lui, fiilor lui Israil, poporului ce se apropie de El.

PSALMUL 149
Aliluia

 1. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși.
 2. Să se bucure Israil de Cel ce l-a făcut pe el, și fiii Sionului să se veselească de Împăratul lor.
 3. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să-I cânte Lui.
 4. Că binevoiește Domnul întru poporul Său, și va înălța pe cei blânzi întru mântuire.
 5. Lăuda-se-vor cuvioșii întru slavă, și se vor veseli în așternuturile lor.
 6. Înălțările lui Dumnezeu în gâtlejul lor, și săbii cu două tăișuri în mâinile lor.
 7. Ca să facă răzbunare întru neamuri, mustrări întru popoare.
 8. Ca să lege pe împărații lor în obezi, și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier.
 9. Ca să facă întru dânșii judecată scrisă; slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi.

PSALMUL 150
Aliluia

 1. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui.
 2. Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui.
 3. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și alăută.
 4. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și organe.
 5. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Slavă… Și acum…

DUPĂ A DOUĂZECEA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul al 6-lea:

Plinirea tuturor bunătăților Tu ești, Hristoase al meu; umple-mi de bucurie și de veselie sufletul și mă mântuiește, ca un mult-Milostiv.

Slavă…

De am și greșit, Dumnezeule, Mântuitorul meu, înaintea Ta, dar alt Dumnezeu afară de Tine nu știu și la milostivirea Ta nădăjduiesc. Milostive Părinte și Fiule, Unule-Născut, și Duhule Sfinte, primește-mă și pe mine, cel ce mă întorc, ca pe fiul cel pierdut și mă mântuiește.

Și acum…

Altă scăpare și sprijin tare afară de tine nu știu, Stăpâna mea. Deci, ca ceea ce ai îndrăznire către Cel ce S-a născut din tine, ajută-mă și mă miluiește pe mine, robul tău.

Apoi: Doamne miluiește (de 40 de ori)

și Rugăciunea aceasta:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și-mi iartă mie, nevrednicului robului Tău, câte Ți-am greșit în toată vremea vieții mele până în ceasul de acum. Și orice am greșit ca un om, cu voie sau fără de voie, cu lucrul sau cu cuvântul, cu mintea sau cu gândul, din nesocotință sau din înfumurare, din multa trândăvie sau din lenevie: ori de m-am jurat pe Numele Tău cel sfânt, ori de am jurat strâmb, ori de am hulit în gândul meu, ori de am ocărât pe cineva, ori de am năpăstuit, ori am întristat și am mâniat pe cineva, ori am furat, ori m-am desfrânat, ori am mințit, ori am mâncat pe ascuns, ori pe vreun prieten care a năzuit la mine l-am trecut cu vederea, ori pe vreun frate l-am necăjit și l-am amărât, ori stând la rugăciune și la cântare, mintea mea cea rea a alunecat la răutăți, ori m-am desfătat peste cuviință, ori nebunește am râs, ori am spus glume, ori m-am trufit, ori la lucruri deșarte m-am gândit, ori la frumusețe străină am privit și am fost biruit de ea, ori am bârfit, ori la rugăciune m-am lenevit, ori porunca duhovnicului meu nu am păzit, ori vorbe deșarte am grăit, ori altceva rău am făcut, miluiește-mă, Doamne, și mi le iartă toate, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm, cântând, binecuvântând și slăvindu-Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, Amin.

Previous Post

Prinde orbul, scoate-i ochii!

Next Post

Trăim în epoca «post-adevăr»

Related Posts
Total
0
Share