Psaltire: Catisma a opta

https://marturieathonita.ro/psaltire-rugaciunile-incepatoare/

PSALMUL 55
Întru sfârșit, al lui David, pentru poporul ce se depărtase de la cele sfinte. Când l-au prins pe el cei de alt neam în Gat

 1. Miluiește-mă, Dumnezeule, că m-a călcat omul; toată ziua dându-mi război m-a necăjit.
 2. Toată ziua m-au călcat în picioare vrăjmașii mei, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime.
 3. Ziua când mă voi teme, eu în Tine voi nădăjdui.
 4. Întru Dumnezeu voi lăuda cuvintele mele, în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce-mi va face mie trupul.
 5. Toată ziua se scârbeau de cuvintele mele, împotriva mea toate gândurile lor spre rău.
 6. Locui-vor lângă mine și se vor ascunde; aceia călcâiul meu vor pândi, așteptând sufletul meu.
 7. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei; întru mânie popoare vei doborî, Dumnezeule.
 8. Viața mea am spus-o Ție, pus-ai lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduința Ta.
 9. Întoarce-se-vor vrăjmașii mei înapoi în orice zi Te voi chema; iată, am cunoscut că Dumnezeul meu ești Tu.
 10. În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul, în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce-mi va face mie omul.
 11. Întru mine, Dumnezeule, sunt făgăduințele pe care le voi aduce în schimb spre lauda Ta.
 12. Că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, ochii mei de lacrimi, și picioarele mele de alunecare; bine voi plăcea înaintea Domnului în lumina celor vii.

PSALMUL 56
Întru sfârșit, al lui David. Să nu strici! Când a fugit de la fața lui Saul în peșteră

 1. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că în Tine se încrede sufletul meu, și în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece fărădelegea.
 2. Striga-voi către Dumnezeul cel Preaînalt, Dumnezeu Cel ce mi-a făcut bine mie.
 3. Trimis-a din Cer și m-a mântuit, i-a făcut de ocară pe cei ce mă calcă în picioare.
 4. Trimis-a Dumnezeu mila Sa și adevărul Său și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei; adormit-am tulburat.
 5. Fiii oamenilor, dinții lor sunt arme și săgeți, și limba lor sabie ascuțită.
 6. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta!
 7. Cursă au gătit picioarelor mele și au împilat sufletul meu.
 8. Săpat-au înaintea feței mele groapă, și au căzut în ea.
 9. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta-voi și voi lăuda întru slava mea.
 10. Deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te psaltire și alăută; deștepta-mă-voi dimineața.
 11. Lăuda-Te-voi pe Tine între popoare, Doamne, cânta-voi Ție între neamuri.
 12. Că s-a mărit până la ceruri mila Ta și până la nori adevărul Tău.
 13. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta!

PSALMUL 57
Întru sfârșit, al lui David. Să nu strici!

 1. Oare cu adevărat grăiți dreptate? Judecați voi drept, fii ai oamenilor?
 2. Pentru că în inimă fărădelege lucrați, pe pământ mâinile voastre împletesc nedreptate.
 3. Înstrăinatu-s-au păcătoșii din mitras, rătăcit-au din pântece, grăit-au minciuni.
 4. Mânia lor este după asemănarea șarpelui, ca a unei aspide surde care-și astupă urechile ei.
 5. Ca să nu audă glasul descântătorilor, când se vrăjește, fermecată de cel înțelept.
 6. Dumnezeu va zdrobi dinții din gura lor; măselele leilor le-a sfărâmat Domnul.
 7. De nimic se vor face, ca apa care trece; întinde-va arcul Său până ce vor slăbi.
 8. Ca ceara ce se topește se vor pierde; căzut-a foc peste ei și n-au văzut soarele.
 9. Mai înainte ca spinii lor să ajungă mărăcine, ca de vii întru mânie îi va înghiți.
 10. Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunare; mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului.
 11. Și va zice omul: „Da, este roadă pentru cel drept! Da, este Dumnezeu care-i judecă pe dânșii pe pământ”.

Slavă…


PSALMUL 58
Întru sfârșit. Să nu strici. Al lui David. Când a trimis Saul și a păzit casa lui, ca să-l omoare

 1. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și mă izbăvește de la cei ce se ridică asupra mea.
 2. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fărădelegea și de bărbații vărsători de sânge mă mântuiește.
 3. Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari.
 4. Dar nici fărădelegea și nici păcatul meu nu sunt pricina, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat; scoală-Te întru întâmpinarea mea și vezi.
 5. Iar Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israil, ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostivești de toți cei ce lucrează fărădelegea.
 6. Se vor întoarce seara și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea.
 7. Iată, aceștia vor da glas cu gura lor și sabie în buzele lor; că cine a auzit?
 8. Iar Tu, Doamne, vei râde de ei, de nimic vei socoti toate neamurile.
 9. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești.
 10. Dumnezeul meu, mila Lui mă va întâmpina. Dumnezeul meu îmi va arăta mila în mijlocul vrăjmașilor mei.
 11. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta.
 12. Risipește-i cu puterea Ta și doboară-i, apărătorul meu, Doamne.
 13. Păcatul gurii lor, cuvântul buzelor lor, și să se prindă întru mândria lor.
 14. Și de blestem și minciună se vor vesti întru sfârșit, în urgia sfârșitului vor pieri și nu vor mai fi.
 15. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește peste Iacov și marginile pământului.
 16. Se vor întoarce spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea.
 17. Ei se vor împrăștia să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura.
 18. Iar eu voi cânta puterii Tale și mă voi veseli dimineața de mila Ta.
 19. Că Te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu.
 20. Ajutorul meu ești, Ție voi cânta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea.

PSALMUL 59
Întru sfârșit, al lui David. Pentru cei ce se vor schimba, spre învățătură. Când a ars Soval Mesopotamia Siriei și Siria și s-a întors Iacov și a bătut pe Edom în Valea Sării, douăsprezece mii

 1. Dumnezeule, lepădatu-ne-ai și ne-ai surpat; mâniatu-Te-ai și Te-ai milostivit spre noi.
 2. Cutremurat-ai pământul și l-ai tulburat pe el; vindecă sfărâmăturile lui, că s-a clătinat.
 3. Arătat-ai poporului Tău cele aspre, adăpatu-ne-ai cu vinul umilinței.
 4. Dat-ai semn celor ce se tem de Tine ca să fugă de la fața arcului.
 5. Ca să se izbăvească cei iubiți ai Tăi, mântuiește-mă cu dreapta Ta și mă auzi.
 6. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Său: „Bucura-Mă-voi și voi împărți Sichemul și Valea Corturilor o voi măsura.
 7. Al Meu este Galaadul, și al Meu este Manase și Efrem, tăria capului Meu, Iuda, împăratul Meu.
 8. Moab, vasul nădejdii Mele; spre Idumeea voi întinde încălțămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus”.
 9. Cine mă va duce la cetatea întărită? Sau cine mă va povățui până la Idumeea?
 10. Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?
 11. Dă-ne nouă ajutor întru necaz, că deșartă este mântuirea de la om.
 12. Întru Dumnezeu vom săvârși putere, și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi.

PSALMUL 60
Întru sfârșit, al lui David. Pentru instrumente cu coarde

 1. Auzi, Dumnezeule, cererea mea; ia aminte la rugăciunea mea.
 2. De la marginile pământului către Tine am strigat, când s-a mâhnit inima mea, pe stâncă m-ai înălțat.
 3. Povățuitu-m-ai, că Te-ai făcut nădejdea mea, turn de tărie în fața vrăjmașului.
 4. Locui-voi în locașul Tău în veci, voi fi acoperit sub acoperământul aripilor Tale,
 5. Că Tu, Dumnezeule, ai ascultat făgăduințele mele, dat-ai moștenire celor ce se tem de numele Tău.
 6. Zile la zilele împăratului vei adăuga, anii lui din neam în neam.
 7. Dăinui-va în veac înaintea lui Dumnezeu; mila și adevărul Lui, cine le va căuta?
 8. Așa voi cânta Numelui Tău în veci, ca să împlinesc făgăduințele mele zi de zi.

Slavă…


PSALMUL 61
Întru sfârșit, un psalm al lui David. Pentru Idithum

 1. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea;
 2. El este Dumnezeul meu, Mântuitorul meu și Sprijinitorul meu; nu mă voi clătina mai mult.
 3. Până când vă năpustiți asupra omului? Voi toți ucideți ca un perete povârnit și ca un gard surpat.
 4. Cinstea mea s-au sfătuit să o doboare, alergat-au cu sete, cu gura lor binecuvântau și cu inima lor blestemau.
 5. Dar numai lui Dumnezeu te supune, suflete al meu, că de la El este răbdarea mea.
 6. Că El este Dumnezeul meu și Mântuitorul meu, Sprijinitorul meu; nu mă voi strămuta.
 7. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea; Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu.
 8. Nădăjduiți în El toată adunarea popoarelor; vărsați înaintea Lui inimile voastre, că Dumnezeu este ajutorul nostru.
 9. Însă deșerți sunt fiii oamenilor, mincinoși sunt fiii oamenilor în cumpene, ca să nedreptățească împreună din deșertăciune.
 10. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre răpire nu poftiți; bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima.
 11. O dată a grăit Dumnezeu, aceste două am auzit: că puterea este a lui Dumnezeu și a Ta, Doamne, este mila; că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.

PSALMUL 62
Un psalm al lui David, când a fost el în pustiul Iudeii

 1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, către Tine mânec.
 2. Însetat-a de Tine sufletul meu; de multe ori a suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă.
 3. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta.
 4. Că mai bună este mila Ta decât viața; buzele mele Te vor lăuda.
 5. Așa Te voi binecuvânta în viața mea, și în numele Tău voi ridica mâinile mele.
 6. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu, și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
 7. De-mi aduceam aminte de Tine în așternutul meu, în zori de zi cugetam la Tine,
 8. Că ai fost ajutorul meu, și întru acoperământul aripilor Tale mă voi veseli.
 9. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta.
 10. Iar ei în zadar au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi.
 11. Iar împăratul se va bucura întru Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți.

PSALMUL 63
Întru sfârșit, un psalm al lui David

 1. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog către Tine; de frica vrăjmașului scapă sufletul meu.
 2. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fărădelege,
 3. Care și-au ascuțit ca o sabie limbile lor, întins-au arcul lor, lucru amarnic,
 4. Ca să săgeteze în ascuns pe cel nevinovat; fără de veste îl vor săgeta și nu se vor teme.
 5. Întărit-au întru ei cuvânt viclean, s-au sfătuit să ascundă cursă; zis-au: „Cine îi va vedea?”
 6. Iscodit-au fărădelegi, istovitu-s-au născocind iscodiri.
 7. Se va apropia om, inimă adâncă, și se va înălța Dumnezeu.
 8. Săgeată de prunci s-au făcut loviturile lor, și au slăbit limbile lor împotriva lor.
 9. Tulburatu-s-au toți care îi priveau pe ei; și s-a temut tot omul.
 10. Și au vestit lucrurile lui Dumnezeu și faptele Lui le-au înțeles.
 11. Se va veseli cel drept întru Domnul și va nădăjdui întru El și se vor lăuda toți cei drepți cu inima.

Slavă… Și acum…

DUPĂ A OPTA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul 1:

Furtuna deznădăjduirii mă viscolește pe mine, cel ce am alunecat în adâncul păcatului. Dar apucă înainte, Hristoase, ca un Ocârmuitor puternic a toată lumea și mă îndreptează la limanul cel lin al nepătimirii, pentru milostivirea Ta, Mântuitorule, și mă miluiește.

Slavă…

Suflete, acestea de aici sunt vremelnice, iar cele de acolo veșnice. Văd divanul și pe Judecătorul șezând pe scaun și mă cutremur de hotărâre. Deci, suflete, întoarce-te, că fără de iertare este judecata.

Și acum…

Nădejdea celor deznădăjduiți, ajutorul celor neajutorați, sprijinul celor ce nădăjduiesc în tine, Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, trimite-ne nouă ajutorul tău.

Apoi: Doamne miluiește (de 40 de ori)

și Rugăciunea aceasta:

Doamne, Îndurate și Milostive, ascultă rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. Fă cu mine semn spre bine, povățuiește-mă pe calea Ta, ca să umblu întru adevărul Tău. Veselește inima mea ca să se teamă de Numele Tău cel sfânt, că mare ești și faci minuni. Tu singur ești Dumnezeu și nu este asemenea Ție, între dumnezei, Doamne, puternic întru milă și bun întru tărie, spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe toți cei ce nădăjduiesc întru numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.


Previous Post

Pr. Emilianos Simonopetritul- Despre Taina Sfintei Împărtăşanii şi a prezenţei în Biserică

Next Post

Minţile drill lockdown din epoca de aur a despotismului sanitar

Related Posts
Total
9
Share