Psaltire: Catisma a optsprezecea

https://marturieathonita.ro/psaltire-rugaciunile-incepatoare/

PSALMUL 119
Cântare a treptelor

 1. Când m-am necăjit, către Domnul am strigat și m-a auzit:
 2. „Doamne, izbăvește sufletul meu de buze nedrepte și de limbă vicleană”.
 3. Ce se va da ție și ce se va adăuga ție de la limba vicleană?
 4. Săgețile ascuțite ale Celui puternic, și cărbuni pustiitori.
 5. Vai mie, că pribegia mea s-a îndelungat și m-am sălășluit în corturile lui Chedar; mult a pribegit sufletul meu.
 6. Cu cei ce urau pacea, eram făcător de pace; când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar.

PSALMUL 120
Cântare a treptelor

 1. Ridicat-am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu.
 2. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul.
 3. Să nu dai spre clătinare piciorul tău, nici să dormiteze Cel ce te păzește.
 4. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce păzește pe Israil.
 5. Domnul te va păzi pe tine; Domnul îți este acoperământ peste mâna ta cea dreaptă.
 6. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea.
 7. Domnul te va păzi de tot răul; păzi-va sufletul tău Domnul.
 8. Domnul va păzi intrarea și ieșirea ta de acum și până în veac.

PSALMUL 121
Cântare a treptelor

 1. Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: „În casa Domnului vom merge”.
 2. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime.
 3. Ierusalimul, cel zidit ca o cetate, ale cărei zidiri sunt unite între ele.
 4. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israil, ca să mărturisească Numele Domnului.
 5. Că acolo s-au așezat tronuri la judecată; tronurile casei lui David.
 6. Cereți, dar, cele spre pacea Ierusalimului, și îndestulare celor ce te iubesc pe tine.
 7. Fie, dar, pace întru puterea ta și îmbelșugare în turnurile tale.
 8. Pentru frații mei și pentru vecinii mei, grăiam de pace pentru tine.
 9. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru, am căutat cele bune ție.

PSALMUL 122
Cântare a treptelor

 1. Către Tine am ridicat ochii mei, Cel ce locuiești în Cer.
 2. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până când Se va milostivi de noi.
 3. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare.
 4. Prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri.

PSALMUL 123
Cântare a treptelor

 1. De n-ar fi fost Domnul întru noi – să zică dar Israil.
 2. De n-ar fi fost Domnul întru noi, când s-au ridicat oameni asupra noastră,
 3. Atunci de vii ne-ar fi înghițit pe noi, când s-a iuțit mânia lor asupra noastră.
 4. Atunci apa ne-ar fi înecat pe noi; prin puhoi a trecut sufletul nostru.
 5. Atunci sufletul nostru a trecut prin apa cea nestătătoare.
 6. Bine este cuvântat Domnul, Care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor.
 7. Sufletul nostru ca o pasăre s-a izbăvit din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit.
 8. Ajutorul nostru este întru Numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul.

Slavă…


PSALMUL 124
Cântare a treptelor

 1. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului; nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim.
 2. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului Său, de acum și până în veac.
 3. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepții întru fărădelegi mâinile lor.
 4. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima.
 5. Iar pe cei ce se abat spre înșelătorii, îi va duce Domnul cu cei ce lucrează fărădelegea. Pace peste Israil!

PSALMUL 125
Cântare a treptelor

 1. Când a întors Domnul robimea Sionului, atunci am fost ca cei mângâiați.
 2. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră, și limba noastră de veselie.
 3. Atunci ziceau între neamuri: „Mari lucruri a făcut Domnul cu ei”.
 4. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi; ne-am umplut de bucurie.
 5. Întoarce, Doamne, robimea noastră, ca pâraiele spre miazăzi.
 6. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera.
 7. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor,
 8. Dar venind, vor veni cu bucurie ducându-și snopii lor.

PSALMUL 126
Cântare a treptelor

 1. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc.
 2. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește.
 3. În zadar este vouă a vă trezi în zori, a vă ridica după ce ați șezut, voi cei ce mâncați pâinea durerii, dacă nu va da iubiților Săi somn.
 4. Iată, moștenirea Domnului sunt fiii, răsplata rodului pântecelui.
 5. Ca niște săgeți în mâna celui puternic, așa sunt fiii celor tineri.
 6. Fericit cel care își va împlini dorirea sa prin ei; nu se vor rușina când vor grăi cu vrăjmașii lor în porți.

PSALMUL 127
Cântare a treptelor

 1. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui.
 2. Din roadele ostenelilor tale vei mânca; fericit ești și bine îți va fi.
 3. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale; fiii tăi ca niște vlăstare de măslin împrejurul mesei tale.
 4. Iată, așa se va binecuvânta omul care se teme de Domnul.
 5. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, și să vezi bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale.
 6. Să-i vezi pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israil.

PSALMUL 128
Cântare a treptelor

 1. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele – să zică dar Israil.
 2. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, dar nu m-au biruit.
 3. Pe spatele meu au lucrat păcătoșii, îndelungat-au fărădelegea lor.
 4. Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor.
 5. Să fie rușinați și întorși înapoi toți cei ce urăsc Sionul.
 6. Facă-se ca iarba de pe case, care s-a uscat mai înainte de a fi smulsă.
 7. De care nu și-a umplut mâna cel ce seceră, nici sânul cel ce adună mănunchii.
 8. Și trecătorii nu au zis: „Binecuvântarea Domnului peste voi!” și: „Vă binecuvântăm pe voi întru Numele Domnului!”.

Slavă…


PSALMUL 129
Cântare a treptelor

 1. Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne; Doamne, auzi glasul meu!
 2. Fie urechile Tale luând aminte spre glasul rugăciunii mele.
 3. De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea.
 4. Pentru Numele Tău Te-am așteptat, Doamne; așteptat-a sufletul meu cuvântul Tău; nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.
 5. Din straja dimineții până în noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israil spre Domnul.
 6. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israil de toate fărădelegile lui.

PSALMUL 130
Al lui David. Cântare a treptelor

 1. Doamne, nu s-a înălțat inima mea, nici s-au semețit ochii mei,
 2. Nici nu am umblat după lucruri mărețe, ori minunate, mai presus de mine.
 3. De nu m-aș fi smerit, ci aș fi înălțat sufletul meu, ca cel înțărcat de mama lui, așa ai fi răsplătit sufletului meu.
 4. Să nădăjduiască Israil în Domnul de acum și până în veac.

PSALMUL 131
Cântare a treptelor

 1. Adu-Ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui,
 2. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov:
 3. „Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe așternutul patului meu,
 4. Nu voi da somn ochilor mei, nici genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele,
 5. Până ce nu voi afla loc Domnului, locaș pentru Dumnezeul lui Iacov”.
 6. Iată, am auzit despre el în Efrata, aflatu-l-am în câmpiile pădurii.
 7. Intra-vom în locașurile Lui și ne vom închina la locul unde au stat picioarele Lui.
 8. Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu și chivotul sfințeniei Tale.
 9. Preoții Tăi se vor îmbrăca cu dreptate, și cuvioșii Tăi se vor veseli.
 10. Pentru David, robul Tău, să nu întorci fața de la unsul Tău.
 11. Juratu-S-a Domnul lui David întru adevăr și nu îl va lepăda: „Din rodul pântecelui tău voi pune pe tronul tău.
 12. De vor păzi fiii tăi legământul Meu și mărturiile Mele acestea, pe care îi voi învăța,
 13. Și fiii lor vor ședea până în veac pe tronul tău”.
 14. Că a ales Domnul Sionul, osebitu-l-a pe el ca locaș pentru Sine.
 15. „Aceasta este odihna Mea în veacul veacului; aici voi locui, că l-am ales pe el.
 16. Binecuvântând voi binecuvânta vânatul lui; pe săracii lui îi voi sătura de pâine.
 17. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cuvioșii lui cu bucurie se vor bucura .
 18. Acolo voi face să răsară cornul lui David; gătit-am făclie unsului Meu.
 19. Pe vrăjmașii lui voi îmbrăca cu rușine, iar peste dânsul va înflori sfințenia Mea”.

PSALMUL 132
Al lui David. Cântare a treptelor

 1. Iată acum, ce este mai bun și mai frumos, decât a locui frații împreună?
 2. Aceasta este ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veșmântului său.
 3. Aceasta este ca roua Ermonului, ce se coboară pe Munții Sionului.
 4. Că acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac.

PSALMUL 133
Cântare a treptelor

 1. Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru.
 2. Noaptea ridicați mâinile voastre la cele sfinte și binecuvântați pe Domnul.
 3. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul.

Slavă… Și acum…

DUPĂ A OPTSPREZECEA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul al 2-lea:

Mai înainte de a mă osândi, Doamne, Doamne al meu, dă-mi întoarcere și îndreptare de păcatele mele cele multe. Dă-mi umilință duhovnicească, ca să strig către Tine: Dumnezeul meu cel milostiv și iubitor de oameni, miluiește-mă!

Slavă…

Dobitoacelor celor fără de minte asemănându-mă eu, păcătosul, m-am făcut deopotrivă cu ele; dăruiește-mi întoarcere Hristoase, ca să iau de la Tine mare milă.

Și acum…

Nu-ți întoarce, Stăpână, fața ta de la mine, cel ce mă rog ție, ci ca o Maică milostivă a Înduratului Dumnezeu, dăruiește-mi ca, mai înainte de sfârșit, să mă pocăiesc, și să mă mântuiesc. Că tu, Stăpâna mea, ești mântuirea și nădejdea mea cea neînfruntată.

Apoi: Doamne miluiește (de 40 de ori)

și Rugăciunea aceasta:

Doamne, nu mă mustra cu mânia Ta și cu urgia Ta nu mă certa. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu celui viu, miluiește-mă pe mine păcătosul, săracul, leneșul, nepăsătorul, lipsitul, ticălosul, desfrânatul, spurcatul, nerecunoscătorul, nemilostivul, împietritul, bețivul, pătimașul, obraznicul, îndrăznețul, cel fără de răspuns și nevrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic de tot chinul și de gheena. Dar, deși mulțimea greșelilor mele au covârșit capul meu, la Tine cad, Mântuitorul meu, și Te rog: nu mă da mulțimii chinurilor, ci mă miluiește că sunt neputincios cu sufletul și cu trupul, cu socoteala și cu gândul meu, și mă mântuiește pe mine, nevrednicul robul Tău, cu judecățile care știi, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu, și ale tuturor Sfinților, care din veac au bineplăcut Ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Previous Post

Teodidactul – între sarkofor și teofor (cuvânt la îngropăciunea părintelui și arhiereului nostru Pimen)

Next Post

Duminica Vindecării orbului din naștere

Related Posts
Total
0
Share