Rânduială de rugăciune folosind cazurile Psalmilor Cuviosului Arsenie

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, și de păcatul meu mă curăţește. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, drept aceea ești îndreptăţit întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că, iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăţi; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale, și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sângiuri Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viţei.

A Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Sub milostivirea ta scăpând, Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, ci din primejdii ne slobozește pe noi, una Curată, una binecuvântată.

TROPARUL
Cuviosului Arsenie Capadocianul

Viaţă plăcută lui Dumnezeu petrecând și vas cinstit Mângâietorului făcându-te, purtătorule de Dumnezeu Arsenie, te-ai arătat și primitor al darului facerii de minuni, tuturor dându-le grabnic ajutor; Părinte Cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Citim cazul pentru care voim să ne rugăm și în continuare Psalmul corespunzător.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de trei ori).

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doxologia

Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și Ţie slavă înălţăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru slava Ta cea mare.

Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte.

Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.

Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi.

Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele bine Te voi cuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam.

Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie.

Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.

Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.

Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi.

Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.

Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.

Bine eşti cuvântat, Stăpâne, învaţă-mă îndreptările Tale.

Bine eşti cuvântat, Sfinte, învaţă-mă îndreptările Tale.

Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.

Ţie se cuvinte laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Diferitele cazuri în care se citesc psalmii

Psalmul 1: (Fericit bărbatul, care nu a umblat)
Atunci când plantează pomi sau viţă de vie, ca să rodească.

Psalmul 2: (Pentru ce s‑au tulburat neamurile?)
Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe cei care merg la congrese.

Psalmul 3: (Doamne, de ce s‑au înmulţit cei ce mă necăjesc?)
Pentru ca să se depărteze răutatea de la oameni; pentru ca să nu-i chinuiască și să-i mâhnească pe nedrept pe semenii lor.

Psalmul 4: (Când Te‑am chemat, m‑ai auzit)
Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii sensibili, care s-au îmbolnăvit de melancolie din pricina purtării oamenilor nemiloși.

Psalmul 5: (Graiurile mele ascultă‑le, Doamne)
Pentru ca Dumnezeu să vindece ochii răniţi, loviţi de omul rău.

Psalmul 6: (Doamne, nu întru mânia Ta să mă cerţi)
Pentru ca Dumnezeu să-l slobozească pe omul căruia i s-au făcut farmece.

Psalmul 7: (Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit)
Pentru cei care au pătimit de frica, de înfricoșările și de ameninţările oamenilor răi.

Psalmul 8: (Doamne Dumnezeul meu, cât de minunat este Numele Tău)
Pentru cei care au pătimit rău de la demoni sau de la oamenii vicleni.

Psalmul 9: (Mărturisi‑mă‑voi Ţie, Doamne… povesti‑voi toate)
Pentru ca să înceteze să te mai înfricoșeze demonii în somn sau cu închipuiri în timpul zilei.

Psalmul 10: (În Domnul am nădăjduit)
Pentru soţii cu inima împietrită care se ceartă și se despart. (Când îl chinuiește pe nedrept cel aspru sau cea aspră pe cel sensibil).

Psalmul 11: (Mântuiește‑mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios)
Pentru cei nebuni care au și răutate și fac rău oamenilor.

Psalmul 12: (Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit?)
Pentru cei care suferă de ficat.

Psalmul 13: (Zis‑a cel nebun întru inima sa: nu este Dumnezeu)
Pentru (izgonirea) demonului înfricoșător (De trei ori pe zi, trei zile).

Psalmul 14: (Doamne, cine va locui în locașul Tău?)
Pentru ca hoţii să-și schimbe gândul și să se întoarcă fără izbândă și pocăiţi.

Psalmul 15: (Păzește‑mă, Doamne, că întru Tine am nădăjduit)
Ca să se afle cheia când s-a pierdut.

Psalmul 16: (Auzi, Doamne, dreptatea mea)
Pentru mare clevetire (De trei ori pe zi, trei zile).

Psalmul 17: (Iubi‑Te‑voi, Doamne, vârtutea mea)
Atunci când se face cutremur sau calamitate, potop de ape și trăsnete.

Psalmul 18: (Cerurile spun slava lui Dumnezeu)
Pentru ca mamele să se slobozească la nașterile lor.

Psalmul 19: (Auză‑te Domnul în ziua necazului)
Pentru soţii care nu fac copii datorită unei infirmităţi, pentru ca să-i vindece Dumnezeu și să nu se despartă.

Psalmul 20: (Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul)
Pentru ca Dumnezeu să înmoaie inimile bogaţilor, pentru a face milostenie celor săraci.

Psalmul 21: (Dumnezeule, Dumnezeul meu, ia aminte)
Pentru ca Dumnezeu să împiedice incendiile, pentru ca să nu se facă rău.

Psalmul 22: (Domnul mă paște și nimic nu‑mi va lipsi)
Pentru ca Dumnezeu să îmblânzească copiii neastâmpăraţi și neascultători, care îi mâhnesc pe părinţii lor.

Psalmul 23: (Al Domnului este pământul și plinătatea lui)
Pentru ca să se deschidă ușa, atunci când se pierde cheia

Psalmul 24: (Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu)
Pentru oamenii pe care îi pizmuiește mult diavolul și le aduce mereu piedici în viaţa lor, ca să cârtească.

Psalmul 25: (Judecă‑mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat)
Atunci când cere cineva ceva bun de la Dumnezeu, pentru ca să i-l dea fără să-l vatăme.

Psalmul 26: (Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu)
Pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe săteni de oștirile vrăjmașe, ca să nu facă rău oamenilor și jafuri în
gospodăriile lor.

Psalmul 27: (Către Tine, Doamne, voi striga)
Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe cei bolnavi de neurastenie și pe toţi cei care suferă de nervi.

Psalmul 28: (Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu)
Pentru cei care suferă de rău de mare și se tem când este furtună mare.

Psalmul 29: (Înălţa‑Te‑voi, Doamne, că m‑ai ridicat)
Pentru cei care se primejduiesc departe, printre popoarele barbare și necredincioase, ca să-i păzească Dumnezeu pe ei, iar pe aceia să-i lumineze și să-i îmblânzească ca să-L cunoască pe Dumnezeu.

Psalmul 30: (În Tine, Doamne, am nădăjduit)
Pentru ca Dumnezeu să dea belșug semănăturilor și roadelor din pomi, atunci când vremea nu este prielnică.

Psalmul 31: (Fericiţi cărora s‑au iertat fărădelegile)
Pentru ca să afle călătorii drumul, atunci când se rătăcesc și se chinuiesc.

Psalmul 32: (Veseliţi‑vă, drepţilor, întru Domnul)
Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul în privinţa celor închiși pe nedrept, ca să fie eliberaţi.

Psalmul 33: (Binecuvânta‑voi pe Domnul în toată vremea)
Pentru cei care se află în agonia morţii, când sunt chinuiţi de demoni în ceasul morţii sau pentru oștirile
vrăjmașe, atunci când ameninţă să calce hotarele ca să facă rău.

Psalmul 34: (Judecă, Doamne, pe cei ce‑mi fac mie strâmbătate)
Pentru ca Dumnezeu să-i slobozească pe oamenii plini de bunătate de cursele oamenilor vicleni, care își bat joc de oamenii lui Dumnezeu.

Psalmul 35: (Zis‑a călcătorul de lege întru sinea sa)
Pentru a se șterge cu desăvârșire vrăjmășia de după certuri sau neînţelegeri.

Psalmul 36: (Nu râvni celor ce viclenesc)
Pentru oamenii răniţi profund de crimele făcătorilor de rele.

Psalmul 37: (Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine)
Când te dor maxilarele din pricina dinţilor stricaţi.

Psalmul 38: (Zis‑am: „Păzi‑voi căile mele”)
Pentru ca oamenii cei părăsiţi și nefericiţi să găsească de lucru, ca să nu se întristeze.

Psalmul 39: (Așteptând am așteptat pe Domnul)
Pentru ca să revină dragostea între șefi și funcţionari, atunci când se creează neînţelegeri.

Psalmul 40: (Fericit cel ce înţelege pe sărac și pe sărman)
Pentru ca mamele să se slobozească la naștere, când au naștere prematură.

Psalmul 41: (În ce chip dorește cerbul)
Pentru tineri când se îmbolnăvesc de dragoste, când este rănită o persoană și se întristează.

Psalmul 42: (Judecă‑mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea)
Pentru ca să fie sloboziţi cei robiţi din temniţele neamului vrăjmaș.

Psalmul 43: (Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit)
Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul soţilor care nu se înţeleg, ca să se împace.

Psalmul 44: (Răspuns‑a inima mea cuvânt bun)
Pentru oamenii care suferă de inimă sau de rinichi.

Psalmul 45: (Dumnezeu este scăparea noastră și puterea)
Pentru tinerii pe care vrăjmașul îi împiedică să facă familie (să se căsătorească).

Psalmul 46: (Toate neamurile bateţi din palme)
Pentru a se liniști slujitorul sau robul când fuge rănit sufletește de la stăpânul său și să afle de lucru.

Psalmul 47: (Mare este Domnul și lăudat foarte)
Atunci când se fac mari catastrofe și jafuri de către cete de piraţi barbari. (Să se citească continuu 40 de zile).

Psalmul 48: (Auziţi acestea toate neamurile)
Pentru cei face fac munci primejdioase.

Psalmul 49: (Dumnezeul dumnezeilor, Domnul, a grăit)
Pentru ca oamenii rătăciţi să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, ca să se mântuiască.

Psalmul 50: (Miluiește‑mă, Dumnezeule, după mare mila Ta)
Atunci când din pricina păcatelor noastre vine mânia pedagogică a lui Dumnezeu (epidemie de boală și de moarte la oameni sau la animale).

Psalmul 51: (Ce te fălești întru răutate, puternice?)
Pentru ca stăpânitorii împietriţi la inimă să se pocăiască și să se facă milostivi, ca să nu chinuiască poporul.

Psalmul 52: (Zis‑a cel nebun întru inima sa: Nu este Dumnezeu)
Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze mrejele ca să se umple de pește.

Psalmul 53: (Dumnezeule, întru Numele Tău mântuiește‑mă)
Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe cei bogaţi care au robi cumpăraţi, ca să-i slobozească.

Psalmul 54: (Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea)
Pentru ca să se restabilească numele cel bun al familiei care a fost clevetită.

Psalmul 55: (Miluiește‑mă, Dumnezeule, că m‑a călcat omul)
Pentru cei sensibili care au fost răniţi sufletește de semenii lor.

Psalmul 56: (Miluiește‑mă, Dumnezeule, miluiește‑mă)
Pentru oamenii care suferă de durere de cap din pricina multei mâhniri.

Psalmul 57: (Oare cu adevărat grăiţi dreptate)
Pentru ca să se îndrepte spre bine lucrurile celor care lucrează pentru bine, să împiedice Dumnezeu orice lucrare vicleană a demonilor sau a oamenilor pizmași.

Psalmul 58: (Scoate‑mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule)
Pentru muţi, ca Dumnezeu să le dea grai.

Psalmul 59: (Dumnezeule, lepădatu‑ne‑ai pe noi și ne‑ai surpat)
Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul, când este clevetită o mulţime de oameni.

Psalmul 60: (Auzi, Dumnezeule, cererea mea)
Pentru cei care se îngreuiază la lucru, fie din trândăvie, fie din frică.

Psalmul 61: (Au nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu?)
Pentru ca Dumnezeu să slobozească din încercări pe omul slab la suflet, care nu are răbdare și cârtește.

Psalmul 62: (Dumnezeule, Dumnezeul meu, către Tine mânec)
Pentru a rodi ogoarele și pomii, când este lipsă de apă.

Psalmul 63: (Auzi, Dumnezeule, glasul meu)
Când este mușcat omul de lup sau de câine turbat. (Sfântul le dădea să bea și din apă binecuvântată).

Psalmul 64: (Ţie se cuvinte cântare, Dumnezeule, în Sion)
Pentru ca negustorii să aibă binecuvântare, ca să nu pălăvrăgească și să nedreptăţească pe oamenii simpli.

Psalmul 65: (Strigaţi Domnului tot pământul)
Pentru ca cel viclean să nu aducă ghinioane în case și să mâhnească familiile.

Psalmul 66: (Dumnezeu să Se milostivească spre noi)
Pentru ca să se binecuvinteze păsările (crescătoriile de păsări).

Psalmul 67: (Să Se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui)
Să se slobozească maicile care se îngreuiază să lepede, atunci când pătimesc ceva rău.

Psalmul 68: (Mântuiește‑mă, Dumnezeule, că au intrat ape)
Atunci când se fac catastrofe și râurile se revarsă luând case și oameni.

Psalmul 69: (Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte!)
Pentru oamenii sensibili care se mâhnesc pentru cel mai mic lucru și se deznădăjduiesc, ca să-i întărească
Dumnezeu.

Psalmul 70: (În Tine, Doamne, am nădăjduit)
Pentru oamenii părăsiţi care devin împovăraţi din invidia diavolului și ajung la deznădejde, ca să afle ajutor și ocrotire de la Dumnezeu.

Psalmul 71: (Dumnezeule, judecata Ta dă‑o împăratului)
Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze noua recoltă, pe care ţăranii au adus-o în casele lor.

Psalmul 72: (Cât de bun este Dumnezeul lui Israil)
Pentru ca să se pocăiască oamenii făcători de rele.

Psalmul 73: (Pentru ce, Dumnezeule, ne‑ai lepădat)
Pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe ţăranii care lucrează pe ogoarele lor, atunci când vrăjmașii au înconjurat satul.

Psalmul 74: (Mărturisi‑ne‑vom Ţie, Dumnezeule)
Pentru ca să se îmblânzească stăpânul barbar, și să nu-i chinuiască pe semenii lui, pe lucrători.

Psalmul 75: (Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu)
Pentru mama care se teme la naștere, ca s-o întărească și s-o păzească Dumnezeu.

Psalmul 76: (Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu)
Atunci când nu există înţelegere între părinţi și copii, pentru a-i lumina Dumnezeu, ca să asculte copiii pe părinţi, iar părinţii să arate dragoste.

Psalmul 77: (Luaţi aminte, poporul meu, la legea Mea)
Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe cei care împrumută, ca să nu-i silească pe semenii lor pentru datoria lor și să fie milostivi.

Psalmul 78: (Dumnezeule, venit‑au neamurile în moștenirea Ta)
Pentru ca să păzească Dumnezeu satele de jafuri și catastrofe din partea armatelor vrăjmașe.

Psalmul 79: (Cel ce paști pe Israil, ia aminte)
Pentru ca să-l vindece Dumnezeu pe om, atunci când i se umflă faţa și-l doare tot capul.

Psalmul 80: (Bucuraţi‑vă de Dumnezeu, ajutorul nostru)
Pentru ca Dumnezeu să aibă grijă de cei săraci, care sunt lipsiţi și se mâhnesc din pricina lipsei și se amărăsc.

Psalmul 81: (Dumnezeu a stat în adunarea dumnezeilor)
Pentru ca oamenii să cumpere produsele ţăranilor, pentru ca aceștia să nu se întristeze și amărască.

Psalmul 82: (Dumnezeule, cine se va asemăna Ţie?)
Pentru ca Dumnezeu să-i împiedice pe oamenii răi care vor să facă ucideri.

Psalmul 83: (Cât de iubite sunt locașurile Tale)
Pentru ca Dumnezeu să păstreze bine toate bunurile casei, animalele și produsele producătorilor.

Psalmul 84: (Bine ai voit, Doamne, spre pământul Tău)
Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii care au fost răniţi de tâlhari și au pătimit și din pricina fricii.

Psalmul 85: (Pleacă, Doamne, urechea Ta)
Pentru ca Dumnezeu să izbăvească lumea atunci când vine holera și mor oameni.

Psalmul 86: (Temeliile Sionului în munţii cei sfinţi)
Pentru ca Dumnezeu să prelungească viaţa familiștilor care mai au obligaţii familiale.

Psalmul 87: (Doamne Dumnezeul mântuirii mele)
Pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe toţi oamenii fără ocrotire, care sunt chinuiţi de semenii lor nemilostivi.

Psalmul 88: (Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta)
Pentru ca Dumnezeu să-i întărească pe oamenii cei bolnăvicioși și neputincioși, pentru a putea lucra, fără să se obosească și să se mâhnească.

Psalmul 89: (Doamne, scăpare Te‑ai făcut nouă)
Pentru ca Dumnezeu să dea ploaie atunci când este secetă sau când seacă fântânile, să scoată apă.

Psalmul 90: (Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt)
Pentru ca să piară diavolul atunci când se arată omului și-l înfricoșează.

Psalmul 91: (Bine este a se mărturisi Domnului)
Pentru ca Dumnezeu să dea înţelepciune oamenilor ca să sporească duhovnicește.

Psalmul 92: (Domnul a împărăţit, întru podoabă S‑a îmbrăcat)
Pentru ca Dumnezeu să păzească corabia când se primejduiește de furtună puternică pe mare. (Arunca și
apă sfinţită în cele patru părţi ale corabiei).

Psalmul 93: (Dumnezeul izbândirilor, Domnul)
Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe oamenii cei fără rânduială, care pricinuiesc probleme neamului și
tulbură poporul, chinuindu-l cu neorânduieli și vrăjmășii.

Psalmul 94: (Veniţi să ne bucurăm în Domnul)
Pentru a nu se apropia vrăjile de cei căsătoriţi și a crea probleme și neînţelegeri.

Psalmul 95: (Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi)
Pentru ca Dumnezeu să dea auz celor surzi.

Psalmul 96: (Domnul a împărăţit, să se bucure pământul)
Pentru a se depărta vrăjile de la oameni.

Psalmul 97: (Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate)
Pentru ca Dumnezeu să dea mângâiere oamenilor întristaţi, ca să nu se mâhnească peste măsură.

Psalmul 98: (Domnul a împărăţit, să se mânie popoarele)
Pentru ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i umple de Har pe tinerii care vor să se afierosească Lui.

Psalmul 99: (Strigaţi lui Dumnezeu tot pământul)
Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze și să împlinească dorinţele dumnezeiești ale oamenilor.

Psalmul 100: (Milă și judecată voi cânta Ţie, Doamne)
Pentru ca Dumnezeu să dea harisme oamenilor făcători de bine, ca să-i ajute pe semenii lor.

Psalmul 101: (Doamne, auzi rugăciunea mea, și strigarea mea)
Pentru ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe oamenii cu funcţii înalte, ca să ajute lumea cu bunătate și
înţelegere.

Psalmul 102: (Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, și toate cele dinlăuntrul meu)
Pentru a veni ciclul (la femei) când întârzie.

Psalmul 103: (Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul; Doamne Dumnezeul meu)
Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze bunurile oamenilor, ca să nu fie lipsiţi și să se mâhnească, ci să slăvească pe Dumnezeu.

Psalmul 104: (Mărturisiţi‑vă Domnului și chemaţi)
Pentru ca oamenii să se pocăiască și să-și mărturisească păcatele lor.

Psalmul 105: (Mărturisiţi‑vă Domnului… Cine va grăi)
Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe oameni, ca să nu se abată din calea mântuirii.

Psalmul 106: (Mărturisiţi‑vă Domnului… Să zică)
Pentru ca Dumnezeu să ridice sterpiciunea femeilor.

Psalmul 107: (Gata este inima mea, Dumnezeule)
Pentru ca Dumnezeu să-i smerească pe vrăjmași, ca să-și schimbe intenţiile lor cele rele (De 7 ori pe zi, 7 zile).

Psalmul 108: (Dumnezeule, lauda mea să nu o taci)
Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe lunateci sau să-i miluiască pe martorii mincinoși, ca să se pocăiască.

Psalmul 109: (Zis‑a Domnul Domnului meu)
Pentru ca cei mai tineri să aibă respect faţă de cei mai mari.

Psalmul 110: (Mărturisi‑mă‑voi Ţie, Doamne… în sfatul)
Pentru ca să se pocăiască judecătorii cei nedrepţi și să judece cu dreptate poporul lui Dumnezu.

Psalmul 111: (Fericit bărbatul care se teme de Domnul)
Pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe soldaţi, atunci când merg la război.

Psalmul 112: (Lăudaţi, tineri, pe Domnul)
Pentru ca Dumnezeu să dea binecuvântări văduvei sărace, ca să-și plătească datoriile și să scape de închisoare (De 3 ori pe zi, 3 zile).

Psalmul 113: (Întru ieșirea lui Israil din Egipt)
Pentru ca Dumnezeu să vindece copii întârziaţi mintal și cu mongolism.

Psalmul 114: (Iubit‑am, că Domnul va auzi)
Pentru ca Dumnezeu să dea binecuvântări și mângâiere nefericiţilor copii săraci, ca să nu fie dispreţuiţi de copiii celor bogaţi și să se mâhnească.

Psalmul 115: (Crezut‑am, pentru aceea am grăit)
Pentru ca Dumnezeu să vindece înfricoșătoarea patimă a minciunii.

Psalmul 116: (Lăudaţi pe Domnul toate neamurile)
Pentru ca familiile să păstreze dragostea și armonia între ele și să-L slăvească pe Dumnezeu.

Psalmul 117: (Mărturisiţi‑vă Domnului… Zică, dar, casa)
Pentru ca Dumnezeu să-i smerească pe barbari când înconjoară satul și-l ameninţă, și să întoarcă intenţiile lor cele rele (De 3 ori pe zi, șapte zile).

Psalmul 118: (Fericiţi cei fără prihană în cale)
Pentru ca Dumnezeu să-i lovească pe barbari și să smerească mândria lor, atunci când junghie femeile și
copiii nevinovaţi. (De 3 ori pe zi, 7 zile).

Psalmul 119: (Către Domnul, când m‑am necăjit, am strigat)
Pentru ca Dumnezeu să dea răbdare și îngăduinţă oamenilor care sunt nevoiţi să fie împreună cu oameni
vicleni și nedrepţi.

Psalmul 120: (Ridicat‑am ochii mei la munţi)
Pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe robi de mâini vrăjmașe, ca să nu le facă rău până ce se vor slobozi.

Psalmul 121: (Veselitu‑m‑am de cei ce mi‑au zis mie)
Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii ce suferă de deochi.

Psalmul 122: (Către Tine am ridicat ochii mei)
Pentru ca Dumnezeu să dea lumină orbilor și să vindece ochii bolnavi.

Psalmul 123: (De n‑ar fi fost Domnul întru noi)
Pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe oameni de șerpi, ca să nu-i muște.

Psalmul 124: (Cei ce se nădăjduiesc spre Domnul ca Muntele Sionului)
Pentru ca Dumnezeu să păzească proprietăţile oamenilor drepţi de oameni răi.

Psalmul 125: (Când a întors Domnul robia Sionului)
Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii care suferă mereu de dureri de cap.

Psalmul 126: (De n‑ar zidi Domnul casa)
Pentru ca Dumnezeu să liniștească familia, atunci când se ceartă.

Psalmul 127: (Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul)
Pentru ca să nu se apropie răutatea vrăjmașului niciodată de case și să se menţină pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu în familie.

Psalmul 128: (De multe ori s‑au luptat cu mine din tinereţile mele)
Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii care suferă de migrenă, de dureri de cap și să-i miluiască pe oamenii cei împietriţi la inimă și lipsiţi de discernământ, care îi mâhnesc pe cei sensibili.

Psalmul 129: (Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne)
Pentru ca Dumnezeu să dea curaj și nădejde începătorilor, ca să nu se îngreuieze în munca lor.

Psalmul 130: (Doamne, nu s‑a înălţat inima mea)
Pentru ca Dumnezeu să dea oamenilor pocăinţă și mângâiere cu nădejde, ca să se mântuiască.

Psalmul 131: (Adu‑Ţi aminte, Doamne, de David)
Pentru ca să I se facă milă lui Dumnezeu de lume, atunci când din pricina păcatelor noastre se fac mereu
războaie.

Psalmul 132: (Iată acum, ce este bun sau ce este mai veselitor)
Pentru ca Dumnezeu să lumineze neamurile să se împrietenească și să se liniștească oamenii.

Psalmul 133: (Iată, acum binecuvântaţi pe Domnul)
Pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe oameni de orice primejdie.

Psalmul 134: (Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi slugi pe Domnul)
Pentru ca oamenii să se adune în vremea rugăciunii și să se unească mintea lor cu Dumnezeu.

Psalmul 135: (Mărturisiţi‑vă Domnului… Mărturisiţi‑vă Dumnezeului)
Pentru ca Dumnezeu să-i ocrotească pe refugiaţi, când își părăsesc casele lor și pleacă să se izbăvească de barbari.

Psalmul 136: (La râul Babilonului)
Pentru ca Dumnezeu să-l întărească pe omul care are un caracter nestatornic.

Psalmul 137: (Mărturisi‑mă‑voi Ţie, Doamne… și înaintea Îngerilor)
Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe mai-marii locului, ca oamenii să afle înţelegere pentru cererile lor.

Psalmul 138: (Doamne, cercatu‑m‑ai și m‑ai cunoscut)
Pentru ca diavolul să înceteze să-i mai ispitească pe oamenii sensibili cu gânduri hulitoare.

Psalmul 139: (Scoate‑mă, Doamne, de la omul viclean)
Pentru ca Dumnezeu să îmblânzească pe familistul certăreţ, care chinuiește toată familia.

Psalmul 140: (Doamne, strigat‑am către Tine, auzi‑mă)
Pentru ca Dumnezeu să îmblânzească pe conducătorul barbar al locului, care îi chinuiește pe semenii lui.

Psalmul 141: (Cu glasul meu către Domnul am strigat,…rugat)
Pentru ca Dumnezeu să-l îmblânzească pe răzvrătitul care face rău. Și kurd de ar fi, se face miel.

Psalmul 142: (Doamne, auzi rugăciunea mea)
Pentru ca Dumnezeu s-o păzească pe mamă în vremea sarcinii, ca să nu lepede.

Psalmul 143: (Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul meu)
Pentru ca Dumnezeu să liniștească pe poporul tulburat, ca să nu se facă război civil.

Psalmul 144: (Înălţa‑Te‑voi, Dumnezeul meu, Împăratul meu)
Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrările oamenilor, ca să fie bineplăcute lui Dumnezeu.

Psalmul 145: (Laudă, suflete al meu, pe Domnul)
Pentru ca Dumnezeu să oprească hemoragiile oamenilor.

Psalmul 146: (Lăudaţi pe Domnul, că bun este psalmul)
Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii care au fost loviţi și răniţi la maxilare de către oameni răi.

Psalmul 147: (Laudă, Ierusalime, pe Domnul)
Pentru ca Dumnezeu să îmblânzească animalele sălbatice din munte, ca să nu facă rău oamenilor și pagube în semănături.

Psalmul 148: (Lăudaţi pe Domnul din ceruri)
Pentru ca Dumnezeu să facă vreme prielnică, ca oamenii să aibă belșug de roade și să-L slăvească pe
Dumnezeu.

Sfârșitul cazurilor Sfântului Arsenie

Psalmul 149: (Cântaţi Domnului cântare nouă)
Ca recunoștinţă și mulţumire lui Dumnezeu pentru marile Lui faceri de bine și pentru multa Sa dragoste, care nu are hotare și ne rabdă (Stareţul Paisie).

Psalmul 150: (Lăudaţi pe Dumnezeu întru Sfinţii Săi)
Pentru ca Dumnezeu să dea bucurie și mângâiere fraţilor noștri întristaţi, care se află în străinătate, și fraţilor noștri adormiţi, care se află într-o străinătate mai îndepărtată. Amin. (Stareţul Paisie).

Extras din Despre rugăciune – Cuviosul Paisie Aghioritul, editura Evanghelismos.

Previous Post

Părintele meu, Părintele meu, Părintele meu

Next Post

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina

Related Posts
Total
81
Share