Unsprezece ipostaze teologice ale episcopului

Pornind de la numărul celor unsprezece Sfinte și Dumnezeiești Evanghelii ale Învierii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se citesc la slujba Utreniei din fiecare Duminică în Biserica noastră Ortodoxă și inspirându-ne din tot atâtea anghelofanii din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și a Noului Testament, încercăm să zugrăvim în cele ce urmează unsprezece ipostaze sau icoane teologice ale episcopului – „Înger al Bisericii” din eparhia sa (după Apocalipsă 2, 1. 8. 12 și 18; 3, 1. 7 și 14). 

1. Episcopul – Heruvim cu sabia de foc vâlvâitoare a Duhului, „care este cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6, 17), după paradigma Heruvimilor din cartea Facerii, rânduiți de Dumnezeu să păzească drumul către pomul vieții (Facere 3, 24). Cu această sabie de foc vâlvâitoare a limbilor de foc ale Duhului Sfânt de la Cincizecime sau Rusalii și de la hirotonia sa întru arhiereu, episcopul apără pomul vieții Ortodoxiei sau al dreptei credințe din eparhia sa, prin cuvânt viu și scris, împotriva oricăror erezii sau învățături greșite, ivite de la cel rău. Heruvimi cu sabie de foc vâlvâitoare în istoria Bisericii au fost Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei împotriva arianismului în sec. al IV-lea, Sfântul Chiril al Alexandriei împotriva nestorianismului, în sec. al V-lea, și în mod aparte Sfântul Grigorie Palama împotriva ereziei lui Varlaam, Achindin și Gregoras în sec. al XIV-lea, apărând învăță­tura ortodoxă despre energiile divine necreate.

2. Episcopul – Înger cu toiag în mână, precum Îngerul Domnului de la Ofra, din vârful căruia a ieșit foc din piatră, mistuind jertfa bineprimită a lui Ghedeon (Judecători 6, 21). Din vârful toiagului arhieresc al episcopului – Înger iese „foc din piatră”, aprinzând prin hirotonia preoților jertfa liturgică adusă de către aceștia în catedrală, mănăstiri și Biserici, din parohii și filii.

3. Episcopul – Înger cu ulciorul cu apă, asemenea Îngerului Domnului de la Beer-Șeba, care l-a adăpat pe Sfântul proroc Ilie Tesviteanul, obosit și adormit sub ienupărul din pustie (III Regi 19, 5-7). La fel, episcopul – Înger al Bisericii trezește și adapă prin cuvântul lui teologic, rostit sau scris, prin predici, cuvântări și pastorale, pe toți cei obosiți sau adormiți sub ienupărul din pustia eparhiei sale, ca să poată ajunge, după patruzeci de zile, la muntele lui Dumnezeu, Horeb, acoperindu-și fața cu mantia, precum marele proroc.

4. Episcopul – Serafim în zbor, cu cărbunele aprins în mână, luat cu cleștele de pe Altar, asemenea celui din vedenia Sfântului proroc Isaia (Isaia 6, 6-7). Așa va fi fost în mod deosebit Sfântul Grigorie Teologul în sec. al IV-lea, prin cărbunele aprins al teologhisirii ortodoxe despre Preasfânta și Dumnezeiasca Treime, luat cu cleștele cugetării teologice de pe Altarul cel ceresc al Dumnezeirii, precum și toți ceilalți mari teologi ortodocși, ierarhi și liturgiști: Sfântul Vasilie cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie Dialogul, ale căror Sfinte Liturghii ortodoxe din Biserică le poartă numele.

5. Episcopul – Înger care aduce și pogoară roua Harului Duhului Sfânt din cer, stingând puterea focului din cuptorul fiecărui fiu duhovnicesc al eparhiei sale, cleric, monah sau mirean, precum Îngerul Domnului trimis în cuptorul celor trei tineri din Babilon (Daniel 3, 23-26; Cântarea celor trei tineri 1, 25-26), pricinuind astfel tuturor doxologia treimică și cosmică a lui Anania, Misail și Azaria. Astfel vor fi fost Sfinții Ierarhi – Îngeri ai Bisericilor lor în vremea persecuțiilor și prigonirilor: Sfântul Ignatie Teoforul al Antiohiei, Sfântul Policarp al Smirnei, Sfântul Ciprian al Cartaginei și mulți alții.

6. Episcopul – Înger care se ridică de la răsăritul soarelui peste eparhia sa, având pecetea Dumnezeului Celui Viu (Apocalipsă 7, 2), pecetluind cu semnul crucii sau cu litera „tau”, precum „omul îmbrăcat în haină de in” (Iezechiel 9, 4), pe toți cei care plâng și se roagă în Ierusalimul Bisericii lui Hristos, dorind Ierusalimul cel de sus (Galateni 4, 25; Apocalipsă 21, 10).

7. Episcopul – Înger vestitor cu trâmbița din Apocalipsă (Apocalipsă 8, 2), a voii și cuvântului lui Dumnezeu „cu putere multă”, precum Sfântul Ioan Gură de Aur ca trâmbiță a lui Hristos, în Antiohia și în Constantinopol, prin predici, comentarii și tâlcuiri la cărțile Sfintei și Dumnezeieștii Scripturi și mai ales la Epistolele Sfântului Apostol Pavel.

8. Episcopul – Înger cu că­del­nița de aur (Apocalipsă 8, 3), ca liturghisitor și rugător isihast, precum Sfântul Isaac Sirul din sec. al VII-lea, pentru o scurtă perioadă de timp Episcop de Ninive și pentru totdeauna ca autor duhovnicesc, prin fumul de tămâie înmiresmată din cădelnița de aur a Filocaliei sale.

9. Episcopul – Înger cu cartea mică deschisă în mână, „dulce ca mierea”, dată spre mâncare duhovnicească Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan (Apocalipsă 10, 1-2), iar de către ierarh, tuturor celor din eparhia sa.

10. Episcopul – Înger „care zboa­ră prin mijlocul cerului” cu Evanghelia veșnică, pe care trebuie s-o binevestească, „cu timp și fără de timp” (II Timotei 4, 2), tuturor celor care locuiesc pe pământul eparhiei sale (Apocalipsă 14, 6-7), în vremea apostoliei lui.

11. Episcopul – Înger cu trestia de aur din Templul eclesial al Domnului (Apocalipsă 21, 15), ca să măsoare cetatea Bisericii din vremea arhieriei și păstoririi sale și porțile ei deschise spre cer și zidul ei, cu cele douăsprezece pietre de temelie, dogmatice, morale, liturgice și pastorale, având numele „celor doisprezece Apostoli ai Mielului” (Apocalipsă 21, 14-15).

Astfel au fost, credem noi, toți „Sfinții Mari Dascăli ai lumii și Ierarhi” din Calendar și Sinaxar și fiecare în parte. Toate aceste unsprezece ipostaze teologice ale urmașilor Sfinților și Dum­ne­zeieș­tilor Apostoli se pot regăsi, prin darul lui Hristos, Arhiereul cel veșnic, în una și aceeași Icoană bizantină a episcopului ortodox de astăzi și dintotdeauna, ca urmaș direct peste veacuri al Sfinților și Dumnezeieștilor Apos­toli ai lui Hristos. Cea de-a douăsprezecea ipostază și-o zu­gră­vește și o adaugă fiecare pe iconostasul vremurilor noastre!

Arhiereu Daniil Stoenescu 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Pr. Varnava Iankos – Viața noastră este una în Duhul Sfânt

Next Post

De ce S-a arătat Duhul Sfânt în chip de foc?

Related Posts
Total
0
Share