Acatistul Cuvioasei Teofana Basarab

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Condacul 1

Pe Cuvioasa Teofana să o lăudăm, pe odrăslirea cea din neamul Basarabilor, că aceasta, lepădând slava cea deşartă şi răbdând multe necazuri și întristări, nevoinţe pustniceşti a luat asupra sa; acesteia să-i cân­tăm: Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!
 

Icosul 1

Îngerii şi oamenii cinstesc astăzi cu bucurie pe Cuvioasa Teofana, pe care a rodit-o nea­mul românesc și care a luminat ţinuturile Bulgariei cu viaţa ei sfântă, cu nevoințele și cu îndelunga-răbdare a multor neca­zuri, prin care a dobândit Harul Duhului Sfânt, iar noi o lăudăm după vrednicie, zicând:
Bucură-te, fiică a Tării Românești;
Bucură-te, binecuvântare pen­tru poporul bulgar;
Bucură-te, ocrotitoarea româ­nilor de pretutindeni;
Bucură-te, apărătoare a Orto­doxiei;
Bucură-te, pildă a soţiilor şi mamelor creştine;
Bucură-te, ctitoră de sfinte lăcaşuri și mănăstiri;
Bucură-te, ostenitoare la răs­pândirea scrierilor sfinte;
Bucură-te, sprijinitoare dar­nică a tuturor celor săraci;
Bucură-te, rugătoare isihastă plină de har;
Bucură-te, ceea ce ai suferit fără cârtire întristări și umilinţe;
Bucură-te, monahie stărui­toare în postiri şi privegheri;
Bucură-te, rugătoare în ceruri pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 2

Rod binecuvântat al celui din­tâi domn al Tării Româneşti ai fost, fericită, şi ai adus bucu­rie părinţilor tăi, iar ţara întrea­gă, văzându-te pe tine, întâiul vlăstar domnesc, a dat slavă lui Hristos, Dătătorul de viaţă, cân­tând: Aliluia!

Icosul 2

Dar al lui Dumnezeu ai fost socotită de părinţii tăi şi, de aceea, la botez ai primit numele de Teodora, pe care l-ai împodobit cu Harul Duhului Sfânt, revărsat din belşug asupra ta prin Tainele Bisericii, pentru care îţi grăim:
Bucură-te, rod ales din rădă­cină de neam domnesc;
Bucură-te, primitoare a celei de a doua naşteri, prin botez;
Bucură-te, cea pecetluită cu darul Duhului Sfânt;
Bucură-te, cea hrănită cu Pâi­nea vieţii la Sfânta Liturghie;
Bucură-te, cea crescută în iu­bire de Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce din pruncie ai cunoscut Sfintele Scripturi;
Bucură-te, pruncă deprinsă cu smerita rugăciune;
Bucură-te, milostivă iubitoare de semeni;
Bucură-te, ceea ce ai îndrăgit slujbele sfinţitoare ale Bisericii;
Bucură-te, căutătoare a desă­vârşirii;
Bucură-te, păstrătoare a curăţiei;
Bucură-te, fiică, prin credinţă, a împăratului Hristos;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 3

Ascultătoare ai fost părinţilor tăi, după porunca lui Dumnezeu, ştiind că rugăciunile părinţilor întăresc temeliile caselor copiilor. De aceea, supunându-te cu bunăvoinţă sfatului tatălui tău, ai primit a fi soţie despotu­lui bulgar Ivan Alexandru şi ai cântat Mântuitorului Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Cu evlavie ai primit Taina Cu­nuniei şi ai făgăduit să fii credin­cioasă soţului tău până la sfârşit, aducând bucurie poporului ro­mân şi celui bulgar, înfrăţite prin aceeaşi sfântă credinţă dreptmăritoare, pentru care aducem ţie aceste cântări:
Bucură-te, pururea rugătoare pentru soţ şi copii;
Bucură-te, mijlocitoare pentru neamul tău;
Bucură-te, ceea ce aduci bună înţelegere între popoare;
Bucură-te, ceea ce ai binecu­vântat Dunărea cu trecerea ta;
Bucură-te, ceea ce eşti luminătoare tainică a Balcanilor;
Bucură-te, soţie devotată soțului credincios;
Bucură-te, ceea ce ai preschim­bat casa în lăcaş al rugăciunii;
Bucură-te, cea hrănită zilnic din cuvintele Scripturii;
Bucură-te, cunoscătoare și următoare a Vieţilor Sfinţilor;
Bucură-te, ocrotitoare a soţiilor doritoare de prunci;
Bucură-te, călăuzitoare a fami­liilor creştine;
Bucură-te, înţeleaptă chivernisitoare a casei tale;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 4

Cu binecuvântarea lui Dum­nezeu, ai adus pe lume o fiică şi trei fii, cărora le-ai sădit în suflet dragostea de Hristos, rugăciu­nea, smerenia şi înţelepciunea, pregătindu-i astfel să devină dregători credincioşi şi drepţi, ca, în cuget curat, să cânte totdeauna Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 4

Pe Pururea Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, ai avut-o ca pildă, dar şi ca mijlo­citoare caldă în greutăţile vieţii. Binecuvântată de harul ei, ai fost soţie credincioasă si mamă iubitoare pentru fiii tăi, pentru care strigăm ţie:
Bucură-te, viță bineroditoare în trup şi în duh;
Bucură-te, mamă călăuzită de Maica Domnului;
Bucură-te, hrănitoare grijulie a fiilor tăi spre creştere trupească;
Bucură-te, ceea ce și sufleteşte i-ai crescut prin bune obiceiuri;
Bucură-te, ceea ce le-ai insu­flat dragostea de Hristos;
Bucură-te, ceea ce le-ai sădit în suflet milă față de semeni;
Bucură-te, ceea ce ai împletit credinţa cu iubirea de neam;
Bucură-te, ceea ce ti-ai crescut copiii în Sfânta Ortodoxie;
Bucură-te, rugătoare pentru părinţi şi copii;
Bucură-te, pildă a mamelor creştine;
Bucură-te, călăuzitoare a prun­cilor nevinovaţi;
Bucură-te, ocrotitoare a tine­rilor care au trebuinţă de îndrumare;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 5

Când soţul tău a devenit țar a toată Bulgaria, ai primit şi tu, fericită, vrednicia împărătească, dar, în cugetul tău, ai înţeles că această cinstire este vremelnică și aducătoare de multe întristări, iar pe tine însăţi te numeai, cu smerenie, roabă a lui Hristos, Împăratul tuturor, Căruia Îi cân­tai: Aliluia!

Icosul 5

Domnind ca o împărăteasă în cetatea Târnovo, ai nesocotit odihna şi înlesnirile palatului, lucrând spre zidirea duhovni­cească a poporului şi a condu­cătorilor săi. De aceea, ai stăruit pururea în rugăciune, în nevoinţă şi în lucrarea faptelor de milos­tenie, pentru care primeai laude ca acestea:
Bucură-te, următoare a împă­rătesei cereşti;
Bucură-te, izvor de milos­tivire;
Bucură-te, sprijinitoare a vă­duvelor;
Bucură-te, hrănitoare a celor flămânzi;
Bucură-te, îngrijitoare a orfa­nilor;
Bucură-te, vindecătoare a bol­navilor;
Bucură-te, povăţuitoare a tine­rilor;
Bucură-te, toiag de sprijin al vârstnicilor;
Bucură-te, ajutătoare a celor neputincioşi;
Bucură-te, liniştitoare a celor tulburaţi;
Bucură-te, mângâietoare a celor întristaţi;
Bucură-te, ocrotitoare a celor singuri;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 6

Multă întărire spre lucrarea virtuţilor ai primit, înţeleaptă, când te rugai înaintea cinstite­lor Moaşte ale Sfintelor Filoteia, Parascheva și Teofana, care se aflau atunci la Târnovo. De aceea şi acum, împreună cu acestea, cânţi în ceruri, cu Îngerii: Aliluia!

Icosul 6

Întristări cumplite au venit asupra ta, Sfântă, când ai în­mormântat pe doi dintre fiii tăi, răpuşi în războaie. Tu, însă, nu te-ai clintit, pentru că erai înte­meiată duhovniceşte pe piatra credinţei în Hristos, Cel ce pen­tru noi a pătimit, a murit şi a în­viat. De aceea, şi noi te lăudăm, grăind:
Bucură-te, ceea ce pe pământ ai avut multe întristări;
Bucură-te, ceea ce nu te-ai lă­sat doborâtă de necazuri;
Bucură-te, rugătoare pentru fiii tăi răposaţi;
Bucură-te, pildă de credinţă nezdruncinată;
Bucură-te, mărturisitoare a nemuririi sufletelor;
Bucură-te, ceea ce aştepţi învie­rea morţilor și viața veacului viitor;
Bucură-te, ceea ce te-ai ase­mănat Maicii îndurerate a lui Hristos;
Bucură-te, născătoare de fii pentru Împărăţia Cerurilor;
Bucură-te, mamă de eroi, care au apărat creştinătatea;
Bucură-te, că, întărind Orto­doxia, aceasta a putut îndura ju­gul păgân aproape cinci veacuri;
Bucură-te, pătimitoare fără de sânge pentru apărarea cre­dinţei;
Bucură-te, ceea ce, prin la­crimi, ţi-ai făcut sufletul roditor;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 7

Mângâiere în necazuri şi râv­nă în lucrarea duhovnicească ai aflat prin citirea scrierilor Sfinţilor Părinţi. De aceea, ai înfiinţat mai întâi la Loveci, apoi la Târnovo, lăcaşuri în care gră­măticii tălmăceau din limba greacă şi scriau în slavonă cuvin­tele ziditoare de suflet ale ma­rilor dascăli şi Ierarhi, precum şi vieţile Sfinţilor, pe care citindu-le, slăveai pe Dumnezeu şi-I cântai: Aliluia!

Icosul 7

Alături de tarul Ivan Alexandru, ai sprijinit zidirea de Biserici si mănăstiri, cetăți ale sfinţeniei si ale învăţăturii mântuitoare, prin care poporul se întărea în dreapta credinţă, se îndepărta de rătăciri şi de păcate, urma viaţa evanghelică şi lucrarea faptelor bune, strigând ţie acestea:
Bucură-te, maică duhovni­cească;
Bucură-te, iubitoare a fru­museţii casei lui Dumnezeu;
Bucură-te, împodobitoare a Bisericilor cu alese odoare;
Bucură-te, sprijinitoare a obşti­lor monahale;
Bucură-te, închinătoare a Mă­năstirii Bacikovo;
Bucură-te, ctitoră a Bisericii în stâncă de la Ivanovo;
Bucură-te, ceea ce ai pus piatra de temelie Mănăstirii Kelifarevo;
Bucură-te, miluitoare a Bise­ricii Sfântul Nicolae din Nesebar;
Bucură-te, ceea ce ai adus da­ruri în lăcaşul Maicii Domnului Eleusa;
Bucură-te, ceea ce ai înfru­museţat lăcaşul din Dragalevski;
Bucură-te, iubitoare a sfintelor slujbe ale Bisericii;
Bucură-te, ceea ce, prin rugă­ciune, pe tine însăţi Biserică te-ai făcut;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 8

Deşi erai înconjurată de tu­multul de la Curtea țarului, nu ai trecut cu vederea viața duhovnicească, ci ai cugetat să săvârşeşti neîncetate rugăciuni pentru su­fletul tău, pentru ţară şi pentru întreaga lume. Astfel, râvna şi evlavia ta către Dumnezeu şi către Sfinţi au ajuns cunoscute tuturor, pentru care poporul te numea împărăteasă binecredincioasă și evlavioasă, iar lui Dumnezeu Îi cânta: Aliluia!

Icosul 8

Îndeletnicire folositoare de suflet ţi-a devenit rugăciunea neîncetată, prin chemarea dulce­lui nume al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin care alungai ispitele vrăjmaşului, ţineai paza gândurilor şi te umpleai de lumi­na harului curățitor, luminător si sfinţitor. Drept aceea, te cinstim, grăind:
Bucură-te, împărăteasă iubi­toare de isihie;
Bucură-te, ceea ce stăpâneşti asupra pornirilor firii căzute;
Bucură-te, rugătoare smerită;
Bucură-te, trâmbiţă vestitoare de cuvinte sfinte;
Bucură-te, minte care cuprinzi cuvintele rugăciunii;
Bucură-te, inimă care te faci lăcaş al minţii rugătoare;
Bucură-te, aducătoare de jertfe cuvântătoare;
Bucură-te, ceea ce ți-ai curățit sufletul de patimi;
Bucură-te, primitoare a încre­dinţărilor cereşti;
Bucură-te, vas al harului dumnezeieşte lucrător;
Bucură-te, ceea ce ai învățat și pe alţii rugăciunea minţii;
Bucură-te, făclie a isihasmului născător de Sfinţi;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 9

Vrăjmaşul neamului omenesc, voind să risipească sporirea ta duhovnicească, prin care strălu­ceai în cetatea Târnovo ca o lumi­nă pusă în sfeşnic, a ridicat asu­pra ta grea încercare, prin soţul tău, care, aprins de patimi, te-a părăsit şi te-a alungat din pala­tul împărătesc. Iar tu, Sfântă, cu­noscând din viaţa Dreptului Iov rostul necazurilor, I-ai adus lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Prin credinţa ta neclintită în purtarea de grijă a milostivu­lui Dumnezeu, ai preschimbat necazul în prilej de sporire du­hovnicească şi, fiind lepădată de împăratul pământesc, ai alergat să-I slujeşti cu dăruire Împăratu­lui ceresc şi, primind chipul că­lugăresc, auzi de la noi acestea:
Bucură-te, ceea ce pururea L-ai avut pe Domnul Iisus Mire al sufletului;
Bucură-te, ceea ce, prin tun­derea în călugărie, ai arătat, în chip văzut, dăruirea ta faţă de Hristos;
Bucură-te, primitoare a nume­lui Sfintei împărătese Teofana din Bizanţ;
Bucură-te, următoare a nevoințelor și binefacerilor ei;
Bucură-te, ceea ce ai avut sme­rită cugetare;
Bucură-te, ceea ce te-ai supus ascultării în mănăstire;
Bucură-te, biruitoare a cârtirii;
Bucură-te, alungătoare a nemulţumirii;
Bucură-te, cea luminată de bucuria sfântă;
Bucură-te, sprijinitoare a mo­nahiilor împreună-nevoitoare;
Bucură-te, cea stăruitoare în metanii şi postiri;
Bucură-te, iubitoare a prive­gherilor de toată noaptea;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 10

Binecuvântare si îndrumare ai cerut Sfântului Grigorie Sinaitul, dar si altor Părinţi îmbunătăţiţi, ucenici ai săi, ştiind că „cei lipsiţi de povăţuire cad ca frunzele, iar mântuirea este în sfat mult”. Pen­tru aceasta, bine sporind spre noi suișuri duhovniceşti, cântai Mântuitorului Hristos din ini­mă: Aliluia!

Icosul 10

De la Părinţii duhovniceşti ai vremii tale ai deprins şi tu, Cuvi­oasă Teofana, ascultarea, dobân­direa liniştii şi rugăciunea minţii, prin care ai ajuns la mari măsuri duhovniceşti și ai fost tu însăţi călăuză duhovnicească şi pildă altor nevoitori. Pentru aceasta, minunându-ne, strigăm ţie:
Bucură-te, următoare a Sfân­tului Grigorie Sinaitul;
Bucură-te, fiică sufletească a Cuviosului Teodosie de la Târnovo;
Bucură-te, îndemn la desăvâr­şire pentru Cuviosul Romii;
Bucură-te, pildă de sfinţenie pentru viitorul Patriarh Eftimie;
Bucură-te, Icoană a răbdării smerite pentru creştinele din lume;
Bucură-te, al monahiilor chip de nevointă stăruitoare;
Bucură-te, apărătoare a drep­tei credinţe mântuitoare;
Bucură-te, ceea ce pe Domnul Iisus Hristos L-ai vestit a fi Mesia;
Bucură-te, ceea ce te-ai împo­trivit ereziilor vremii;
Bucură-te, luptătoare împotri­va rătăciţilor adamiţi şi bogomili;
Bucură-te, primitoare a Haru­lui dumnezeiesc necreat;
Bucură-te, că, în chip potrivit, porţi numele arătării lui Dum­nezeu;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 11

Ajungând fiul tău, Ioan Stratimir, țar al Vidinului, i-ai urmat și ai fost bună sfătuitoare pentru el şi pentru soţia lui, Ana, româncă și ea din neamul Basarabilor. Acolo, ai sporit viaţa duhovnicească a cetăţii, iar po­porul, bucurându-se, mulţumea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Ai îndemnat pe cucernica ta noră, Ana, să rânduiască tălmă­cirea şi copierea de scrieri folo­sitoare de suflet, precum vestitul Sbornic de la Vidin, cuprinzând vieţi de sfinte femei, ca să vă fie pildă de purtare plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta, te lăudăm cu evlavie:
Bucură-te, cea asemenea Dreptei Ana, mama lui Samuel, în rugăciunea minţii;
Bucură-te, următoare a Drep­tei Elisabeta în darul prorocesc;
Bucură-te, asemănătoare în înţelepciune Muceniţei Ecaterina;
Bucură-te, mărturisitoare a Treimii ca fecioara Varvara;
Bucură-te, cea milostivă ca Sfânta Filofteia;
Bucură-te, cea împodobită în virtuți ca Sfânta Parascheva;
Bucură-te, ceea ce urmai nevoințele Sfintei Teofana din Bizanţ;
Bucură-te, vestitoare a cre­dinţei, ca diaconiţa Tatiana;
Bucură-te, împreună-rugătoare cu Marea Mucenită Chiriachi;
Bucură-te, cea de aceeaşi cinstire cu Sfânta Teodora de la Sihla;
Bucură-te, pildă pentru Doam­na Milița, soţia Sfântului Voievod Neagoe Basarab;
Bucură-te, cea deopotrivă cu Doamna Maria Brâncoveanu în răbdarea necazurilor;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 12

Loc de pustnicie ai aflat schi­tul de la Albotina, săpat în stâncă nu departe de Vidin. Acolo ţi-ai închinat lui Dumnezeu ultimii ani ai vieţii în post, rugăciune şi priveghere. Acolo poporul cre­dincios se aduna la zile de săr­bătoare şi-ţi asculta povăţuirea de maică și duioasa ta cântare: Aliluia!

Icosul 12

Ajungând la înaltă sporire duhovnicească, Domnul Hristos a binevoit să te primească în lăcaşurile cereşti, neîngăduind să priveşti cu ochii pământeşti căderea Vidinului sub stăpânire păgână. Atunci, dându-ţi duhul în mâna lui Dumnezeu, ai fost prohodită cu mare cinste, fiind plânsă de tot poporul, care striga ție unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce ai vestit prin fapte dreapta credinţă;
Bucură-te, propovăduitoare a dragostei lui Dumnezeu;
Bucură-te, oglindă a milosti­virii cereşti;
Bucură-te, binefăcătoare du­hovnicească a poporului ortodox;
Bucură-te, maică sufletească a tuturor, fără deosebire de neam;
Bucură-te, povăţuitoare a binecredincioșilor români din Timoc;
Bucură-te, ocrotitoare a moștenirii lor până astăzi;
Bucură-te, ceea ce ai strălucit prin iubire jertfelnică;
Bucură-te, luminătoarea min­ţii poporului credincios;
Bucură-te, ceea ce te rogi ca Ortodoxia să strălucească în toată lumea;
Bucură-te, vindecătoare de boli a trupurilor noastre;
Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 13

O, Cuvioasă Maică Teofana, ceea ce bunul neam domnesc al strămoşilor tăi l-ai împodobit cu lumina sfinţeniei, roagă-te stă­ruitor pentru noi, cei ce te cin­stim cu evlavie, ca, fiind întăriţi în credinţă, nădejde şi dragos­te, să biruim ispitele vrăjma­şilor nevăzuţi și să-I cântăm în veşnicie Preasfintei Treimi: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori).

Icosul 1

Îngerii şi oamenii cinstesc astăzi cu bucurie pe Cuvioasa Teofana, pe care a rodit-o nea­mul românesc și care a luminat ţinuturile Bulgariei cu viaţa ei sfântă, cu nevoințele și cu îndelunga-răbdare a multor neca­zuri, prin care a dobândit Harul Duhului Sfânt, iar noi o lăudăm după vrednicie, zicând:
Bucură-te, fiică a Tării Românești;
Bucură-te, binecuvântare pen­tru poporul bulgar;
Bucură-te, ocrotitoarea româ­nilor de pretutindeni;
Bucură-te, apărătoare a Orto­doxiei;
Bucură-te, pildă a soţiilor şi mamelor creştine;
Bucură-te, ctitoră de sfinte lăcaşuri și mănăstiri;
Bucură-te, ostenitoare la răs­pândirea scrierilor sfinte;
Bucură-te, sprijinitoare dar­nică a tuturor celor săraci;
Bucură-te, rugătoare isihastă plină de har;
Bucură-te, ceea ce ai suferit fără cârtire întristări și umilinţe;
Bucură-te, monahie stărui­toare în postiri şi privegheri;
Bucură-te, rugătoare în ceruri pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Condacul 1

Pe Cuvioasa Teofana să o lăudăm, pe odrăslirea cea din neamul Basarabilor, că aceasta, lepădând slava cea deşartă şi răbdând multe necazuri și întristări, nevoinţe pustniceşti a luat asupra sa; acesteia să-i cân­tăm: Bucură-te, Cuvioasă Maică Teofana, mult nevoitoare!

Previous Post

Toate femeile trebuie să aibă capul acoperit în Biserică?

Next Post

Scriptura este aceeași, și pentru monahi, și pentru mireni

Related Posts
Total
0
Share