Acatistul Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan

Rugăciunile începătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Troparele de umilință

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumne­zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și într-Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (cu trei închinăciuni).

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu se va îndrepta înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă… Și acum…

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori)

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Troparul, glasul al 4:

Încununatu-s-a creștetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre Mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.

Condacul 1

Apostole al lui Hristos, cel mai întâi între diaconi, întărire Mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai sfințit cu chinurile și minunile tale; sufletele credincioșilor le-ai luminat, pe cei ce te cinstesc cu credință mântuiește-i din toate nevoile, ca să cântăm ție: Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Icosul 1

Îngerii, văzând pătimirea ta, s-au mirat de răbdarea ta și cu dragoste au lăudat nevoințele tale, zicând:
Bucură-te, Înger întrupat;
Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai iubit cu adevărat;
Bucură-te, că pătimirilor Lui ai urmat;
Bucură-te, îndreptătorule la fapte bune;
Bucură-te, că pentru lege ți-ai pus sufletul;
Bucură-te, că prin pătimire ai îndemnat pe toți a urma ție;
Bucură-te, ușa Mucenicilor;
Bucură-te, întărirea credincioșilor;
Bucură-te, lauda nevoitorilor;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 2

Nesuferind iudeii râvna ta cea dumnezeiască, cu care grăiai împotriva lor și-i mustrai cu îndrăzneală, s-au pornit asupra ta să te ucidă, pentru că ei nu știau să cânte: Aliluia!

Icosul 2

Înverșunata răutate a iudeilor și focul nebuniei lor le-au vărsat asupra ta; și s-au pornit cu pietre a te ucide pe tine, ca pe un miel nevinovat; iar noi, cinstind râvna ta, zicem:
Bucură-te, suflet de diamant;
Bucură-te, trup neîntinat;
Bucură-te, voință înfocată către Hristos;
Bucură-te, că El te-a încununat frumos;
Bucură-te, că raza Dumnezeirii ai văzut;
Bucură-te, că pe Fiul lui Dumnezeu iudeilor L-ai vestit;
Bucură-te, că ei din pricina aceasta au înnebunit;
Bucură-te, că fața lor s-a îngălbenit;
Bucură-te, că sufletul lor s-a amărât;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 3

Sfinții Apostoli, vorbind cu îndrăzneală la adunarea lor creștinilor, au zis: „Nu se cuvine a sluji meselor, ci lui Dumnezeu”; atunci ai fost ales a fi ocrotitor sărmanilor, spre a-i învăța să cânte: Aliluia!

Icosul 3

Fiind ales arhidiacon, ai făcut multe minuni cu darul cel dat ție de la Dumnezeu, spre întărirea celor ce te vedeau; de aceea vrednic ești de acestea:
Bucură-te, arhidiacone;
Bucură-te, apostole minunate;
Bucură-te, că pe bolnavi i-ai vindecat;
Bucură-te, că pe credincioși i-ai întărit;
Bucură-te, că pe evrei cu îndrăzneală i-ai mustrat;
Bucură-te, că pe Hristos L-ai arătat Mesia cel adevărat;
Bucură-te, că fariseii de aici s-au îndemnat spre a te ucide;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 4

Fiind adunate toate neamurile în Templul lui Solomon și în sinagoga lor, ai fost pârât că strici Legea și necinstești locul cel sfânt, hulindu-te fără dreptate; iar tu cântai din inimă: Aliluia!

Icosul 4

Stând în mijlocul celor nedrepți, ca un Înger între ucigași, ai zis: „O, bărbaților, nu vă înșelați, că Iisus Hristos Mesia nu în lăcașuri făcute de mâini omenești locuiește, ci în sufletele celor ce strigă cu credință: Hristos este Dumnezeu adevărat”; iar noi zicem ție acestea:
Bucură-te, că stând între iudei ca un Înger te-ai arătat;
Bucură-te, că gura lor cea înveninată o ai astupat;
Bucură-te, că ochii lor au sângerat privindu-te;
Bucură-te, că toată istoria de la Adam și Moise le-ai arătat;
Bucură-te, că ei, acestea auzind, și-au astupat urechile;
Bucură-te, că i-ai mustrat ca Ilie râvnitorul;
Bucură-te, că i-ai arătat pe ei a fi împotrivitori Duhului Sfânt;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 5

Dumnezeiescul har întărindu-te pe tine, înaintea iudeilor ai zis, cu îndrăzneală, că a venit Mesia cel adevărat; iar ei, necrezând, s-au pornit asupra ta cu mânie. Dar tu, vesel fiind, râdeai de nebunia lor, cântând: Aliluia!

Icosul 5

În zadar s-au tulburat iudeii asupra ta, că stând la loc înalt ai strigat cu mare glas: „Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui”; iar noi, mirându-ne de îndrăzneala ta, grăim ție acestea:
Bucură-te, om îngeresc;
Bucură-te, Înger pământesc;
Bucură-te, piatră nesfărâmată;
Bucură-te, propovăduitorule al lui Hristos;
Bucură-te, următorule al blândului Iisus;
Bucură-te, că ai biruit cu puterea Lui;
Bucură-te, că El ți-a gătit cununa răbdării;
Bucură-te, că în ceruri te sălășluiești;
Bucură-te, că acolo vezi Sfânta Treime;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 6

Mucenice și Arhidiacone Ștefane, ca să întărești pe credincioși, ai făcut rugăciuni pentru ucigașii tăi; deci roagă-te și pentru noi și ne izbăvește de toate nevoile și de vrăjmașii noștri și păzește pe credincioșii creștini de erezii, ca să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Neamul evreiesc fiind învățat cu uciderea prorocilor, s-a pornit asupra ta cu vifor de mânie și te-a scos afară din cetate, ca să te ucidă; dar noi te cinstim cu laude ca acestea:
Bucură-te, următorule al patimilor lui Hristos;
Bucură-te, căci ca El ai fost batjocorit;
Bucură-te, că afară de porți ai pătimit;
Bucură-te, că toate chinurile Lui în trupul tău le-ai închipuit;
Bucură-te, că neguțătoria sufletului bine o ai chibzuit;
Bucură-te, că dreapta credință până la sfârșit o ai păzit;
Bucură-te, că răbdarea ta a străbătut cerurile;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 7

Saul, fiind foarte râvnitor după Legea părintească, suflă cu îngrozire asupra ta, vrând cu mii de mâini să te ucidă; dar, neputând el face aceasta, a păzit hainele ucigașilor, că nu știa să cânte: Aliluia!

Icosul 7

Valea lui Iosafat fiind îndestulată de pietre, iudeii cei blestemați acolo te-au scos ca să te ucidă, ca pe un miel nevinovat; dar, fiindu-ne jale de tine, cu lacrimi zicem ție acestea:
Bucură-te, suflet nevinovat;
Bucură-te, trup neîntinat;
Bucură-te, că Duhul Sfânt te-a umbrit;
Bucură-te, că Saul, rudenia ta, la credința creștinească a venit;
Bucură-te, că și el asemenea a pătimit;
Bucură-te, că răbdarea ta pe mulți i-a întărit;
Bucură-te, că prin tine Domnul S-a preaslăvit;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 8

Preasfânta Fecioară, Maica Domnului Iisus, împreună cu ucenicul cel iubit stând la loc înalt și privind spre pătimirea ta, se ruga pentru tine, învățându-ne pe noi să ne rugăm unul pentru altul și să cântăm cu credință lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Mucenice al lui Hristos, Ștefane, dulci și lesnicioase ți se păreau chinurile, când vedeai pe Iisus privindu-te și pe Sfântă Maica Sa rugându-se pentru tine; iar noi, încredințându-ne îndrăznelii tale celei către Dumnezeu, cântăm ție aceste laude:
Bucură-te, că ele ți s-au făcut flori spre încununare;
Bucură-te, că prin ele ai câștigat mare îndrăzneală la Dumnezeu;
Bucură-te, rugătorule pentru sufletele noastre;
Bucură-te, cel ce ne izbăvești pe noi de vrăjmași;
Bucură-te, cel ce împaci sufletele celor învrăjbiți;
Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat;
Bucură-te, că rugându-te pentru noi vei fi ascultat;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 9

Fiii piericiunii cei băutori de sânge, întunecați fiind la minte de tatăl lor satana, și-au plinit pofta lor ucigându-te cu pietre pe tine, care te rugai pentru ei și cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Dumnezeiasca Pronie a sădit în inima ta frica Sa și te-a îndemnat a răbda azvârliturile de pietre, a ne întări pe noi spre dragostea lui Dumnezeu și a grăi ție acestea:
Bucură-te, purtătorule de chinuri;
Bucură-te, biruitorul iudeilor;
Bucură-te, fierbinte rugătorule al Mântuitorului;
Bucură-te, cel ce te milostivești de toți credincioșii;
Bucură-te, Apostole preaminunate;
Bucură-te, arătătorule de taine adevărate;
Bucură-te, că, rugându-te, ai adormit;
Bucură-te, că sufletul tău Dumnezeu ca o jertfă l-a primit;
Bucură-te, scăparea celor necăjiți;
Bucură-te, ocrotirea diaconilor;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 10

Împăratul slavei, Domnul Iisus, primind sfântul tău suflet în cerul cel văzut de tine deschis și sălășluindu-te lângă scaunul Dumnezeirii, nu ne uita pe noi, cei cuprinși de multe nevoi și de ispitele vieții; ci te roagă pentru noi și ne întărește în răbdarea și în dragostea cea către Dumnezeu, spre a cânta: Aliluia!

Icosul 10

Trupul tău cel zdrobit de pietre fiind aruncat spre mâncare fiarelor și păsărilor, zăcea neîngropat; dar măritul Gamaliel, cu fiul său, l-a îngropat cu cinste, zicând către tine așa:
Bucură-te, soare strălucitor;
Bucură-te, blândule mielușel;
Bucură-te, mântuitorule de suflete;
Bucură-te, risipitorule de vrăjmași;
Bucură-te, al Evangheliei propovăduitor;
Bucură-te, sprijinitorul văduvelor;
Bucură-te, mustrătorul iudeilor;
Bucură-te, binefăcătorul tuturor;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 11

Împărăteasa Evdochia, venind la cetatea Ierusalimului și aflând locul unde ai fost ucis, cu lacrimi a sărutat pământul cel roșit cândva cu sângele tău; și, zidind Biserică preafrumoasă, ca să Se preaslăvească Dumnezeul minunilor, a pus într-însa cinstitele tale Moaște, ca văzându-te credincioșii să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Împărate Sfinte, Preadulce Iisuse, primește pe pătimitorul Tău ca mijlocitor pentru mântuirea noastră și pentru sporirea în fapte bune; pentru ca îndreptându-ne viața, să grăim cu dragoste către pătimitorul Tău unele ca acestea:
Bucură-te, viteazule ostaș;
Bucură-te, propovăduitorule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, moștenitorule al cereștii Împărății;
Bucură-te, al lumii învățător;
Bucură-te, păzitorule al legii strămoșești;
Bucură-te, ocrotitorule al țărilor creștinești;
Bucură-te, întărirea ostașilor creștini;
Bucură-te, cel ce surpi pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, împodobitorul Bisericilor;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 12

Făclie luminoasă fiind, nu putem a te lăuda pe tine, cel ce ai pus în uimire pe Îngeri prin pătimirile tale; ci tu, cu darul cel dat ție de la Dumnezeu, învață-ne pe noi a avea evlavie și credință către toți Sfinții, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Întrupându-Se Fiul lui Dumnezeu, a izvorât mulțime de Mucenici, între care tu ai fost cel dintâi, arătându-le calea spre pătimire și îndemnându-ne pe noi a zice ție unele ca acestea:
Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru neamul creștinesc;
Bucură-te, cel ce ai biruit tot sfatul diavolesc;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale mângâi pe toți;
Bucură-te, cel ce prin pătimirile tale gonești demonii;
Bucură-te, că pe cei ce te cinstesc îi faci sănătoși;
Bucură-te, că cei ce te laudă vor câștiga mila ta;
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce te cheamă;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 13

O, preadulce Mucenice al lui Hristos, Ștefane, primește această puțină rugăciune din gurile noastre cele de tină și te roagă pentru noi nevrednicii, ca prin rugăciunile tale să ne mântuim de mânia lui Dumnezeu și de ceasul cel înfricoșător al Judecății; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zic iarăși

Icosul 1

Îngerii, văzând pătimirea ta, s-au mirat de răbdarea ta și cu dragoste au lăudat nevoințele tale, zicând:
Bucură-te, Înger întrupat;
Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai iubit cu adevărat;
Bucură-te, că pătimirilor Lui ai urmat;
Bucură-te, îndreptătorule la fapte bune;
Bucură-te, că pentru lege ți-ai pus sufletul;
Bucură-te, că prin pătimire ai îndemnat pe toți a urma ție;
Bucură-te, ușa Mucenicilor;
Bucură-te, întărirea credincioșilor;
Bucură-te, lauda nevoitorilor;
Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Condacul 1

Apostole al lui Hristos, cel mai întâi între diaconi, întărire Mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai sfințit cu chinurile și minunile tale; sufletele credincioșilor le-ai luminat, pe cei ce te cinstesc cu credință mântuiește-i din toate nevoile, ca să cântăm ție: Bucură-te, Întâiule Mucenice și Arhidiacone Ștefane!

Rugăciune către Sfântul Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan

Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Ștefane, cel ce ai proslăvit pe Dumnezeu întru mădularele tale cele mucenicești, nu ne trece cu vederea pe noi, cei cuprinși de nevoi și ispite; ci te roagă pentru noi Preamilostivului Dumnezeu ca să împace lumea și să depărteze de la noi pe tot vrăjmașul cel pornit asupra noastră, prin mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Roagă-te, Sfinte al lui Dumnezeu, cu aceeași căldură cu care te-ai rugat pentru ucigașii tăi; roagă-te să depărteze de la noi furia celor fără de Dumnezeu și să ne apere pe noi, poporul Său cel nou ales, ca prin rugăciunile tale fiind mântuiți, să lăudăm bunătatea lui Dumnezeu cea nespusă și pe tine să te mărim în vecii vecilor. Amin.

Și se face otpustul.

Previous Post

Am auzit mărturisirea ucigaşului înaintea propriei sale victime

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 19, 37-44)

Related Posts
Total
1
Share