„Papismul se află în erezie”

„Papismul se află în erezie”

…Noi suntem datori ca nicicând să nu primim unirea sau să numim Biserica Catolică „Biserică soră” sau pe Papa episcop canonic al Romei, sau „Biserica Romei” s-o numim canonică, urmaşa Apostolilor, ca având taine canonice, atât vreme cât ei propovăduiesc Filioque, infailibilitatea pa­pală, primatul papal, harul creat şi celelalte erezii, pe care niciodată nu le vom socoti nişte diferenţe lipsite de importanţă, ci ca unele care schimbă in­corigibil caracterul teantropic al Bisericii şi consti­tuie o blasfemie.

(Fragmente din epistola Obştii Sfântului Munte către Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu, 8.12.1993)

Prin multe indicii se creează impresia că ca­tolicii pregătesc o unire de tip uniat. Oare orto­docşii, care se grăbesc spre dialog, au observat acest lucru?

Sfântul Munte a afirmat că nu va primi ase­menea lucruri ci, cu harul lui Dumnezeu, va rămâ­ne credincios, ca şi poporul ortodox al Domnului, credinţei Sfinţilor Apostoli şi Sfinţilor Părinţi, din iubire şi pentru cei de altă credinţă, care sunt foarte mult ajutaţi atunci când ortodocşii, prin atitudinea lor statornică, arată cât de mare este boala duhovnicească a acelora şi modul prin care se pot vindeca.

Încercările eşuate de unire care au avut loc în trecut să ne înveţe că o unire definitivă şi după voia lui Dumnezeu întru Adevărul Bisericii pre­supune multă pregătire şi o singură cale de ur­mat, cea spre Ortodoxie.

Unire întru Adevăr

Ca aghioriţi şi creştini ortodocşi ne doare faptul că creştinii s-au despărţit şi ne rugăm ca Domnul să ne unească pe toţi creştinii într-una sfântă şi sobornicească Biserică Ortodoxă.

Vrem însă ca unirea să se facă nu prin com­promisuri şi cedări în privinţa credinţei, nu prin ascunderea Adevărului, nu prin vicleşuguri di­plomatice, cum se face în zilele noastre.

O unire care nu va fi bazată pe Adevăr şi pe Tradiţia Bisericii va fi trecătoare şi va provo­ca şi mai multe schisme şi durere în biserica lui Dumnezeu.

Sincer regretăm amarnic când vedem că în încercările de unire, cârmuitorii ortodocşi nu ţin cont serios de Tradiţia Bisericii noastre şi îi neso­cotesc pe Părinţii noştri Purtători de Dumnezeu şi sfintele sinoade.

Mărturisim împreună cu toţi Sfinţii Părinţi că doar Biserica Ortodoxă este Biserica adevărată şi nerătăcită a lui Dumnezeu, una sfântă, soborni­cească şi apostolească Biserică. Teoria câtorva cârmuitori ortodocşi că toţi creştinii (ortodocşi, papistaşi, protestanţi) formează una, sfântă, sobor­nicească şi apostolească Biserică este amăgitoare şi modifică întreaga teologie ortodoxă, toată învă­ţătura Părinţilor noştri Purtători de Dumnezeu şi a Sfintelor Canoane.

(.Revista „Sfântul Grigorie”)

Previous Post

Să-i spui c-o iubești!

Next Post

Răsplata smereniei

Related Posts
Total
0
Share