Psaltire: Catisma a cincea

https://marturieathonita.ro/psaltire-rugaciunile-incepatoare/

PSALMUL 32
Un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei

 1. Veseliți-vă, drepților, întru Domnul; celor drepți li se cuvine laudă.
 2. Mărturisiți-vă Domnul în alăută, în psaltire cu zece strune cântați-i Lui.
 3. Cântați-I Lui cântare nouă, bine cântați-I cu strigăt de bucurie.
 4. Că drept este cuvântul Domnului, și toate lucrurile Lui întru credință.
 5. Iubește milostenia și judecata Domnul; de mila Domnului este plin pământul.
 6. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit, și cu duhul gurii Lui toată puterea lor.
 7. Cel ce adună ca într-un burduf apele mării, cel ce pune în vistierii adâncurile.
 8. Să se teamă de Domnul tot pământul, și de El să se cutremure toți cei ce locuiesc în lume.
 9. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit.
 10. Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapădă gândurile popoarelor și defaimă sfaturile căpeteniilor.
 11. Iar sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui din neam în neam.
 12. Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care Și l-a ales drept moștenire.
 13. Din Cer a privit Domnul, văzut-a pe toți fiii oamenilor.
 14. Din locașul pregătit de El a privit spre toți cei ce locuiesc pământul.
 15. Cel ce singur a plăsmuit inimile lor, Cel ce pricepe toate lucrurile lor.
 16. Nu se mântuiește împăratul cu putere multă și uriașul nu se va izbăvi întru mulțimea tăriei lui.
 17. Înșelător este calul spre scăpare, și întru mulțimea puterii lui nu se va izbăvi.
 18. Iată, ochii Domnului spre cei ce se tem de El, spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui.
 19. Ca să izbăvească de moarte sufletele lor, și să-i hrănească pe ei la vreme de foamete.
 20. Sufletul nostru Îl va aștepta pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este.
 21. Că întru El se va bucura inima noastră, și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit.
 22. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine.

PSALMUL 33
Al lui David, când și-a schimbat fața sa înaintea lui Avimelec și i-a dat drumul și s-a dus

 1. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.
 2. În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi și să se veselească.
 3. Slăviți pe Domnul împreună cu mine, și să înălțăm Numele Lui împreună.
 4. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit, și din toate necazurile mele m-a izbăvit.
 5. Apropiați-vă de El și vă luminați, și fețele voastre să nu se rușineze.
 6. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el, și din toate necazurile lui l-a mântuit.
 7. Străjui-va Îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El, și-i va izbăvi pe ei.
 8. Gustați și vedeți că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduiește în El.
 9. Temeți-vă de Domnul toți Sfinții Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.
 10. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.
 11. Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi.
 12. Cine este omul care voiește viața, care dorește să vadă zile bune?
 13. Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug.
 14. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea.
 15. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor.
 16. Iar Fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor.
 17. Strigat-au Drepții și Domnul i-a auzit, și din toate necazurile lor i-a izbăvit.
 18. Aproape este Domnul de cei zdrobiți la inimă, și pe cei smeriți cu duhul îi va mântui.
 19. Multe sunt necazurile drepților, și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
 20. Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
 21. Moartea păcătoșilor este cumplită, și cei ce urăsc pe cel drept vor greși.
 22. Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în El.

Slavă…


PSALMUL 34
Al lui David

 1. Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate, dă război cu cei ce se războiesc cu mine.
 2. Apucă armă și pavăză și Te scoală întru ajutorul meu.
 3. Revarsă sabie și închide calea celor ce mă prigonesc; spune sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!”.
 4. Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu; să fie întorși înapoi și făcuți de rușine cei ce gândesc rele împotriva mea.
 5. Facă-se ei ca pulberea în fața vântului și Îngerul Domnului să-i zdrobească.
 6. Facă-se calea lor întuneric și alunecare, și Îngerul Domnului să-i prigonească.
 7. Că în zadar mi-au ascuns pierzarea lațului lor, în zadar au ocărât sufletul meu.
 8. Să vină asupra lor cursa pe care nu o cunosc, și lațul pe care l-au ascuns să-i prindă pe ei; și chiar în cursă vor cădea.
 9. Iar sufletul meu se va veseli de Domnul, se va desfăta de mântuirea Lui.
 10. Toate oasele mele vor zice: „Doamne, cine este asemenea Ție?”. Cel ce izbăvești pe sărman din mâna celor mai tari decât el, pe sărman și pe sărac de cei ce-l jefuiesc pe el.
 11. Ridicatu-s-au asupra mea martori nedrepți; de cele ce nu știam m-au întrebat.
 12. Răsplătit-au mie cu rele pentru bune, și au pustiit sufletul meu.
 13. Iar eu cu sac mă îmbrăcam când mă necăjeau ei, și cu post smeream sufletul meu; și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce.
 14. Ca și cu un vecin, ca și cu un frate al nostru așa mă purtam; ca unul ce se tânguiește și se mâhnește, așa mă smeream.
 15. Dar ei împotriva mea s-au veselit și s-au adunat; adunatu-s-au împotriva mea cu bătăi și n-am știut.
 16. Risipiți au fost și nu s-au căit; m-au ispitit, cu batjocură m-au batjocorit, scrâșnit-au împotriva mea cu dinții lor.
 17. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor cea rea, de la lei, pe el cel unul născut al meu.
 18. În adunare mare Te voi mărturisi, Doamne, întru popor numeros Te voi lăuda.
 19. Să nu se bucure de mine cei ce mă vrăjmășesc pe nedrept, cei ce mă urăsc fără pricină și fac semn cu ochii.
 20. Că mie cele de pace îmi grăiau, dar cu mânie vicleșuguri cugetau.
 21. Își lărgeau împotriva mea gura lor și ziceau: „Bine, bine, văzut-au ochii noștri”.
 22. Văzut-ai, Doamne, să nu taci; Doamne, nu Te depărta de la mine.
 23. Scoală-Te, Doamne, și ia aminte spre judecata mea; Dumnezeul meu și Domnul meu, spre pricina mea.
 24. Judecă-mă, Doamne, după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, să nu se bucure de mine.
 25. Să nu zică întru inimile lor: „Bine, bine, sufletului nostru”, nici să zică: „Înghițitu-l-am pe el”.
 26. Să se rușineze și să se înfrunte deodată cei ce se bucură de necazurile mele; să se îmbrace cu rușine și ocară cei ce grăiesc lucruri mari împotriva mea.
 27. Să se bucure și să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea, și să spună pururea: «Slăvit să fie Domnul», cei ce voiesc pacea robului Său.
 28. Și limba mea va grăi dreptatea Ta, toată ziua lauda Ta.

PSALMUL 35
Întru sfârșit, al lui David, robul Domnului

 1. Zis-a călcătorul de lege întru sinea sa ca să păcătuiască, nu este frica de Dumnezeu înaintea ochilor lui.
 2. Că s-a înșelat pe sine, ca să nu-și afle fărădelegea și s-o urască.
 3. Graiurile gurii lui fărădelege și vicleșug; n-a vrut să priceapă ca să facă bine.
 4. Fărădelege a cugetat în așternutul său, în toată calea care nu e bună a stat și răutatea n-a urât.
 5. Doamne, în Cer este mila Ta și adevărul Tău până la nori.
 6. Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mare; oameni și dobitoace vei mântui, Doamne.
 7. Cât de mult ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule; fiii oamenilor sub acoperământul aripilor Tale vor nădăjdui.
 8. Îmbăta-se-vor din belșugul casei Tale, și din șuvoiul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei.
 9. Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină.
 10. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine, și dreptatea Ta celor drepți cu inima.
 11. Să nu vină peste mine picior de mândrie, și mâna păcătosului să nu mă clatine.
 12. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fărădelegea, izgoniți au fost și nu vor putea să stea.

Slavă…


PSALMUL 36
Al lui David

 1. Nu râvni celor ce viclenesc, nici pizmui pe cei ce lucrează fărădelegea.
 2. Căci ca iarba curând se vor usca, și ca verdeața degrab vor cădea.
 3. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul, și te vei hrăni cu bogăția lui.
 4. Desfătează-te întru Domnul, și-ți va împlini ție cererile inimii tale.
 5. Descoperă Domnului calea ta și nădăjduiește întru Dânsul, și El va săvârși.
 6. Și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ta ca amiaza.
 7. Supune-te Domnului și roagă-L pe El; nu râvni celui ce sporește în calea sa, omului ce face fărădelege.
 8. Oprește-te de la urgisire și lasă mânia; nu căuta să viclenești.
 9. Că cei ce viclenesc vor fi nimiciți, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul.
 10. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul, și vei căuta locul lui și nu-l vei afla.
 11. Iar cei blânzi vor moșteni pământul, și se vor desfăta întru belșug de pace.
 12. Pândi-va păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui cu dinții săi.
 13. Dar Domnul va râde de el, că vede mai dinainte că va veni ziua lui.
 14. Sabie au scos păcătoșii, încordat-au arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghie pe cei drepți cu inima.
 15. Sabia lor să intre în inimile lor, și arcurile lor să se zdrobească.
 16. Mai bun este puținul celui drept, decât multa bogăție a păcătoșilor.
 17. Că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar pe cei drepți îi sprijinește Domnul.
 18. Cunoaște Domnul căile celor fără prihană, și moștenirea lor în veac va fi.
 19. Nu vor fi rușinați în vremea cea rea, și în zilele de foamete se vor sătura.
 20. Că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, stingându-se, ca fumul au pierit.
 21. Se împrumută păcătosul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dăruiește.
 22. Că cei ce-L binecuvintează pe El vor moșteni pământul, iar cei ce-L blesteamă pe El, de tot se vor pierde.
 23. De la Domnul se îndreaptă pașii omului, și calea lui o va voi foarte.
 24. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul sprijină mâna lui.
 25. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine.
 26. Toată ziua dreptul miluiește și împrumută, și seminția lui întru binecuvântare va fi.
 27. Ferește-te de rău și fă binele, și sălășluiește-te în veacul veacului.
 28. Că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cuvioși ai Săi; în veac vor fi păziți.
 29. Dar cei fărădelege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor de tot se va pierde.
 30. Iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el.
 31. Gura dreptului se va deprinde cu înțelepciunea și limba lui va grăi judecată.
 32. Legea Dumnezeului său în inima lui, și nu se vor poticni pașii lui.
 33. Pândește păcătosul pe cel drept, și caută să-l omoare pe el.
 34. Dar Domnul nu-l va părăsi în mâinile lui, nici nu-l va osândi când se va judeca cu el.
 35. Așteaptă pe Domnul și păzește calea Lui și te va înălța ca să moștenești pământul; când vor pieri păcătoșii vei vedea.
 36. Văzut-am pe cel necredincios mândrindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului.
 37. Și am trecut și iată nu era, și l-am căutat și nu s-a aflat locul lui.
 38. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că rămășiță are omul făcător de pace.
 39. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și rămășițele necredincioșilor se vor nimici.
 40. Dar mântuirea drepților de la Domnul, că apărătorul lor este în vreme de necaz.
 41. Îi va ajuta Domnul și îi va izbăvi, îi va scoate de la cei păcătoși și îi va mântui pentru că au nădăjduit în El.

Slavă… Și acum…

DUPĂ A CINCEA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul al 5-lea:

Înfricoșător este tronul Tău de judecată, iar viața mea e plină de răutăți; cine, dar, mă va izbăvi de nevoia cea de atunci, de nu Te vei milostivi spre mine Tu, Hristoase Dumnezeule, ca un îndurat și de oameni iubitor?

Slavă…

Grija vieții m-a scos din Rai și ce voi face eu, deznădăjduitul? De aceea bat la ușa Ta, Doamne, și strig: Doamne, deschide-mi și prin pocăință mă mântuiește!

Și acum…

Cum voi numi Biserica ta, Născătoare de Dumnezeu? Liman duhovnicesc, raiul hranei celei cerești, pricina vieții celei nesfârșite? Că toate bunătățile le ai. Roagă-te, dar, totdeauna lui Hristos, să se mântuiască sufletele noastre.

Apoi: Doamne miluiește (de 40 de ori)

și Rugăciunea aceasta:

Dumnezeule cel drept și lăudat; Dumnezeule cel mare și puternic; Dumnezeule cel mai înainte de veci, Care asculți rugăciunea omului păcătos, ascultă-mă întru acest ceas și pe mine, Cel ce ai făgăduit să asculți pe cei ce Te vor chema întru adevăr. Să nu Te îngrețoșezi de mine, cel ce am buze necurate și sunt cuprins de păcate. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, apucă armă și pavăză și Te scoală întru ajutorul meu. Scoate sabia și stai împotriva celor ce mă prigonesc. Ceartă duhurile cele necurate și le alungă de la fața mea, a nepriceputului. Să se depărteze de la gândul meu duhul urâciunii și al pomenirii de rău, duhul zavistiei și al vicleniei, duhul îngrozirii și al lenevirii, duhul mândriei și al oricărui fel de răutate; să mi se stingă toată aprinderea și pornirea trupească, care se stârnește prin lucrarea diavolească, să mi se lumineze sufletul și trupul meu cu lumina cunoștinței Tale celei dumnezeiești. Ca prin mulțimea îndurărilor Tale ajungând la unirea credinței, întru bărbat desăvârșit și la măsura vârstei, să slăvesc împreună cu Îngerii și cu toți Sfinții preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


 

Previous Post

De ce să cazi?

Next Post

Fiece creştin, indiferent de epoca în care trăieşte, poate să se facă mucenic pentru Hristos şi pentru Evanghelia Lui

Related Posts
Total
0
Share