Psaltire: Catisma a șaisprezecea

https://marturieathonita.ro/psaltire-rugaciunile-incepatoare/

PSALMUL 109
Un psalm al lui David

 1. Zis-a Domnul Domnului meu: „Șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale”.
 2. Toiag de putere Îți va trimite Domnul din Sion: „Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi’’.
 3. Cu Tine este stăpânirea în ziua puterii Tale, întru strălucirile Sfinților Tăi.
 4. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut. Juratu-S-a Domnul și nu-I va părea rău. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.
 5. Domnul din dreapta Ta zdrobit-a în ziua mâniei Sale împărați.
 6. Judeca-va în mijlocul neamurilor; înmulți-va stârvurile; zdrobi-va capetele multora pe pământ.
 7. Din pârâu în cale va bea, pentru aceasta va înălța capul.

PSALMUL 110
Aliluia

 1. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare.
 2. Mari sunt lucrările Domnului, potrivite tuturor voilor Lui.
 3. Mărturisire și mare cuviință este lucrarea Lui, și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.
 4. Rânduit-a pomenire de minunile Sale, milostiv și îndurat este Domnul.
 5. Hrană a dat celor ce se tem de El; aduce-Și-va aminte în veac de legământul Său.
 6. Tăria lucrurilor Sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor.
 7. Faptele mâinilor Lui, adevăr și judecată; încredințate sunt toate poruncile Sale,
 8. Întărite în veacul veacului, făcute întru adevăr și dreptate.
 9. Răscumpărare a trimis poporului Său; poruncit-a în veac legământul Său; sfânt și înfricoșător este Numele Său.
 10. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor care o săvârșesc pe ea; lauda Lui rămâne în veacul veacului.

PSALMUL 111
Aliluia

 1. Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va dori foarte.
 2. Puternică pe pământ va fi seminția lui; neamul drepților se va binecuvânta.
 3. Slavă și bogăție în casa lui, și dreptatea lui rămâne în veacul veacului.
 4. Răsărit-a în întuneric lumină drepților, Cel milostiv, îndurat și drept.
 5. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își va rândui cuvintele sale la judecată,
 6. Că în veac nu se va clătina; întru pomenire veșnică va fi dreptul.
 7. De auzirea cea rea nu se va teme; gata este inima lui a nădăjdui în Domnul.
 8. Întăritu-s-a inima lui, nu se va teme, până ce va privi asupra vrăjmașilor săi.
 9. Risipit-a, dat-a săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului, cornul lui se va înălța întru slavă.
 10. Păcătosul va vedea și se va mânia, cu dinții săi va scrâșni și se va topi; pofta păcătoșilor va pieri.

Slavă…


PSALMUL 112
Aliluia

 1. Lăudați, tineri, pe Domnul, lăudați Numele Domnului.
 2. Fie Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac.
 3. De la răsăriturile soarelui până la apusuri, lăudat este Numele Domnului.
 4. Înalt este Domnul peste toate neamurile, peste ceruri este slava Lui.
 5. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru? Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește, în cer și pe pământ.
 6. Cel ce ridică de la pământ pe cel sărman, și din gunoi îl înalță pe cel sărac,
 7. Ca să-l așeze pe el cu căpeteniile, cu mai-marii poporului său.
 8. Cel ce face a locui cea stearpă în casă, ca o maică ce se bucură de fii.

PSALMUL 113
Aliluia

 1. La ieșirea lui Israil din Egipt, a casei lui Iacov dintr-un popor barbar,
 2. Făcutu-s-a Iudeea locul cel sfânt al Lui, Israil stăpânirea Lui.
 3. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi.
 4. Munții au săltat ca berbecii, și dealurile ca mieii oilor.
 5. Ce-ți este ție, mare, că ai fugit? Și ție Iordane, că te-ai întors înapoi?
 6. Munților, că ați săltat ca berbecii și dealurilor, ca mieii oilor?
 7. De Fața Domnului s-a clătinat pământul, de Fața Dumnezeului lui Iacov.
 8. A Celui ce a prefăcut piatra în iezere de ape, și stânca în izvoare de apă.
 9. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă, pentru mila Ta și adevărul Tău,
 10. Ca nu cândva să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?”
 11. Dar Dumnezeul nostru, în cer și pe pământ, toate câte a vrut a făcut.
 12. Idolii neamurilor, argint și aur, lucruri de mâini omenești.
 13. Gură au și nu vor grăi; ochi au și nu vor vedea;
 14. Urechi au și nu vor auzi; nări au și nu vor mirosi;
 15. Mâini au și nu vor pipăi; picioare au și nu vor umbla; nu vor da glas din gâtlejul lor.
 16. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce nădăjduiesc într-înșii.
 17. Casa lui Israil a nădăjduit în Domnul; ajutorul și apărătorul lor este.
 18. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul; ajutorul și apărătorul lor este.
 19. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul; ajutorul și apărătorul lor este.
 20. Domnul aducându-Și aminte de noi, ne-a binecuvântat; binecuvântat-a casa lui Israil, binecuvântat-a casa lui Aaron.
 21. Binecuvântat-a pe cei se tem de Domnul, pe cei mici cu cei mari.
 22. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe fiii voștri.
 23. Binecuvântați sunteți voi pentru Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul.
 24. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
 25. Nu cei morți Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad,
 26. Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac.

PSALMUL 114
Aliluia

 1. Iubit-am, că va auzi Domnul glasul rugăciunii mele.
 2. Pentru că a plecat urechea Sa spre mine, în zilele mele Îl voi chema.
 3. Cuprinsu-m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au aflat.
 4. Necaz și durere am aflat și Numele Domnului am chemat: „O, Doamne, izbăvește sufletul meu!”.
 5. Milostiv este Domnul și drept și Dumnezeul nostru miluiește.
 6. Cel ce păzește pe prunci este Domnul; smeritu-m-am și m-am mântuit.
 7. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut bine.
 8. Că a izbăvit sufletul meu din moarte, ochii mei de lacrimi și picioarele mele de alunecare.
 9. Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii.

Slavă…


PSALMUL 115
Aliluia

 1. Crezut-am, pentru aceea am grăit; eu m-am smerit foarte.
 2. Și am zis întru uimirea mea: „Tot omul este mincinos”.
 3. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?
 4. Paharul mântuirii voi lua și Numele Domnului voi chema.
 5. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea a tot poporul Său.
 6. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui.
 7. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale; rupt-ai legăturile mele.
 8. Ție Îți voi aduce jertfă de laudă, și întru Numele Domnului voi chema.
 9. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea a tot poporul Său, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime.

PSALMUL 116
Aliluia

 1. Lăudați pe Domnul toate neamurile; lăudați-L pe El toate popoarele;
 2. Că s-a întărit mila Lui peste noi, și adevărul Domnului rămâne în veac.

PSALMUL 117
Aliluia

 1. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.
 2. Să zică, dar, casa lui Israil, că este bun, că în veac este mila Lui.
 3. Să zică, dar, casa lui Aaron, că este bun, că în veac este mila Lui.
 4. Să zică, dar, toți cei ce se tem de Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui.
 5. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit întru lărgime.
 6. Domnul este mie ajutor, și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.
 7. Domnul este mie ajutor, și eu voi privi asupra vrăjmașilor mei.
 8. Bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în om.
 9. Bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii.
 10. Toate neamurile m-au înconjurat, și întru Numele Domnului le-am înfrânt.
 11. Înconjurând m-au înconjurat, și întru Numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
 12. Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele, și s-au aprins ca focul în spini, și întru Numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
 13. Împins fiind, m-am primejduit să cad, dar Domnul m-a sprijinit.
 14. Tăria mea și lauda mea este Domnul, și S-a făcut mie spre mântuire.
 15. Glas de veselie și de mântuire în corturile drepților.
 16. „Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere”.
 17. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului.
 18. Certând, m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
 19. Deschideți-mi porțile dreptății, și intrând prin ele mă voi mărturisi Domnului.
 20. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra printr-însa.
 21. Mărturisi-mă-voi Ție, că m-ai auzit și Te-ai făcut mie spre mântuire.
 22. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.
 23. De la Domnul s-a făcut aceasta, și este minunat în ochii noștri.
 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea.
 25. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește!
 26. Bine este cuvântat cel ce vine întru Numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi din casa Domnului.
 27. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului.
 28. Dumnezeul meu ești Tu, și mă voi mărturisi Ție; Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța.
 29. Mărturisi-mă-voi Ție că m-ai auzit, și Te-ai făcut mie spre mântuire.
 30. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Slavă… Și acum…

DUPĂ A ȘAISPREZECEA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul 1:

Altă lume te așteaptă, suflete, și Judecătorul are să vădească cele ascunse și rele ale tale. Deci nu rămâne în acestea de aici, ci apucă mai înainte și strigă către Judecătorul: Dumnezeule, milostiv fii mie și mă mântuiește!

Slavă…

Înconjurat fiind de mulțime de păcate, Mântuitorule, și de rănile cele fără de număr ale greșalelor mele, mă rog Ție, Milostive Hristoase, Doctorul celor bolnavi, cercetează-mă, tămăduiește-mă și mă mântuiește!

Și acum…

Suflete al meu, pentru ce zaci în lene și petreci fără de grijă? De ce nu te îngrijești de relele pe care le-ai făcut în această viață? Silește-te să te îndreptezi până nu-ți închide Domnul ușa. Aleargă la Născătoarea de Dumnezeu, cazi înaintea ei și strigă: Preacurată Stăpână, nădejdea celor deznădăjduiți, mântuiește-mă pe mine, cel ce mult am greșit!

Apoi: Doamne miluiește (de 40 de ori)

și Rugăciunea aceasta:

Doamne Sfinte, Cel ce întru cele de sus locuiești și spre cele smerite privești și cu ochiul Tău cel a toate văzător privești spre toată zidirea, înaintea Ta am plecat grumazii sufletului și ai trupului și Ție ne rugăm, Sfinte al Sfinților: tinde mâna Ta cea nevăzută din locașul Tău cel sfânt și ne binecuvintează pe noi, pe toți. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta. Dăruiește-ne nouă, Doamne, umilință și lacrimi duhovnicești, care să ne spele păcatele noastre cele multe. Varsă mila Ta cea bogată peste toată lumea Ta și peste noi, nevrednicii robii Tăi. Că binecuvântat și preaslăvit este Numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Previous Post

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen – o viață în slujba Bisericii

Next Post

Să lăsăm moştenire

Related Posts
Total
0
Share