Psaltire: Catisma a treisprezecea

https://marturieathonita.ro/psaltire-rugaciunile-incepatoare/

PSALMUL 91
O cântare de psalm pentru ziua Sâmbetei

 1. Bine este a se mărturisi Domnului și a cânta Numelui Tău, Preaînalte.
 2. A vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, în psaltire cu zece strune cu cântare din alăută.
 3. Că m-ai veselit, Doamne, cu făptura Ta, și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura.
 4. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, foarte s-au adâncit gândurile Tale.
 5. Bărbatul fără minte nu va cunoaște, și cel nepriceput nu va pricepe acestea:
 6. Când au răsărit păcătoșii ca iarba, și s-au gârbovit toți cei ce lucrează fărădelegea, ca să piară în veacul veacului.
 7. Iar Tu, Preaînalt ești în veac, Doamne.
 8. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, iată vrăjmașii Tăi vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fărădelegea.
 9. Și se va înălța ca al inorogului cornul meu, și bătrânețile mele în untdelemn gras.
 10. Și a privit ochiul meu asupra vrăjmașilor mei, și de cei ce se scoală împotriva mea, viclenind, va auzi urechea mea.
 11. Dreptul ca finicul va înflori, și ca cedrul cel din Liban se va înmulți.
 12. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori.
 13. Încă vor spori întru bătrânețe îmbelșugată, și bine petrecând vor fi ca să vestească că:
 14. Drept este Domnul Dumnezeul nostru, și nu este nedreptate întru Dânsul.

PSALMUL 92
O cântare de laudă a lui David. Pentru ziua dinaintea Sâmbetei, când s-a locuit pământul

 1. Domnul a împărățit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere și S-a încins.
 2. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.
 3. Gata este Tronul Tău, de atunci, din veac ești Tu.
 4. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor.
 5. Ridica-vor râurile valurile lor, de glasuri de ape multe.
 6. Minunate sunt talazurile mării, minunat este întru cele înalte, Domnul.
 7. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte; casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, întru lungime de zile.

PSALMUL 93
Un psalm al lui David. Pentru ziua a patra a Sâmbetei

 1. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a vorbit.
 2. Înalță-Te, Cel ce judeci pământul, dă celor mândri răsplata cuvenită.
 3. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli,
 4. Vor da glas și vor grăi nedreptate, și vor grăi toți cei ce lucrează fărădelegea?
 5. Pe poporul Tău, Doamne, l-au smerit, și moștenirea Ta au asuprit-o.
 6. Pe văduvă și pe sărman au omorât, și pe străin l-au ucis.
 7. Și au zis: „Nu va vedea, Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacov”.
 8. Înțelegeți, dar, cei fără de minte din popor, și voi, nebunilor, înțelepțiți-vă odată!
 9. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Sau Cel ce a plăsmuit ochiul, nu ia aminte?
 10. Cel ce pedepsește neamurile, nu va mustra? Cel ce învață pe om cunoașterea,
 11. Domnul, cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte.
 12. Fericit este omul pe care îl pedepsești, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța,
 13. Ca să-l liniștești în zilele cele rele, până ce se va săpa păcătosului groapă.
 14. Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său, și moștenirea Sa nu o va părăsi,
 15. Până când dreptatea nu se va întoarce la judecată, și cei ce o urmează pe ea, toți cei drepți la inimă.
 16. Cine se va scula cu mine împotriva celor ce viclenesc? Sau cine îmi va sta alături împotriva celor ce lucrează fărădelegea?
 17. Că de nu mi-ar fi ajutat Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu.
 18. De ziceam: „Se clatină piciorul meu”, mila Ta, Doamne, îmi ajuta mie.
 19. După mulțimea durerilor mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu.
 20. Să nu fie împreună cu Tine scaunul fărădelegii, care plăsmuiește osteneală peste poruncă!
 21. Vâna-vor sufletul celui drept, și sânge nevinovat vor osândi.
 22. Și mi-a fost Domnul spre scăpare, și Dumnezeul meu spre ajutor nădejdii mele.
 23. Și le va răsplăti Domnul după fărădelegea lor, și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeu.

Slavă…


PSALMUL 94
O cântare de laudă a lui David

 1. Veniți să ne bucurăm întru Domnul, și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
 2. Să întâmpinăm Fața Lui întru mărturisire, și în psalmi să-I strigăm Lui,
 3. Că Dumnezeu mare este Domnul, și Împărat mare peste tot pământul.
 4. Că în mâna Lui sunt marginile pământului, și înălțimile munților ale Lui sunt.
 5. A Lui este marea și El a făcut-o, și uscatul mâinile Lui l-au zidit.
 6. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui, și să plângem înaintea Domnului care ne-a făcut pe noi.
 7. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui.
 8. „Astăzi, de veți auzi glasul Lui, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca la întărâtarea din ziua ispitirii în pustie.
 9. Unde M-au ispitit părinții voștri, M-au pus la încercare și au văzut lucrurile Mele.
 10. Patruzeci de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis: «Pururea rătăcesc cu inima».
 11. Iar ei n-au cunoscut căile Mele; și M-am jurat întru mânia Mea: «Nu vor intra întru odihna Mea»”.

PSALMUL 95
O cântare a lui David, când s-a zidit casa, după robie

 1. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul.
 2. Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui.
 3. Vestiți întru neamuri slava Lui, la toate popoarele minunile Lui.
 4. Că Domn mare și lăudat foarte; înfricoșător este mai mult decât toți zeii.
 5. Că toți zeii neamurilor sunt demoni; iar Domnul cerurile a făcut.
 6. Mărturisire și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și mare cuviință în locul cel sfânt al Lui.
 7. Aduceți Domnului, voi, moșteniri ale neamurilor, aduceți Domnului slavă și cinste; aduceți Domnului slavă Numelui Său.
 8. Ridicați jertfe și intrați în curțile Lui; închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.
 9. Să se cutremure de Fața Lui tot pământul; spuneți între neamuri că Domnul a împărățit.
 10. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti; judeca-va popoare întru dreptate.
 11. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se cutremure marea și plinirea ei; bucura-se-vor câmpiile și toate cele ce sunt în ele.
 12. Atunci se vor bucura toți copacii pădurii de Fața Domnului, că vine, că vine să judece pământul.
 13. Judeca-va lumea întru dreptate, și popoarele întru adevărul Său.

PSALMUL 96
Al lui David, când s-a întărit domnia lui

 1. Domnul a împărățit, să se bucure pământul, veselească-se ostroave multe.
 2. Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt temelia Tronului Său.
 3. Foc înaintea Lui va merge, și va arde împrejur pe vrăjmașii Lui.
 4. Strălucit-au lumii fulgerele Lui; pământul a văzut și s-a cutremurat.
 5. Munții ca ceara s-au topit de Fața Domnului, de Fața Domnului a tot pământul.
 6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui, și au văzut toate popoarele slava Lui.
 7. Rușinați să fie toți cei care se închină celor ciopliți, cei care se laudă cu idolii lor.
 8. Închinați-vă Lui toți Îngerii Lui!
 9. Auzit-a și s-a veselit Sionul, și s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile Tale, Doamne.
 10. Că Tu ești Domnul cel Preaînalt peste tot pământul, Te-ai preaînălțat foarte, mai presus decât toți zeii.
 11. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți cele rele; păzește Domnul sufletele cuvioșilor Săi, din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.
 12. Lumină a răsărit dreptului, și celor drepți cu inima, veselie.
 13. Veseliți-vă, drepților, în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui.

Slavă…


PSALMUL 97
Un psalm al lui David

 1. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul.
 2. Mântuitu-l-a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui.
 3. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa.
 4. Adusu-Și-a aminte de mila Sa pentru Iacov, și de adevărul Său pentru casa lui Israil.
 5. Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.
 6. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați.
 7. Cântați Domnului în alăută, în alăută și în glas de psalm; cu trâmbițe ferecate și cu glas de corn, strigați înaintea Împăratului și Domnului.
 8. Să salte marea și plinătatea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea.
 9. Râurile vor bate din palme laolaltă, munții se vor veseli de Fața Domnului; că vine, că vine să judece pământul.
 10. Judeca-va lumea întru dreptate și popoarele cu nepărtinire.

PSALMUL 98
Un psalm al lui David

 1. Domnul a împărățit, să se mânie popoarele; Cel ce șade pe Heruvimi, să se cutremure pământul!
 2. Mare este Domnul în Sion, și preaînalt peste toate popoarele.
 3. Să laude Numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este.
 4. Și cinstea împăratului judecată iubește; Tu ai gătit cele drepte, judecată și dreptate întru Iacov Tu ai făcut.
 5. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este.
 6. Moise și Aaron, între preoții Lui, și Samuil între cei ce cheamă Numele Lui,
 7. Pe Domnul Îl chemau și El îi auzea; din stâlp de nor le grăia.
 8. Că ei păzeau mărturiile Lui și poruncile Lui, pe care le dăduse lor.
 9. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu îi auzeai pe ei; Dumnezeule, Tu milostiv le erai, însă și pedepsitor al tuturor urzelilor lor.
 10. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru, și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru!

PSALMUL 99
Un psalm de laudă

 1. Strigați Domnului tot pământul; slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie!
 2. Cunoașteți că Domnul, Acesta este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi, și nu noi; noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui.
 3. Intrați pe porțile Lui cu mărturisire, în curțile Lui cu cântări lăudați-L!
 4. Mărturisiți-vă Lui, lăudați Numele Lui, că bun este Domnul; în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui.

PSALMUL 100
Un psalm al lui David

 1. Milă și judecată voi cânta Ție, Doamne.
 2. Cânta-voi și voi înțelege pe cale fără prihană. Când vei veni la mine?
 3. Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în mijlocul casei mele.
 4. N-am pus înaintea ochilor mei lucru fără de lege; pe cei ce făceau călcări de lege i-am urât.
 5. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel viclean care se abătea de la mine nu l-am cunoscut.
 6. Pe cel ce clevetea întru ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit.
 7. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat.
 8. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine; cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea.
 9. Nu va locui în mijlocul casei mele cel ce se mândrește; cel ce grăiește minciuni nu se va îndrepta înaintea ochilor mei.
 10. În dimineți am ucis pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fărădelegea.

Slavă… Și acum…

DUPĂ A TREISPREZECEA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul al 4-lea:

Cu ochi milostiv, vezi Doamne, smerenia mea, căci câte puțin viața mea se cheltuiește și din fapte nu-mi este mie mântuire. Pentru aceasta Te rog: vezi Doamne, cu ochi milostiv, smerenia mea și mă mântuiește.

Slavă…

Ca și cum ar fi de față Judecătorul, grijește-te, suflete, și-ți adu aminte de ceasul zilei celei înfricoșătoare, că judecata este fără milă celor ce n-au făcut milă. De aceea, strigă către Hristos Dumnezeu: Cunoscătorule de inimi, greșit-am! Ci, mai înainte de a mă osândi, mântuiește-mă.

Și acum…

Luând aminte, Hristoase, la ziua și ceasul judecății Tale celei înfricoșătoare, groaznice și nemitarnice, tremur ca un făcător de rele, căci am lucruri de rușine și fapte rele, pe care eu singur le-am lucrat cu sârguință. Pentru aceasta cad înaintea Ta cu frică, strigând cu durere: Pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut, mult-Milostive, mântuiește-mă!

Apoi: Doamne miluiește (de 40 de ori)

și Rugăciunea aceasta:

Doamne Sfinte, Cel ce locuiești întru cele înalte și cu ochiul Tău cel a toate văzător privești spre toată zidirea, înaintea Ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și Ție ne rugăm, Sfinte al Sfinților: tinde mâna Ta cea nevăzută din sfânt locașul Tău și ne binecuvintează pe noi, pe toți, și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne și bunătățile Tale cele din lume! Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Total
13
Shares
Previous Post

Momente din slujba Paraclisului Sfântului Haralambie pentru izbăvirea de epidemie

Next Post

Mănăstirea Iviron – Sfântul Munte Athos

Related Posts