Evanghelia zilei (Ioan 6, 56-69)

Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu

„Zis-a Domnul către iudeii care crezuseră într-Însul: Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el. Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu și Eu sunt viu prin Tatăl, tot așa și cel ce Mă mănâncă pe Mine va fi viu prin Mine. Aceasta este Pâinea care S-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinții voștri mana și au murit. Cel ce mănâncă această Pâine va trăi în veac. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Capernaum. Deci, mulți din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă smintește aceasta? Dar dacă veți vedea pe Fiul Omului suindu-Se acolo unde era mai înainte? Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. Dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este cel care Îl va vinde. Și zicea: De aceea am spus vouă că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-i este dat de la Tatăl. Și, de atunci, mulți dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu El. Deci a zis Iisus celor doisprezece: Nu vreți și voi să vă duceți? Simon-Petru I-a răspuns: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.”


Duhul dă viață

Sfântul Vasilie cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a XV-a, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, p. 256

„Nu căuta deci în creație pe Duhul Sfânt, Care este mai presus de creație! Nu pogorî pe Cel care sfințește în rândul celor sfințiți! Duhul Sfânt umple pe Îngeri, umple pe Arhangheli, sfințește puterile, însuflețește totul. Duhul Sfânt Se împarte în toată creația, este împărtășit în chip diferit de fiecare din cele create, dar, cu toate acestea, Duhul nu este micșorat de cei care participă la El. Dă tuturor harul Lui; nu Se termină, deși este îm­părțit celor care participă la El, iar cei care Îl primesc sunt plini de Duhul, dar Duhul Sfânt rămâne neîmpuținat. După cum soarele nu este micșorat întru nimica de cei care se bucură de lumina și căldura sa, deși luminează corpurile și este împărțit în felurite chipuri de corpuri, tot așa și Duhul rămâne nemicșorat și neîmpărțit, cu toate că dă tuturor harul Său. Luminează pe toți pentru a înțelege pe Dumnezeu, insuflă pe profeți, înțelep­țește pe legiuitori, sfințește pe preoți, întărește pe împărați, desă­vârșește pe drepți, umple de cinste pe cei curați sufletește și trupește, dă harurile tămăduirilor, învie pe morți, dezleagă pe cei legați, înfiază pe cei străini. Acestea le lucrează prin nașterea de Sus (Ioan 3, 3). Dacă ia un vameș care crede, îl face evanghelist (Matei 9, 9); dacă Se pogoară peste un pescar, face din el un teolog (Matei 4, 19). (…) Prin Duhul Sfânt cei slabi ajung puternici, cei săraci se îmbogățesc, oamenii simpli la cuvânt sunt mai înțelepți decât înțelepții.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Cerul înstelat, oare, cine-l mai vede?

Next Post

Vrăjitorii folosesc şi diferite lucruri sfinte

Related Posts
Total
0
Share