Psaltire: Catisma a douăsprezecea

https://marturieathonita.ro/psaltire-rugaciunile-incepatoare/

PSALMUL 85
Al lui David; o rugăciune

 1. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărman și sărac sunt eu.
 2. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt; mântuiește pe robul Tău, Dumnezeul meu, pe cel ce nădăjduiește în Tine.
 3. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua; veselește sufletul robului Tău, că spre Tine am ridicat sufletul meu.
 4. Că Tu, Doamne, ești bun și blând și mult milostiv cu toți ce Te cheamă pe Tine.
 5. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele.
 6. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit.
 7. Nu este asemenea Ție între dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale.
 8. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi Numele Tău.
 9. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu.
 10. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge întru adevărul Tău; veselească-se inima mea, ca să se teamă de Numele Tău.
 11. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea, și voi slăvi Numele tău în veac.
 12. Că mare este mila Ta spre mine, și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos.
 13. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea, și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor.
 14. Iar Tu, Doamne, Dumnezeul meu, îndurat și milostiv ești; îndelung-răbdător și mult-milostiv și adevărat.
 15. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale.
 16. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc, și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat.

PSALMUL 86
O cântare fiilor lui Core

 1. Temeliile lui în munții cei sfinți. Iubește Domnul porțile Sionului, mai mult decât toate sălașele lui Iacov.
 2. Preaslăvite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dumnezeu.
 3. Pomeni-voi pe Raab și Babilonul, și pe cei ce mă cunosc pe mine. Și iată cei de alt neam, și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia s-au născut acolo.
 4. „Maică Sion” va zice omul, și om s-a născut în el, și Însuși cel Preaînalt l-a întemeiat pe el.
 5. Domnul va povesti în scriptura popoarelor și a căpeteniilor acestora, care s-au născut în ea.
 6. Cât de mare este veselia tuturor celor care își au sălășluirea întru Tine.

PSALMUL 87
Cântare de psalm fiilor lui Core; întru sfârșit; pentru maeleth, ca să răspundă; spre pricepere, lui Etham Israelitul

 1. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta.
 2. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea,
 3. Că s-a umplut de rele sufletul meu, și viața mea de iad s-a apropiat.
 4. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă; făcutu-m-am ca un om neajutorat, între cei morți slobod.
 5. Ca niște răniți care dorm în mormânt, de care nu-Ți mai aduci aminte, și au fost lepădați din mâna Ta.
 6. Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții.
 7. Asupra mea s-a întărit mânia Ta, și toate valurile Tale le-ai adus peste mine.
 8. Depărtat-ai pe cunoscuții mei de la mine, pusu-m-au urâciune lor.
 9. Dat am fost și n-am ieșit, ochii mei au slăbit de sărăcie.
 10. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua; întins-am către Tine mâinile mele.
 11. Oare morților vei face minuni? Sau doctorii îi vor învia și aceia te vor lăuda pe Tine?
 12. Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta, și adevărul Tău în locul pierzării?
 13. Oare se vor cunoaște întru întuneric minunile Tale, și dreptatea Ta în pământ uitat?
 14. Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
 15. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu, și întorci Fața Ta de la mine?
 16. Sărman sunt eu și întru osteneli din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit.
 17. Peste mine au trecut urgiile Tale, și înfricoșările Tale m-au tulburat.
 18. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată.
 19. Depărtat-ai de la mine pe prieten și pe aproapele, și pe cunoscuții mei de ticăloșia mea.

Slavă…


PSALMUL 88
Spre priceperea lui Etham Israelitul

 1. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, în neam și în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea.
 2. Că ai zis: „În veac mila se va zidi, și în Ceruri se va găti adevărul Tău.
 3. Pus-am legământ celor aleși ai Mei, juratu-M-am lui David, robul Meu. Până în veac voi găti seminția ta, și voi zidi din neam în neam tronul tău.”
 4. Mărturisi-vor Cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău întru adunarea Sfinților.
 5. Că cine, în nori, va fi deopotrivă cu Domnul, sau cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu?
 6. Dumnezeu, Cel ce Se proslăvește în sfatul Sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei dimprejurul Lui.
 7. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău.
 8. Tu stăpânești puterea mării, și furia valurilor ei Tu o potolești.
 9. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru; cu brațul puterii Tale risipit-ai pe vrăjmașii Tăi.
 10. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul; lumea și plinătatea ei Tu le-ai întemeiat.
 11. Crivățul și marea Tu le-ai zidit; Taborul și Ermonul întru Numele Tău se vor bucura.
 12. Brațul Tău este cu putere; să se întărească mâna Ta, înalță-se dreapta Ta.
 13. Dreptatea și judecata sunt temelia Tronului Tău, mila și adevărul vor merge înaintea Feței Tale.
 14. Fericit este poporul care cunoaște strigarea de biruință. Doamne, întru lumina feței Tale vor umbla.
 15. Întru Numele Tău se vor veseli toată ziua, și întru dreptatea Ta se vor înălța.
 16. Că lauda puterii lor Tu ești, și întru bunăvoirea Ta se va înălța cornul nostru.
 17. Că a Domnului este sprijinirea și a Sfântului lui Israil, Împăratul nostru.
 18. Atunci ai grăit în vedenii fiilor Tăi, și ai zis: „Pus-am ajutor asupra unui puternic, înălțat-am pe un ales din poporul Meu.
 19. Aflat-am pe David, robul Meu; cu untdelemnul cel sfânt al Meu l-am uns pe el.
 20. Căci mâna Mea îl va ajuta, și brațul Meu îl va întări pe el.
 21. Nu va izbuti vrăjmașul împotriva lui, și fiul fărădelegii nu va adăuga a-i mai face rău.
 22. Și voi tăia de la fața lui pe vrăjmașii lui, și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge.
 23. Și adevărul Meu și mila Mea cu el vor fi, și întru Numele Meu se va înălța cornul lui.
 24. Și voi pune peste mare mâna lui, și peste râuri dreapta lui.
 25. Acesta Mă va chema: «Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele».
 26. Și Eu întâi-născut îl voi pune pe el, mai presus decât împărații pământului;
 27. În veac îi voi păstra mila Mea, și legământul Meu credincios îi va fi.
 28. Și voi pune în veacul veacului sămânța lui și tronul lui ca zilele cerului.
 29. De vor părăsi fiii lui legea Mea, și întru judecățile Mele nu vor umbla;
 30. De vor spurca îndreptările Mele și poruncile Mele nu le vor păzi;
 31. Cerceta-voi cu toiag fărădelegile lor, și cu bătăi nedreptățile lor.
 32. Iar mila Mea nu o voi depărta de la ei, nici voi face strâmbătate întru adevărul Meu,
 33. Nici voi spurca legământul Meu; și cele ce ies din buzele Mele nu le voi lepăda.
 34. O dată M-am jurat în locașul cel sfânt al Meu și nu-l voi minți pe David; seminția Lui în veac va rămâne.
 35. Și tronul Lui ca soarele înaintea Mea, și ca luna întărită în veac; și martor credincios în cer”.
 36. Dar Tu ai alungat și ai defăimat, lepădat-ai pe unsul Tău.
 37. Surpat-ai legământul robului Tău, spurcat-ai la pământ sfințenia lui.
 38. Dărâmat-ai toate îngrăditurile lui, ruinat-ai întăriturile lui.
 39. Jefuitu-l-au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns-au de ocară vecinilor săi.
 40. Înălțat-ai dreapta celor ce-l necăjesc pe el, veselit-ai pe toți vrăjmașii lui.
 41. Depărtat-ai ajutorul de la sabia lui, și nu l-ai sprijinit în vreme de război.
 42. Pus-ai capăt strălucirii lui, tronul lui l-ai surpat la pământ.
 43. Micșorat-ai zilele vremii lui, vărsat-ai peste el rușine.
 44. Până când, Doamne, Te vei întoarce cu totul? Până când se va aprinde ca focul urgia Ta?
 45. Adu-Ți aminte ce este ființa mea; oare în zadar ai zidit pe toți fiii oamenilor?
 46. Cine este omul, care să fie viu și să nu vadă moartea, care să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului?
 47. Unde sunt milele Tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David întru adevărul Tău?
 48. Adu-Ți aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, pe care am răbdat-o în sânul meu, de la multe neamuri,
 49. Cu care ne-au ocărât vrăjmașii Tăi, Doamne, cu care au ocărât schimbarea unsului Tău.
 50. Bine este cuvântat Domnul în veac. Fie! Fie!

Slavă…


PSALMUL 89
Rugăciunea lui Moisi, omul lui Dumnezeu

 1. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam.
 2. Mai înainte de a se face munții și a se plăsmui pământul și lumea, din veac și până în veac Tu ești.
 3. Nu întoarce pe om întru umilire, Tu, Care ai zis: „Întoarceți-vă, fii ai oamenilor!”.
 4. Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi, Doamne, ca ziua de ieri, care a trecut, și ca straja în noapte.
 5. Nimicniciile lor vor fi ani; dimineața ca iarba va trece.
 6. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca.
 7. Că ne-am sfârșit întru urgia Ta și întru mânia Ta ne-am tulburat.
 8. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta; veacul nostru, întru lumina Feței Tale.
 9. Că toate zilele noastre au pierit și întru urgia Ta ne-am stins.
 10. Anii noștri ca pânza unui păianjen s-au socotit; zilele anilor noștri întru sine sunt șaptezeci de ani.
 11. Iar de vor fi în putere, optzeci de ani, și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere.
 12. Că a venit blândețe peste noi și vom fi pedepsiți.
 13. Cine cunoaște tăria urgiei Tale și, de frica Ta, mânia Ta să o socotească?
 14. Cunoscută fă-mi dreapta Ta, și pe cei deprinși cu inima întru înțelepciune.
 15. Întoarce-Te, Doamne! Până când? Și Te milostivește spre robii Tăi!
 16. Umplutu-ne-am dimineața de mila Ta, Doamne, și ne-am bucurat, și ne-am veselit întru toate zilele vieții noastre.
 17. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am văzut rele.
 18. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale, și povățuiește pe fiii lor.
 19. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează spre noi, și lucrul mâinilor noastre îndreptează-l.

PSALMUL 90
Cântare de laudă a lui David

 1. Cel ce locuiește în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui.
 2. Va zice Domnului: „Sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, și voi nădăjdui spre El”.
 3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător.
 4. Cu spatele te va umbri pe tine, și sub aripile Lui vei nădăjdui; ca un scut te va înconjura adevărul Lui.
 5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
 6. De lucrul ce umblă întru întuneric, de întâmplarea cea rea și de demonul de amiază.
 7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
 8. Însă cu ochii tăi vei privi, și răsplătirea păcătoșilor vei vedea.
 9. Că ai spus: „Tu, Doamne, ești nădejdea mea”; pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ție.
 10. Nu vor veni către tine rele, și bătaie nu se va apropia de locașul tău.
 11. Că Îngerilor Săi va porunci pentru tine, ca să te păzească în toate căile tale.
 12. Pe mâini te vor ridica, ca nu cumva să lovești de piatră piciorul tău.
 13. Peste aspidă și vasilisc vei păși, și vei călca peste leu și peste balaur.
 14. „Că întru Mine a nădăjduit și-l voi izbăvi pe el. Îl voi acoperi, că a cunoscut Numele Meu.
 15. Striga-va către Mine și-l voi auzi pe el; cu el sunt în necaz; îl voi scoate și-l voi slăvi.
 16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, și-i voi arăta lui mântuirea Mea».

Slavă… Și acum…

DUPĂ A DOUĂSPREZECEA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul al 7-lea:

Doamne, Cel ce ai primit lacrimile păcătoasei și ale lui Petru și pe vameșul, care dintru adânc a strigat, l-ai îndreptat, și pe mine, cel ce cu umilință cad înaintea Ta, îndură-Te, Mântuitorule, și mă mântuiește!

Slavă…

Milostivește-Te spre mine ca și spre vameșul, Doamne, și ca pe păcătoasa mă curățește, Stăpâne, și ca pe canaaneanca mă miluiește, după mare mila Ta.

Și acum…

Maica Luminii, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne răsară dimineață și mare milă sufletelor noastre.

Apoi: Doamne miluiește (de 40 de ori)

și Rugăciunea aceasta:

Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ești singur bun și de oameni iubitor, singur bun și blând, singur adevărat și drept, singur îndurat și milostiv, să vină puterea Ta peste mine netrebnicul robul Tău și să mă întărească cu bunavestire a dumnezeieștilor Tale învățături. Așa, Stăpâne, Iubitorule de bine și de milostivire, luminează-mi cele dinlăuntru ale mele și toate mădularele, cu voința Ta. Curățește-mă de toată răutatea și păcatul. Păzește-mă neîntinat și curat de toată spurcăciunea și lucrarea diavolească. Dăruiește-mi, după bunătatea Ta, lucrurile Tale să cuget, la poruncile Tale să gândesc, în voile Tale să umblu, de frica Ta să fiu cuprins și cele plăcute Ție să fac, până la suflarea mea cea mai de pe urmă. Ca, după mila Ta cea negrăită, să-mi păzești împreună trupul și sufletul, mintea și cugetul meu, biserică nespurcată de orice cursă a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu milostivirea Ta și nu mă părăsi pe mine, păcătosul, necuratul și nevrednicul robul Tău. Că Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu și întru Tine este lauda mea totdeauna și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Previous Post

Întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineancă este exemplul suprem de lecţie de viaţă dat de Dumnezeu omului

Next Post

Despre cum drepţii îndură ocară şi batjocură din pricina cuvântului Domnului

Related Posts
Total
0
Share