Psaltire: Catisma a patra

https://marturieathonita.ro/psaltire-rugaciunile-incepatoare/

PSALMUL 24
Un psalm al lui David

 1. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu; Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit; să nu fiu rușinat în veac.
 2. Nici să râdă de mine vrăjmașii mei; pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu vor fi rușinați; să fie rușinați toți cei ce fac fărădelegi în zadar.
 3. Căile tale, Doamne, arată-mi, și cărările Tale mă învață.
 4. Îndreaptă-mă spre adevărul Tău și mă învață, că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua.
 5. Adu-ți aminte de îndurările și milele Tale, Doamne, că din veac sunt.
 6. Păcatele tinereții mele și ale neștiinței mele nu le pomeni; după mila Ta, pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.
 7. Bun și drept este Domnul; pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale.
 8. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăța-va pe cei blânzi căile Sale.
 9. Toate căile Domnului sunt milă si adevăr pentru cei ce caută legământul Lui și mărturiile Lui.
 10. Pentru numele Tău, Doamne, iartă păcatul meu, că mult este.
 11. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege îi va pune în calea pe care a ales-o.
 12. Sufletul lui întru bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul.
 13. Domnul este întărire celor ce se tem de Dânsul, legământul Lui îl va arăta lor.
 14. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele.
 15. Caută spre mine și mă miluiește, că singur și sărac sunt eu.
 16. Necazurile inimii mele s-au înmulțit; din nevoile mele scoate-mă.
 17. Vezi smerenia mea și osteneala mea, și-mi iartă toate păcatele mele.
 18. Vezi pe vrăjmașii mei, că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât.
 19. Păzește sufletul meu și mă izbăvește; să nu fiu rușinat că am nădăjduit în Tine!
 20. Cei fără răutate și cei drepți se lipeau de mine, că Te-am așteptat, Doamne.
 21. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israil din toate necazurile lui.

PSALMUL 25
Al lui David

 1. Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutatea mea am umblat, și în Domnul nădăjduind, nu voi slăbi.
 2. Cearcă-mă, Doamne, și mă ispitește, cu foc lămurește rărunchii și inima mea.
 3. Că mila Ta este înaintea ochilor mei, și bine am plăcut întru adevărul Tău.
 4. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii, și cu călcătorii de lege nu voi intra.
 5. Urât-am adunarea celor ce viclenesc, și cu cei necredincioși nu voi ședea.
 6. Spăla-voi împreună cu cei nevinovați mâinile mele, și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne,
 7. Ca să aud glasul laudei Tale și să povestesc toate minunile Tale.
 8. Doamne, iubit-am bunăcuviința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale.
 9. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu, și cu bărbații vărsători de sânge viața mea.
 10. Întru ale căror mâini sunt fărădelegi, dreapta lor s-a umplut de daruri.
 11. Iar eu întru nerăutatea mea am umblat; izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește.
 12. Piciorul meu a stat pe cale dreaptă; întru adunări bine Te voi cuvânta, Doamne.

PSALMUL 26
Al lui David

 1. Domnul este luminarea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme?
 2. Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
 3. Când s-au apropiat de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut.
 4. De s-ar rândui împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima mea; de s-ar ridica împotriva mea război, eu în aceasta nădăjduiesc.
 5. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele,
 6. Ca să privesc frumusețea Domnului și să cercetez locașul cel sfânt al Lui.
 7. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; acoperitu-m-a în locul cel ascuns al cortului Său, pe stâncă m-a înălțat.
 8. Și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei.
 9. Înconjurat-am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă; cânta-voi și voi lăuda pe Domnul.
 10. Auzi, Doamne, glasul meu, cu care am strigat; miluiește-mă și mă ascultă.
 11. Ție a zis inima mea: pe Tine Te-a căutat fața mea; Fața Ta, Doamne, voi căuta.
 12. Să nu-Ți întorci Fața Ta de la mine și să nu Te abați întru mânie de la robul Tău.
 13. Fii ajutorul meu; să nu mă lepezi pe mine și să nu mă părăsești, Dumnezeule, Mântuitorul meu,
 14. Că tatăl meu și maica mea m-au părăsit, dar Domnul la Sine m-a luat.
 15. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta și mă povățuiește pe cărare dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei.
 16. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși.
 17. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii.
 18. Așteaptă pe Domnul; îmbărbătează-te și să se întărească inima ta, și așteaptă pe Domnul.

Slavă…


PSALMUL 27
Al lui David

 1. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, să nu mă treci cu vederea; ca nu cumva să mă treci cu vederea și să mă asemăn cu cei care se pogoară în groapă.
 2. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul cel sfânt al Tău.
 3. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu, și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi,
 4. Cu cei ce grăiesc de pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor.
 5. Dă-le lor, Doamne, după faptele lor și după viclenia meșteșugirilor lor.
 6. După lucrul mâinilor lor dă-le lor, răsplătește-le lor după faptele lor.
 7. Că n-au înțeles lucrările Domnului și faptele mâinilor Lui; surpa-vei pe ei și nu îi vei zidi.
 8. Binecuvântat fie Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele.
 9. Domnul este ajutorul meu și apărătorul meu; în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat.
 10. Și a înflorit trupul meu și de bună voia mea mă voi mărturisi Lui.
 11. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor Unsului Său.
 12. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta; paște-i pe ei și-i ridică până în veac.

PSALMUL 28
Un psalm al lui David, la scoaterea Cortului
 1. Aduceți Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului pe fiii berbecilor.
 2. Aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă Numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.
 3. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei a tunat, Domnul peste ape multe.
 4. Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru mare cuviință.
 5. Glasul Domnului, cel ce zdrobește cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului.
 6. Și-i va sfărâma pe ei, iar pe Liban ca pe vițel, iar cel iubit ca un pui de inorog.
 7. Glasul Domnului cel ce taie para focului; glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul, și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului.
 8. Glasul Domnului cel ce întărește cerbii și va descoperi dumbrăvile; și în locașul Său tot omul zice: Slavă!
 9. Domnul va locui în potop și va ședea Domnul Împărat în veac.
 10. Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace.

PSALMUL 29
Întru sfârșit, un psalm al lui David pentru sfințirea casei

 1. Înălța-Te-voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei asupra mea.
 2. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine și m-ai vindecat.
 3. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se pogoară în groapă.
 4. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui.
 5. Că urgie este întru mânia Lui și viață întru voia Lui.
 6. Seara se va sălășlui plângere, iar dimineața veselie.
 7. Iar eu am zis întru îndestularea mea: „Nu mă voi clătina în veac!”.
 8. Doamne, întru voia Ta, dat-ai frumuseții mele putere, dar întorcându-Ți fața Ta, m-am tulburat.
 9. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga.
 10. Ce folos este de sângele meu, când mă pogor în stricăciune?
 11. Oare, Te va mărturisi țărâna sau va vesti adevărul Tău?
 12. Auzit-a Domnul și m-a miluit, Domnul S-a făcut ajutorul meu.
 13. Întors-ai plângerea mea întru bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie.
 14. Ca slava mea să-Ți cânte Ție și să nu mă mâhnesc.
 15. Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda pe Tine.

Slavă…


PSALMUL 30
Întru sfârșit, un psalm al lui David pentru uimire

 1. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac; întru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate.
 2. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate.
 3. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești.
 4. Că întărirea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni.
 5. Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu, Doamne.
 6. În mâinile Tale îmi voi pune duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului.
 7. Urât-ai pe toți cei ce păzesc deșertăciuni în zadar.
 8. Iar eu spre Domnul am nădăjduit; veseli-mă-voi și mă voi desfăta întru mila Ta.
 9. Că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu.
 10. Și nu m-ai închis în mâinile vrăjmașilor; pus-ai în loc larg picioarele mele.
 11. Miluiește-mă, Doamne, că sunt necăjit; tulburatu-s-a întru mânie ochiul meu, sufletul meu și pântecele meu.
 12. Că s-a stins întru durere viața mea și anii mei întru suspinuri.
 13. Slăbit-a întru sărăcie vârtutea mea și oasele mele s-au tulburat.
 14. La toți vrăjmașii mei m-am făcut ocară, și mai mult celor de aproape ai mei, și teamă cunoscuților mei.
 15. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine, uitat am fost din inimă, ca un mort.
 16. Ajuns-am ca un vas stricat; că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur.
 17. Când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-au sfătuit.
 18. Iar eu către Tine, Doamne, am nădăjduit; zis-am: Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale sorții mei.
 19. Izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc.
 20. Arată Fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă întru mila Ta.
 21. Doamne, să nu fiu rușinat, că Te-am chemat pe Tine; să fie rușinați necredincioșii și pogorâți în iad.
 22. Să amuțească buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie și defăimare.
 23. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai tăinuit-o pentru cei ce se tem de Tine, pe care ai gătit-o pentru cei ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor.
 24. Ascunde-i-vei pe ei în ascunsul feței Tale de tulburarea oamenilor, îi vei acoperi pe ei ca și într-un cort de împotrivirea limbilor.
 25. Binecuvântat este Domnul, că minunată a făcut mila Sa, în cetate întărită.
 26. Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la fața ochilor Tăi.
 27. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine.
 28. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că pe cele adevărate le caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință.
 29. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți în Domnul!

PSALMUL 31
Al lui David; pentru pricepere

 1. Fericiți cărora s-au iertat fărădelegile și cărora s-au acoperit păcatele.
 2. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug.
 3. Că am tăcut, învechitu-s-au oasele mele, strigând toată ziua.
 4. Că zi și noapte s-a îngreuiat peste mine mâna Ta, întorsu-m-am spre chinuire când mi s-a înfipt mie ghimpele.
 5. Fărădelegea mea am făcut-o cunoscută și păcatul meu nu l-am ascuns.
 6. Zis-am: „Mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea, împotriva mea”; iar Tu ai iertat nelegiuirea inimii mele.
 7. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe, de el nu se va apropia.
 8. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au împresurat.
 9. Înțelepți-te-voi și te voi îndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; aținti-voi spre tine ochii Mei.
 10. Nu fiți asemenea calului și catârului, la care nu este pricepere.
 11. Cu zăbală și cu frâu fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie de Tine.
 12. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura.
 13. Bucurați-vă întru Domnul și vă veseliți, drepților, și vă lăudați toți cei drepți la inimă.

Slavă… Și acum…

DUPĂ A PATRA CATISMĂ

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Apoi troparele, glasul al 4-lea:

Smeritul meu suflet, cel ce și-a cheltuit toată viața întru păcate, cercetează-l și, ca pe femeia cea păcătoasă, mă primește și pe mine și mă mântuiește!
Înotând pe luciul acestei vieți, îmi aduc aminte de adâncul răutăților mele celor multe și neavând gând ocârmuitor, ca Petru strig către Tine: Mântuiește-mă, Hristoase Dumnezeule, mântuiește-mă, ca un Iubitor de oameni!

Slavă…

Degrab să intrăm în cămara lui Hristos, ca să auzim toți fericitul glas al Dumnezeului nostru: «Veniți cei ce iubiți slava cea cerească!», și ne va face părtași cu fecioarele cele înțelepte, de ne vom lumina candelele noastre prin credință.

Și acum…

Suflete, pocăiește-te mai înainte de ieșirea ta, că Judecătorul este nemitarnic și înfricoșător pentru cei ce păcătuiesc. Strigă dar, către Domnul, cu inima umilită: greșit-am Ție cu știință și întru neștiință, Îndurate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, milostivește-Te și mă miluiește!

Apoi: Doamne miluiește (de 40 de ori)

și Rugăciunea aceasta:

Ție, Doamne, Celui singur bun și nepomenitor de rău, îmi mărturisesc păcatele mele. La Tine cad eu nevrednicul, strigând: greșit-am, Doamne, greșit-am și nu sunt vrednic să caut la înălțimea cerului, din pricina mulțimii nedreptăților mele! Ci Tu, Doamne al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel ce ești singur bun și milostiv, ca prin ele să mă rog Ție, ca să mă curățești mai înainte de sfârșit de tot felul de păcate. Că prin înfricoșătoare și groaznice locuri voi trece, despărțindu-mă de trup, și mulțime de diavoli înfricoșători și fără omenie mă vor întâmpina și nimeni nu va călători împreună cu mine, ca să-mi ajute, sau să mă scoată. Pentru aceasta, cad la bunătatea Ta, ca să nu fiu dat celor ce-mi fac strâmbătate, nici să se laude asupra mea vrăjmașul meu, Bunule Doamne! Nici să zică: iată, ai venit în mâinile noastre și ne-ai fost dat nouă! Nu, Doamne, nu-Ți uita îndurările Tale; nici nu-mi răsplăti după fărădelegile mele și nici fața Ta nu Ți-o întoarce de la mine! Ci pedepsește-mă Tu, Doamne, însă cu milă și cu îndurări, iar vrăjmașul să nu se bucure de mine, ci stinge-i înfricoșarea ce mi-o insuflă și toată lucrarea lui o fă deșartă, și-mi dă nedefăimată calea cea către Tine, Bunule Doamne! Căci de am și greșit, dar la alt doctor nu am năzuit, nici nu mi-am întins mâinile către vreun dumnezeu străin. Deci, nu lepăda rugăciunea mea, ci mă ascultă, pentru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta! Facă-se darul Tău peste mine, Doamne, ca un foc, care să ardă gândurile mele cele necurate. Că Tu ești, Doamne, lumina cea mai presus de toată lumina, bucuria cea mai presus de toată bucuria, odihna cea mai presus de toată odihna, viața cea adevărată și mântuirea care dăinuiește în vecii vecilor. Amin.


Previous Post

Rugăciune către Sfântul Mucenic Hristofor, pentru păstrarea curăției vieții în Hristos

Next Post

Rugăciune către Sfântul Proroc Isaia, pentru dobândirea pocăinței și trezviei duhovnicești

Related Posts
Total
0
Share